Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MŁYNARZE

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
stycznia 2018 r uprzejmie informuję, iż:
- brak jest uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego
- nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego
- nie powołano w gminie rady oświatowej,
- obowiązuje Uchwała Nr X/47/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada
2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
ich działalności statutowej
Link: http://mlynarze.bipgminy.pl/public/?id=108019
- Liczba podjętych uchwał przez radę Gminy Młynarze w latach:
2014 - 42
2015 - 46
2016 -40
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach:
2014 – 1
2015 – 1
2016 – 1
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy
- nie utworzono gminnej rady seniorów
- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Dzwonkowska Elżbieta - Inspektor
tel: (29) 768 00 62

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYRARDÓW 3

Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony na
adres urzad@zyrardow.pl w dniu 30 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję:

1) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Tak, poniżej podaję adres strony pod którym jest dostępna uchwała

http://www.bip.zyrardow.pl/plik,16026,uchwala-nr-xix-123-2016.pdf

2) Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

W naszym mieście nie powołano rady pożytku publicznego.

3) Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

W naszym mieście nie powołano rady oświatowej.

4) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami.

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

w roku 2014 - Rada Miasta Żyrardowa przyjęła 93 uchwały (z czego 75 w VI
kadencji a 18 w VII kadencji),

w roku 2015 - 102 uchwały,

w roku 2016 - 132 uchwały

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

w roku 2014 - 9

w roku 2015 - 15

w roku 2016 - 8

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Nasza gmina ma status miasta, nie posiadamy sołectw w związku z powyższym
nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Jak w punkcie 9)

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Jest to działanie w ramach inicjatywy lokalnej o której mowa w punkcie 1

http://www.bip.zyrardow.pl/plik,16026,uchwala-nr-xix-123-2016.pdf

podjęta w roku 2016

12) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

w roku 2014 - nie obowiązywała uchwała

w roku 2015 - nie obowiązywała uchwała

w roku 2016 na inicjatywy lokalne wykorzystano 264.701,24 zł

Małgorzata Szustakiewicz

Sekretarz Miasta

_____

Urząd Miasta Żyrardowa / Plac Jana Pawła II nr 1 /96-300 Żyrardów

(46)858-15-15 fax (46) 858-15-11

email : sekretarz@zyrardow.pl internet: www.zyrardow.pl

cid:image003.jpg@01D31110.E9008270

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIĘTAJNO 1

W załączeniu przesyłam pismo Zastępcy Wójta Gminy Świętajno dot. wniosku
o udostępnienie informacji publicznej.

--
Angelika Gołaś
Mł. referent ds. zarządzania zasobami
Urząd Gminy Świętajno
tel. 89/623 20 75

Odpowiedz przez RYCHTAL 2

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=iso-8859-2" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.23588">
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MRĄGOWO

W odpowiedzi na pański wniosek od udostępnienie informacji publicznej informujemy:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. Nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. Nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. Tak XXXIV/365/14

http://bip.gminamragowo.net/akty/1163/w-sprawie-zasad-i-trybu-przeprowadzania-konsultacji-z-mieszkancami-gminy-mragowo.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. Razem 306, 201 4r – 85, 2015 r – 123, 2016 r. – 98

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. 2014 – 0, 2015 – 0, 2016 – 1.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp. Tak Uchwała numer XXXV/369/14 z 28.03.2014

http://bip.gminamragowo.net/akty/1167/w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.html

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

473/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1296/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
471/14 http://bip.gminamragowo.net/akty/1294/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
469/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1292/w-sprawie-projektu-budzetu-gminy-na-2015-r..html
459/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1282/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
453/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1260/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
449/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1256/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
445/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1246/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
442/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1243/w-sprawie-zmiany-budzetu-gminy-na-2014-r..html
440/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1241/w-sprawie-zmiany-budzetu-gminy-na-2014-r..html
428/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1219/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
426/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1217/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
425/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1216/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
420/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1211/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
415/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1197/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
11/14, http://bip.gminamragowo.net/akty/1319/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2014-rok..html
86/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1424/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2015-rok..html
89/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1427/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2015-rok..html
94/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1432/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2015-rok..html
96/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1434/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2015-rok..html
128/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1514/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2015-rok..html
152/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1564/w-sprawie-projektu-budzetu-gminy-na-2016-r..html
157/15, http://bip.gminamragowo.net/akty/1583/w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2015-rok..html
171/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2038/zarzadzenie-nr-171-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-29-styczen-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
182/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2055/zarzadzenie-nr-182-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-31-marca-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
186/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2074/zarzadzenie-nr-186-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-20-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
194/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2094/zarzadzenie-nr-194-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-31-maja-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
195/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2095/zarzadzenie-nr-195-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-02-czerwca-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
204/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2129/zarzadzenie-nr-204-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-15-lipca-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
206/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2130/zarzadzenie-nr-206-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-29-lipca-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
210/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2144/zarzadzenie-nr-210-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-18-sierpnia-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
213/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2132/zarzadzenie-nr-213-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-31-sierpnia-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
219/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2163/zarzadzenie-nr-219-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-10-pazdziernika-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
226/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2171/zarzadzenie-nr-226-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-31-pazdziernika-2016-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2016-rok..html
230/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2182/zarzadzenie-nr-230-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-10-listopada-2016-r.-w-sprawie-projektu-budzetu-gminy-na-2017-r..html
232/16, http://bip.gminamragowo.net/akty/2186/zarzadzenie-nr-232-16-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-18-listopada-2016-r.-w-sprawie-autopoprawki-do-projektu-budzetu-gminy-na-2017-r..html
271/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2279/zarzadzenie-nr-271-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-24-marca-2017-r.-w-sprawie-sprawozdania-rocznego-z-wykonania-budzetu-gminy-mragowo-za-2016-r..html
284/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2313/zarzadzenie-nr-284-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-27-kwietnia-2017-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2017-rok..html
291/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2342/zarzadzenie-nr-291-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-31-maja-2017-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2017-rok.html
308/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2377/zarzadzenie-nr-308-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-09-sierpnia-2017-roku-w-sprawie-informacji-z-wykonania-budzetu-gminy-mragowo-za-i-polrocze-2017-r..html
320/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2405/zarzadzenie-nr-320-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-29-wrzesnia-2017-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2017-rok..html
325/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2412/zarzadzenie-nr-325-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-20-pazdziernika-2017-r.-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-informacji-o-wykonaniu-budzetu-za-iii-kwartal-2017-roku..html
329/17, http://bip.gminamragowo.net/akty/2449/zarzadzenie-nr-329-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-31-pazdziernika-2017-r.-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2017-rok..html
333/17 http://bip.gminamragowo.net/akty/2450/zarzadzenie-nr-333-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-13-listopada-2017-r.-w-sprawie-uchwalenia-projektu-budzetu-gminy-mragowo-na-2018-r..html
336/17 http://bip.gminamragowo.net/akty/2476/zarzadzenie-nr-336-17-wojta-gminy-mragowo-z-dnia-20-listopada-2017-r.-w-sprawie-autopoprawka-do-projektu-budzetu-gminy-mragowo-na-2018-r..html

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. Nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odp. Nie

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odp. Nie

Jednocześnie informuję, iż organ udostępniający niniejszą informację nie

ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem jej wykorzystanie. Jeżeli

wnioskodawca zamierza uzyskaną informacje wykorzystać w celu o jaki mowa w

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 353) o

ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego należy wystąpić do

organu o ustalenie warunków ponownego wykorzystania informacji sektora

publicznego (zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu

informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy

rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w

szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej

lub audiowizualnej (…); przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć

wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji

sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż

pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona).

--

Marcin Banach

UG Mrągowo

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Suwałki

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. informuję, że:

1. W Mieście Suwałki obowiązuje uchwała dotycząca inicjatywy lokalnej:

- Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0621_xi_85_2011.html)

- Uchwała Rady Nr XLVII/514/2014 z dnia 2014-03-26 o zmianie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0326_xlvii_514_2014.html)

2. W Mieście Suwałki działa Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

3. W Mieście Suwałki nie istnieje rada oświatowa.

4. W Mieście Suwałki obowiązuje Uchwała Rady Nr XXIX/274/08 z dnia 2008-11-26 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Suwałki (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_1126_xxix_274_08.html)

5. Liczba uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Suwałkach w latach:

2014 - 138

2015 -156

2016 – 166

6. Liczba konsultacji z mieszkańcami:

2014 - 3

2015 - 1

2016 - 4

7. W Mieście Suwałki utworzono Młodzieżową Radę Miasta Suwałki.

8. W Mieście Suwałki utworzono Suwalską Radę Seniorów.

9. W Mieście Suwałki wyodrębniono fundusz sołecki:
Uchwała Rady Nr VI/57/2015 z dnia 2015-03-25 wyodrębnienia funduszu sołeckiego (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0325_vi_57_2015.html)

Nie ma zarządzeń wykonawczych, podstawą są corocznie podejmowane uchwały budżetowe:
http://bip.um.suwalki.pl/Prawo_miejscowe/Prawo_Miejscowe/prawo_miejscowe_2016/uchw_nr_xvii_z_dnia_499511c2c00c.html
http://bip.um.suwalki.pl/Prawo_miejscowe/Prawo_Miejscowe/prawo_miejscowe_2016/uchwala-rady-nr-xxviii3302016-z-dnia-28-grudnia-2016r-w-sprawie-budzetu-miasta-suwalk-na-2017-rok.html

10. W Mieście Suwałki funkcjonuje Suwalski Budżet Obywatelski, realizowany na podstawie uchwał Rady Miejskiej, podejmowanych co roku na rok następny.

Kwoty przeznaczone na Suwalski Budżet Obywatelski:
2014 – 1 milion złotych
Uchwała Rady Nr XLIV/483/2013 z dnia 2013-12-30 w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2014 rok (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_1230_xliv_483_2013.html)

2015 – 2 miliony złotych
Uchwała Rady Nr L/559/2014 z dnia 2014-06-25 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części

budżetu miasta na 2015 rok (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0625_l_559_2014.html)

2016 – 2 miliony złotych
Uchwała Rady Nr IX/84/2015 z dnia 2015-06-24 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części

budżetu miasta na 2016 rok (http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchw_r_0624_ix_84_2015.html)

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Szyszko
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. A. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. 87 562 82 01
:•) POGODNE SUWAŁKI

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYBNO 1

Urząd Gminy Rybno w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia br.

Z poważaniem
Ewa Soboczyńska

Urząd Gminy Rybno

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄSEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@wasewo.eur.pl> o 2018-01-30 21:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-02-05 08:33

Wysyłanie wiadomości e-mail: Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji.docx przez TARNÓWKA 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji.docx

Informacja publiczna. przez WŁADYSŁAWÓW 1

Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z wyrazami szacunku,
Anna Palinkiewicz
młodszy referent

Urząd Gminy Władysławów
ul. Rynek 43
62-710 Władysławów
tel: 63 280 46 36

Odpowiedź na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. przez MAKÓW MAZOWIECKI 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. o
udostepnienie informacji.

Pozdrawiam

Małgorzata Cikacz

Biuro rady Miejskiej

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

informacja publiczna przez POLKOWICE 2

Dzień dobry

W ślad za naszym pismem OA.1431.4.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. przesyłam
pozostałą część informacji publicznej.

Z poważaniem

Lilla Żelem

Dyrektor Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

informacja publiczna przez ZAMBRÓW 1

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r.

Bożena Plona

Inspektor Urząd Gminy Zambrów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOCHOCIN 2

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam skan odpowiedzi.

Agnieszka Wrońska

Wydział Kadr, Oświaty i Spraw Organizacyjnych

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Tel: 23-661-80-01

www.sochocin.pl

Herb nowy poczta

Pismo w sprawie udzielenia informacji publicznej - Gmina Rudka przez RUDKA 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Monika Dąbrowska
Urząd Gminy Rudka

odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 r. przez ZBUCZYN

Zbuczyn, dnia 5.02.2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Urząd Gminy Zbuczyn, odpowiadając na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r.
udostępnia następujące informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała? - tak, pod adresem
http://e-bip.pl/Start/50/ActDetails/130482
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)? - nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)?
- nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała? - tak, pod adresem
http://e-bip.pl/Start/50/ActDetails/89372
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016?
rok 2014 - 108 uchwał,
rok 2015 - 117 uchwał,
rok 2016 - 112 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - liczba konsultacji - 2
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)? - nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)? - tak
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego? - w Gminie
Zbuczyn wyodrębniono fundusz sołecki, uchwała pod adresem
http://e-bip.pl/Start/50/ActDetails/105844
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie? - nie były wydawane tego typu
zarządzenia.
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)? - nie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)? - nie
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. - nie dotyczy

Maria Konstańczuk
Sekretarz Gminy Zbuczyn
Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel./fax 25 6416390

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 30.01.2018r. przez MILEJEWO

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30
stycznia 2018r., Urząd Gminy Milejewo informuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała*- Odpowiedź: Nie*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)*-
**Odpowiedź: Nie*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) - *Odpowiedź: Nie*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,*Odpowiedź: Nie*

 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016*- Odpowiedź: 2014 - 55 uchwał, 2015 - 52 uchwały, 2016
- 58 uchwał*

 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 *- Odpowiedź - 2014 - 0, 2015 - 2, 2016 – 0*

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)*- **Odpowiedź: Nie*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)*- **Odpowiedź – Nie*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

*Odpowiedź: Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego na 2018 rok, link do
uchwały Nr XXV/134/2017 Rady Gminy Milejewo z dnia 9 marca 2017r. w
sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018
roku - **http://milejewo-ug.bip-wm.pl/public/?id=136708***

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie*- **Odpowiedź: Nie
dotyczy*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego)*- **Odpowiedź: Nie*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)*- Odpowiedź: Nie funkcjonuje*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016*- **Odpowiedź: Nie dotyczy*

**

*
*

*
*Z poważaniem*
Anna Gil, Podinspektor
Urząd Gminy Milejewo
ul. Elbląska 47
82-316 Milejewo

Tel. 55/231 22 82, 55/231 22 84*

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBLEWO

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej Urząd Gminy Zblewo uprzejmie informuje, że
- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano rady oświatowej,
- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w mieszkańcami - nr XIII/147/08 z dnia 31.03.2008 - strona www - bip.zblewo.pl
- liczba przyjętych uchwał : 2014r. - 96, 2015r. - 85, 2016r.- 132,
- w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji w mieszkańcami,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, - uchwała nr XXXV/256/17 z dnia 22.03.2017 - strona www - bip.zblewo.pl
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
Alicja Zalewska
Insp. Biuro Rady Gminy

Odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 - Gmina Łęka Opatowska przez ŁĘKA OPATOWSKA 1

OR.1431.4.2018

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.01.2018r. informuję co następuje:

- W Gminie Łęka Opatowska nie funkcjonuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej

- Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

- Nie powołano rady oświatowej

- W Gminie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (Uchwała Nr XXXIX/181/2006 Rady Gminy Łęka
Opatowska z dnia 28.04.2006r.) - w załączeniu

- Liczba przyjętych przez Radę Gminy Łęka Opatowska uchwał: w 2014r. -
44 uchwały, w 2015r. - 61 uchwał, w 2016r. - 79 uchwał

- W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji społecznych z
mieszkańcami

- Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

- Nie utworzono gminnej rady seniorów

- W Gminie wyodrębniono fundusz sołecki, na mocy uchwały Nr
XLVII/217/2014 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27.03.2014r. link do
strony: http://www.lekaopatowska.bip.net.pl/?a=3743

- Organ wykonawczy - Wójt Gminy Łęka Opatowska nie wydał zarządzeń w
związku z realizacją funduszu sołeckiego

- W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)

- Nie funkcjonuje budżet obywatelski

- Kwota budżetu obywatelskiego - nie dotyczy.

Z poważaniem
Małgorzata Gąszczak
Sekretarz Gminy

--
Małgorzata Gąszczak
Sekretarz Gminy Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4
63-645 Łęka Opatowska
tel. 62 78 14 523

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf.publ. Gmina Rakoniewice przez RAKONIEWICE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
pozdrawiam
Magdalena Chojnacka - biuro rady

odpowiedz na wniosek o udostepnienie infromacji publicznej przez SOKÓŁKA 1

Sokółka 2018.02.05

EO.O.1431.5.2018JK

*Sieć Obywatelska *

*Watchdog Polska*

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Miejskiego w Sokółce w dniu 31 stycznia 2018 r.
odpowiadam na informację według kolejności myślników:

- Tak, obowiązuje:

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/90f76ca68c3b660/uchwala_nr_46_343_2.html

- W gminie Sokółka nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego,

- W gminie Sokółka nie utworzony gminnej rady oświatowej,

- Tak, obowiązuje:

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/2017/uchwala-nr-543172017.html

- W latach 2014-2016 Rada Miejska w Sokółce powzięła 336 uchwał,

- W gminie Sokółka nie przeprowadzano konsultacji na podstawie art. 5a
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż uchwała w sprawie trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych została powzięta w połowie 2017
roku. W latach 2014-2016 odbywały się spotkania z mieszkańcami w różnych
sprawach bez określonego w uchwale trybu.

-Tak, w gminie Sokółka jest powołana Młodzieżowa Rada Miejska,

- W gminie Sokółka nie ma utworzonej rady seniorów,

- Tak, w gminie Sokółka wyodrębniony został fundusz sołecki:

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/3701c3e598432a7/uchwala_nr_07_038_2.html

- Organ wykonawczy czyli w przypadku gminy Sokółka Burmistrz Sokółki,
nie wydawał zarządzeń dotyczących realizacji funduszu sołeckiego.
Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego określane jest w uchwale
budżetowej na dany rok i jej zmianach. Poniżej link do obowiązującej
uchwały budżetowej na 2018 rok. W załączniku Nr 9 określone są cele
przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego:

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/a770c814dc5b153/2017/uchwala-nr-673962017.html

- W gminie Sokółka nie funkcjonuje budżet obywatelski.

--
Pozdrawiam
Joanna Korzeniewska
Biuro Obsługi Rady Miejskiej w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 09 00
fax.85 711 09 11

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez SOKOŁÓW PODLASKI 2

Urząd Gminy Sokołów Podlaski w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej oraz

Zarządzenia dot. Regulaminu Funduszu Sołeckiego.

Z poważaniem

Hanna Mróz

Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi rady

Urząd Gminy Sokołów Podlaski

Ul. Wolności 44

08-300 Sokołów Podlaski

Tel. 25 781 26 10

odpowiedż przez SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA

Urząd gminy w Słupi informuje:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 56 uchwał
2015 - 59 uchwał
2016 - 49 uchwał
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 14 konsultacji
2015 - 14 konsultacji
2016 - 17 konsultacji
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIe
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Fundusz sołecki wyodrębniono uchwałą RG Nr XXXVIII/217/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
NIE

Sekretariat UG Słupia

odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji przez TULISZKÓW

RO.RO.1431.1.2018
Tuliszków, dnia 2 luty 2018r.


Stowarzyszenie Sieć Obywatelska


Watchdog Polska

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, w odpowiedzi na e-malia z dnia 30
stycznia 2018r. informuje, że:

1. Rada Miejska w Tuliszkowie nie uchwaliła trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej /art. 19c.ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie,

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego /art. 41e
ust. 1 ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie/,,

3. Nie powołano rady oświatowej.

4. Rada Nie uchwaliła zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami. Podjęta została uchwała nr XXXVIII/263/2010 w sprawie
określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji -
http://bip.tuliszkow.pl?a=2166

5. W latach 2014-2016 Rada Miejska w Tuliszkowie pojęła następującą liczbę
uchwał"

- 2014 - 59 uchwał,

- 2015 - 77 uchwał,

- 2016 - 82 uchwały.

6. Liczba przeprowadzonych konsultacji :

W 2014r.:

- konsultacje z lokalnymi stowarzyszeniami w sprawie opracowania rocznego
programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi
na 2015r.

- konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu
Tureckiego na lata 2015-2025

W 2015:

- konsultacje projektów statutów sołectw i statutu Samorządu Mieszkańców m.
Tuliszkowa,

- konsultacje z lokalnymi stowarzyszeniami w sprawie opracowania rocznego
programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi
na 2016r.

W 2016:

- konsultacje z lokalnymi stowarzyszeniami w sprawie opracowania rocznego
programu współpracy Gminy i Miasta Tuliszków z organizacjami pozarządowymi
na 2017r.

Należy dodać, że w latach 2014-2016 prowadzone były również konsultacje
m.p.z.p.:

- konsultacje m.p.z.p. m. Krępa, Ogorzelczyn I, Dryja I i Dryja II,
Zadworna III, Piętno I, Grabowiec I, Grzymiszew I, Wielopole II, Zadworna
IV, Krępa I

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. Nie utworzono rady seniorów.

9. Wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr
0007.12.2014 z dnia 14.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w budżecie GiM Tuliszków na 2015r. -
http://bip.tuliszkow.pl/?a=3315

10. Nie wydano zarządzeń związanych z realizacją funduszu sołeckiego,

11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem:

Alina Przybysz