odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Gmina Sulików przez SULIKÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję
następujące informacje dotyczące Gminy Sulików:

-nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

-nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

-nie powołano rady oświatowej,

-uchwała określająca tryb przeprowadzania konsultacji społecznych została
podjęta w dniu 28 października 2015 r. (uchwała Nr XI/85/15:
http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/7070/XI_85_15_03-11-2015_12-33-57.pdf ).
Uchwała została zmieniona na sesji w dniu 24 lutego 2016 r.
(http://bip.sulikow.pl/zalaczniki/7238/XV_123_16_02-03-2016_09-56-28.pdf),

-W latach 2014-2016 podjęto następującą liczbę uchwał:

2014-80

2015-93

2016-96

-W latach 2014-2016 przeprowadzono następującą liczbę konsultacji
społecznych:

2014-0

2015-0

2016-1

-Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

-Nie utworzono gminnej rady seniorów,

-W Gminie Sulików wyodrębniono fundusz sołecki:

Na rok 2010 - http://bip.sulikow.pl/?id=3085,

Na rok 2011 - http://bip.sulikow.pl/?id=3629,

Na rok 2012 - http://bip.sulikow.pl/?id=4256,

Na rok 2013 - http://bip.sulikow.pl/?id=4997,

Zmiana ustawy o funduszu sołeckiego umożliwiła nie podejmowanie uchwały o
wyodrębnieniu funduszu sołeckiego co rok.

-Zarządzenie Wójta Gminy Sulików w sprawie regulaminu funduszu sołeckiego w
Gminie Sulików (http://bip.sulikow.pl/?id=6408), zmiana zarządzenia
(http://bip.sulikow.pl/?id=6990).

-W Gminie Sulików nie obowiązuje fundusz obywatelski.

Pozdrawiam,

Aleksandra Adamiak

Inspektor ds. obsługi organów Gminy Sulików

Urząd Gminy Sulików

tel. 75 77 87 290

Re: FW: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez GOLUB-DOBRZYŃ

Golub-Dobrzyń, 29.01.2018r.

WO.1431.6.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -
NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) - NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016 - 2014-73, 2015 - 86, 2016 - 91

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - 6

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)- TAK

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego - NIE

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - brak

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) - NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - brak

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. - brak

Z poważaniem

Lidia Krzyżek
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 10 wew. 38

dot. wniosku o udostępnienie infor. publicznej przez LUBIN

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 09.01.2018r. uprzejmie informuję:
w Gminie Miejskiej Lubin nie została uchwalona uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;nie powołano gminnej rady oświatowej;nie została podjęta uchwała w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami;w kadencji 2014-2016 przyjęto łącznie 333 uchwały;w kadencji 2014-2016 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami;nie utworzono gminnej rady seniorów;nie wyodrębniono funduszu sołeckiego;w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski;Z poważaniem
Aneta Kaczmarek
Biuro Rady Miejskiej w Lubinie

Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
tel. 76 7468-100, fax. 76 7468-267
http://www.lubin.pl
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
e-mail: kontakt@um.lubin.pl
skrytka ePUAP: /um-lubin/skrytka

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMAŃCZA

Dzień dobry

Przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam na poniższy wniosek, ale zmogła mnie choroba i byłam dłuższy czas nieobecna w pracy.

- TAK - obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
-TAK - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- NIE - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- TAK - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
-2 UCHWAŁY - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
-0 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- NIE - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- NIE - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- TAK - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- NIE - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- NIE - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- NIE DOTYCZY - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Więcej informacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Komańcza:
* komancza.biuletyn.net - BIP - Informacja o gminie - organizacje pozarządowe
* komancza.biuletyn.net - BIP - zarządzenia lub w BIP w wyszukiwarce wpisując "sołecki"

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez UDANIN

Witam, w odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję:
1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,-odp. Nie;

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
> ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), -odp.
Nie;
3.czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
-odp. Nie;
4.czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), ),
-odp. TAK;
Link:
http://edzienniki.duw.pl/duw/GetActPdf.ashx?year=2016&book=0&position=3921

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
Rok 2014- ogółem 73 uchwały
Rok 2015- ogółem 48 uchwał
Rok 2016- ogółem 62 uchwały

6.informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
Rok 2014- ogółem 2
Rok 2015- ogółem 2
Rok 2016- ogółem 2
7.czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), -odp. Nie;

8.czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym), -odp. Nie;

9.czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), -odp. Nie;

10.czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)
w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), -odp. Nie;

11.jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet
obywatelski(partycypacyjny), -odp. Nie;

Pozdrawiam
Piotr Łabędzki

Sekretarz Gminy Udanin
tel.: 76 7442 870, 76 8709 222
fax.:76 8709 242 76 7442899
e-mail.: piotr.labedzki@udanin.pl
www.biuletyn.net/udanin
www.udanin.pl,

-----Original Message-----
From: Urząd Gminy Udanin [mailto:ug@udanin.pl]
Sent: Thursday, January 11, 2018 8:50 AM
To: 0Sekretariat
Subject: Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

----- Original Message -----
From: <sprawa-4790@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
To: <ug@udanin.pl>
Sent: Tuesday, January 09, 2018 7:57 AM
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
> następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
> oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
> lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
> wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
> ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
> konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
> a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod
> którym jest dostępna ta uchwała,
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
> latach 2014-2016,
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
> poszczególnych latach 2014-2016,
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym),
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym),
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
> funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu
> zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o
> wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
> obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
> sołeckiego,
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku

> z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany

> jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
> przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
> mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
> (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)

> w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
> oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
> wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
> (partycypacyjny),
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
> poszczególnych latach 2014-2016.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
> adres sprawa-4790@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
> reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
> Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

informacja publiczna - ZP.1431.7.2018 przez KLEMBÓW 2

Proszę o zapoznanie się z treścią załącznika.

