Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PAPROTNIA

Twoja wiadomość

Do: ug_paprotnia@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-02-01 08:12.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SABNIE

Twoja wiadomość

Do: sabnie@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-02-01 08:23.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BISKUPICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@biskupice.pl> o 09.01.2018 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o01.02.2018 08:27

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁONIÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres loniow@loniow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odp: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZALESZANY

<style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
<p>Dzień dobry</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji, poniżej zamieszczam odpowiedzi do poszczeg&oacute;lnych pytań (w treści zapytania):</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sebastian nabrzeski</p>
<p>Sekretarz Gminy Zaleszany</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt; Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:</p>
<p>&gt;</p>
<p>&gt;&nbsp; - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczeg&oacute;łowych kryteri&oacute;w oceny wniosk&oacute;w o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod kt&oacute;rym jest dostępna ta uchwała,</p>
<p><strong>Tak</strong></p>
<p><strong>http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/zaleszany/6715.pdf</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&nbsp; - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),</p>
<p><strong>Tak</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&nbsp; - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),</p>
<p><strong>Nie</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&nbsp; - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt&oacute;rym jest dostępna ta uchwała,</p>
<p><strong>Tak</strong></p>
<p><strong>http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/zaleszany/32.doc</strong><strong>&nbsp;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&nbsp; - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczeg&oacute;lnych latach 2014-2016,</p>
<p><strong>2014 - 105</strong></p>
<p><strong>2015 - 148</strong></p>
<p><strong>2016 - 144</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&nbsp; - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczeg&oacute;lnych latach 2014-2016,</p>
<p><strong>Nie prowadzimy rejestru konsultacji</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&nbsp; - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),</p>
<p><strong>Nie</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&nbsp; - czy utworzono gminną radę senior&oacute;w (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),</p>
<p><strong>Nie</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&nbsp; - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&oacute;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&oacute;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,</p>
<p><strong>Tak</strong></p>
<p><strong>http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/zaleszany/5497.pdf</strong></p>
<p><strong>zmiana:</strong></p>
<p><strong>http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/zaleszany/5564.pdf</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&nbsp; - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,</p>
<p><strong>Organ wykonawczy nie wydaje zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&nbsp; - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatk&oacute;w z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańc&oacute;w projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod kt&oacute;rym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),</p>
<p><strong>Nie</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&nbsp; - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),</p>
<p><strong>Mieszkańcy wnioskują podczas zebrań wiejskich o realizacją określonych zadań, kt&oacute;re (jeżeli są zasadne) uwzględnia się w budżecie gminy na kolejny rok.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&nbsp; - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczeg&oacute;lnych latach 2014-2016.</p>
<p><strong>Nie dotyczy</strong></p>
<p>&gt;</p>
<p>&gt; Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-6746@fedrowanie.siecobywatelska.pl</p>
<p>&gt;</p>
<p>&gt; Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji</p>
<p>&gt;</p>
<p>&gt; --</p>
<p>&gt; Sieć Obywatelska Watchdog Polska</p>
<p>&gt; ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa</p>
<p>&gt; tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09</p>
<p>&gt; www.siecobywatelska.pl</p>
<p>&gt; www.watchdogportal.pl</p>
<p>&gt; www.funduszesoleckie.pl</p>
<p>&gt; www.informacjapubliczna.org</p>
<p>&gt; NIP 526282872</p>
<p>&gt; KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p>
<p>&nbsp;</p><br />

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁORADZ 2

A.1431.6.2018

W gminie obowiązuje uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji -
http://miloradz.biuletyn.net/archiwum/www.pomorskie.eu/res/BIP/Miloradz/Uchw
aly/11/wrz/wed_nov_30_12_04_11_cet_2011_55_resolution.pdf

Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

Nie powołano gminnej rady oświatowej,

Brak jest uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego,

Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

Nie utworzono gminnej rady seniorów,

Wyodrębniono fundusz sołecki -
http://miloradz.biuletyn.net/archiwum/www.pomorskie.eu/res/BIP/Miloradz/Uchw
aly/14/mar/fri_mar_28_07_38_11_cet_2014_246_resolution.pdf

Zarządzenie w sprawie realizacji funduszu sołeckiego

http://miloradz.biuletyn.net/archiwum/www.pomorskie.eu/res/BIP/Miloradz/Zarz
adzenia/2006/12/paz/10_2012_ordin.pdf

Na terenie gminy nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Rajmund Kossarzecki

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Miłoradzu

ul. Żuławska 9

82-213 Miłoradz

NIP 579-001-50-78

<http://www.miloradz.malbork.pl/> www.miloradz.malbork.pl

tel. 55 271 15 31 wew. 12

tel. 669 330 262

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUCZĘPY

Szanowni Państwo,
przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Uchwała Nr XXXVII/248/2017 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 listopada 2017
r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy
Tuczępy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
http://tuczepy.bip.net.pl/?a=4340

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Uchwała Nr III/36/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuczępy, http://tuczepy.bip.net.pl/?c=97

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

W tych latach przyjęto:
2014 - 72
2015 - 80
2016 - 85

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

6
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
NIE

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
NIE

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

NIE DOTYCZY

Sekretarz Gminy
Stanisława Stolarska

Gmina Trzebiatów przez TRZEBIATÓW

Witam

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:
1. link do uchwały dot. inicjatywy lokalnej:
http://bip.trzebiatow.pl/BIP.aspx?Sel=5561748&ident=18920&kat=20
2. w gminie Trzebiatów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego i rady oświatowej
3. link do uchwały dot. zasad przeprowadzania konsultacji:
http://bip.trzebiatow.pl/BIP.aspx?Sel=5561748&ident=18294&kat=20
4. nie utworzono młodzieżowej rady gminy ani rady seniorów
5. utworzono fundusz sołecki : http://bip.trzebiatow.pl/BIP.aspx?Sel=5203097&ident=16636&kat=20
6. nie funkcjonuje budżet obywatelski
7. brak jest zarządzeń organu wykonawczego wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego.
8. liczba konsultacji społecznych: 2014 – 0; 2015 – 2; 2016 – 5.
9. Liczba podjętych uchwał: 2014 – 102; 2015 – 130; 2016 –141 .

pozdrawiam

Andrzej Kuliberda
Sekretarz Trzebiatowa

kom. 694309609
e-mail: sekretarz@trzebiatow.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. przez ŚWIDNICA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Katarzyna Juruś

Wydział Organizacji i Kadr

Urząd Miejski w Świdnicy

te. 74/8562845

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIŚNIEW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@wisniew.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-02-01 10:28.

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej. przez CZEMPIŃ

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej przekazuję
następujące informacje:

1. Nie obowiązuje.

2. Nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.

3. Nie utworzono w gminie rady oświatowej.

4. Uchwała Nr V/24/15 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Czempiń.

      5. Liczba uchwał podjętych przez Radę Miejską w Czempiniu –
wszystkie uchwały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Czempiniu –
Prawo/Uchwały Rady Miejskiej w Czempiniu

www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czempin/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=36&id=36&str=1

     6. 3

     7. Tak.

     8. Nie.

     9. Tak.

www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czempin/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=36&id=36&str=1

    10. Nie ma takich zarządzeń.

    11. Istnieje budżet obywatelski.

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czempin/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=36&id=36&str=1

 12. -

 13. 2015 –40 000 zł

  2016 - 50 000 zł

Pozdrawiam

--
Magdalena Głucha - Napierała
Sekretarz Gminy Czempiń
Kierownik Referatu Organizacyjnego
61 28 26 703 wew.115
730 350 241

odpowiedź w sprawie wniosku o udostepnienie informacji publicznej przez MARKOWA 11

W załączeniu odpowiedź w sprawie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem:

U. Cwynar

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Gminie Pyrzyce przez PYRZYCE 1

Gmina Pyrzyce przesyła uchwałę Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie
wyodrębnienia funduszu sołeckiego. link (BIP)
http://bip.pyrzyce.um.gov.pl/dokumenty/11151

Jan Marszałek

BiF UM Pyrzyce

tel. 91 397 03 31

Wysyłanie wiadomości e-mail: SCAN_20180201_104939638 przez WOŁÓW 1

Dzień dobry!

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na złożony wniosek.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
SCAN_20180201_104939638

--
Z poważaniem

Anna Mądrzycka
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
56-100 Wołów
tel. 71 319 13 28

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWICHOST

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Miasta i Gminy Zawichost
informuje,że:
1.Na terenie Gminy Zawichost obowiązuje Uchwała Nr XLV/215/2010 z dnia 27 października 2010r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
Gminy Zawichost w ramach inicjatywy lokalnej.
Zmieniona Uchwałą Nr XXIV/174/2013 z dnia 25 lutego 2013r.
Dostępne na stronie: bip.zawichost.pl zakładka uchwały Rady Uchwały 2010 Sesja 27/10/2010
bip.zawichost.pl zakładka uchwały Rady Uchwały 2013 Sesja 25/02/2013

2. Odpowiedź negartywna
3. Odpowiedź negatywna
4. Wydanej na podstawie art.5a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym - odpowiedź negatywna.
Obowiązuje Uchwała Nr II/6/2010 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 6 grudnia 2010r w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działaności pozytku publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działaności pozytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działności statutowej tych organizacji
Dostępna na stronie: bip.zawichost.pl zakładka uchwały Rady Uchwały 2010 Sesja 06/12/2010
5.Odpowiedź negatywna
6.Konsultacji poddawano projekty uchwał w sprawie Programów Współpracy Gminy Zawichost z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015,2016,2017,2018.
Zarzadzenia w tej sprawie to Nr 148/2017 z dnia 27.10.2014r, Nr 180/2015 z dnia 12.11.2015r, Nr 136/2016 z dnia 26.09.2016r.
Nr 137/2017 z dnia 17.10.2017r.
Dostepne na stronie: bip.zawichost.pl zakładka Zarządzenia Burmistrza za rok 2014
bip.zawichost.pl zakładka Zarządzenia Burmistrza za rok 2015
bip.zawichost.pl zakładka Zarządzenia Burmistrza za rok 2016
bip.zawichost.pl zakładka Zarządzenia Burmistrza za rok 2017
7.Odpowiedź negatywna.
8.Odpowiedź negatywna
9.Fundusz sołecki nie zastał wyodrębniony. Ostatnia Uchwała w tej sprawie to Uchwała Nr XXIV/113/2017 Rady Miejskiej Zawichost
z dnia 3 lutego 2017r w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok rok środków stanowiących
fundusz sołecki.
Dostępna na stronie: bip.zawichost.pl zakładka uchwały Rady Uchwały 2017 Sesja 03/02/2017
10. i kolejne punkty odpowiedź negatywna.

Pozdrawiam Marta Cichoń
insp.d/s samorządowych i kadr

Odp. informacja publiczna przez NOWE MIASTO n. WARTĄ 1

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej udzielam
odpowiedzi jn.:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

W Gminie Nowe Miasto nad Wartą nie obowiązuje taka uchwała.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

W Gminie Nowe Miasto nad Wartą nie ma rady działalności pożytku publicznego.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

W Gminie Nowe Miasto nad Wartą nie ma rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Uchwała nr IV/30/2003 z dnia 27.02.203 r. (Uchwała w zał.)

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r. przyjęto 192 uchwały.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowe
Miasto nad Wartą.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

W Gminie Nowe Miasto nad Wartą nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

W Gminie Nowe Miasto nad Wartą nie utworzono rady seniorów.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Tak, w Gminie Nowe Miasto nad Wartą wyodrębniono fundusz sołecki.

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=nowemiasto/&strona=submenu_
aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=12&podmenu=95&str=1&id=1588

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie ma takich zarządzeń.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W Gminie Nowe Miasto nad Wartą nie ma budżetu obywatelskiego.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nie dotyczy

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Nie dotyczy

Z poważaniem

Podinspektor ds. rady gminy

Julita Ciarcińska-Wachowiak

Odpowiedź na wniosek (MiG Ostrzeszów) przez OSTRZESZÓW

Nawiązując do Państwa wniosku informuję, że na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów nie obowiązuje (nie funkcjonuje): uchwała dotycząca inicjatywy lokalnej, gminna rada działalność pożytku publicznego, rada oświatowa, gminna rada seniorów, fundusz sołecki, budżet obywatelski (partycypacyjny), młodzieżowa rada gminy (powołany został przez Burmistrza zarządzeniem Zespół Doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów ds. Młodzieży). W latach 2014 – 2016 Rada Miejska Ostrzeszów podjęła 212 uchwał; przeprowadzonych zostało 18 konsultacji z mieszkańcami.

Z poważaniem

z up. Burmistrza

Włodzimierz Piekarczyk

Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MORYŃ 1

W dniu 2018-01-30 o 21:49, sprawa-6235@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
----------------------
Sekretariat UM Moryń

Urząd Miejski w Moryniu
Plac Wolności 1
74-503 Moryń

Tel.: +48 91 466 79 50
Fax: +48 91 466 79 51

www.moryn.pl
bip.moryn.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUCHOŻEBRY 1

Odpowiadając na złożone zapytanie o udzielenie informacji publicznej informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie.

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

W okresie 2014-2016 podjęto łącznie 219 uchwał przez:

- Radę gminy w kadencji 2010-2014 – w roku 2014 – 50 uchwał

- Radę gminy w kadencji 2014-2017 – w latach 2014-2016 - 169 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

3

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Tak. Uchwała RG Nr XXV/198/2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3122/wiadomosci/225828/files/uchwala_nr_xxv1982014.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Aktualne Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 25 lipca 2017 w sprawie: określenia wysokości przypadających poszczególnym sołectwom środków funduszu sołeckiego na rok 2018.

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3122/wiadomosci/405994/files/zarzadzenie_nr_452017.pdf

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem

---------------------------------------------------
Małgorzata Sopińska
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Urząd Gminy w Suchożebrach
Aleksandry Ogińskiej 11
08-125 Suchożebry
tel/fax: 25 631 45 15
email: <mailto:msopinska@suchozebry.pl> msopinska@suchozebry.pl
email: <mailto:gmina@suchozebry.pl> gmina@suchozebry.pl
<http://www.suchozebry.pl/> www.suchozebry.pl

odp. na wniosek przez PIONKI 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
31.01.2018 roku z przesyłam skan pisma .

pozdrawiam

Grażyna Rojek

--
Urząd Gminy Pionki
ul.Zwycięstwa 6a
26-670 Pionki
tel.48 612-15-14
FAX 48 612-12-34

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAŁOGOSZCZ

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@malogoszcz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:50

odczytano w dniu 2018-02-01 12:05.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIENIAWA 1

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuje, co następuje:
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
- w gminie nie powołano rady oświatowej;
- Uchwała Nr XIX/172/04 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy - skan uchwały w załączniku w związku z brakiem publikacji na stronie BIP;
- Rada Miejska w Sieniawie przyjęła następującą ilość uchwał: 2014 r. - 77; 2015 r. - 60; 2016 r. - 67;
- w latach 2014-2016 Gmina Sieniawa nie przeprowadzała konsultacji z mieszkańcami;
- w gminie nie powołano młodzieżowej rady gminy;
- wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała Nr XV/92/2016 dostępna na BIP pod adresem: http://www.bip.sieniawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-190-5412;
- zarządzenie Nr 0050/39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa dot. funduszu sołeckiego jest dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.bip.sieniawa.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-212-5436;
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Pozdrawiam,
-----------------------------------------------------

Barbara Matyja | Kierownik Referatu Organizacyjnego i ds. Rady Miejskiej
Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie
tel: 16 6227301 wew. 44
fax: 16 6227301 wew. 35
www.sieniawa.pl
email: urzad@sieniawa.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez POWIDZ

ORG.1431.5.2018

Panowie
Szymon Osowski
Bartosz Wilk

Członkowie Zarządu
Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30 stycznia 2018 r. informuję, że w Gminie Powidz:
- nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie);

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

- nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego);

- obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Adresu
strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała –
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=powidz/&strona=13&typ=menu&menu=232&id=2451&str=1

- w 2014 roku podjęto 65 uchwał (44 uchwały w kadencji 2010 – 2014,
21 uchwał w kadencji 2014-2018), w 2015 roku – 90 uchwał, w 2016 roku –
75 uchwał;

- w 2014 i 2015 roku nie przeprowadzano konsultacji społecznych. W
2016 konsultacje społeczne zostały przeprowadzono dwukrotnie;

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

- nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

- wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim). Adres strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego –
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=powidz/&strona=13&typ=menu&menu=173&id=1589&str=1

- organ wykonawczy nie wydał zarządzeń w związku z realizacją funduszu
sołeckiego w Gminie;

- nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Monika Średzińska

Referent ds. obsługi biura rady

Urząd Gminy Powidz