RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOZDOWO

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. o udzielenie informacji publicznej, w formie zwrotnej podaję poniżej odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku.
Z poważaniem

-------------------------------------------
Ewa Kolankiewicz
Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, Rady Społecznej SPZOZ, Biuletynu Informacji Publicznej, MRG
Urząd Gminy w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo
tel. 24 364-48-39
e-mail: ekolankiewicz@gozdowo.eu
www.gozdowo.eu

odpowiedź na wniosek dostęp do informacji publicznej przez KOZIELICE

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję, że zostało ono
zakwalifikowane jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej i
według aspektów prawnych regulujących to zagadnienie zostaje udzielona
odpowiedź:

- w Gminie Kozielice nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
zasad oceny wniosków o realizację zadania publicznego, każdorazowo w
przypadku zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego jest
organizowany konkurs, który obwarowany jest regulaminem,

-nie tworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

-powołano gminną radę oświatową,

-uchwały zamieszczone są na stronie www.bip.kozielice.pl ich ilość można
sobie sprawdzić łącznie z treścią i ewentualnymi załącznikami,
zamieszczone są również zarządzenia Wójta regulujące poszczególne
zagadnienia, ich realizację oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie,

-dokładnej liczby konsultacji z mieszkańcami nie mogę podać, ponieważ
zasięgamy opinii naszych mieszkańców wykorzystując różne okazjonalne
spotkania typu zebrania OSP, spotkania z okazji Święta Babi, Dziadka
itp. Uwzględniając zebrania wiejskie i konsultacje okazjonalne to było
ich około: 2014r. - ok. 25, 2015r. - ok. 50, 2016 r. - ok. 50,

-nie tworzono młodzieżowej rady gminy ani gminnej rady seniorów,

-nie wyodrębniano w latach 2014-16 funduszu sołeckiego a zarządzenia są
opublikowane na stronie adres podany powyżej,

-w gminie nie był wprowadzany budżet obywatelski.

Z poważaniem:

Mirosław Rabiega

zastepcawojta@kozielice.pl

Pismo z UM Ełk, Symbol: O-OP.1431.3.2018.MKA [KWRID: 1949] przez EŁK 1

Dzień dobry,
Otrzymałeś pismo wysyłane automatycznie z systemu eDok z UM Ełk.

Informacje o otrzymanym piśmie:
-------------------------------
Symbol pisma: O-OP.1431.3.2018.MKA
Data pisma: 2018-01-23
Dotyczy: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Osoba do kontaktu: Michał Kawecki (Główny specjalista)
Telefon: 877326279

Informacje o sprawie z której pismo zostało wysłane:
----------------------------------------------------
Symbol sprawy: O-OP.1431.3.2018.MKA
Dotyczy: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog P
Symbol komórki: O-OP
Nazwa komórki: Biuro Organizacji Pracy
Osoba prowadząca sprawę: Michał Kawecki (Główny specjalista)
Telefon: 877326279

odpowiedź na wniosek przez GOLENIÓW 1

Goleniów, 23 stycznia 2018 r.

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Edyta Guzikiewicz - UGiM Goleniów

udostępnienie informacji publicznej przez GÓRA KALWARIA 1

Przesyłam odpowiedź na pismo w sprawie informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Agnieszka Rutkowska-Komornik
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

informacja_publiczna_7_2018 przez DOPIEWO

Dopiewo, 23 stycznia 2018 r.

ROA.1431.7.2018

Informację wytworzył(a): Damian Gryska (ROA), Małgorzata Mazurek (skarbnik)

Informację udostępnił: Maciej Kaczmarek, sekretarz Gminy

Data udostępnienia: 23.01.2018 r.

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana wniosek uprzejmie informuję, że:

1. W Gminie Dopiewo obowiązuje Uchwała Nr XXI/299/16 z dnia 29 sierpnia
2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=9371

2. W Gminie Dopiewo nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.

3. W Gminie Dopiewo nie powołano rady oświatowej.

4. W Gminie Dopiewo obowiązuje Uchwała Nr XLVIII/382/05 w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Dopiewo.

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=1686

Obowiązuje także Uchwała Nr XXI/301/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Dopiewo w sprawie budżetu obywatelskiego.

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=9373

5. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Dopiewo w latach 2014-2016:

2014 -141

2015 -175

2016 -146

6. W latach 2014-2016 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami.

7. W Gminie Dopiewo utworzono Młodzieżową Radę Gminy. Kilka uchwał
obowiązuje równocześnie:

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=3423

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=3533

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?c=772

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=5678

8. W Gminie Dopiewo nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. W Gminie Dopiewo nie wyrażono zgody na wyodrębnienie środków
stanowiących fundusz sołecki. Obowiązuje Uchwała Nr XXVII/369/17 z dnia 27
lutego 2017 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki.

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=9801

10. W Gminie funkcjonuje budżet obywatelski oparty na uchwale link:

http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=9373

11. W latach 2014-2016 nie było przewidzianych w budżecie Gminy Dopiewo
środków realizowanych w trybie budżetu obywatelskiego. W 2017 roku Gmina
przeznaczyła na ten cel 150.000,00 zł.

Z poważaniem

Maciej Kaczmarek

Sekretarz Gminy Dopiewo

<mailto:sekretarz@dopiewo.pl> sekretarz@dopiewo.pl

<http://www.dopiewo.pl> www.dopiewo.pl

tel. 61 890 63 52

Informacja publiczna przez STARY SĄCZ 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej.

Z wyrazami szacunku

Anna Plata

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERWONAK 2

Z poważaniem,

Anna Kołodziejczak-Sobczak
Kierownik Wydziału Administracyjnego
tel. 61 654 42 16
Urząd Gminy Czerwonak [ http://www.czerwonak.pl/ | www.czerwonak.pl ]

ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak
Godziny przyjęć klientów: tel.: 61 654 42 04
fax: 61 812 02 70
pn. 9:00 - 17:00, wt.-pt. 7:30 - 15:00

wersja elektroniczna odpowiedzi na pismo przez GÓRA KALWARIA

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
odpowiadam na następujące pytania:

/- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,/

Informuję, że w gminie obowiązuje uchwaładot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej/./Link
_http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=308698_

/- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),/

Informuję, że gmina nie powołała Gminnej Rady Działalności pożytku
publicznego.

/- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),/

Informuję, że w gminie nie powołano rady oświatowej.

/- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,/

Informuję, że w gminie obowiązuje uchwała zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami. Link:
_http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=365247_

/- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,/

Przedstawiam następujące informacje i ilości uchwał Rady Miejskiej w
latach 2014-2016:

*

2014 rok – 153,

*

2015 rok – 172,

*

2016 rok – 176.

/- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,/

W 2016 roku przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektów
statutów sołectw w Gminie Góra Kalwaria

/- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),/

Informuję, że w gminie utworzono młodzieżową radę gminy.

/- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),/

Informuję, że w gminie utworzono gminną radę seniorów.

/- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,/

Informuję, że w gminie wyodrębniono fundusz sołecki.

Link do Uchwały Nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4
marca 2015 r.
_http://bip.gorakalwaria.pl/public/popup.php?id_menu_item=141569_

/- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,/

Link do obowiązujących zarządzeń w powyższym zakresie:
_http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=407255_

/- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),/

Informuję, że w gminie obowiązuje budżet obywatelski. Uchwała jest
dostępna pod linkiem:
_http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=332642_

-/jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),/

Informuję, że w gminie funkcjonuje budżet obywatelski realizowany w
oparciu o konsultacje społeczne

/- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016./
Informuję, że w latach 2014-2016 kwota budżetu obywatelskiego wynosiła
400 tyś zł./rocznie

Pozdrawiam,

Agnieszka Rutkowska-Komornik

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Dzień dobry.

W odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 r. informuję:

- w gminie Dąbrowa Chełmińska nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie);

- w gminie nie powołano gminnej rady pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), link:
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?app=uchwaly&nid=6820&y=2016;

- Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2014 podjęła 99 uchwał w tym 25
uchwał w kadencji, która rozpoczęła się w roku 2014, w roku 2015 podjęto
100 uchwał, a w roku 2016 - 89 uchwał,

- w roku 2014 przeprowadzono 17 konsultacji z mieszkańcami gminy Dąbrowa
Chełmińska, w roku 2015 konsultacji nie przeprowadzano, w roku 2016
odbyły się 4 konsultacje z mieszkańcami,

- w gminie Dąbrowa Chełmińska nie powołano młodzieżowej rady gminy,

- w gminie Dąbrowa Chełmińska nie utworzono rady seniorów.

w gminie wyodrębniono fundusz sołecki, link do strony:
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?app=uchwaly&nid=5207&y=2014&q=wyodr%C4%99bnienie+funduszu+so%C5%82eckieg,

- zarządzenie Wójta Gminy dot. realizacji funduszu sołeckiego:
na rok 2017 -
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=6794&y=2016;
na rok 2016 -
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=6149&y=2015;
na rok 2015 -
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=5432&y=2014;
na rok 2014 -
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=4723&y=2013'

- w gminie Dąbrowa Chełmińska nie funkcjonuje budżet obywatelski.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Dorota Kraska-Wadych

Sekretarz Gminy
Dąbrowa Chełmińska
tel. 52 38 16 047

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Dzień dobry.

W odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 r. informuję:

- w gminie Dąbrowa Chełmińska nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie);

- w gminie nie powołano gminnej rady pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), link:
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?app=uchwaly&nid=6820&y=2016;

- Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska w roku 2014 podjęła 99 uchwał w tym 25
uchwał w kadencji, która rozpoczęła się w roku 2014, w roku 2015 podjęto
100 uchwał, a w roku 2016 - 89 uchwał,

- w roku 2014 przeprowadzono 17 konsultacji z mieszkańcami gminy Dąbrowa
Chełmińska, w roku 2015 konsultacji nie przeprowadzano, w roku 2016
odbyły się 4 konsultacje z mieszkańcami,

- w gminie Dąbrowa Chełmińska nie powołano młodzieżowej rady gminy,

- w gminie Dąbrowa Chełmińska nie utworzono rady seniorów.

w gminie wyodrębniono fundusz sołecki, link do strony:
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?app=uchwaly&nid=5207&y=2014&q=wyodr%C4%99bnienie+funduszu+so%C5%82eckieg,

- zarządzenie Wójta Gminy dot. realizacji funduszu sołeckiego:
na rok 2017 -
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=6794&y=2016;
na rok 2016 -
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=6149&y=2015;
na rok 2015 -
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=5432&y=2014;
na rok 2014 -
http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=4723&y=2013'

- w gminie Dąbrowa Chełmińska nie funkcjonuje budżet obywatelski.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Dorota Kraska-Wadych

Sekretarz Gminy
Dąbrowa Chełmińska
tel. 52 38 16 047

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTECZKO

W dniu 2018-01-23 o 12:28, Justyna Majczak pisze:
>
>
>
>
> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
> Data: Tue, 09 Jan 2018 07:00:19 -0000
> Nadawca: sprawa-5215@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-5215@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: sekretarz@nowemiasteczko.pl
>
>
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
>
Odp. Nie
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
>
Odp. Nie
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp. Nie
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp. Tak www.bip.nowemiasteczko.pl
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. BIP
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. 2014 -2016 - jedne konsultacje zgodnie z procedurą
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp. Nie
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp. Nie
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
>
Odp. Tak BIP
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp. BIP
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
>
Odp. Nie
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
> Nie dotyczy
Danuta Wojtasik
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-5215@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej str. 2 przez CZERWONAK 2

Z poważaniem,

Anna Kołodziejczak-Sobczak
Kierownik Wydziału Administracyjnego
tel. 61 654 42 16
Urząd Gminy Czerwonak [ http://www.czerwonak.pl/ | www.czerwonak.pl ]

ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak
Godziny przyjęć klientów: tel.: 61 654 42 04
fax: 61 812 02 70
pn. 9:00 - 17:00, wt.-pt. 7:30 - 15:00

informacja publiczna przez ŁĘCZNA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 roku dot.
udostepnienia informacji publicznej.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9.01.2018 przez NOWOSOLNA 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na Państwa wniosek z dnia
9.01.2018 roku ws udostępniania informacji publicznej.

W razie pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.

--
Pozdrawiam

Monika Perek-Jura
Kierownik Referatu Komunikacji SPołęcznej, Promocji i Obsługi Klienta
Urząd Gminy Nowosolna
92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1
tel: 42 616 45 30
fax 42 616 45 44
www.gminanowosolna.pl

odpowiedź informacja publiczna przez MEŁGIEW 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 r., na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U.2016.1764 z późn.
zm.) Urząd Gminy Mełgiew w załączeniu przekazuje odpowiedź.

Z poważaniem

Karolina Kamieniecka
Urząd Gminy Mełgiew

odpowiedź na wniosek informacja publiczna przez BARANÓW 2

Dzień dobry

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

Dziękuję

Wanda Wójtowicz

Inspektor w UG w Baranowie

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JABŁONNA LACKA 1

Dzień dobry.
Urząd Gminy Jabłonna Lacka w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej w załączeniu przesyła odpowiedź.
Z poważaniem,
Ewa Dorczuk

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONSTANTYNÓW

SCA.1413.3.2018 Konstantynów, dnia 22 stycznia 2018r.

STOWARZYSZENIE
Sieć Obywatelska Wachdog Polska
Warszawa
Ul. Ursynowska 22/2
Dotyczy sprawa -5030@fedrowanie,siecobywatelska.pl.

1. W Gminie Konstantynów obowiązuje Uchwała Nr XXIV Rady Gminy Konstantynów z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie „ Programu Współpracy Gminy Konstantynów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok i. Strona BIP ugkonstantynow.bip.lubelskie
Wójt Gminy Konstantynów wydał Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Strona BIP ugkonstatynow.bip.lubelskie
2. W Gminie Konstantynów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego ( art.41e ust.1 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
3. W gminie nie powołano rady oświatowej( art. 78 ust.1 Prawa oświatowego).
4. W gminie obowiązuje Uchwała Nr XXXIV/208/10Rady Gminy Konstantynów z dnia 24 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami- Strona BIP ugkonstantynow.bip.lubelskie
5. W gminie w latach 2014- 2016 podjęto łącznie – 169 uchwał - rok 2014 56 uchwały, rok 2015- 59uchwał, rok 2016 – 54uchwały .
6. Liczba konsultacji społecznych rok 2014- 15 konsultacji, rok 2015 – 6konsultacji i rok 2016- 15 konsultacji.
7. W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy ( art. 5b ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów(art.5c ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).
9. Uchwałą Nr XXI/143/17 z dnia 23 marca 2017 roku wyrażono zgodę na wyodrębnienie z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 roku Strona BIP ugkonstantynow.bip.lubelskie . Nie wydawano zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego w 2018 roku.
10. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Z poważaniem
Anna Milańczuk

Urząd Gminy Konstantynów
tel. 83 341 41 92

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONSTANTYNÓW

SCA.1413.4.2018
Konstantynów, dnia 22 stycznia 2018r.

STOWARZYSZENIE
Sieć Obywatelska Wachdog Polska
Warszawa
Ul. Ursynowska 22/2
Dotyczy sprawa- 4452@fedrowanie,siecobywatelska.pl.

1. W Gminie Konstantynów obowiązuje Uchwała Nr XXIV Rady Gminy Konstantynów z dnia 17 listopada 2017r. w sprawie „ Programu Współpracy Gminy Konstantynów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok i. Strona BIP ugkonstantynow.bip.lubelskie
Wójt Gminy Konstantynów wydał Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Strona BIP ugkonstantynow.bip.lubelskie
2. W Gminie Konstantynów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego ( art.41e ust.1 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
3. W gminie nie powołano rady oświatowej( art. 78 ust.1 Prawa oświatowego).
4. W gminie obowiązuje Uchwała Nr XXXIV/208/10Rady Gminy Konstantynów z dnia 24 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami- Strona BIP ugkonstantynow.bip.lubelskie
5. W gminie w latach 2014- 2016 podjęto łącznie – 169 uchwał - rok 2014 56 uchwały, rok 2015- 59uchwał, rok 2016 – 54uchwały .
6. Liczba konsultacji społecznych rok 2014- 15 konsultacji, rok 2015 – 6konsultacji i rok 2016- 15 konsultacji.
7. W gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy ( art. 5b ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów(art.5c ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).
9. Uchwałą Nr XXI/143/17 z dnia 23 marca 2017 roku wyrażono zgodę na wyodrębnienie z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 roku Strona BIP ugkonstantynow.bip.pl . Nie wydawano zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego w 2018 roku.
10. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Z poważaniem
Anna Milańczuk

Urząd Gminy Konstantynów
tel. 83 341 41 92

Informacja publiczna przez JABŁONNA LACKA 1

Dzień dobry.

