ZO.RG.1431.1.2018.EZ przez DOBRA SZCZECIŃSKA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek.
Proszę przesłanie potwierdzenie odczytania wiadomości.

Z poważaniem
--
Ewelina Ziółko
Rada Gminy Dobra
tel. 91 424 19 57

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

Dąbrowa Białostocka, dn. 23.01.2018

OR.1431.5.2018


Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 roku, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej udziela odpowiedzi na
zadane pytania

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej.?

Odp. Nie ma takiej uchwały

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego?

Odp. Nie

3. Czy powołano w gminie radę oświatową?

Odp. Nie

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami?

Odp. Tak, link do uchwały
http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja
<http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja&id=6341> &id=6341

5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016.

Odp. Rok 2014 - 75, 2015 - 48, 2016 - 84

6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odp. 2014 - 1 , 2015 - 1 , 2016 - 1

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy?

Odp. Tak , link do uchwały
http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja
<http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja&id=6066> &id=6066

8. Czy utworzono gminną radę seniorów?

Odp. Tak , link do uchwały
http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja
<http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja&id=6067> &id=6067

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki?

Odp. Tak, link do uchwały
http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja
<http://um-dabrowa.p-bip.pl/index.php?event=informacja&id=5391> &id=5391

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie

Odp.

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski?

Odp. Nie

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej

Romuald Gromacki

ul. Solidarności 1

16-200 Dąbrowa Białostocka

tel. 85 7 121 100

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LISIA GÓRA 1

--
Beata Bogdańska-Lis Urząd Gminy Lisia
mgr Beata Bogdańska-Lis
Urząd Gminy Lisia Góra
ul. 1 Maja 7; 33-140 Lisia Góra
tel.: 14 678 48 86 wew. 127
beata.lis@lisiagora.pl <mailto:beata.lis@lisiagora.pl>
www.lisiagora.pl <http://www.lisiagora.pl>

Udostępnienie informacji publicznej - wniosek z dn. 09.01.18 r. przez KOŁBIEL 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zawarta w piśmie ORG.1431.2.2018

odpowiedź przez RADOMIN

Radomin, dnia 23 stycznia 2018 r.

SE.1431.3.2018**

*Sieć Obywatelska*

*Watchdog Polska *

**

*Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej*

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
09.01.2018 r. informuję, że w Gminie Radomin:

- nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne;

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

- nie powołano rady oświatowej;

- link do uchwały:
http://bip.radomin.pl/plik,2125,uchwala-nr-xxiii-117-12-rady-gminy-radomin-z-dnia-24-kwietnia-2012-r-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-z-mieszkancami-gminy-radomin.pdf;

- liczba przyjętych uchwał: w 2014 r. – 101, 2015 r. – 94, 2016 r. – 89;

- liczba przeprowadzonych konsultacji w latach 2014-2016 – 3;

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

- nie utworzono gminnej rady seniorów;

- tak, link do uchwały:
http://bip.radomin.pl/plik,5083,uchwala-nr-xxxii-231-17-rady-gminy-radomin-z-dnia-30-marca-2017-roku-w-sprawie-funduszu-soleckiego.pdf;

- link do zarządzenia:
http://bip.radomin.pl/plik,5439,zarzadzenie-nr-51-2017-wojta-gminy-radomin-z-dnia-31-sierpnia-2017-roku-w-sprawie-okreslenia-procedur-wykorzystywania-srodkow-funduszu-soleckiego-w-2018-roku.pdf;

- nie funkcjonuje budżet obywatelski;

- nie dotyczy;

- nie dotyczy.

Z poważaniem

Ewa Drawert

Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek udip WO.1431.7.2018 przez BEŁCHATÓW 3

W załączeniu znajduje się odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta Bełchatowa w dniu
09.01.2018 r.

Stopka email
Urząd Miasta Bełchatowa
Wydział Organizacyjny

tel. 44/733 51 95
e-mail: organizacyjny@um.belchatow.pl
<mailto:organizacyjny@um.belchatow.pl>
Miasto Bełchatów

97-400 Bełchatów
ul. Kościuszki 1
e-mail: um@belchatow.pl <mailto:um@belchatow.pl>

tel. +48 44 733 51 37, +48 44 733 51 50
fax +48 44 733 51 40
www.belchatow.pl <http://www.belchatow.pl>
<http://facebook.com/belchatow><http://naszaklasa.pl/belchatow>
<http://twitter.com/belchatow><http://youtube.com/miastobelchatow>
Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub
jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż
te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku
otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i
wykasować wiadomość.
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you
received this in error, please contact the sender and delete the
material from any computer.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LISIA GÓRA 2

W odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 roku (sprawa-4618@federowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-4618@federowanie.siecobywatelska.pl> oraz
sprawa-5508@federowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5508@federowanie.siecobywatelska.pl>)w załączeniu
przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

mgr Beata Bogdańska-Lis
Urząd Gminy Lisia Góra
ul. 1 Maja 7; 33-140 Lisia Góra
tel.: 14 678 48 86 wew. 127
beata.lis@lisiagora.pl <mailto:beata.lis@lisiagora.pl>
www.lisiagora.pl <http://www.lisiagora.pl>

W dniu 09.01.2018 o 09:40, Justyna Milczarek pisze:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LISIA GÓRA 2

W odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018 roku (sprawa-4618@federowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-4618@federowanie.siecobywatelska.pl> oraz
sprawa-5508@federowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5508@federowanie.siecobywatelska.pl>)w załączeniu
przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

mgr Beata Bogdańska-Lis
Urząd Gminy Lisia Góra
ul. 1 Maja 7; 33-140 Lisia Góra
tel.: 14 678 48 86 wew. 127
beata.lis@lisiagora.pl <mailto:beata.lis@lisiagora.pl>
www.lisiagora.pl <http://www.lisiagora.pl>

W dniu 09.01.2018 o 09:40, Justyna Milczarek pisze:

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUŁKOWICE

OR.1431.4.2018 Sułkowice, 23 stycznia 2018 r.

Szanowny Pan
Szymon Osowski
Szanowny Pan
Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02 – 605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku, uprzejmie informuję, co następuje.
Ad.1.
Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.
NIE
Ad. 2.
Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
NIE
Ad. 3.
Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).
NIE
Ad. 4.
Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy
o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.
TAK
Adres strony:
https://bip.malopolska.pl/umsulkowice,a,585598,uchwala-nr-xxxiv27109-w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-spolecznych-w-gminie-sulko.html

Ad. 5.
Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016.
W latach 2014-2016 Rada Miejska w Sułkowicach podjęła 244 uchwały.
2014 r. – 100 uchwał, 2015 r. – 79 uchwał, 2016 r. – 65 uchwał.

Ad. 6.
Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.
2014 r. – 1, 2015 r. – 1, 2016 r. – 2.

Ad. 7.
Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
NIE

Ad. 8.
Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).
NIE

Ad. 9.
Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

W Gminie wyodrębniono fundusz sołecki.
Adres strony:
https://bip.malopolska.pl/umsulkowice,a,871063,uchwala-nr-xliii2712014-rady-miejskiej-w-sulkowicach-z-dnia-27-marca-2014-r-w-sprawie-wyrazenia-zgod.html

Ad. 10.
Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Brak takich zarządzeń.

Ad. 11.
Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).
NIE

Ad. 12.
Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny).
NIE

Ad. 13.
Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
NIE DOTYCZY

Z poważaniem
Anna Dobosz
Urząd Miejski w Sułkowicach
Rynek 1
32-440 Sułkowice
tel. 12 273-20-75, wew.27

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULĘCIN 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na państwa e-mail z dnia 9 stycznia 2018
roku dotyczący udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem
Mirosława Maszońska
Sekretarz Gminy Sulęcin

UG Biskupiec - Odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BISKUPIEC

Działając w oparciu o art. 61 Konstytucji RP oraz ustawę z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764) w odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. udzielamy w załączeniu informacji publicznej do pytań zawartych we wniosku tj;

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

2014 - 72
2015 -146
2016 -167

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

2014-2016 - 7

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp. Tak

Uchwała Nr VI/32/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2016 roku środków stanowiących fundusz sołecki.
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=biskupiec/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=176&id=268&str=1

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=biskupiec/&strona=submenu_podmiotowe.asp&typ=podmenu&menu=176&id=182&str=13

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odp. NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odp. Nie było

Przesłał:
Grzegorz Witkowski

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LĘBORK 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Eliza Kruk

Pełnomocnik ds zamówień publicznych

Urząd Miejski w Lęborku
Wydział Organizacyjny
84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14
tel. 59 86 37 793

-----Oryginalna wiadomość-----

RE: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DEBRZNO 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek, w załączeniu odpowiedz na zapytania o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Iwona Śliwińska
insp ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Urząd Miasta i Gminy Debrzno
ul.Traugutta 2 www .debrzno.pl <file:///C:/herb.gf/>
77- 310 Debrzno bip.debrzno.pl <http://bip.debrzno.pl/>
tel. 598335351, 598335204

odpowiedź dot informacji publicznej przez SKARBIMIERZ 1

Or.1431.3.2018 Skarbimierz - Osiedle,
dnia 23 stycznia 2018r.

_Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska_

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję
jak niżej:

ad.1 - gmina nie posiada uchwały;

ad.2 - nie utworzono takiej rady;

ad.3 - nie utworzono takiej rady;

ad.4 - tak jest taka uchwała ( w załączeniu skan) oraz dostępna na
stronie (http://gmina.skarbimierz.sisco.info/) w zakładce Rada Gminy /
Uchwały

ad.5 - w roku 2014 - 69 uchwał, w roku 2015 - 68 uchwał, w roku 2016 -
69 uchwał;

ad.6 - w roku 2014 - 1 konsultacje, w roku 2015 - 0, w roku 2016 - 0;

ad.7 - nie utworzono;

ad.8 - nie utworzono;

ad.9 - nie;

ad.10 - nie;

ad.11 - nie;

ad.12 - nie;

ad.13 - nie.

Małgorzata Kubik - Sekretarz

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z dnia 09.01.2018 r. przez RYPIN 1

Dzień dobry.

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
09.01.2018 r.

Urząd Gminy rypin udziela odpowiedzi na kolejno zadane pytania:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków

o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
ust. 1 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to
wnosimy o wskazanie

adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

Nie obowiązuje.

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?

Nie.

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)?

Nie.

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z

mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak,
to wnosimy

o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
uchwała.

Nie została podjęta takowa uchwała. Podejmowane są uchwały w sprawie
przeprowadzenia

konsultacji z mieszkańcami w konkretnej sprawie, np.

Link do uchwały nr XX/102/12 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania

konsultacji z mieszkańcami w sprawie reorganizacji jednostek
pomocniczych na terenie gminy

Rypin:****

http://www.bip.rypin.pl/?app=uchwaly&nid=2482&y=2012&q=XX%2F102%2F12

****************************************

Link do uchwały nr V/25/15 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji

z mieszkańcami w sprawie zmiany granic sołectw Starorypin Rządowy i
Starorypin Prywatny:

http://www.bip.rypin.pl/?app=uchwaly&nid=3176&y=2015&q=V%2F25%2F15

Link do uchwały nr V/26/15 z dnia 27.03.2015 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji

społecznych dotyczących projektów statutów sołectw:

http://www.bip.rypin.pl/?app=uchwaly&nid=3177&y=2015&q=V%2F26%2F15

5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016.

Rada Gminy Rypin podjęła 66 uchwał w 2014 r., 64 uchwały w 2015 r. oraz
50 uchwał w 2016 r.

6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych

latach 2014-2016.

W 2015 r. - 26 konsultacji.

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?

Nie utworzono.

8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?

Nie utworzono.

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim),

a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
którym dostępna

jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego;

jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
którym dostępna jest

obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego?

Tak, gmina rypin wyodrębniła fundusz sołecki w 2015 roku. Uchwała
dostępna jest na

stronie www.bip.rypin.pl w zakładce "uchwały".

Link do uchwały: http://www.bip.rypin.pl/?app=uchwaly&nid=3182&y=2015

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku

z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Aktualnie nadal obowiązuje uchwała V/31/15 z dnia 27 marca 2015 r.
zamieszczona na

stronie www.bip.rypin.pl

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako

konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części

wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli
tak, to

wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
uchwała/

zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego)?

Nie funkcjonuje.

12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną

konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej

formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)?

Nie funkcjonuje.

13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach

2014-2016.

Nie dotyczy.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy

Mariusz Paprocki

--

Urząd Gminy Rypin
tel. (54) 280 97 05
e-mail: bip@rypin.pl
*Pozdrawiam*

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez KROTOSZYN 1

/Szanowni Państwo,

///w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.//

/Z poważaniem/

Wydział Ogólno-Organizacyjny

Urząd Miejski w Krotoszynie
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn www.krotoszyn.p <http://krotoszyn.pl/>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SÓL

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

1. w Gminie Nowa Sól-Miasto obowiązuje Uchwała nr LIV/410/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28.02.2014
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(Dz.Urz. Wojeówdztwa Lubuskiego 2014, poz.623)

Link: http://gmnowasol.peup.pl/eurzad.seam?eurzadNazwa=Rejestr+uchwa%C5%82+kadencji+VI&actionMethod=eurzad.xhtml%3ApeupAgent.setEurzadMode%282%29&cid=119542

2. w Gminie Nowa Sól-Miasto nie funkcjonuje rady działalności pożytku publicznego.

3. w Gminie Nowa Sól-Miasto nie funkcjonuje rada oświatowa.

4. W Gminie Nowa Sól-Miasto nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:

2014 r. - 124 (kadencja VI) i 17 (kadencja VII)
2015 r. - 142
2016 r. - 143

6. W Gminie Nowa Sól-Miasto nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

7. W Gminie Nowa Sól-Miasto nie utworzono gminnej rady seniorów.

8. Gminza Nowa Sól-Miasto nie posiada sołectw.

9. W Gminie Nowa Sól-Miasto nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

Krzysztof Marciniec
Sekretarz Miasta Nowa Sól

Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku przez TOMASZÓW MAZOWIECKI 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Z wyrazami szacunku

Paweł Kudlik

Wydział Organizacyjno-Prawny

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZEDBÓRZ 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź.
Prosimy o potwierdzenie odbioru wiadomości.

W dniu 2018-01-09 o 08:01, sprawa-5369@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź przez NAMYSŁÓW

Namysłów, 22.01.2018 r.

Or.1431.9.2018.AJ

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
9.01.2018 r. uprzejmie informuję, że:

Ad.1 W gminie obowiązuje uchwała w sprawie przyjęcia ,,Rocznego Programu
współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"- uchwała Nr
753/VII/17 z 30.11.2017 r.,

link
http://bip.namyslow.eu/download//16519/projekt-uchwaly-07-2017-11-30.pdf.

Ad.2 W Gminie Namysłów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

Ad.3 W Gminie Namysłów nie została powołana rada oświatowa.

Ad.4 Uchwała XLII/395/10 Rady miejskiej w Namysłowie z dnia 10 listopada
2010 r.

Ad.5 Zostało podjętych 597 uchwał od 2014 r. do 2016 r. - od 1/VII/14- do
597/VII/16.

Ad.6 Nie jest prowadzony rejestr konsultacji.

Ad. 7 i 8 Młodzieżowa Rada Miejska oraz Namysłowska Rada Seniorów została
utworzona 2.04.2015 roku.

Ad.9 i 10 Linki do uchwał

http://bip.namyslow.eu/download//8856/36-07-15 2015-02-26.pdf,

http://bip.namyslow.eu/download//8857/37-07-15 2015-02-26.pdf,

http://bip.namyslow.eu/download//16913/773-07-17 2017-12-28.pdf- załącznik
nr 8.

Ad.11,12,13 Na podstawie art. 30.1 i 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym
oraz uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Namysłowie na dany rok Burmistrz
Namysłowa zarządzeniem ustanawia zasady wprowadzenia i zasady realizacji
budżetu obywatelskiego w danym roku - link:

http://bip.namyslow.eu/download//12846/594-07-16%202016-12-29.pdf

http://bip.namyslow.eu/download//13383/%20zarzadzenie-nr-406-vii-17-burmistr
za-namyslowa-z-dnia-8-lutego-2017-roku.pdf.

Artur Wlodarczyk

Zastępca Burmistrza

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

tel. 77 419-03-04, fax 77 410-03-34

www.namyslow.eu <http://www.namyslow.eu> , www.bip.namyslow.eu
<http://www.bip.namyslow.eu>

www.facebook.com/umnamyslow <http://www.facebook.com/umnamyslow>

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHARSZNICA 1

Urząd Gminy Charsznica przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.

W dniu 2018-01-18 o 14:37, Urząd Gminy w Charsznicy pisze:

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHARSZNICA 1

Urząd Gminy Charsznica przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.

W dniu 2018-01-18 o 14:37, Urząd Gminy w Charsznicy pisze:

Udzielenie odpowiedzi przez ŻNIN 1

Witam Państwa serdecznie,

PRG.1431.6.2018

W odpowiedzi na skierowane do naszego Urzędu pytania w wiadomości z dnia
9 stycznia 2018 roku przekazuję odpowiedzi:

1. W gminie Żnin obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

http://bip2.alfatv.pl/pliki/alfa/archiwum.bip.umznin.pl/www.bip.gmina.znin.pl/dokument808b.html?iddok=3779&idmp=257&r=r

2.W gminie Żnin została powołana Rada Działalności Pożytku Publicznego.

3. W gminie Żnin nie została powołana Gminna Rada Oświatowa.

4.W gminie Żnin obowiązuje uchwała dotycząca przeprowadzania konsultacji
społecznych:
http://bip2.alfatv.pl/pliki/alfa/archiwum.bip.umznin.pl/www.bip.gmina.znin.pl/dokumentfa03.html?iddok=1102&idmp=98&r=r

5.Liczba podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żninie:

Ogółem w latach 2014 - 2016 - 316 uchwał;

w 2014 roku - 22 uchwały;

w 2015 roku - 148 uchwał;

w 2016 roku - 146 uchwał

6.Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014-2016 - 9 przeprowadzonych konsultacji.

7.Młodzieżowa rada gminy Żnin nie została powołana (brak wniosku w tej
sprawie).

8.W gminie Żnin nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. W gminie Żnin został wyodrębniony fundusz sołecki. Link do uchwały
http://bip.umznin.pl/dokumenty/2273.

10.Nie wydawano zarządzeń, w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

11.W gminie Żnin nie funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako
konsultacje społeczne, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu
gminy na wskazane przez mieszkańców projekty.

12.W gminie Żnin nie funkcjonuje budżet proobywatelski, w oparciu o inną
konstrukcję prawną.

13.W latach 2014-2016 w gminie Żnin nie obowiązywał budżet proobywatelski.

Z wyrazami szacunku
--
Karol Osiński
Starszy specjalista
Wydział Promocji i Rozwoju Gminy
Urząd Miejski w Żninie
ul. 700-lecia 39
88-400 Żnin
tel. (+48) 52 30 31 301, w. 105
fax (+48) 52 30 31 103
k.osinski@gminaznin.pl <mailto:k.osinski@gminaznin.pl>

Fwd: Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIW

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

Gmina Liw
ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów
Tel.: (25) 792-28-21, 792-28-05,
792-24-77, 792-33-62
NIP: 8241709709
REGON: 711582167
Nr konta: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
069236000800000606200000

> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
> następujących informacji: - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu
> i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
> publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o
> działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to
> wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
> ta uchwała,
TAK
Link do uchwały:
http://bip.liw.pl/obieg_edg.php?ATSESSID=hs205qlv6te2eheji861rkqa27&ATSESSFUN=i1568-5&ATSESSDO=ZAZWRW
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
> ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
> konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
> BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
> latach 2014-2016,
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
> poszczególnych latach 2014-2016,
NIE
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym),
NIE
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym),
NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
TAK
Link do uchwały:
http://bip.liw.pl/obieg_edg.php?ATSESSID=hs205qlv6te2eheji861rkqa27&ATSESSFUN=i457-4&ATSESSDO=GBADAWA

> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
> związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
brak zarządzeń
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
> rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
> sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane
> przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres
> strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
> (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
> (partycypacyjnego),
NIE
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
> oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
> wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet
> obywatelski (partycypacyjny),

> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
> poszczególnych latach 2014-2016.

> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres sprawa-4621@fedrowanie.siecobywatelska.pl Szymon Osowski,
> Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09 www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy
> dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
> Rejestru Sądowego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĘBICA

SK.1431.3.2018 Dębica, dnia 23 stycznia 2018 r.

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie z dnia 9 stycznia 2018 r. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Dzień dobry,
W odpowiedzi na pismo z dnia 9 stycznia 2018 roku informuję, co następuje:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała- NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)- NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)- NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała- TAK Uchwała Rady Gminy Dębica Nr XX/204/2016 z dnia 8 lipca 2016r. – w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębica.
http://bip.ires.pl/gfx/ugdebica/files/uchwaly/2016/lipiec/uchwaly_08072016.pdf
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
 2014- 137 (125-kadencja Rady Gminy 2010-2014, 12- kadencja Rady Gminy 2014-2018)
 2015-137
 2016-134
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
 2014 - 38
 2015 - 34
 2016 - 19
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), TAK powołana Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XIX/203/2016 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dębica i nadania jej statutu.
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),- TAK powołana Uchwałą Rady Gminy Dębica Nr XXXV/379/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dębica i nadania jej statutu.
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, TAK http://www.bip.ugdebica.pl/
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, http://www.bip.ugdebica.pl/23506,23456/23456/
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),NIE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016- BRAK

Z wyrazami szacunku

Patrycja Krupka

Kierownik
Referatu Promocji
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Gminy Dębica ul. Stefana Batorego 13
39-200 Dębica

tel. +48 14 680 33 20
kom. 783 877 333