odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Leszno 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem

Paulina Janowicz
-----
Biuro Prasowe
Urząd Miasta Leszna
tel. 65 529 81 28

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERUSZÓW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

 

Pozdrawiam

Magdalena Sikora

pracownik Biura Rady

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych przez CHOCZEWO 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia br. informuję, że:
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,
- w gminie nie funkcjonuje gminna rada działalności pożytku publicznego,
- w gminie nie funkcjonuje rada oświatowa,
- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami, link poniżej
http://bip.choczewo.iq.pl/index.php?c=getfile&id=1064
- w 2014 r. rada gminy podjęła 69 uchwał, w 2015 r. 113 uchwał, w 2016 r. 96
uchwał.,
- w gminie nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016,
- w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- w gminie utworzono gminną radę seniorów,
http://bip.choczewo.iq.pl/index.php?c=getfile&id=244
- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki w 2014 r., uchwała w załączeniu w
związku z problemami technicznymi wersji archiwalnej BIP,
- w gminie brak jest obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
w związku z realizacją funduszu sołeckiego
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

GMINA CHOCZEWO
z poważaniem
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Anna Kosno

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej (029/2018) przez Gdańsk 2

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 9.1.2018

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała ,

Tak, w mieście Gdańsk obowiązuje przedmiotowa uchwała: Uchwała Nr 757 Rady Miasta Gdańska z dnia 2016-08-25 w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Link:

http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=&rok=2016&tytul=inicjatywy+lokalnej&Typ=R&data=&Start=0

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego funkcjonuje od 2005 roku. Obecna Rada VII kadencji została powołana Zarządzeniem Nr 764/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 maja 2017 r.

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określony jest w Rozdziale V Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020 przyjętego Uchwałą Nr XVII/515/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/887/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wszelkie informacje na stronie internetowej: http://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/gdanskie-rady/Gdanska-Rada-Dzialalnosci-Pozytku-Publicznego,a,2655

- czy powołano w gminie radę oświatową?

tak. Gdańska Rada Oświatowa, jako ciało opiniodawczo-doradcze Rady Miasta Gdańska, działa od 2007 roku. Na pierwszą kadencję (2007-2010) została powołana Uchwałą nr XII/304/07 zRady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2007 r.
Druga kadencja 2011-2015 - Uchwała nr VII/87/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011 r.
Na trzecią kadencję została powołana Uchwałą nr VI/154/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. (z póź. zm.) w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej. Aktualnie w jej skład wchodzi 25 cz łonków

W celu zapewnienia wszechstronności i fachowości prowadzonych przez Radę prac do jej grona powołani zostali eksperci – zarówno teoretycy jak i praktycy. Cz łonkowie reprezentują środowiska zainteresowane współpracą z miastem w dziedzinie edukacji, w tym: uczelnie wyższe, związki zawodowe i organizacje pozarządowe oraz podmioty, których decyzje są istotne dla kształtu polityki oświatowej miasta i regionu: Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz reprezentantów dyrektorów szkół i innych gdańskich placówek oświatowych.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami?

Tak, poniżej link do uchwał

http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=&rok=&tytul=zasad+i+trybu+przeprowadzania+konsultacji+spo%C5%82ecznych&Typ=R&data=&Start=0

http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=764&rok=2016&tytul=&Typ=R&data=&Start=0

- informacja o liczbie uchwał w latach 2014-2016:

2014 - 419 uchwał

2015 - 503 uchwały

2016 - 372 uchwały

- czy utworzono młodzieżową radę gminy?

Tak, w Gminie Miasto Gdańsk od 2011 roku funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska powołana na podstawie Uchwały Nr XI/177/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.
Poniżej link do treści w/w uchwały oraz jej zmian:
http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=&rok=&tytul=powo%C5%82ania+M%C5%82odzie%C5%BCowej+Rady+Miasta+Gda%C5%84ska&Typ=A&data=&Start=0

- czy utworzono gminna rade seniorów?

Do dnia 23 stycznia br. nie powołano w gminnej rady seniorów.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki?

