Odpwiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Gmina Krapkowice przez KRAPKOWICE 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Sandra Sobota

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice

Tel. 77 44 66 822

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z d. 9.01.2018 [Sprawa#EIP.1431.3.2018] [Sprawa#EIP.1431.3.2018] przez RADOMSKO 2

Znak sprawy: EIP.1431.3.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.2018.003183
Wysłane przez: Wioletta Marcinkowska

Dokumenty: CAS.KW.2018.00055
Znak sprawy: EIP.1431.3.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.2018.003179
Wysłane przez: Wioletta Marcinkowska

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

informacja publiczna przez KLIMONTÓW 1

Dzień dobry

Urząd Gminy w Klimontowie przesyła pismo pana Edwarda Przytuły, Zastępcy
Wójta z dnia 22.01.2018 r. znak: RG 1431.1.2018 w sprawie udzielenia
informacji publicznej.

Z poważaniem

Irena Lipiec

Inspektor

Urząd Gminy w Klimontowie

Tel. 15 866 11 00 w. 20

odpowiedz przez LUBSZA 2

Dzień dobry
W załaczeniu odpowiedź na Państwa wniosek

Z poważaniem
K. Koncewicz-Ciećkiewicz
UG w Lubszy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REJOWIEC FABRYCZNY 1

Nawiązując do Państwa maila przesyłamy zwrotną informację o
udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- Rada Miasta Rejowiec Fabryczny nie podjęła uchwały,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
-nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- nie powołano w gminie rady oświatowej,
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- tak,https://umrejowiecfabryczny.bip.lubelskie.pl
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- prosimy o doprecyzowanie pytania,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- w w/w okresie czasu nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- nie utworzono młodzieżowej rady,
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- nie dotyczy,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- nie dotyczy,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
- nie dotyczy.

Opracowała- Gabriela Zduniuk UM Rejowiec Fabryczny

Z uszanowaniem
Marta Lekan

--

Kancelaria
URZĄD MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 82 5663277, fax 82 5664728
e-mail: info@rejowiec.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARDO 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

--
z poważaniem,
Dariusz Gliński
Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
tel. 74 8171 338

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej UG.OA.1431.3.MZ.2018 przez CZERWIŃSK NAD WISŁĄ 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018r., który został zarejestrowany w dzienniku
korespondencyjnym pod numerem L.dz. 94/18.

Z poważaniem,

Edyta Szymańska

Sekretarka

Urząd Gminy w Czerwińsku nad Wisłą

Tel. 24 23 15 860

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Kraków 2

Panowie
Szymon Osowski,
Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
e-mail:sprawa-4497@fedrowanie.siecobywatelska.pl

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia br.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Czeluśniak
podinspektor

________________________________
[Opis: Opis: Opis: cid:image001.jpg@01D29BE0.4A445EE0]

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Organizacji i Nadzoru
Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji
Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków

tel. +48 12 616 1442

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Kraków 2

Panowie
Szymon Osowski,
Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
e-mail:sprawa-4497@fedrowanie.siecobywatelska.pl

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia br.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Czeluśniak
podinspektor

________________________________
[Opis: Opis: Opis: cid:image001.jpg@01D29BE0.4A445EE0]

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Organizacji i Nadzoru
Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji
Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
31-004 Kraków

tel. +48 12 616 1442

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 2

Nowogród Bobrzański 22.01.2018 r.

Sprawa-5216@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

SE.1431.05.2018.MS

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r., przekazujemy informacje:

1/ czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.
Odpowiedź: w gminie Nowogród Bobrzański nie uchwalono w/w uchwały.
2/ czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedź: została utworzona gminna rada działalności pożytku publicznego – Uchwała nr LVI/351/10 Rady Miejskiej z dnia 30.09.2010
3/ czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odpowiedź: nie powołano.
4/ czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),?a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź: obowiązuje uchwała nr XLII/294/2006 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowogród Bobrzański. Link - http://bip.nowogrodbobrz.pl/216/Konsultacje_Spoleczne/
5/ informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w latach 2014-2016,
Odpowiedź: podjęto 291 uchwał.
6/ informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź: 8
7/ czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: nie została utworzona.
8/ czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź: nie została utworzona.
9/ czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeżeli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Odpowiedź – w gminie Nowogród Bobrzański wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała nr XXIV/144/2016 z 22.03.2016 link:
http://bip.nowogrodbobrz.pl/akty/123/662/Wyodrebnienia_w_budzecie_Gminy_Nowogrod_Bobrzanski_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki/
10/ link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją? funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź: brak zarządzeń dot. realizacji funduszu sołeckiego
11/ czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeżeli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odpowiedź: w gminie Nowogród Bobrzański w ramach budżetu obywatelskiego funkcjonuje program „Pomysł do budżetu http://bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/3285_Zarzadzenie_burmistrza_nr_56_2017.pdf
12/ jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż forma konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedź: jest realizowany w formie „Pomysłu do budżetu”
13/ jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Rok 2014
Pomysł do budżetu 2014
Brak
Rok 2015
Pomysł do budżetu 2015
100 tys. zł dla pomysłu zlokalizowanego na terenie miasta Nowogród Bobrzański
120 tys. zł dla pomysłów zlokalizowanych na terenie gminy Nowogród Bobrzański (z wyłączeniem miasta Nowogród Bobrzański)
Rok 2015
Pomysł do budżetu 2016
100 tys. zł dla pomysłu zlokalizowanego na terenie miasta Nowogród Bobrzański
140 tys. zł łącznie dla pomysłów zlokalizowanych na terenie gminy Nowogród Bobrzański (z wyłączeniem miasta Nowogród Bobrzański) z podziałem sołectw na 4 grupy według liczby mieszkańców:
• 1 grupa do 15 tys. zł,
• 2 grupa do 25 tys. zł,
• 3 grupa do 40 tys. zł,
• 4 grupa do 60 tys. zł
Rok 2016
Pomysł do budżetu 2017
100 tys. zł dla pomysłu zlokalizowanego na terenie miasta Nowogród Bobrzański
140 tys. zł łącznie dla pomysłów zlokalizowanych na terenie gminy Nowogród Bobrzański (z wyłączeniem miasta Nowogród Bobrzański) z podziałem sołectw na 4 grupy według liczby mieszkańców:
• 1 grupa do 15 tys. zł,
• 2 grupa do 25 tys. zł,
• 3 grupa do 40 tys. zł,
• 4 grupa do 60 tys. zł

Pozdrawiam
Marta Świątkowska
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

_____________________________________

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrz.
web: nowogrodbobrz.pl
email: now.bobrz.um@post.pl
tel/fax. +48 068 329 09 62-64

___________________________________________________________________________________________
Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość ze swojego systemu, a także nie powinni Państwo ujawniać otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej kopii otrzymanych informacji.

odpowiedź przez GIELNIÓW 2

Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 9.01.2018r.

Pozdrawiam

Joanna Wardecka

odpowiedź -informacja publiczna przez BOBOWO

Dzień dobry

Stosownie do wniosku z dnia 9.01.2018 r. Stowarzyszenia Sieć Obywatelska
Watchdog Polska udostępnia się następujące informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Ad. NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Ad. NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Ad. NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Ad. Uchwała XI/88/16

http://bip.ugbobowo.nv.pl/Article/id,219.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Ad. 2014 - 68 uchwał , 2015 - 75 uchwał, 2016 - 73 uchwały.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Ad. 2014 - 1, 2015 - 2, 2016 - 1.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Ad. NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Ad. NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Ad. TAK Uchwała Nr XXVII/231/14

http://bip.ugbobowo.nv.pl/Article/get/id,16237.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Ad. Nie wydawano zarządzeń.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Ad. NIE dotyczy

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Ad. NIE dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Ad. Nie dotyczy

Z poważaniem

Elżbieta Ratyńska

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- odp. Gmina Dźwierzuty przez DŹWIERZUTY 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Pozdrawiam,

Anna Dudzińska
Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy
Urząd Gminy Dźwierzuty
tel.: 89 621 03 95
fax: 89 621 12 33
e-mail: rada@ug-dzwierzuty.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRODZIEC 1

Urząd Gminy Grodziec w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku
o udzielenie informacji publicznej.

Sekretarz Gminy Grodziec
Wiesława Szeflińska

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŚNAPODLASKA

IP.1431.5.2018
W odpowiedzi nr 5. Wkradła się pomyłka, policzona została tylko obecna kadencja. Do 13 podjętych uchwał tej kadencji należy doliczyć jeszcze 33 poprzedniej.

Z poważaniem,
Anna Bąkowska
UG Leśna Podlaska

informacja publiczna przez KWIDZYN 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam Państwu informacje odnośnie Państwa wniosku o
udostępnienie informacji publicznej.

--

Z poważaniem

Natalia Krieger

Urząd Miejski Kwidzyn
tel(+4855) 6464 737

Fwd: informacja publiczna przez KWIDZYN 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: informacja publiczna
Data: Tue, 23 Jan 2018 12:04:09 +0100
Nadawca: Natalia Krieger <nkrieger@kwidzyn.pl>
Odpowiedź-Do: nkrieger@kwidzyn.pl
Firma/Organizacja: Urząd Miejski Kwidzyn
Adresat: sprawa-4562@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam Państwu informacje odnośnie Państwa wniosku o
udostępnienie informacji publicznej.

--

Z poważaniem

Natalia Krieger

Urząd Miejski Kwidzyn
tel(+4855) 6464 737

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŁŻA 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek, w załączeniu przesyłam stosowne pismo.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam

W dniu 09.01.2018 o 07:56, sprawa-4236@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
------------------------------------------------------------------------
*Urząd Miejski w Iłży*
ul. Rynek 11
27-100 Iłża
NIP 796- 152-92-83
*Kontakt:*
Sekretariat
tel: 048 616 31 35
fax: 048 616 33 00
sekretariat@ilza.pl lub ilza@ilza.pl

Gmina Urszulin - odpowiedź na wniosek przez URSZULIN 2

--
Urząd Gminy Urszulin - Sekretariat
ul. Kwiatowa 35
22-234 Urszulin
NIP 565-13-13-932
tel.: 082 571-30-24
fax: 082 571-30-01

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA 1

Dzień dobry,

 W załączniku przesyłam odpowiedź na złożony wniosek.

Edyta Dębska

Urząd Gminy Biała

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3708@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na informację przez GŁOWNO

*Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska
Watchdog Polska*

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji w zakresie określonym
w e-mailu z dnia 9 stycznia 2018r., przekazuję poniżej odpowiedzi na
zadane pytania.

Ad 1. Nie

Ad 2. Nie

Ad 3. Nie

Ad 4. W Gminie Miasta Głowno obowiązuje Uchwała
NrXXXII/208/16RadyMiejskiej w Głowniez dnia5 października2016 r.w
sprawie określeniaszczegółowegosposobu konsultowania z radami
działalnościpożytkupublicznegolub organizacjamipozarządowymii podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalnościpożytkupublicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinachdotyczącychdziałalnościstatutowejtychorganizacji; adres strony:
https://www.glowno.pl/redir,uchwaly?akcja=openFile&rodzaj=0&id=4864

Ad 5. Liczba podjętych uchwał w latach 2014-2016:

 -2014 – 110

- 2015 – 114

- 2016 – 109

Ad 6. Liczba przeprowadzonych konsultacji (z mieszkańcami, organizacjami
pozarządowymi) ogółem:

- 2014 – 2

- 2015 – 2

- 2016 – 4

Ad 7. Utworzono Młodzieżową Radę Miejską w Głownie, która funkcjonuje od
15 stycznia 2009 roku.

Ad 8. Nie

Ad 9. Nie

Ad 10. Nie dotyczy

Ad 11. Tak, w Gminie Miasta Głowno funkcjonuje budżet obywatelski.
Podstawa prawna jego wprowadzenia: uchwała Nr XXV/164/16 z dnia 27
kwietnia 2016r.
Link do ww. uchwały: https://www.glowno.pl/redir,uchwaly?search=2016

Link do uchwały dostępny jest również na stronie internetowej Budżetu
Obywatelskiego Miasta Głowna:

https://budzet.glowno.pl/pliki/files_b361546d8e73d5bd721c55759e7c2fa9358005.pdf

Ad 12. W Gminie Miasta Głowno budżet obywatelski ma formę konsultacji z
mieszkańcami.

Ad 13. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Głowna na rok
2017 - 150.000 zł.

W drugiej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Głowna na rok 2018
-150.000 zł.

Z poważaniem

Barbara Lisowska

Urząd Miejski w Głownie

Odpowiedź na wniosek przez CZARNA BIAŁOSTOCKA 2

Szanowni Państwo

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 10 stycznia 2018
r.

Pozdrawiam

Bożena Kucharewicz

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A

tel. 85-713-13-40, fax. 85-713-13-49

<http://www.czarnabialostocka.pl/> www.czarnabialostocka.pl,
<mailto:um@czarnabialostocka.pl> um@czarnabialostocka.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PARCZEW

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Stowarzyszenia
Sieć Obywatelska Watchdog Polska z dnia 09.01.2018 r.informuję:
Ad 1. W Gminie Parczew podjęta została uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej., link:
https://umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Uchwala_VII-39-2015.pdf
Ad 2. W Gminie Parczew nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.
Ad 3. W Gminie Parczew nie powołano rady oświatowej. Zadania rady oświatowej
zawarte w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
realizuje Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji działająca przy
Radzie Miejskiej w Parczewie.
Ad. 4 W Gminie Parczew obowiązuje uchwała Nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej w
Parczewie z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Parczew (Dz.
Urz. Woj. Lubelskiego z 2007 r. Nr 196, poz. 3693) - link
https://umparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=423796
Ad. 5 Ilość uchwał podjętych przez Radę Miejską w Parczewie w latach:
- 2014 - 84 uchwały
- 2015 -115 uchwał
- 2016 -87 uchwał
Ad 6. W latach 2014-2016 przeprowadzono 3 konsultacje z przedstawicielami
organizacji pozarządowych działającymi na terenie gminy w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Parczew z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Gmina Parczew organizowała również otwarte
spotkania konsultacyjne dla organizacji pozarządowych przy opracowywaniu
dokumentów strategicznych Gminy Parczew w liczbie około 6 spotkań.
Ad. 7 Uchwałą Nr XXI/130/08 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 czerwca
2008 r., powołana została Młodzieżowa Rada Miejska, która funkcjonowała w
2009 r. Aktualnie w Gminie Parczew nie ma młodzieżowej rady gminy.
Ad 8 W Gminie Parczew nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym),
Ad. 9 W Gminie Parczew wyodrębniono fundusz sołecki, link
https://umparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=785370
Ad. 10 Zarządzenie Burmistrza Parczewa w sprawie podziału zadań związanych z
realizacją funduszu sołeckiego, link
https://umparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=1124699
Ad. 11 W Gminie Parczew nie funkcjonuje budżet obywatelski. Jedna edycja
budżetu obywatelskiego miała miejsce w roku 2014, na który przeznaczona była
kwota 250.000,00 zł, wydatkowana została w 2015 r, linki:
https://umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/1uchwala_XLII-305-2014_budzet_obywatelski.pdf
oraz https://umparczew.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/zarzadzenie_519-14.pdf

Z poważaniem
Agnieszka Hawryluk
Sekretarz Gminy Parczew
Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew
tel. 83 355-12-24
fax 83 355-12-26

-----Oryginalna wiadomość-----

Urząd Miasta Tarnowa przez Tarnów

Tarnów, dnia 23 stycznia 2018 r.
WOR-ROR.1431.9.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowa 22/2
02-605 Warszawa

W związku z Państwa wnioskiem, który wpłynął do Urzędu Miasta Tarnowa w dniu
9 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art.
13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.), informuję, iż ze
względu na obszerny zakres danych zawartych we wniosku odpowiedź zostanie
udzielona Państwu w terminie do dnia 16 lutego 2018 r.

Z poważaniem
Iwona Bieńkowska
Główny Specjalista
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Tarnowa

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOLNO 1

Dzień Dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.
z poważaniem,
Ewelina Walendziak
UG Kolno
089 716 32 26

--
Urząd Gminy Kolno
Kolno 33; 11-311 Kolno
woj. warmińsko - mazurskie
tel./fax. 89 716 32 26
e-mail: ug_kolno@poczta.onet.pl
http://bip.kolno-gmina.pl