(bez tematu) przez ZAKRZEW 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

udostępnienie informacji publicznej przez SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI 1

W załączeniu odpowiedź.

Beata Szot

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OPALENICA

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
stycznia br., poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania będące przedmiotem
wniosku:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

W Gminie nie obowiązuje ww. uchwała.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie powołano rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

_Tak.
http://bip.opalenica.pl/zasoby/files/uchwaly2011/uchwala_nr_v_31_2011_u.pdf_

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

w roku 2014 Rada Miejska podjęła 91 uchwał; w roku 2015 – 109; w roku
2016 – 109.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

w 2014 roku: 2; w 2015 roku: 2; w 2016 roku: 4.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

W obecnej kadencji nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Nie utworzono gminnej rady seniorów.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

Tak. _http://bip.opalenica.pl/zasoby/files/uchwaly2015/23_2015.pdf_

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie były wydawane żadne zarządzenia organu wykonawczego w przedmiotowym
zakresie.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

nie dotyczy.

Z poważaniem

Ewa Bąbelek – sekretarz Gminy Opalenica

Informacja publiczna przez ŚWIĘCIECHOWA 1

Witam
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.

z poważaniem
Magdalena Jaraczewska-Wieczorek
Biuro Rady Gminy

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 655 333 519

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKARŻYSKO-KOŚCIELNE 1

Dzień dobry

Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym w odpowiedzi
na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej przesyła w załączeniu żądane informacje.

Z poważaniem
Z-ca Kierownika USC
U.Suwara

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez RĄBINO 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Ewa Główczyńska
Urząd Gminy Rąbino
78- 331 Rąbino 27

udostepnienie informacji publicznej - Gmina Łobżenica przez ŁOBŻENICA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
stycznia 2018 r.
informuję:
1. W gminie Łobżenica obowiązuje uchwała Nr XXIX/196/13 Rady Miejskiej w
Łobżenicy z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie "Trybu realizacji zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej". Natomiast załącznik nr 2 do ww
uchwały to kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
link do Uchwały:
http://bip.lobzenica.pl/?p=document&action=show&id=3233&bar_id=1667
link do załączników:
http://bip.lobzenica.pl/?p=document&action=show&id=3234&bar_id=1667
2.W Gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego, gdyż nie wpłynął wniosek żadnych organizacji pozarządowych ani żadnych
podmiotów wymienionych w art.3 ust.3.
3. Zgodnie z art. 78. ust 1 Organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego może powołać radę oświatową działającą przy tym organie.
W Gminie Łobżenica nie powołano rady oświatowej.
4. W Gminie Łobżenica obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
Uchwała XXXVII/240/2006 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2006 r w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Łobżenica.
link do uchwały, pozycja 1690
http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/dzienniki/dziennik_nr_66_2006.pdf

W latach 2014 – 2016 odbyły się 2 konsultacje.
5. Liczba przyjętych uchwał w roku:
2014 – 93
2015 – 102
2016 – 101
6. Do Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica do tej pory nie wpłynął żaden wniosek zainteresowanych środowisk w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy. W związku z tym w Gminie Łobżenica nie utworzono młodzieżowej rady gminy
7. Do Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica do tej pory nie wpłynął żaden wniosek zainteresowanych środowisk w sprawie utworzenia gminnej rady seniorów. W związku z powyższym w Gminie Łobżenica nie utworzono gminnej rady seniorów.
8. Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim Rada Miejska w Łobżenicy przyjęła Uchwałę nr XXXIX/278/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
link do uchwały:
http://bip.lobzenica.pl/?p=document&action=show&id=3897&bar_id=2110

9. Aktualne Zarządzenie nr 0050.89.2017 Burmistrza Łobżenicy z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego na 2018 rok
Link do aktualnie obowiązującego zarządzenia:
http://bip.lobzenica.pl/?a=4936
10. W Gminie Łobżenica nie funkcjonuje budżet obywatelski.
11. Nie dotyczy, ponieważ w Gminie Łobżenica nie funkcjonuje budżet obywatelski.
12. Nie dotyczy, ponieważ w Gminie Łobżenica nie funkcjonuje budżet obywatelski.

z poważaniem
Kamila Bilicka
Podinspektor ds. sportu, zdrowia
i współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel.67 286 81 22

kbilicka@lobzenica.pl

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez RACIĄŻ 1

Urząd Miejski w Raciążu w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

--
Katarzyna Wawrowska
inspektor ds. kancelaryjno - technicznych
oraz obsługi Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Raciążu
tel: 23) 679 11 63

Odpowiedż na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z Gminy Sabnie przez SABNIE 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

Gmina Stara Kornica- odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARAKORNICA 1

Dzień dobry

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 31.01.2018 r.

Gmina Stara Kornica
Stara Kornica 191
08-205 Kornica

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MSZCZONÓW 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o usostepnien8ie informacji publicznej

Pozdrawiam

-------------------------------------------------
Małgorzata Badowska Naczelnik wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej
468582860

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄSOSZ 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z 31 .01.2018 r.
Z wyrazami szacunku
Agnieszka Wróblewska

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEMESZNO

Poniżej podaję odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
*Odp. *
*Gmina nie posiada uchwały dot. inicjatywy lokalnej. ***
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
*Odp. *
*Tak. W gminie funkcjonuje od 6 grudnia 2016 roku Gminna Rada
Działalności Pożytku Publicznego. ***
 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
*Odp. *
*Nie *
 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
*Odp. *
*Tak. BIP Trzemeszno Uchwały 2003 Poniżej podaję link do obowiązujących
uchwał ****uchwała Nr VIII/45/2003 ****http://bip.trzemeszno.pl/content.php?cms_id=271**BIP Trzemeszno - uchwały 2007 **zmiana uchwały - uchwała Nr X/50/2007****http://bip.trzemeszno.pl/content.php?cms_id=647*

 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
*Odp.
W latach 2014 - 2016 podjęto 387 uchwał. *

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
*Odp. *
*w 2016 roku przeprowadzono 2 konsultacje w sprawie obwodów szkół oraz
zmiany statutu Osiedla Nr 1 i 2 w Trzemesznie. *

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*Odp. *
*Nie*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*Odp. *
Nie

 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
*Odp. *
W Gminie Trzemeszno został wyodrębniony fundusz sołecki. Uchwała w tej sprawie:
http://bip.trzemeszno.pl/content.php?cms_id=4121

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
*Odp. Burmistrz Trzemeszna nie wydał zarządzenia w związku z realizacją
funduszu sołeckiego. *

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp.
*W Gminie Trzemeszno nie funkcjonuje i dotychczas nie funkcjonował budżet
obywatelski (partycypacyjny).*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

z poważaniem
Elżbieta Zamiara
inspektor ds. organizacyjno-samorządowych

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MNIÓW 1

--
Justyna Szyszka-Snitko
Urząd Gminy Mniów
W załączeniu przesyłam skan pisma z odpowiedzią.

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten list. Please consider the
environment before printing.

Fwd: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TCZEW

Poniżej odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej:

-Tak , Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 24 kwietnia 2012
r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

http://bip.gmina-tczew.pl/Article/get/id,16374.html

-W gminie Tczew nie utworzono Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

-W gminie Tczew nie powołano rady oświatowej.

- Tak, Uchwała w sprawie sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tczew - UCHWAŁA NR
XLI/263/2017 RADY GMINY TCZEW z dnia 30 października 2017 r. (
www.bip.gmina-tczew.pl)

- Liczba podjętych przez Radę Gminy uchwał :

- 2014 rok-93

- 2015 rok-93

- 2016 rok-90

- Przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami

- 2014 rok- 26

- 2015 rok-0-

- 2016 rok-0-

- W gminie Tczew nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

- W gminie Tczew nie utworzono gminnej rady seniorów.

- Tak, Uchwała Nr XXXIV/205/2017 Rady Gminy Tczew z dnia 15 lutego 2017
r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Tczew
środków stanowiących fundusz sołecki.

http://bip.gmina-tczew.pl/Article/get/id,17347.html

-Zarządzenie nr 125/2016 Wójta Gminy Tczew z dnia 04.08.2016 roku w
sprawie ustanowienia Regulaminu funduszu sołeckiego Gminy Tczew

http://bip.gmina-tczew.pl/Article/id,220.html

-Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Tczew z dnia 17.07.2017 r. w
sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 rok
przypadających na poszczególne sołectwa w gminie Tczew

http://bip.gmina-tczew.pl/Article/id,227.html

- W gminie  Tczew nie funkcjonuje budżet obywatelski.
<http://bip.gmina-tczew.pl/Article/id,227.html>

*
<http://bip.gmina-tczew.pl/Article/id,227.html>*

*Joanna Szlicht <http://bip.gmina-tczew.pl/Article/id,227.html>*

*Sekretarz Gminy Tczew*
<http://bip.gmina-tczew.pl/Article/id,227.html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZYDŁOWO

Odpowiadając na wniosek z dnia 30.01.2018 r. udzielam informacji ze swojego
stanowiska pracy:
1. Nie
2. Nie
3. Nie
4. Tak - Uchwała
http://www.bip.szydlowo.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1025&dok_id=6004
8. Nie
9. Tak - Uchwała
http://bip.szydlowo.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=608&dok_id=4780
10. Nie ma
11. Nie
12. nie dotyczy
13. nie dotyczy

Z poważaniem Kinga Kanduła
Inspektor ds. promocji gminy, ochrony zdrowia
i koordynacji współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Gminy Szydłowo
Jaraczewo 2
64-930 Szydłowo
Tel. 67-211-55-15
Fax 67-216-12-36
promocja@szydlowo.pl
www.szydlowo.pl

Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SŁUPIA 1

W załączeniu przedmiotowa odpowiedź.

Z poważaniem Mariusz Trepka

-----Oryginalna wiadomość-----

odpowiedź na wniosek przez MIĘDZYZDROJE

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 30 stycznia 2017 r., przesyłam odpowiedzi na postawione we wniosku
pytania, zgodnie z poniższymi danymi:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Odp. W gminie Międzyzdroje nie została podjęta uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie)

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. W gminie Międzyzdroje nie została powołana gminna rada działalności
pożytku publicznego

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

W gminie Międzyzdroje nie ma powołanej rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odp. W gminie Międzyzdroje obowiązuje uchwała nr LX/602/10 Rady Miejskiej w
Międzyzdrojach z dnia 07.10.2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z
organizacjami pozarządowymi oraz organami wskazanymi w art. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Rada Miejska w Międzyzdrojach przyjęła 2.uchwały : Nr XLVIII/482/14 z dnia
28.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa
Lubin nad zmianą w statucie sołectwa Lubin oraz uchwałę Nr VI/64/15 z dnia
26.03.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa
Wicko w sprawie nowego statutu sołectwa Wicko.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

W roku 2014 przeprowadzono jedną konsultację z mieszkańcami dot. zmiany w
statucie sołectwa Lubin.

W roku 2015 przeprowadzono jedną konsultację z mieszkańcami dot. zmiany w
statucie sołectwa Wicko.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp. W gminie Międzyzdroje nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp. W gminie Międzyzdroje nie utworzono gminnej rady seniorów

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W gminie Międzyzdroje nie ma wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

W gminie Międzyzdroje nie ma budżetu obywatelskiego.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Łączę pozdrowienia Mirosława Nurkowska

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŚWIĘTAJNO 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Bożena Buraczewska

inspektor

Odpowiedź na wniosek przez ŻYRAKÓW 1

W złączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Gmina Szelków odpowiedź na wniosek przez SZELKÓW 1

Nr sprawy: 1431.7.2018

Urząd Gminy w Szelkowie w załączenia przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30.01.2018r.

Sekretarz Gminy Szelków
Krzysztof Kacprzycki

ddp.informacja publiczna przez RESKO 1

Witam,
1) ad.pytanie nr 2 - w gminie Resko nie utworzono rady działalności
pożytku publicznego;
2) ad.pytanie nr 3 - w gminie Resko nie utworzono rady oświatowej;
3) ad pytanie nr 5 - wskazuję miejsce w Bip Gminy Resko, w którym
znajdują się wszystkie uchwały podjęte w latach 2014-2016 w gminie Resko:
bip.resko.pl w zakładce " prawo lokalne" i
dalej - "uchwały rady miejskiej" . Uchwały znajdują się w katalogach.
Każdy rok stanowi odrębny katalog;
4) ad.pytanie nr 8 - w gminie Resko nie utworzono rady seniorów;
5) ad.pytanie nr 10 - w gminie Resko, fundusz sołecki realizowany jest
na podstawie przepisów ustawy o funduszu sołeckim. Burmistrz Reska nie
wydawał w tym zakresie żadnych swoich regulacji;
6) ad.pytanie nr 11 i 12 - w gminie Resko budżet obywatelski zaplanowano
do realizacji w roku 2018 na podstawie załączonych do niniejszej
odpowiedzi regulacji, ustalonych przez Burmistrza Reska;
7) ad.pytanie 13 - w latach 2014-2016 gmina Resko nie realizowała
budżetu obywatelskiego.

Odpowiedzi na pytania nr 1, 4, 6 i 7 wnioskodawca otrzyma odrębnym
pismem, w ustawowym terminie.
Pozdrawiam - Danuta Mielcarek - Sekretarz Gminy Resko.

Odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez KRASICZYN

Krasiczyn, 05.02.2018 rok

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesłanym
w dniu 9 stycznia 2018 rokuinformuję, że w Gminie Krasiczyn:

-nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

-nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

-nie powołano radę oświatową;

-nie obowiązuje ogólna uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji
z mieszkańcami( w sytuacji kiedy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia
konsultacji
z mieszkańcami jest podejmowana uchwała na konkretną/e konsultacje w
danej sprawie np.
http://www.infor.pl/akt-prawny/U78.2014.220.0002961,uchwala-nr-261xxxiv14-rady-gminy-krasiczyn-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-zmieszkancami-wsprawie-zmiany-granic-solectw-krasiczyn-olszany-izalesie-polegajacej-na-wlaczeniu-czesci-dotychczasowego.html).