Nie. w Gminie nie ma sołectw. http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=&rok=&tytul=so%C5%82ectw&Typ=A&data=&Start=0

Odpowiedzi do zapytań o budżet obywatelski:

W Gminie Miasta Gdańska obowiązuje uchwała określająca zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska. Jest to uchwała nr 494/2015 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2015 r.
Link do pełnej treści uchwały:
http://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=494&rok=2015&tytul=&Typ=A&data=&Start=0

Liczba konsultacji społecznych w myśl uchwały rady miasta w latach:
2014 - 7
2015 - 10
2016 - 4

Od 2013 roku w gminie prowadzony jest projekt budżetu obywatelskiego w formie wyłącznie konsultacji społecznych. Na stronie gdansk.pl w zakładce budżetu obywatelskiego ( http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski ) dostępne są wszystkie uchwały i zarządzenia określające zasady budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach do 2017 roku włącznie.

Kwoty budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach:
2014 - 11 000 000 zł
2015 - 11 000 000 zł
2016 - 12 500 000 zł

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Biuro Rady Miasta Gdańska
Wioletta Krewniak
Inspektor
Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
tel.: 58-323-70-25
fax: 58-305-34-52
e-mail: wioletta.krewniak@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZYTNA 1

Dzień dobry.

Odpowiedź na wniosek w załączeniu.

Z poważaniem
Piotr Popławski
Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JANOWIEC KOŚCIELNY 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Zofia Wielgus
Sekretarz Gminy

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedz informacja publiczna przez CHOJNÓW 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skan pisma w sprawie zapytania w trybie informacji
publicznej

pozdrawiam

Jolanta Ostrowska

Urząd Gminy Chojnów

Odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej przez SPICZYN 1

Witam,

Przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji
publicznej.

Z poważaniem
Bernadeta Przybylska-Bartnik
Z-ca Wójta Gminy Spiczyn

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERMIN 1

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3942@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowied¼ na wniosek o udostêpnienie informacji publicznej. przez BAĆKOWICE 1

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Baćkowicach przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek
z dnia 9 stycznia br.

Pozdrawiam
Małgorzata Klusek

Odpowiedź na wniosek przez GRABICA 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
9 stycznia 2018 r. informuję, że:

1.W Gminie Grabica nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).

2.W Gminie Grabica nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie).

3.W Gminie Grabica nie powołano gminnej rady oświatowej (art. 78 ust. 1
Prawa oświatowego).

4.W Gminie Grabica obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

link do Uchwały:
http://grabica.biuletyn.net/archiwum/bip.gwgrabica.finn.pl/indexcaf9.html?bipkod=/010/018/051/005/009

5.Rada Gminy Grabica w okresie od 2014 do 2016 podjęła 185 uchwał.

6.W latach 2014-2016 przeprowadzono 9 konsultacji z mieszkańcami.

7.W Gminie Grabica nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym).

8.W Gminie Grabica nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym).

9.W Gminie Grabica został wyodrębniony fundusz sołecki,

link do Uchwały:
http://grabica.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_09/BIPF520F5AA54B5EFZ/uchwala_rady23.pdf

10.W Gminie Grabica nie wydano zarządzeń w związku z realizacją funduszu
sołeckiego.

11.W Gminie Grabica nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
- rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUCHACZÓW 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej w
załączniku 1431.3.2018.pdf odpowiedzi.

Pozdrawiam
Arkadiusz Grzyb

--
Arkadiusz Grzyb
Podinspektor ds. Informatyki
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Urząd Gminy Puchaczów
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
tel. (81) 75-75-012
www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl, ePUAP: 415pn0tool

---------------------------------------
Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione.
Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy
i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and legally privileged information.
If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail along with attachments.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez ZAWONIA

Zawonia, dnia 23 stycznia 2018 r.

ORG.1431.6.2018

Panowie

Szymon Osowski i Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 |

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09
stycznia 2018 r. przesłany drogą elektroniczną, poniżej udzielamy odpowiedzi
na poszczególne pytania:

- "czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała," - nie obowiązuje;

- "czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - nie
utworzono;

-"czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)" -
nie powołano;

- "czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała" - obowiązuje Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy
Zawonia z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Zawonia, dostępna w BIP pod adresem:
<https://zawonia.biuletyn.net/?bip=2&cid=1294&id=2291>
https://zawonia.biuletyn.net/?bip=2&cid=1294&id=2291 ;

- liczba przyjętych uchwał przez Radę Gminy Zawonia w poszczególnych latach:

2014 - 82, 2015 - 83, 2016 - 72 ;

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach:

2014 - 1, 2015 - 3, -2016 - 3 ;

- "czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)" - nie utworzono;

- "czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)" - tak utworzono ;

- "czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego" -

Uchwała nr XXIII/177/2013 ws. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy środków stanowiących fundusz sołecki, dostępna w BIP pod adresem:
https://zawonia.biuletyn.net/?bip=2
<https://zawonia.biuletyn.net/?bip=2&cid=1244&id=1933> &cid=1244&id=1933 ;

- "link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie" -
<http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_03/BIPF52D101B30D12CZ/ZARZAD
ZENIE__Nr_13_2016_Wojta_Gminy_Zawonia_z_dnia_25_lutego_2016_r._w_sprawie_zas
ad_i_trybu_wykonania_przez_soltysow_przedsiewziec_wynikajacych_z_ustawy_o_fu
nduszu_soleckim.pdf> Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25
lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu wykonania przez sołtysów
przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, dostępne w BIP pod
adresem: https://zawonia.biuletyn.net/?bip=2
<https://zawonia.biuletyn.net/?bip=2&cid=1194&id=2293> &cid=1194&id=2293 ;

- "czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - nie funkcjonuje;

- "jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)" - nie funkcjonuje.

Z poważaniem

Wojciech Hoffman

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zawonia

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 82

Odpowiedź na wnioski o udostępnienie informacji publicznej przez GRABÓW 1

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2017r. o udostępnienie informacji publicznej informuję :

- czy obowi�zuje w gminie uchwa�a dot. trybu i szczeg�owych kryteri�w oceny wniosk�w o realizacj� zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie), a je�li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod kt�rym jest dost�pna ta uchwa�a, - NIE
- czy utworzono gminn� rad� dzia�alno�ci po�ytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powo�ano w gminie rad� o�wiatow� (art. 78 ust. 1 Prawa o�wiatowego),- NIE
- czy obowi�zuje w gminie uchwa�a dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka�cami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorz�dzie gminnym),�a je�li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt�rym jest dost�pna ta uchwa�a, - TAK ( W ZAŁĄCZENIU )
- informacji o liczbie przyj�tych uchwa� przez rad� w poszczeg�lnych latach 2014-2016, - 2014 - 67, 2015 - 92, 2016 - 74
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszka�cami w poszczeg�lnych latach 2014-2016, - 2014 - 2, 2015 - 0, 2016 - 1
- czy utworzono m�odzie�ow� rad� gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorz�dzie gminnym),- TAK
- czy utworzono gminn� rad� senior�w (art. 5c ust. 2 ustawy o samorz�dzie gminnym), - NIE
- czy wyodr�bniono w gminie fundusz so�ecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu so�eckim), a je�li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt�rym dost�pna jest obowi�zuj�ca uchwa�a o wyra�eniu zgody na wyodr�bnienie funduszu so�eckiego; je�li nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt�rym dost�pna jest obowi�zuj�ca uchwa�a o odmowie wyra�enia zgody na wyodr�bnienie funduszu so�eckiego,- TAK Uchwał xxiv/117/16 z 14.03.2016rhttp://bip.grabow.nv.pl/Article/id,584.html
- link do obowi�zuj�cych zarz�dze� organu wykonawczego, wydanych w zwi�zku z realizacj� funduszu so�eckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje bud�et obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje spo�eczne, oparte na uchwale/zarz�dzeniu, w sprawie przeznaczenia cz�ci wydatk�w z bud�etu gminy na wskazane przez mieszka�c�w projekty,a je�li tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod kt�rym dost�pna jest uchwa�a/zarz�dzenie (uchwa�y/zarz�dzenia) w sprawie bud�etu obywatelskiego (partycypacyjnego), - NIE
- je�eli w gminie funkcjonuje bud�et obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inn� konstrukcj� prawn� ni� form� konsultacji z miesza�cami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest bud�et obywatelski (partycypacyjny),- NIE DOTYCZY
- jaka by�a kwota bud�etu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczeg�lnych latach 2014-2016. - NIE DOTYCZY

Pozdrawiam
Jarosław Głowacki
Sekretarz Gminy Grabów

odpowiedź na wniosek - UG Borowa przez BOROWA 1

Urząd Gminy Borowa
39-305 Borowa 223
ug@borowa.pl
tel. 175815521

Odpowiedź na wniosek z dnia 9.01.2018 przez DOBRZYŃ NAD WISŁĄ 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body></body></html>

udostepnienie informacji publicznej przez BOCHNIA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

FW: Odpowiedź na wnioski o udostępnienie informacji publicznej przez GRABÓW 1

W uzupełnieniu właściwy link do uchwały http://bip.grabow.nv.pl/pobierz/13938.html

Pozdrawiam
Sekretarz Gminy Grabów
tel. 63/273-44-29
sekretarz@grabow.com.pl

FW: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez ZAWONIA

Dzień dobry

w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi (jak poniżej), prostuję pomyłkę
dotyczącą informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
2016 roku zamiast liczby "3 powinno być liczba "7".

Z poważaniem

Wojciech Hoffman

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zawonia

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 82

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWYTARG 1

Szanowny Panie,
przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 9 stycznia 2018 r.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości,

z poważaniem
Beata Szewczyk
Sekretarz Gminy Nowy Targ

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GNIEWINO

Dzień dobry,

W odpowiedzi na zadane pytania, informuję, że:

- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej - trwają prace nad jej przygotowaniem,
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano w gminie rady oświatowej (istnieje lokalne forum oświatowe),
- nie obowiązuje w gminie uchwała w sprawie konsultacji z mieszkańcami - trwają prace nad jej przygotowaniem,
- informacja o liczbie uchwał podjętych przez Radę Gminy Gniewino: 2014-97, 2015-114, 2016-102
- konsultacje z mieszkańcami prowadzone są w różnych formach na bieżąco, jedną z podstawowych form są zebrania wiejskie odbywające się 12 razy w każdym roku,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów (gniewińskie koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów należy do najliczebniejszych i najaktywniejszych w regionie - 480 osób, kontakty i wsparcie ze strony władz samorządowych są bardzo częste i duże),
- wyodrębniono fundusz sołecki: http://bip.gniewino.pl/dokumenty/1287
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem,

Mikołaj Orzeł
Sekretarz Gminy Gniewino
Urząd Gminy Gniewino

tel. +48 58 670 66 20
kom. +48 784 043 556
fax. +48 58 676 72 26

ul. Pomorska 8
84-250 Gniewino

odpowiedż na wniosek w/s uchwał przez BYCHAWA 1

Urząd Miejski w Bychawie
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa
81 5660004
--------------------------------------------------------------------------------
Uwaga! Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Informacja publiczna - odpowiedź - RO.1431.3.2018.pdf przez FABIANKI 1

Dzień dobry,

Urząd Gminy Fabianki przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej wniesiony drogą elektroniczną w dniu 09.01.2018 r.
Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Pozdrawiam

Marcin Rybka

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#OA.1431.1.2018] przez PRZEWORNO 1

Dokumenty: OA.KW-0888/18
Znak sprawy: OA.1431.1.2018
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0003/18
Wysłane przez: Marzena Brzozowska - Łukasiewicz

--
----------------------------------------------------------------
wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
----------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
mail: sekretariat@przeworno.pl
www.przeworno.pl
bip.gwprzeworno.finn.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

udzielenie informacji publicznej przez BOCHNIA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>