Z poważaniem,

Wojciech Frąckiewicz

tel. 29 753-88-16

email: w.frackiewicz@klembow.pl <mailto:w.frackiewicz@klembow.pl>

Urząd Gminy w Klembowie

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 Klembów

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej. przez DZIERZGOŃ 1

Witam!

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam następującą odpowiedź
Alicja Podlewska

Sekretarz Gminy
Urząd Miejski w Dzierzgoniu
Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń
tel. 0552762501, email: sekretarz@dzierzgon.pl

Odp. informacja publiczna przez CHOJNICE 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Bożena Kubiak

odpowiedź przez KOCIERZEW POŁUDNIOWY 1

W Załączeniu przekazuję odpowiedź na informację

Żaczek Zbigniew Sekretarz Gminy Kocierzew Południowy

FW: odpowiedź przez KOCIERZEW POŁUDNIOWY 1

informacja - gmina Wodzierady przez WODZIERADY

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. przesyłam
poniżej żądane informacje dotyczące Gminy Wodzierady:

1) nie została podjęta uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,

2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

3) nie powołano gminnej rady oświatowej,

4) w gminie obowiązuje uchwała w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami podjęta na podst. art. 5a ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym),
<http://bip.wodzierady.pl/wiadomosci/4439/wiadomosc/257420/uchwala_nr_iv3220
15_rady_gminy_wodzierady_z_dnia_24_marca_2015_r>
http://bip.wodzierady.pl/wiadomosci/4439/wiadomosc/257420/uchwala_nr_iv32201
5_rady_gminy_wodzierady_z_dnia_24_marca_2015_r,

- liczba uchwał przyjętych w lata 2014-2016:

2014 - 0; 2015 - 1; 2016 - 0.

- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 - 2016:

2014 - 2; 2015 - 7, 2016 - 2.

5) nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

6) nie utworzono gminnej rady seniorów,

7) w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (uchwała z 2014 roku)
<https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/227257/files/328.pdf>
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/227257/files/328.pdf,
<https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/227257/files/pdf20140
515_13441921.pdf>
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/227257/files/pdf201405
15_13441921.pdf,

8) linki do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego w związku z
realizacją funduszu soleckiego: 2016 rok
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/341409/files/zarzadzen
ie48201620160805.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/341410/files/zarzadzen
ie51201620160825.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/341413/files/zarzadzen
ie57201620160927.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/342200/files/zarzadzen
ie59201620160930.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/347541/files/zarzadzen
ie65201620161110.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/357637/files/zarzadzen
ie68201620161212.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/357639/files/zarzadzen
ie70201620161216.pdf,

2015 rok -
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/273228/files/zarzadzen
ie_562015.pdf,
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/46701/wiadomosci/408846/files/zarzadzen
ie_932015.pdf,

9) w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

Longina Oleszczuk

Zastępca Kierownika USC

Re: Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOLA UHRUSKA 1

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.

Z poważaniem
Mariusz Jachimczuk
Sekretarz Gminy Wola Uhruska

Urząd Gminy Wola Uhruska
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska
tel./fax 82 591 50 03
www.wolauhruska.pl

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez LASKOWA

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej,
który wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 30 stycznia 2018 r.,  informuje, że:

- w Gminie Laskowa nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- nie powołano rady oświatowej,

- nie obowiązuje uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami,

- Rada Gminy Laskowa podjęła: w 2014 r. - 58 uchwał ( w tym 13 uchwał
podjęła Rada Gminy tej kadencji), w 2015 r. - 101 uchwał, w 2016 r. - 62
uchwały,

- zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami projektów statutów
sołectw w 9 wsiach na terenie gminy ,

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono rady seniorów,

- nie utworzono funduszu sołeckiego i nie podejmowano uchwały o odmowie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem:

Jadwiga Janisz

Urząd Gminy Laskowa

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GNIEW 1

W dniu 09.01.2018 o 07:56, sprawa-4120@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Informacja publiczna przez CHEŁMŻA

Chełmża, dnia 30.01.2018 r.

SOR.1431.3.2017

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, nie
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, nie
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, 2014 r. – 81, 2015 r. – 67, 2016 r. – 54
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, 0
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, nie dotyczy
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, ni dotyczy
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), tak ( https://www.bip.chelmza.pl/plik,27253,uchwala-nr-vi-48-15-rady-miejskiej-chelmzy-z-dnia-16-lipca-2015-r-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-i-trybu-realizowania-budzetu-obywatelskiego-gminy-miasta-chelmzy-przyjmowanego-w-drodze-konsultacji-spolecznych.pdf , https://www.bip.chelmza.pl/plik,29020,uchwala-nr-xxiii-175-17-rady-miejskiej-chelmzy-z-dnia-17-sierpnia-2017-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wprowadzenia-zasad-i-trybu-realizowania-budzetu-obywatelskiego-gminy-miasta-chelmzy-przyjmowanego-w-drodze-konsultacji-spolecznych.pdf )
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 od 2015 r. 150 tys. zł.

Sekretarz Miasta
Janusz Wilczyński

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji