Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRASNOSIELC

W związku z prośbą o udostępnienie informacji z publicznej z dnia 09.01.2017 r. poniżej udzielam odpowiedzi:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- Uchwała XXX/166/17
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- Nr XXIII/123/17
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- strona BIP Urząd Gminy Krasnosielc
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, liczba przeprowadzonych konsultacji 4.
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
XXV/135/17
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
-
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
-
Paulina Załęska
Sekretariat Urzędu Gminy Krasnosielc

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PONIATOWA 1

Przesyłam odpowiedź Burmistrza Poniatowej na złożony wniosek o
udzielenie informacji publicznej.

J. Dacka Urząd Miejski w Poniatowej

Re: Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĘDZYBÓRZ

<html>&#13; <head>&#13; &#13; </head>&#13; <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">&#13; --<br>&#13; Witam<br>&#13; <br>&#13; W odpowiedzi na wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej&#13; odpowiadam:<br>&#13; <br>&#13; ad.1. TAK ; &#160;&#160; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.bip.miedzyborz.pl">www.bip.miedzyborz.pl</a><br>&#13; ad.2.&#160; NIE<br>&#13; ad.3. NIE<br>&#13; ad.4. TAK;&#160;&#160;&#160; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.bip.miedzyborz.pl">www.bip.miedzyborz.pl</a><br>&#13; ad.5. 2014 - 18 uchwa&#322;; 2015 - 67 uchwa&#322;; 2016 - 57 uchwa&#322;<br>&#13; ad.6. NIE<br>&#13; ad.7. NIE<br>&#13; ad.8. NIE<br>&#13; ad.9. TAK;&#160;&#160; <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.bip.miedzyborz.pl">www.bip.miedzyborz.pl</a><br>&#13; ad.10. <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.bip.miedzyborz.pl">www.bip.miedzyborz.pl</a><br>&#13; ad.11. NIE<br>&#13; ad.12. NIE<br>&#13; ad.13. NIE<br>&#13; <br>&#13; <pre class="moz-signature" cols="72">Danuta Piasecka&#13;&#13;Urz&#261;d Miasta i Gminy Mi&#281;dzyb&#243;rz&#13;Inspektor ds spo&#322;ecznych i promocji gminy&#13;tel. 62 7856 373</pre>&#13; <p><br>&#13; </p>&#13; <pre class="moz-signature" cols="72">-- &#13;Danuta Piasecka&#13;&#13;Urz&#261;d Miasta i Gminy Mi&#281;dzyb&#243;rz&#13;Inspektor ds spo&#322;ecznych i promocji gminy&#13;tel. 62 7856 373</pre>&#13; </body>&#13;</html>

odpowiedź na wniosek o udostęnienie informacji publicznej przez CZAPLINEK

Czaplinek, dnia 2018-01-23

Nr pisma OG.1431.4.2018

W odpowiedzi na maila w sprawie udostępnienia informacji publicznej poniżej
odpowiedzi na poszczególne zapytania:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała?

NIE

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?

NIE

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego)?

Gmina Czaplinek nie powołała rady oświatowej.

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała?

TAK. http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=4941.

5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016?

W latach 2014-2016 Rada Miejska w Czaplinku przyjęła 355 uchwał.

6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016?

2014 - 3

2015 - 2

2016 - 1

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?

W Gminie Czaplinek powołano Społeczną Radę Młodzieży na podstawie
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz art. 7. ust. 1
pkt 17 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?

W Gminie Czaplinek powołano Społeczną Radę Seniora Zarządzeniem Nr 78/2013
z dnia 22 października 2013. Społeczną Radę Seniora powołano na podstawie
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Czaplinku oraz art. 7. ust. 1
pkt 17 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego?

TAK. http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=6237.

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie?

Gmina Czaplinek nie posiada zarządzeń w sprawie realizacji funduszu
sołeckiego. Realizacja funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie uchwały
Nr XIX/165/16
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego.

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)?

NIE

12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie
w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)?

NIE DOTYCZY

13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

NIE DOTYCZY

Pozdrawiam

Monika Doroba

Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

Urząd Miejski w Czaplinku

Tel. +48 94 375 47 90

Kom. +48 510 086 870

Odpowiedź na pismo z dnia 09.01.2018r na adres gmina@niegoslawice.pl przez NIEGOSŁAWICE

Do Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej - art 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie
- w gminie Niegosławice nie została utworzona gminna rada działalności
pożytku publicznego - art 41 e ust.1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
- w gminie Niegosławice nie powołano rady oświatowej art 78 ust. 1 Prawa
oświatowego
- w gminie Niegosławice obowiązuje uchwała w sprawie określenia sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2010/1686/
<http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2010/1686/>
- W latach 2014 - 2016 w Gminie Niegosławice przyjęto 183 uchwały
( XXXVII.226.2014 -258       -      XXV.151.2016 )
- W latach 2014 - 2016 w Gminie Niegosławice przeprowadzono 2
konsultacji społecznych
- W Gminie Niegosławice nie utworzono Rady Młodzieży oraz Rady Seniorów.
- W gminie wyodrębniono fundusz sołecki : wyrażenie zgody na fundusz
sołecki 2014 r - XXIX.157.2013 z 25.03.2013r. link:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/akty/20/typ/
<http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/akty/20/typ/>

 i w dniu 31.03.2014 uchwałą XXXIX.240.2014 zgoda na wyodrębnienie w
budżecie gminy Niegosławice link:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/akty/20/typ/
<http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/akty/20/typ/>

- w gminie Niegosławice nie funkcjonuje budżet obywatelski

--
Pozdrawiam, Kubiszyn Marlena
Biuro Rady Gminy Niegosławice, 68 378 10 26

--
Pozdrawiam, Kubiszyn Marlena

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DRAWSKO 1

1.Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała? NIE

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? NIE

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)? NIE

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała? TAK (brak możliwości dołączenia linku)

5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016? W podanym okresie przyjęto 298 uchwał:
2014 – 133 uchwały,
2015 – 69 uchwał,
2016 – 96 uchwał.

6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016. Przeprowadzono 2 konsultacje.

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)? NIE

8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)? NIE

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego? TAK http://bip.gminadrawsko.pl/informacje/uchwala-nr-xlvii-z-dnia--marca--w-sp-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie. BRAK

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)? NIE

12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) NIE DOTYCZY

13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016? NIE DOTYCZY

W załączeniu skan uchwały do pytania nr 4.

Sekretariat Urzędu Gminy w Drawsku.

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez UCHANIE

Dzień dobry.

Przesyłam informacje odnośnie zadanych pytań jak niżej:

- nie,

- nie,

- nie,

- obowiązuje uchwała w gminie opublikowana w Dz.U.Woj.Lubelskiego
http//edziennik.lublin. UW.gov.pl. WDU-L/2015/2354/akt.pdf oraz
http://edziennik.lublin.UW.gov.pl/WDU-L/2015/1514/akt.pdf ,

- 2014 - 60 uchwał, 2015 - 56 uchwał, 2016 - 50 uchwał,

- 2014 - 2, 2015 - 2, 2016 - 1,

- nie,

- nie,

- tak, BIP UG Uchanie, uchwały-budżet. Uchwała RG XXXI/195/2014,

- BIP UG Uchanie,

- nie,

- nie,

- nie było kwoty.

Z poważaniem. Osoby sporządzające informację: Stefania Kulik Skarbnik
Gminy, Ryszard Król Inspektor ds. rolnictwa leśnictwa i działalności
gospodarczej, Bożena Kuśmierczuk Inspektor ds. obsługi samorządu
terytorialnego oświaty kultury i sportu.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez KRZESZÓW 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r. Przesyłam też wersję .doc w celu łatwiejszego kopiowania linków do dokumentów umieszczonych w BIP.

Z poważaniem Robert Kowal

Sekretarz Gminy Krzeszów

Fwd: odp. Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez Krosno

OK.1431.8.2018.F


Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. (e-mail) informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 r. z uwagi na szeroki zakres wniosku oraz konieczność zebrania danych od Wydziałów Urzędu Miasta Krosna.

Paweł Mierzyński
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego,
Zarządzania Kadrami i Kontroli

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MILEJÓW 1

Urząd Gminy Milejów

ul. Partyzancka 13a

21-020 Milejów

tel. 81 75 72 026

Fwd: Fwd: Informacja publiczna OR.1431.7.2018 przez DRUŻBICE 2

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Informacja publiczna OR.1431.7.2018
Data: Mon, 22 Jan 2018 14:43:20 +0100
Nadawca: Wąsik Katarzyna <k.wasik@druzbice.pl>
Adresat: sprawa-5291@fedrowanie.siecobywatelska.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Informacja publiczna OR.1431.7.2018
Data: Thu, 18 Jan 2018 12:35:42 +0100
Nadawca: Wąsik Katarzyna <k.wasik@druzbice.pl>
Adresat: sprawa-4037@fedrowanie.siecobywatelska.pl,
sprawa-5291@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Drużbicach w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Katarzyna Wąsik

Fwd: Fwd: Informacja publiczna OR.1431.7.2018 przez DRUŻBICE 2

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Informacja publiczna OR.1431.7.2018
Data: Mon, 22 Jan 2018 14:42:41 +0100
Nadawca: Wąsik Katarzyna <k.wasik@druzbice.pl>
Adresat: sprawa-4037@fedrowanie.siecobywatelska.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Informacja publiczna OR.1431.7.2018
Data: Thu, 18 Jan 2018 12:35:42 +0100
Nadawca: Wąsik Katarzyna <k.wasik@druzbice.pl>
Adresat: sprawa-4037@fedrowanie.siecobywatelska.pl,
sprawa-5291@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Drużbicach w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Katarzyna Wąsik

odpowiedz na wniosek o dostęp do formacji publicznej_gmina Syców przez SYCÓW

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję:

Ad1) nie

Ad2) nie

Ad3) nie

Ad4) tak,
https://bip.sycow.pl/pl/1021/13049/urm-nr-lvi-286-21-z-dnia-3-9-21-r-w-sprawie-szczegolowego-sposobu-konsultacji-podejmowanych-uchwal-w-zakresie-dzialalnosci-pozytku-publicznego.html

Ad5) w 2014 r. – 84, w 2015 r. – 93, w 2016 r. – 109

Ad6) w 2014 r. – 1, w 2015 r. – 1, w 2016 r. – 1

Ad7) tak

Ad8) tak

Ad9) tak
https://bip.sycow.pl/pl/1026/13374/urm-nr-xlii-248-214-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.html

Ad10) nie wydawano zarządzeń w przedmiocie wyodrębnionego funduszu
sołeckiego

Ad11) nie

Ad12) nie dotyczy

Ad 13) nie dotyczy

Z poważaniem,

Michał Pawlaczyk

Sekretarz Miasta i Gminy Syców

Fwd: Skan przez PRUSZCZ 1

Witam
W załączeniu przesyłam  pismo dot udostępnienia informacji publicznej

Hanna Baśniak
Sekretarz Gminy Pruszcz

Gmina Uście Gorlickie - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez UŚCIE GORLICKIE 1

Dzień Dobry,
w załączeniu przesyłam Państwu pismo Wójta Gminy Uście Gorlickie, stanowiące
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany drogą
mailową na adres tutejszego urzędu w dniu 09.01.2018 r.
Poniżej linki do uchwał o których mowa w piśmie OSO.1431.4.2018
https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,513924,w-sprawie-przyjecia-regu
laminu-konsultacji-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-podmiotami-o-ktorych-mowa
.html
https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,1311554,w-sprawie-wyodrebnienia
-w-budzecie-gminy-uscie-gorlickie-na-2018-rok-srodkow-stanowiacych-fundusz-s
o.html

Pozostając w poważaniu
Jadwiga Jagieła - Maczuga
Urząd Gminy Uście Gorlickie

Odpowiedż na wniosek - Gmina Pielgrzymka przez PIELGRZYMKA 1

Przesyłam pismo w załączeniu.

Z poważaniem
Emilia Włodarczyk
Urząd Gminy Pielgrzymka

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIĄTNIKI GÓRNE

SG.1431.7.2018

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn.
09.01.2018 r. informuję, jak poniżej:

1)    czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
*NIE*

2)    czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
*NIE*

3)    czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego)
*NIE*

4)    czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
*NIE*

5)    informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016
*2014 – 100**
**2015 – 128**
**2016 – 103*

6)    informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016
*2014 – 1**
**2015 – 4**
**2016 – 5*

7)    czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)
*TAK*

8)    czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)
*NIE*

9)    czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego
*NIE**
**https://bip.malopolska.pl/umigswiatnikigorne,a,1307608,uchwala-nr-xxxii2642017-rady-miejskiej-w-swiatnikach-gornych-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-rozstr.html*

10)    link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
*NIE DOTYCZY*

11)    czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
*NIE*

12)    jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)
*NIE DOTYCZY*

------------------------------------------------------------------------
Beata Skalska
Sekretarz Gminy

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
ul. K. Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Wysyłanie wiadomości e-mail: 4 przez ZELÓW 1

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Z poważaniem
Renata Lodczyk
Biuro Rady Miejskiej w Zelowie

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WITNICA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,
Urszula Sawicka
Sekretarz Miasta i Gminy Witnica

Urząd Miasta i Gminy Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
tel. 95 721 64 44
kom. 609 340 176

PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 23 stycznia 2018r.

BKS.I.1431.15.2018

Wnioskodawca:

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wystosowany przez Panów wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie jn. informuję, iż:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała:

Tak – link:

<http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/16185/Uchwa%C5%82a-XXXIII_692_12>http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/16185/Uchwa%C5%82a-XXXIII_692_12

<http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/16185/Uchwa%C5%82a-XXXIII_692_12>

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

Tak – link:

ww.bip.um.bydgoszcz.pl/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/Artyku_.aspx#0<http://bip.um.bydgoszcz.pl/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/Artyku_.aspx#0>

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego):

Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała:

Tak – link:

www.bip.um.bydgoszcz.pl/prezydentmiasta/Konsultacje_spo_eczne/Zasady_i_tryb.aspx#0<http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/prezydentmiasta/Konsultacje_spo_eczne/Zasady_i_tryb.aspx#0>

www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/26620/Uchwa%C5%82a-XLI_879_17<http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/26620/Uchwa%C5%82a-XLI_879_17>

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:

2014 – 263

2015 – 391

2016 – 350

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016:

2014 – 1

2015 – 0

2016 – 2

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym):

Tak – link:

www.bip.um.bydgoszcz.pl/rada_miasta/mlodziezowa_rada_miasta_bydgoszczy/<http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/rada_miasta/mlodziezowa_rada_miasta_bydgoszczy/>

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym):

Tak – link:

www.bip.um.bydgoszcz.pl/rada_miasta/rada_seniorow_bydgoszczy/<http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/rada_miasta/rada_seniorow_bydgoszczy/>

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego:

Nie, Miasto Bydgoszcz nie posiada funduszu sołeckiego

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:

Jw.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego):

Tak – link:

www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/26860/Zarz%C4%85dzenie-247_2017<http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/26860/Zarz%C4%85dzenie-247_2017>

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny):

Ewaluacja i monitoring zasad Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się w oparciu o konsultacje z mieszkańcami.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016:

2014 – 5 mln zł

2015 – 5 mln zł

2016 – 5 mln zł

z poważaniem

Rafał Rospenda

Biuro Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Bydgoszczy

________________________________
Od: sprawa-4833@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-4833@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 9 stycznia 2018 07:58
Do: Urząd Miasta Bydgoszczy
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-4833@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek. przez WĄWOLNICA

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek informuję, co następuje:

Ad. 1 . Rada Gminy Wąwolnica nie podejmowała uchwały dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej. Została podjęta uchwała w sprawie
uchwalenia programu współpracy Gminy Wąwolnica z organizacjami
pozarządowymi w roku 2018 – Uchwała Nr XXXIII/199/2017 z 30 listopada
2018 r. - http://bip.wawolnica.pl/index.php?id=76&p1=szczegoly&p2=232745

Ad.2. Nie utworzono gminnej Rady działalności pożytku publicznego.

Ad. 3. Nie powołano gminnej rady oświatowej.

Ad. 4. W gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami

Uchwała Nr XXX/180/17w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Wąwolnica .

http://bip.wawolnica.pl/index.php?id=76&p1=szczegoly&p2=231055
<http://bip.wawolnica.pl/index.php?id=76&p1=szczegoly&p2=231055>.

Ad.5. W 2014 r. podjęto: 55 uchwał tj. 41 uchwał Rada poprzedniej
kadencji, rada obecnej kadencji podjęła 11 uchwał,

W 2015. r. podjęto 71 uchwał,

W 2016 r. podjęto 63 uchwał.

W 2014 r. przeprowadzono 2 razy konsultacje społeczne,

W 2015 r. przeprowadzono 2 razy konsultacje społeczne,

W 2016 r. przeprowadzono 2 razy konsultacje społeczne.

Ad. 6. W Wąwolnicy nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

Ad. 7.W gminie nie utworzono rady seniorów.

Ad. 8. W gminie utworzono Fundusz sołecki Uchwała Nr XXXIV/185/14 Rady
Gminy Wąwolnica z dnia 27 marca 2014 r.

http://bip.wawolnica.pl/WawolnicaArchiwum/bip.wawolnica.pl/public/UCHWA%C5%81A%20XXXIV%20185%20149f19.pdf?id=351512

Realizacja funduszu opiera się o wytyczne ustawy. Nie wprowadzano nowego
regulaminu. Wysokość środków na poszczególne wsie widoczna jest w
załączniku do budżetu na dany rok.

Ad. 9. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem
Joanna Paciejewska
Insp. ds. kadr i obsługi Rady Gminy

odp. na wniosek - Gmina Krempna przez KREMPNA 2

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 r.

Z poważaniem,
Katarzyna Maciejczyk
Sekretarz Gminy

------------------------------------------------
Urząd Gminy Krempna
38-232 Krempna 85
tel./fax 134414045

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNAPODLASKA

IP.1431.5.2018
W odpowiedzi na wniosek, informuję, że na dzień dzisiejszy:
1. nie;
2. nie;
3. nie;
4. http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/lesnapodlaska/1706.pdf
5. 2014 - 13, 2015 - 50, 2016 - 52,
6. zawsze konsultowany jest program współpracy z organizacjami pozarządowym, każdego roku (2014-2016) 1 uchwała.
7. nie;
8. nie;
9. http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/lesnapodlaska/2525.pdf
10. brak linku
11. nie, jest fundusz sołecki
11.w zw. z pkt 11 - n.d.
12. w zw. z pkt 11 n.d.

Z poważaniem,
Anna Bąkowska
UG Leśna Podlaska

Odpowiedx na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZCHÓW 1

W załączeniu skan odpowiedzi Burmistrza Czchowa