-w latach 2014 – 2016 przyjęto ogółem 190 uchwał Rady Gminy Krasiczyn ,
w tym:

·w roku 2014 przyjęto 49 uchwał Rady Gminy Krasiczyn,

·w roku 2015 przyjęto 81 uchwał Rady Gminy Krasiczyn,

·w roku 2016 przyjęto 60 uchwał Rady Gminy Krasiczyn;

-w okresie lat 2014 – 2016 zostały przeprowadzone 4 konsultacje z
mieszkańcami;

-nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

-nie utworzono gminnej rady seniorów;

-w gminie wyodrębniono fundusz sołecki na podstawie uchwały nr
230/XXIX/2014 z dnia 21 marca 2014 roku, link:

http://oldbip.krasiczyn.pl/www.biuletyn.net/nt-bin/_private/krasiczyn/3800.pdf__

-zarządzenia organu wykonawczego wydanych w związku z realizacją
funduszu sołeckiego
w gminie zawarte są w uchwałach w sprawie budżetu Gminy Krasiczyn w
poszczególnych latach i dostępne są na stronie internetowej:

·Uchwała budżetowa na 2015 rok nr 11/IV/2015 z dnia 23.01.2015r. link:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjy5I_akuHYAhXJ2CwKHQRTB1AQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fedziennik.rzeszow.uw.gov.pl%2FGetActPdf.ashx%3Fyear%3D2015%26book%3D0%26position%3D483&usg=AOvVaw1P91vm1Pv8DIRv4LyeRay7
;

·Uchwała budżetowa na 2016 rok nr 83/XI/2015 z dnia 29.12.2015r. link:

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjilfeameHYAhUGhywKHQq1DtYQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.krasiczyn.pl%2Fbip%2Ffinanse-i-mienie%2Fplany-finansowe%3Ftask%3Darticle.downloadAttachment%26id%3D113%26version%3D823&usg=AOvVaw3QzHLkKEF3LdKG9ijbqbdn

·Uchwała budżetowa na 2017 rok nr 145/XXI/2016 z dnia 28.12.2016r. link:

http://www.krasiczyn.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/316-uchwala-nr-145-xxi-2016-rady-gminy-krasiczyn-z-dnia-28-grudnia-2016-roku;

-nie funkcjonuje budżet obywatelski.

BIURO RADY GMINY KRASICZYN

(bez tematu) przez RESKO 1

Witam,
1) ad.pytanie nr 2 - w gminie Resko nie utworzono rady działalności
pożytku publicznego;
2) ad.pytanie nr 3 - w gminie Resko nie utworzono rady oświatowej;
3) ad pytanie nr 5 - wskazuję miejsce w Bip Gminy Resko, w którym
znajdują się wszystkie uchwały podjęte w latach 2014-2016 w gminie Resko:
bip.resko.pl w zakładce " prawo lokalne" i
dalej - "uchwały rady miejskiej" . Uchwały znajdują się w katalogach.
Każdy rok stanowi odrębny katalog;
4) ad.pytanie nr 8 - w gminie Resko nie utworzono rady seniorów;
5) ad.pytanie nr 10 - w gminie Resko, fundusz sołecki realizowany jest
na podstawie przepisów ustawy o funduszu sołeckim. Burmistrz Reska nie
wydawał w tym zakresie żadnych swoich regulacji;
6) ad.pytanie nr 11 i 12 - w gminie Resko budżet obywatelski zaplanowano
do realizacji w roku 2018 na podstawie załączonych do niniejszej
odpowiedzi regulacji, ustalonych przez Burmistrza Reska;
7) ad.pytanie 13 - w latach 2014-2016 gmina Resko nie realizowała
budżetu obywatelskiego.

Odpowiedzi na pytania nr 1, 4, 6 i 7 wnioskodawca otrzyma odrębnym
pismem, w ustawowym terminie.
Pozdrawiam - Danuta Mielcarek - Sekretarz Gminy Resko.

Odpowiedź przez PIENIĘŻNO 2

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek przesyłam odpowiedzi w załączniku.

Z poważaniem:

Daniel Piotrkowski - Sekretarz Gminy Pieniężno

tel. 55 237 46 03
kom. 722 220 696
e-mail: <mailto:msobieszczuk@pieniezno.pl> sekretarz@pieniezno.pl

Urząd Miejski w Pieniężnie
ul. Generalska 8,
14-520 Pieniężno
tel. 55 237 46 00, fax. 55 237 46 01

<http://www.pieniezno.pl> www.pieniezno.pl
<mailto:urzad@pieniezno.pl> urzad@pieniezno.pl
<http://www.facebook.com/GminaPieniezno> www.facebook.com/GminaPieniezno