RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PAWŁOWICZKI

Or.1431.3.2018

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej podajemy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku.

- Ad 1 W gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),,
Ad.2 W gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Ad 3 W gminie nie powołano w gminnej rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Ad.4 Tak w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), link pod którym jest dostępna uchwała
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/uchwa_la%20XXIII-139-13.pdf ,
Ad.5 W gminie w okresie 2014-2016 rada gminy uchwaliła - 182 uchwały w tym w poszczególnych latach:
2014 - 48
2015 - 75
2016 - 59
Ad.6 W latach 2014-2016 w gminie nie były przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami,
Ad.7 W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
Ad. 8 W gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Ad.9 W gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), wskazujemy adresu strony www BIP (link)
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/uchwa_la157.17.pdf, pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ,
Ad.10 Link http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/zarz_adzenie%200050.130.2017.pdf do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu
sołeckiego w gminie,
Ad.11 W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny),

Wójt Gminy Pawłowiczki

Jerzy Treffon

informacja publiczna przez DOBCZYCE 1

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Rynek 26, 32-410 Dobczyce

Dobczyce, 2018.01.23

RO.1431.4.2018.JOBR

Panowie

Szymon Osowski,

Bartosz Wilk

Członkowie zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog

Polska

W odpowiedzi na Panów wniosek z dnia 09.01.2018 r. o udostepnienie
informacji września publicznej w przedmiocie inicjatywy lokalnej , na
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.) poniżej udzielam odpowiedzi na zadanie we
wniosku pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Tak - UCHWAŁA NR LV/478/10 RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH z dnia 26
października 2010 r.

w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?ID=97515

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE - ponieważ wniosek o utworzenie takiej Rady nie wpłynął do Urzędu

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

TAK - Uchwała Nr LV/413/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 2 lipca 2014
roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych w Gminie i Mieście Dobczyce.

https://www.dobczyce.pl/BIP/uchwaly/uchwala-nr-lv41314-rady-miejskiej-w-dobc
zycach-z-dnia-2-lipca-2014-roku-w-sprawie

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

* 2014 - 110 uchwały

* 2015 - 89 uchwały

* 2016 - 99 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016

W latach 2014-2016 były przeprowadzone konsultacje społeczne w następujących
procesach:

* Z organizacjami pozarządowymi

* Strategia

* GPR

* Diagnoza problemów społecznych

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

TAK - Ostatnia uchwała w tej sprawie została podjęta w roku 2014 - link
https://www.dobczyce.pl/BIP/uchwaly/uchwala-nr-lii38714-rady-miejskiej-w-dob
czycach-z-dnia-20-marca-2014-roku-w-sprawie , od tej pory co roku w
Uchwale budżetowej na dany rok są planowane środki na fundusz sołecki -
środki na 2018 r. zostały określone w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej
XLVI/318/17 http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2018/530/

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

https://www.dobczyce.pl/BIP/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-142017-burmistrza-gmi
ny-i-miasta-dobczyce-z-12012017-w-spr

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

NIE DOTYCZY


Z poważaniem


Halina Adamska Jędrzejczyk

informacja publiczna przez DOBCZYCE 1

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Rynek 26, 32-410 Dobczyce

Dobczyce, 2018.01.23

RO.1431.4.2018.JOBR

Panowie

Szymon Osowski,

Bartosz Wilk

Członkowie zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog

Polska

W odpowiedzi na Panów wniosek z dnia 09.01.2018 r. o udostepnienie
informacji września publicznej w przedmiocie inicjatywy lokalnej , na
podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.) poniżej udzielam odpowiedzi na zadanie we
wniosku pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Tak - UCHWAŁA NR LV/478/10 RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH z dnia 26
października 2010 r.

w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

http://dziennikiwojewodzkie.pl/ShowAct.aspx?ID=97515

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE - ponieważ wniosek o utworzenie takiej Rady nie wpłynął do Urzędu

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

TAK - Uchwała Nr LV/413/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 2 lipca 2014
roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych w Gminie i Mieście Dobczyce.

https://www.dobczyce.pl/BIP/uchwaly/uchwala-nr-lv41314-rady-miejskiej-w-dobc
zycach-z-dnia-2-lipca-2014-roku-w-sprawie

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

* 2014 - 110 uchwały

* 2015 - 89 uchwały

* 2016 - 99 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016

W latach 2014-2016 były przeprowadzone konsultacje społeczne w następujących
procesach:

* Z organizacjami pozarządowymi

* Strategia

* GPR

* Diagnoza problemów społecznych

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

TAK - Ostatnia uchwała w tej sprawie została podjęta w roku 2014 - link
https://www.dobczyce.pl/BIP/uchwaly/uchwala-nr-lii38714-rady-miejskiej-w-dob
czycach-z-dnia-20-marca-2014-roku-w-sprawie , od tej pory co roku w
Uchwale budżetowej na dany rok są planowane środki na fundusz sołecki -
środki na 2018 r. zostały określone w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej
XLVI/318/17 http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2018/530/

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

https://www.dobczyce.pl/BIP/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-142017-burmistrza-gmi
ny-i-miasta-dobczyce-z-12012017-w-spr

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

NIE DOTYCZY


Z poważaniem


Halina Adamska Jędrzejczyk

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez CZCHÓW 1

W załączeniu skan odpowiedzi Burmistrza Czchowa

udostępnienie informacji publicznej przez KRASOCIN 1

Urząd Gminy w Krasocinie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 9.01.2018

Paweł Włodarski

Z up.Wójta

Sekretarz Gminy Krasocin

Gmina Białogard udostępnienie informacji przez BIAŁOGARD 1

Witam

w załączeniu odpowiedź na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej

Joanna Czupreta

Inspektor ds. oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz obsługi
Rady Gminy

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez KRASNOPOL 2

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymanej informacji.

Anna Witkowska
Inspektor
Urząd Gminy Krasnopol

odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r. przez BRZEG 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r. o
udostępnienie informacji.

Biuro Organizacyjno-Prawne

Urzędu Miasta w Brzegu

Odpowiedź na wniosek przez BARLINEK 1

Odpowiedź w załączeniu.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻARY

Dzień dobry,
Odpowiedz na wiosek o udostępnienie informacji publiczne:
1.- nie
2.- nie utworzono
3.- nie powołano
4.- tak, obowiązuje http://www.bip.gminazary.pl/akty/38/130/w_sprawie_ustalenia_zasad_i_trybu_przeprowadzenia_konsultacji_z_mieszkancami_Gminy_Zary/
5.- 2014-93; 2015-89; 2016-63
6.- 2
7.- nie utworzono
8.-nie utworzono
9.- wyodrębniono fundusz sołecki http://www.bip.gminazary.pl/akty/38/628/w_sprawie_wyrazania_zgody_wyodrebnienia_funduszu_soleckiego_w_budzecie_gminy/
10.- http://www.gminazary.pl/PL/649/Fundusz_Solecki/
11.- nie
12.- nie
13.- nie

Pozdrawiam

Gmina Żary
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
Tel. (68) 470-73-00

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - Urząd Gminy w Iławie przez IŁAWA 1

Aleksandra Pesta
Urząd Gminy w Iławie

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEBORÓW 4

Odpowiedzi:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), -
NIE OBOWIĄZUJE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE
UTWORZONO
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
NIE POWOŁANO
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, - pod którym
jest dostępna ta uchwała, -
http://archiwum.bip.nieborow.pl/Default.aspx_tabid=2119_mid=3471_ctl=Show_ItemID=4172.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,:
rok 2014 - 49
rok 2015 - 71
rok 2016 - 72
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - co rok jedna konsultacja

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
http://archiwum.bip.nieborow.pl/Default.aspx_tabid=2226_mid=3724_ctl=Show_ItemID=4903.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, (w załączeniu do maila)
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE FUNKCJONUJE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. NIE DOTYCZY

Sekretarz Gminy
Adam Janiak

OR.1431.6.2018 przez CHOJNICE 1

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAŹMIERZ 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Gminy w Kaźmierzu 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem
Tomasz Ozimek
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Tel. 61 29 37 305
www.kazmierz.pl

OR.1431.5.2018 - odpowiedź przez BARCZEWO 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 08 stycznia 2018 roku
dotyczący udostępnienia informacji publicznej.

Pozdrawiam

Katarzyna Białecka

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Urząd Miejski w Barczewie

Plac Ratuszowy 1

11-010 Barczewo

tel 89 514 83 03

kasia.bialecka@barczewo.pl

www.barczewo.pl

przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZIĘBICE

Dzień dobry,

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji
publicznej, powiadamiam Państwa, iż wyznaczam dzień 9 marca 2018 r. jako
nowy termin na załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 9 stycznia 2018 r.

Jednocześnie powiadamiam Państwa, iż powodem opóźnienia w załatwieniu
wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. jest wzmożony okres pracy.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,

--
Aneta Sikorska
Referent ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice
tel. 74 8163 848
@: urzad@ziebice.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STOLNO 2

W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

Anna Bochen
W dniu 09.01.2018 o 07:58, sprawa-4932@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

==================================================

Herb bez napisu.jpgAnna Bochen

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta

tel. 56 677 09 04, kom. 601 16 17 22
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
Tel,fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 500157824, 601941666
www.stolno.com.pl <http://www.stolno.com.pl>
==================================================

RE: odpowiedź - wniosek o udostępnienie in formacji public znej - OR.1431.7.2018 przez KOŁBASKOWO

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam następujące odpowiedzi:

Ad:1 W gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
AD:2 Nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.
Ad:3 Nie powołano gminnej rady oświatowej,
AD:4 W gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,
AD:5 W poszczególnych latach przyjęto następująca liczbę uchwał:
- 2014 r. 118 uchwał,
- 2015 r. 118 uchwał,
- 2016 r. 122 uchwały.
AD:6 w gminie nie prowadzi się konsultacji w oparciu o uchwałę o dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), nie prowadzi się rejestru takich konsultacji,
AD: 7 Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
AD: 8 Nie utworzono rady seniorów,
AD:9 wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała nr XXX/301/2017 jest na BIP-ie http://bip.kolbaskowo.pl/datadir/doc/bip_1490815905.pdf
Ad:10 W gminie w chwili obecnej obowiązuje jedno zarządzenie dotyczące funduszu sołeckiego dostępne na stronie: www.bip.kolbaskowo w zakładce Prawo Lokalne/ Zarządzenia Organów Wykonawczych/2017/ Zarządzenia Wójta 54-57 i 59-63 /2017 Zarządzenie 61.2017.
Ad:11 W gminie nie funkcjonuje rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,
Ad:12 Sołtysi, mieszkańcy wnoszą swoje zapotrzebowanie w postaci wniosków do budżetu gminy.
Ad:13 Nie było takiego budżetu.


Sekretarz Gminy Kołbaskowo
Janusz Kwidziński

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-4432@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź przez MROCZA 1

Witam
w załączniku przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.
w razie pytań proszę dzwonić: 52 38567422.
Agnieszka Dulińska

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ADAMÓW 1

Adamów, 23 stycznia 2018 r.

OR.1431.3.2018

*Pan*

*Szymon Osowski *

*Bartosz Wilk*

*Sieć Obywatelska*

*//*

*/Odpowiedź na wniosek e-mail z dnia 9.01.2018 r
/*

*/
/*

Urząd Gminy Adamów (pow. zamojski) w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku udziela
odpowiedzi:

1.Nie ma uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

2.Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

3.Nie powołano rady oświatowej,

4.*uchwałaXV/142/16 z 27 października 2016 r.*dot. konsultacji z
mieszkańcami *http://www.adamow.bip.gmina.pl/index.php?id=298*

5.liczba uchwał w *2014 r.* – 14, w *2015 r.* – 79, w *2016 r.* – 62,

6.nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami,

7.nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

8.nie utworzono gminnej rady seniorów,

9.wyodrębniono fundusz sołecki *uchwała nr IV/24/15 z dnia 27 lutego
2015r.*link:*http://www.adamow.bip.gmina.pl/index.php?id=298*

10.zarządzeń w związku z realizacja funduszu sołeckiego nie ma, jest
uchwała w sprawie środków na fundusz sołecki na poszczególne
miejscowości nr XV/136/16 z dnia 27 października 2016 r.:

link *http://www.adamow.bip.gmina.pl/index.php?id=298***

11.nie funkcjonuje budżet obywatelski,

W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-4963@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek [OG.1431.4.2018] przez KORSZE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

--
Z poważaniem
Łukasz Wiśniewski
Sekretarz Gminy Korsze

Urząd Miejski w Korszach
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze
tel. 89 754 00 94
www.korsze.pl

informacja publiczna 9 przez CIECHANÓW

Ciechanów, dnia 23.01.2018
WKS.1431.9.2018

Sz.P. Szymon Osowski, Bartosz Wilk
Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018 roku uprzejmie informuję, że:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: TAK, uchwała nr 472/L/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2010 roku, link: http://www.starybip.umciechanow.pl/portal-id=50015&res_id=272624.pdf

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedź: TAK

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odpowiedź: NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: TAK,
uchwała nr 461/XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2010 roku, link: http://www.starybip.umciechanow.pl/portal-id=50015&res_id=262617
uchwała nr 451/XXXI/2017 Rady Miasta Ciechanów z 25 maja 2017 rokuhttp://bip.umciechanow.pl/rada_miasta/uchwaly_rady_miasta/427.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź:
2014- 152 uchwały
2015 – 166 uchwał
2016 – 182 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź:
2014 -5
2015 -3
2016- 3

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: TAK

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: TAK

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odpowiedź: Nie dotyczy

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź: Nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odpowiedź: TAK, link: https://www.umciechanow.pl/konsultacje_spoleczne_ciechanow/Ciechanowski_Budzet_Obywatelski_2017
https://bo.umciechanow.pl/

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedź: Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
BO 2015 – 1 mln
BO 2016 – 1,6 mln
BO 2017 – 1,6 mln
BO 2018 – 1,68 mln

z poważaniem,

Olga Zmudczyńska-Pabich

Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów
tel.: +48 23 674 92 81
e-mail: o.pabich@umciechanow.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z d. 9.01.2018 [Sprawa#EIP.1431.3.2018] przez RADOMSKO 2

Dokumenty: CAS.KW.2018.00055
Znak sprawy: EIP.1431.3.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.2018.003179
Wysłane przez: Wioletta Marcinkowska

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPNICA MUROWANA 1

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej w załączeniu
przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie  informacji
 z prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Danuta Musiał
Sekretarz Gminy