Urząd Gminy Jabłonna Lacka w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji
publicznej w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem,

Monika Maliszewska

udostępnienie informacji publicznej na wniosek przez TUSZYN 1

Szanowni Państwo,
odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej udostępniam informację publiczną w następującym zakresie:
1. w Gminie Tuszyn obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej http://www.tuszyn.info.pl/council/uchwaly_tresc/159_uchwala%20nr%20xxxiv_233_12.pdf
2. nie utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
3. nie powołano w gminie radę oświatową,
4. w gminie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
http://www.tuszyn.info.pl/council/uchwaly_tresc/246_801f3a87_uchwala_XXIX_222_16.pdf
http://www.tuszyn.info.pl/council/uchwaly_attach/_7ae3d3af_zal.1_uchwala_XXIX_222_16.pdf
5. liczba przyjętych uchwał przez radę: 2014r. - 123, 2015r. - 131, 2016r. – 120
6. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach: 2014r. – 0, 2015r. – 0, 2016r. – 4
7. nie utworzono młodzieżowej rady gminy
8. nie utworzono gminnej rady seniorów
9. w gminie wyodrębniono fundusz sołecki
http://www.tuszyn.info.pl/council/uchwaly_tresc/202_nr%20liv_413_14.pdf
10. w zakresie realizacji funduszu sołeckiego wydawane są zarządzenia organu w sprawie powołania komisji ds. badania wniosków składanych przez sołectwa z terenu gminy Tuszyn na dany rok – załącznik przykład zarządzenia
11. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
Z poważaniem
Beata Krawczyk
Sekretarz Gminy Tuszyn
tel. 42 232 13 83 w.22

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OŚWIĘCIM 1

Szanowni Państwo,

Odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa drogą mailową dn. 9.01.18 r.
przesyłamy informacje:

/- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,/
W gminie Oświęcim nie obowiązuje taka uchwała.

/- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),/
Nie utworzono.

/ - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),/
Nie powołano.

/ - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,/
Nie obowiązuje.

/- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,/
Liczba uchwał w poszczególnych latach:
- 2014 – 107,
- 2015 – 151,
- 2016 – 140.
W sumie: 307 uchwał.

/- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,/
Nie przeprowadzano konsultacji.

/ - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),/
Nie utworzono.

/ - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),/
Nie utworzono.

/- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,/
Tak.
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOswiecim/document/202364/Zarz%C4%85dzenie

/ - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,/
Uchwała o zasadach zwiększania funduszu:
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOswiecim/document/203734/Uchwa%C5%82a
Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Oświęcim w sprawie: powołania zespołu
roboczego ds. koordynacji i współpracy z sołectwami w zakresie funduszu
sołeckiego:
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOswiecim/document/201956/Zarz%C4%85dzenie-43_2016
Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Oświęcim w sprawie: zmiany
zarządzenia Wójta Gminy z dnia 19 maja 2016 r. nr 43/2016:
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOswiecim/document/202173/Zarz%C4%85dzenie-56_2016
Zarządzenie nr 73/2016 Wójta Gminy Oświęcim w sprawie: zasad i trybu
wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o
funduszu sołeckim:
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyOswiecim/document/202364/Zarz%C4%85dzenie

/- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),//
/Nie obowiązuje.

/- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),/
Nie dotyczy.

/- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016./
Nie dotyczy.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem

Ewelina Łazarz
Wydział Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych
i Promocji Gminy

*Tel. 33 844 95 33*

*Urząd Gminy Oś**więcim*
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
Tel. 33 844 95 00
www.gminaoswiecim.pl <file:///C:/Users/dgrela/Desktop/www.oswiecim-gmina.pl>

Gmina Oświęcim
*
*

Odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018r. przez KLUCZBORK 1

Kluczbork, dnia 23 stycznia 2018r.
PRO.1431.6.2018.EB

Odpowiedź na Państwa wniosek znajduje się w dołączonym do maila załączniku.

Z poważaniem

Ewa Bukowska

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy
Urząd Miejski w Kluczborku
Ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

tel. 77 / 418-1482 w.285, 418-4768
fax 77 / 418-2230

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LĄDEK-ZDRÓJ 1

Sieć Obywatelska Watchdig Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
został złożony pocztą elektroniczną w dniu 9.01.2018 r. na adres
umig@ladek.pl <mailto:umig@ladek.pl> przesyłamy w załączeniu odpowiedź na
zadane pytania.

Z poważaniem

Radosław Pasionek

Inspektor ds. Rady Miejskiej, obsługi sołectw i promocji
tel. 74/ 811 78 67
Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Ratusz - Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój