dot. udzielena informacji publicznej przez BYTÓW

Bytów, dn. 23 stycznia 2018 r.

BRK.1431.1.2018.JP

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia
2018 r. przekazuję następujące informacje:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

Odpowiedź: TAK - link poniżej:

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17689.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17689.html

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Odpowiedź: NIE

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego).

Odpowiedź: NIE

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak,
to wnosimy
o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
uchwała.

Odpowiedź: TAK - link poniżej:

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16323.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16323.html

lub bip.bytow.com.pl - Rada Miejska - Prawo miejscowe - Uchwały - Kadencja
2010 - 2014 - Pokaż Archiwalne - Nr Uchwały XXIX/249/2013 z dnia 27.03.2013
rok.

5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016:

Odpowiedź: Liczba przyjętych uchwał przez Radę Miejską w Bytowie w
poszczególnych latach:

Rok 2014 - 116 przyjętych uchwał

Rok 2015 - 108 przyjętych uchwał

Rok 2016 - 121 przyjętych uchwał

6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 -

Odpowiedź: Liczba przeprowadzonych konsultacji w poszczególnych latach:

Rok 2014 - 2

Rok 2015 - 1

Rok 2016 - 1

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) Odpowiedź: NIE.

8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)
Odpowiedź: NIE.

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim),
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Odpowiedź: TAK - link poniżej:

- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Bytów
środków stanowiących fundusz sołecki

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16559.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16559.html

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Odpowiedź: linki poniżej do zarządzeń Burmistrza związanych z realizacją
funduszu sołeckiego w gminie Bytów:

- powołanie komisji do spraw oceny wniosków funduszu sołeckiego

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17059.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17059.html

- regulamin wydatkowania środków funduszu sołeckiego

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17059.html>
ttp://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17059.html

- zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia regulaminu wydatkowania środków
z funduszu sołeckiego w gminie Bytów

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17377.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17377.html

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

Odpowiedź: TAK - linki poniżej:

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16559.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16559.html

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16581.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16581.html

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16833.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16833.html
<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17148.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17148.html

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17448.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17448.html

12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny).

Odpowiedź: nie dotyczy.

13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odpowiedź: Kwoty budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach:

L.p.

ROK

Planowana kwota budżetu obywatelskiego

Wykorzystana kwota budżetu obywatelskiego

1.

2014

0,00 zł

0,00 zł

2.

2015

700 000,00 zł

699 995,77 zł

3.

2016

700 000,00 zł

638 484,13 zł

Pozdrawiam

----------------------------

Urząd Miejski w Bytowie

Joanna Piekarska - Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Tel. 59 822 89-17

e-mail: <mailto:j.piekarska@bytow.com.pl> j.piekarska@bytow.com.pl

odpowiedź na wniosek przez UNIEJÓW 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

W odpowiedzi zawarte są następujące linki:

4) <http://www.uniejow.bip.net.pl/?c=710>
http://www.uniejow.bip.net.pl/?c=710

9) <http://www.uniejow.bip.net.pl/?a=2608>
http://www.uniejow.bip.net.pl/?a=2608

Z poważaniem

Agnieszka Nowak

Inspektor ds. kadr i obsługi samorządu

Urząd Miasta w Uniejowie

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRODZISKO DOLNE

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r udzielam odpowiedzi na poszczególne pytania:
- uchwała ws. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej została podjęta i znajduje się pod adresem: http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/106362/Uchwa%C5%82a-XXXIX_323_2013,
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano gminnej rady oświatowej,
- podjęto uchwałę ws. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/104016/Uchwa%C5%82a-XII_93_11),
- liczba uchwał: 2014 - 77, 2015 - 86, 2016 - 109,
- w latach 2014-2016 przeprowadzono 5 konsultacji społecznych,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- wyodrębniono fundusz sołecki (http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/106249/Uchwa%C5%82a-XLIII_350_2014),
- nie wydano zarządzeń związanych z funduszem sołeckim,
- nie wyodrębniono funduszu obywatelskiego,

Z poważaniem

Grzegorz Potaczała
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a
tel.: (17) 242 82 65 | fax: (17) 243 60 38 | kom.: 604 42 82 53
www.grodziskodolne.pl

Odp. na wniosek o udost. inf. publicznej przez JASTARNIA 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miejski w Jastarni uprzejmie informuje, że na stronie http://www.bip.jastarnia.pl/dokumenty/132 opublikowana jest obowiązująca w Gminie Jastarnia, Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Informujemy również, że w Gminie Jastarnia nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie), nie powołano też rady oświatowej w trybie art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego, nie utworzono młodzieżowej rady gminy w trybie art. 5b ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym), nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Gmina Jastarnia na swoim terenie nie ma sołectw więc nie dotyczy nas ustawa o funduszu sołeckim. W Gminie Jastarnia nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny). Nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Z poważaniem

Adrian Baranowski
Sekretarz Miasta
tel.: +48 58 675 19 20

Urząd Miejski w Jastarni
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
www.jastarnia.pl

Niniejsza wiadomość e-mail jest ściśle poufna. Przeznaczona jest wyłącznie dla osoby wymienionej jako adresat niniejszego przekazu. Może zawierać informacje objęte tajemnicą prawną bądź zawodową. W przypadku wadliwego przekazu prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z nadawcą wiadomości wskazanym w nagłówku, usunięcie oraz niewykorzystywanie jakiejkolwiek jej części. Jednocześnie informujemy, że niniejsza wiadomość e-mail została skontrolowana i nie zawiera wirusów komputerowych.

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku. Zachowaj ją w swojej skrzynce odbiorczej, lub przenieś do archiwum.

UM Sieradz - odpowiedź organizacje przez SIERADZ

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2018 roku, nr 798, przekazuję
następującą odpowiedź:

Ad1. Tak.
http://sieradz.eu/sites/default/files/pliki/organizacje_pozarzadowe/program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2018_r.pdf
Ad2. Nie
Ad3. Nie
Ad4. Nie
Ad5.2014 -96, 2015 - 104, 2016 - 83
Ad.6 Odpowiedź w tym zakresie zostanie przekazana do 11.02.2018 roku, ze
względu na konieczność zebrania informacji z różnych wydziału i ze
względu na nieobesność niektórych kierowników.
AD7. Tak
Ad.8 Nie
Ad.9 NIe
Ad.10 Nie
Ad.11 Nie
Ad.12 Nie
Ad.13 Nie dotyczy
--
Serdecznie pozdrawiam

Żanetta Marzuchowska
tel. 504 059 595

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na informacje publiczną przez LIBIĄŻ 1

Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na informację publiczną która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Libiążu.
Agnieszka Dobrowolska
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):
Odpowiedź na informacje publiczną

Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. przez RZEZAWA 1

Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r.

(bez tematu) przez GRÓJEC 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Justyna Lewandowska

Inspektor

Sekretariat Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Tel. /48/ 664 23 01

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KALISZ POMORSKI

Dotyczy odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,- brak uchwał.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),-nie.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),- nie.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,-brak uchwały.

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,- w roku 2014 - podjęto 109 uchwał , w roku 2015-podjeto 94 uchwały, w 2016 roku podjęto -86 uchwał.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,- konsultacje w sprawie przyjęcia " Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014, 2015, 2016.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),-nie.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),- nie.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,- nie wyrażono zgody na Fundusz Sołecki: BiP Kaliszpom, uchwały: Uchwała XXXVI/264/13 , Uchwała LVI/397/14, Uchwała Nr VI/31/15.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,-brak.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),- nie.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),-nie.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.- brak.

Sporządził:k.Szałkowska Ins. ds.obsługi RM tel. 943617775

Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRYSZYCE

Witam,

 w związku z wnioskiem przesłanym  pocztą elektroniczną (e-mail )z dnia
09.01.2018r. ( data wpływu 11.01.2018r.) w sprawie udostępnienia
informacji publicznej poniżej przesyłam odpowiedzi.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,\
Odp. Uchwała Nr XLVI/283/10 z dnia 28.10.2010r.
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odp. Nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp. Nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp. Tak obowiązuje Uchwała Nr XV/78/11 z dnia 28 września 2011 r.
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. W roku 2014 przyjęto 96 Uchwał.
W roku 2015 przyjęto 74 Uchwały.
W roku 2016 przyjęto 70 Uchwał.
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. Przeprowadzono 3 konsultacje z mieszkańcami w latach 2014-2016
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp. Nie utworzono.
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp. Nie utworzono.
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp. Wyodrębniono fundusz sołecki na rok 2018 zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim §2 pkt.3 " uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku , w którym została podjęta " Uchwała Nr VII/32/15 z dnia 27 marca 2015 r. https://dobryszyce.i-bip.pl/index.php?lang=1&cat=12&z_dnia=128&subcat=846
Uchwała Nr IX/42/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. https://dobryszyce.i-bip.pl/index.php?lang=1&cat=12&find_number=IX%2F42%2F15&find_w_sprawie=&find_tresc=&find_sesja=&find=SZUKAJ
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp. Gmina nie posiada wydzielonych zarządzeń.
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp. Nie funkcjonuje.
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odp. Nie dotyczy.
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp. Nie dotyczy.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Thu, 11 Jan 2018 09:58:13 +0100
Nadawca: Urząd Gminy Dobryszyce <wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl>
Adresat: Paulina Kuliberda <p.kuliberda@dobryszyce.pl>

--

----------------------------------------------------
Urząd Gminy Dobryszyce
(044) 681-11-93
www.dobryszyce.i-bip.pl
----------------------------------------------------

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 09 Jan 2018 06:56:32 -0000
Nadawca: sprawa-4012@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-4012@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-4012@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź przez WIELKA NIESZAWKA 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedz na udostępnienie informacji publicznej

Sekretariat Wójta

Beata Borzęcka

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

tel. 56 678-10-19 , tel/fax 56 678-12-12

sekretariat@wielkanieszawka.pl

RE: Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WÓLKA

Dzień Dobry ,
W odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku, przesyłam informacje uzyskane od pracowników Urzędu Gminy Wólka.

Pytanie:
Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedz:
Uchwała Nr XII.76.2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie w określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest dostępna pod linkiem:
http://bip.wolka.pl/wiadomosci/638/wiadomosc/282662/uchwala_nr_xii762015_rady_gminy_wolka_z_dnia_9_wrzesnia_2015r_w_

Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedz:
W Gminie Wólka nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

Pytanie:
Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odpowiedz:
W Gminie Wólka nie powołano rady oświatowej.

Pytanie:
Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedz:
Uchwała nr X.66.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na ternie Gminy Wólka jest dostępna pod linkiem:
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3136/wiadomosci/271592/files/uch_66_2015.pdf

Żądana informacja:
Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedz:
W latach 2014-2016 Rada Gminy podjęła 185 uchwał.

Żądana informacja:
Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedz:
W Gminie Wólka w latach 2014-2015 przeprowadzono 12 konsultacji społecznych.

Pytanie:
Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedz:
W Gminie Wólka nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

Pytanie:
Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedz:
W Gminie Wólka nie utworzono gminnej rady seniorów.

Pytanie:
Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odpowiedz:
Uchwała Nr VII.37.2015 z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki jest dostępna pod linkiem:
http://bip.wolka.pl/wiadomosci/638/wiadomosc/258409/uchwala_nr_vii372015_rady_gminy_wolka_z_dnia_2_marca_2015r_w_spr

Żądana informacja:
Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedz:
Zarządzenie Nr 16.2016 Wójta Gminy z dnia 17.03.2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wólka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce, za 2015 rok. zawierającego informacje związane z realizacją funduszu sołeckiego jest dostępne pod linkiem:
http://bip.wolka.pl/wiadomosci/642/wiadomosc/320608/zarzadzenie_nr_1616_wojta_gminy_wolka_z_dnia_17_marca_2016r_w_sp
Zarządzenie Nr 21.2017Wójta Gminy Wólka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wólka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce, za 2016 rok.
zawierającego informacje związane z realizacją funduszu sołeckiego jest dostępne pod linkiem:
http://bip.wolka.pl/wiadomosci/642/wiadomosc/371624/zarzadzenie_nr_2117_wojta_gminy_wolka_z_dnia_31_marca_2017_r_w_s

Pytanie:
Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odpowiedz:
W Gminie Wólka nie funkcjonuje budżet obywatelski

Żądana Informacja:
Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedz:
Nie dotyczy

Żądana Informacja:
Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odpowiedz:
Nie dotyczy

Pozdrawiam
Agnieszka Rybka
Inspektor ds. Rady Gminy i Kadr

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUJA 1

Urząd Gminy Ruja przesyła w załączeniu
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

--
pozdrawiam,
Joanna Ciąpała
Inspektor ds.
funduszy europejskich
i promocji gminy
tel. 76 85 80 311 wew. 24

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORNE SULINOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@bornesulinowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-24 14:49.

odpowiedź na wniosek przez KUTNO 3

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wnioski o udostępnienie informacji
publicznej tej samej treści, nadesłane z następujących adresów poczty
elektronicznej:

- sprawa-4560@fedrowanie.siecobywatelska.pl

- sprawa 5324@fedrowanie.siecobywatelska.pl

*Z poważaniem*

Joanna Brylska
Kierownik
Biuro Prasowe
24 253 11 14
aaa

informacja publiczna przez RYKI

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Miejski w Rykach przedstawia poniżej odpowiedzi na zapytania:

Ad 1. Uchwała nr *VI/33/2015* w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. --->
http://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=416&p1=szczegoly&p2=956158

Ad. 2. Uchwała nr _*LVI/373/2014*_ w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 –
2018. --->
http://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=395&p1=szczegoly&p2=918712

Ad. 3. W gminie Ryki nie powołano rady oświatowej, w gminie funkcjonuje
komisja oświaty,

Ad. 4. Uchwała nr *IV/22/2007* w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami osiedli i sołectw na terenie Gminy Ryki. --->
http://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=834353

_Ad. 5. Ilość uchwał w latach 2014-2016:_

*ROK 2014:*
VI Kadencja - 123 uchwały
VII Kadencja - 9 uchwał

*ROK 2015: *
109 uchwał

*ROK 2016:*
93 uchwały

Ad. 6. W latach 2014 – 2016 przeprowadzono 2 konsultacje,

Ad. 7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

Ad. 8. Nie utworzono gminnej rady seniorów,

Ad. 9. W gminie Ryki wyodrębniono fundusz sołecki --->
http://bip.ryki.pl/upload/pliki/uchw_XLVI-270-2014.pdf

Ad. 10. Na stronie bip.ryki.pl w zakładce budżet i finanse dostępne są
sprawozdania budżetu za dany rok łącznie z tabelą kwot wydatkowanych na
fundusz sołecki,

Ad. 11. W gminie Ryki nie funkcjonuje budżet obywatelski,

Ad. 12. Nie dotyczy,

Ad. 13. Nie dotyczy.

Pozdrawiam

Marzena Jędrych

818657151

informacja publiczna przez SUCHA BESKIDZKA

Dzień dobry

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostepnienie informacji z dnia 9
stycznia br. informuję:


1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Tak funkcjonuje - link do uchwały:

https://bip.malopolska.pl/umsuchabeskidzka,a,529099,uchwala-nr-xliv28410-rad
y-miejskiej-w-suchej-beskidzkiej-z-dnia-28-pazdziernika-2010-r-w-sprawie-ust
.html


2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie powołano

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
Nie powołano

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
Tak funkcjonuje:

https://bip.malopolska.pl/umsuchabeskidzka,a,528873,uchwala-nr-xliii27110-ra
dy-miejskiej-w-suchej-beskidzkiej-z-dnia-21-wrzesnia-2010-r-w-sprawie-konsul
.html

5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-

2016,

2014 - 105 uchwał,

2015 - 109 uchwał

2016 - 80 uchwał

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami
w poszczególnych
latach
2014 - 5 konsultacji
2015 - 6 konsultacji
2016 - 3 konsultacje

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie
gminnym),
Nie utworzono


8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Nie utworzono

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy
o funduszu sołeckim),
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu
sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod
którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie
wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Gmina Sucha Beskidzka nie posiada sołectw.

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Gmina Sucha Beskidzka nie posiada sołectw.

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Obecnie nie funkcjonuje budżet obywatelski

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Nie dotyczy

13. - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
Budżet funkcjonował w roku 2015 ( tylko jeden rok ) jego kwota 100 000 zł


Tadeusz Woźniak
Sekretarz Gminy

Fwd: Odp na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez CHĘCINY

Znak: OR-I.1431.3.2018.MS

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej z
dnia 9 stycznia 2018 r. Gmina Chęciny informuje, że wszystkie uchwały są
publikowane na BIP pod adresem
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=checiny/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=95&podmenu=95&str=1
gdzie można dokładnie zliczyć ich liczbę w poszczególnych latach, które
interesują wnioskodawcę.

Na wszystkie pozostałem zapytania zawarte we wniosku odpowiedź jest
negatywna.

--
Z poważaniem

Paweł Brola
Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

e-mail: sekretarz@checiny.pl
tel: 41 3153 125, centrala 41 3151 006

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4
http://www.checiny.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRODKÓW 1

Przesyłam odpowiedź na wniosek

Andrzej Romian
Sekretarz gminy
tel. 77 4040324

FW: Odpowiedź przez BIAŁA RAWSKA 2

Odpowiedż na informację publiczną przez WARTA 4

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Pozdrawiam <br></p></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROSNO ODRZAŃSKIE 2

<html><head><title>Re: Wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej</title>
</head>
<body>
<span style=" font-family:'arial narrow'; font-size: 10pt;">Witam,<br>
<br>
w za&#322;&#261;czeniu przekazuj&#281; odpowied&#378; na wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej w zakresie utworzenia funduszu so&#322;eckiego, m&#322;odzie&#380;owej rady miejskiej, rady senior&#243;w, bud&#380;etu obywatelskiego itp.<br>
prosz&#281; o potwierdzenie otrzymania wiadomo&#347;ci.<br>
<br>
pozdrawiam,<br>
<br>
Renata Piwowarczyk<br>
Podinspektor<br>
Wydzia&#322; Organizacyjny<br>
tel. (68) 410 9702, fax (68) 383 5122<br>
e-mail: </span><a style=" font-family:'arial narrow'; font-size: 10pt;" href="mailto:sekretariat@krosnoodrzanskie.pl">sekretariat@krosnoodrzanskie.pl</a><br>
<br>
<span style=" font-family:'arial narrow'; font-size: 10pt;">Urz&#261;d Miasta w Kro&#347;nie Odrza&#324;skim<br>
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrza&#324;skie<br>
</span><a style=" font-family:'arial narrow'; font-size: 10pt;" href="http://www.krosnoodrzanskie.pl">www.krosnoodrzanskie.pl</a><br>
<img width=200 height=69 alt="" style="padding : 1px;" src="cid:C99413E1.01D39522.657A9FFD.25D417F6_csseditor"></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRODNICA 4

*Urząd Gminy Brodnica*

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

tel.: 056 494 16 10, fax.: 056 494 16 40

e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl
<mailto:sekretariat@brodnica.ug.gov.pl>

Brodnica,dnia 23 stycznia 2018r.

*SeGB.1431.3.2018.JK*

*Pan Szymon Osowski, Pan Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji*

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa*

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018r. uprzejmie informuję, co następuje:

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. utworzenia gminnej rady
działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie).

- Nie mamy uchwały w sprawie powołania w gminie rady oświatowej (art. 78
ust. 1 Prawa oświatowego).

- W Gminie Brodnica obowiązuje uchwała Nr V/30/07 Rady GminyBrodnica
zdnia 16 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji
społecznych w GminieBrodnica (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), dostępna pod adresem:
http://archiwum.brodnica.ug.biuletyn.net/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=752
oraz uchwała nr XVII/91/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 kwietnia 2008r.
zmieniająca uchwałęw sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych
w Gminie Brodnica, dostępna pod adresem:
http://archiwum.brodnica.ug.biuletyn.net/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=861

- Rada Gminy Brodnica przyjęła: 68 uchwał w 2014 roku, 62 uchwały w 2015
roku i 66 uchwał w 2016r.

- w Gminie Brodnica przeprowadzono: w 2014r. - 1 konsultacje z
mieszkańcami, w 2015r. – 1 konsultacje i w 2016r. – 2 konsultacje z
mieszkańcami.

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. utworzenia młodzieżowej
rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. utworzenia gminnej rady
seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

- W Gminie Brodnica wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim) uchwałą nr XXXI/201/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego, która jest dostępna pod adresem:

http://brodnica.ug.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2014_07/BIPF4FE2594288FF5Z/XXXI-201-14.pdf
.

- W zakresie realizacji funduszu sołeckiego Wójt Gminy Brodnica nie
wydawał żadnych zarządzeń.

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały czy zarządzenia dot.
funkcjonowania budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) rozumianego
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty i nie funkcjonuje u nas budżet obywatelski
(partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami. W związku z powyższym nie wyodrębnialiśmy
środków na funkcjonowanie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Z poważaniem

Justyna Klimowska
Sekretarz Gminy Brodnica

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3805@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedz na informacje przez JEŻEWO 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>