Informacja publiczna. przez WIJEWO 1

Wijewo, 08.02.2018 r.

RG 1431.1.2018

Przesyłam w załączeniu odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Dorota Mikrus

Inspektor UG

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. przez PRUSZCZ GDAŃSKI 2

Dzień dobry
Odpowiadając na Państwa wniosek przesyłam poniższe informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK
Uchwały dot. Budżetu Obywatelskiego- akty prawne w spakowane - w załączeniu

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK.
Uchwała Nr XLIX/480/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
link: http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/75541

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Rada Miasta Pruszcz Gdański, w przywołanym okresie podjęła następującą ilość uchwał:
w 2014 - 117,
w 2015 - 119,
w 2016 - 127,
w 2017 - 141.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
W latach 2014 – 2015 przeprowadzono 5 konsultacji z mieszkańcami:
w 2014 – 2
w 2015 – 2
w 2016 – 2
w 2017 – 6.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK.
Uchwała Nr XVI/143/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański oraz nadania jej statutu.
Link: http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/126570
Zarządzenie Nr 432/2016 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Pruszcz Gdański na okres I kadencji w latach 2016 – 2020.
Link: http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/130678

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
NIE, gdyż jesteśmy miastem.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
NIE DOTYCZY

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
TAK.
Odbyły się 4 edycje BO. I edycja w 2014 na rok 2015 , II edycja w roku 2015 na rok 2016, III edycja w roku 2016 na rok 2017, IV edycja w roku 2017 na rok 2018 budżetu obywatelskiego. Obecnie przygotowujemy V edycję w roku 2018 na rok 2019.
Budżet Obywatelski wdrożony był na wniosek Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
Proces wdrażania budżetu obywatelskiego był następujący:
1. Powołanie Koordynatora Zarządzeniem Burmistrza Nr 624/2014 z dnia 27 marca 2014 r. (w załączeniu):
2. Opracowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 i skierowanie go do Komisji stałych Rady Miasta.
3. Wyłożenie projektu do konsultacji społecznych dla mieszkańców, którzy w celu zgłoszenia ewentualnych uwag lub wniesienia propozycji zapisów.
4. Analiza zmian zaproponowanych zmian przez mieszkańców i komisje stałe Rady Miasta.
5. Przygotowanie ostatecznej wersji projektu uchwały i skierowanie jej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego pod obrady XLII w dniu 16 kwietnia 2014 r.
6. Powołanie Komisji doraźnej ds. Budżetu Obywatelskiego przez radę Miasta Pruszcz Gdański uchwałą Nr VII/48/2015 z dnia 12 maja 2015 r.. Komisja składa się z 14 osób- w tym 8 osób to przedstawiciele Rady Miasta- Przewodnicząca Rady i Przewodniczący Komisji stałych rady Miasta oraz 6 osób- pracowników Urzędu z komórek technicznych (geodezja, planowanie, inwestycje, gospodarka komunalna) oraz informatyk i koordynator ds. Budżetu-Sekretarz Miasta.
Pomiędzy kolejnymi edycjami budżetu obywatelskiego nie było przerw.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
W 2014 r. na rok 2015 była to kwota 2 000 000 zł.
W 2015 r. na rok 2016 była to kwota 2 000 000 zł.
W roku 2016 na rok 2017 była to kwota 3 200 000 zł, z czego:
1) 2 600 000 zł – kwota zabezpieczona na realizację zadań rozpoczętych w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2015,
2) 600 000 zł – kwota przeznaczona na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego w wyniku głosowania przeprowadzonego w roku 2016.
W roku 2017 na rok 2018 była to kwota 2 325 000 zł, z czego:
1) 1 725 000 zł - jako zabezpieczenie środków na realizację zadania rozpoczętego w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2015 tj. „Kino, sala konferencyjna”;
2) 600 000 zł - na realizację zadań wybranych przez mieszkańców Pruszcza Gdańskiego w wyniku głosowania przeprowadzonego w roku 2017.
W roku 2018 na rok 2019 – w m-cu marcu br. zostanie podjęta uchwała Rady Miasta Pruszcz Gdański, w której zostanie określona kwota przeznaczona na budżet obywatelski na rok 2019.
Każda edycja Budżetu Obywatelskiego posiada dedykowaną zakładkę na stronie internetowej miasta.
Wszystkie edycje BO mają utworzone zakładki rocznikowe na stronie internetowej miasta https://www.pruszcz-gdanski.pl/608,aktualnosci.html
Szczegółowy harmonogram przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dot. budżetu obywatelskiego jest każdorazowo załącznikiem do uchwały w sprawie BO (uchwały na poszczególne lata w załączeniu):
1. Uchwała Nr XLII/408/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 16 kwietnia 2014 r.,
2. Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 maja 2015 r.,
3. Uchwała Nr XVI/144/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 29 lutego 2016 r.,
4. Uchwała Nr XXX/274/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 r.,
5. Uchwała nr VII/48/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 12 maja 2015 r.
6. Zarządzenie Nr 624/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 27 marca 2014 r.
7. Zarządzenie Nr 645/2014 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 5 maja 2014 r.
Powyższe akty prawne – w załączeniu

W załączeniu przekazuję zestawienie dotyczące budżetu obywatelskiego I edycji 2015, II edycji 2016, III edycji 2017 i IV edycji 2018, zawierające dane dot. kwot jaki i realizacji inwestycji wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.

Pozdrawiam
Halina Baranowska
Sekretarz Miasta

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 775 99 38, kom. +48 603 933 763

inf.publ. przez Łomża 1

http://psse-lomza.pbip.pl/?event=kategoria&id=20

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TOLKMICKO 1

W załączeniu Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko przesyła odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.01.2018 r.

Sekretariat UMiG Tolkmicko
Joanna Kurszewska

W dniu 30.01.2018 o 21:50, sprawa-6464@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZATORY 1

Dzień dobrym

w załączeni przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
Jacek Jackiewicz

Dnia Wtorek, 30 Stycznia 2018 21:52 <sprawa-6939@fedrowanie.siecobywatelska.pl> napisał(a)

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MICHAŁOWO 1

Witam ,
w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dn. 30.01.2018 r.

Urząd Miejski w Michałowie
16-050 Michałowo
ul. Białostocka 11
tel. 85 7131774, fax. 85 7131777
http://www.michalowo.eu

Odpowiedź przez PIASTÓW

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej dot. gminy Miasto Piastów wyjaśniam:

¾nie funkcjonuje uchwała dot. trybu i szczegółowych i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,

¾nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

¾nie powołano rady oświatowej,

¾w gminie obowiązuje uchwała w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami,

¾w latach 2014-2016 przyjęto 278 uchwał,

¾w roku 2014 nie przeprowadzano z mieszkańcami żadnych konsultacji, w
2015 roku -1,
w 2016 roku - 1

¾nie działa młodzieżowa rada gminy

¾nie utworzono gminnej rady seniorów,

¾nie wyodrębniano funduszu sołeckiego, w naszej gminie nie ma sołectw,

¾jw.

¾nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem
Artur Szlapa
Sekretarz Miasta Piastowa

odpowiedż na wniosek przez SŁUPCA 1

Urząd Gminy w Słupcy przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej

Magdalena Kaczorowska

Inspektor ds. organizacyjnych, kadr i płac

Urząd Gminy w Słupcy

ul. Sienkiewicza 16,

62 - 400 Słupca

odpowiedź na wniosek przez PUSZCZA MARIAŃSKA 1

W załączeniu przekazuje skan odpowiedzi na wniosek o udostepnienie
informacji publicznej

Z poważaniem

Beata Kuźma

Sam. st. ds. obsługi rady Gminy i ew. dział. gosp.

Te. 46 831 88 54

Odpowiedź na wniosek przez PILAWA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 stycznia 2018r. o
udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Emilia Lemieszkiewicz

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Pilawie

Tel (25) 685-61-10 wew.34

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYTUŁY 1

Dzień dobry,
Urząd Gminy Przytuły w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Piotrowska Beata

inf.publ. przez Łomża 1

Dotyczy udzielenia informacji publicznej. Pismo WIT.1431.10.2018 w załączeniu.

odpowiedź na wniosek z dn.09.01.2018r. przez OŚNO LUBUSKIE 2

Dzień dobry
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018r. oraz skan uchwały Nr XXXIII/231/2010 z
dnia 29.06.2010r.
pozdrawiam
D.Rożnowska
Urząd Miejski w Ośnie Lubuskim

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WARNICE

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

1. W Gminie Warnice nie została podjęta uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie).

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

3. W Gminie Warnice nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego).

4. Uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
jest dostępna pod adresem: http://bip.warnice.pl/strony/2898.dhtml

5. W latach 2014-2016 Rada Gminy Warnice podjęła 203 uchwały.

6. W latach 2014-2016 przeprowadzono 3 konsultacje społeczne z
mieszkańcami Gminy Warnice.

7. W Gminie Warnice nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy.

8. W Gminie Warnice nie funkcjonuje Gminna Rada Seniorów.

9. W Gminie Warnice wyodrębniono fundusz sołecki. Uchwała o funduszu
sołeckim jest dostępna pod adresem: http://bip.warnice.pl/strony/3784.dhtml

10. W związku z realizacją funduszu sołeckiego w Gminie Warnice nie było
dotychczas konieczności przygotowywania zarządzeń organu wykonawczego w
tej sprawie.

11. W Gminie Warnice nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Nejranowska

Referent ds. obsługi Biura Rady Gminy

Urząd Gminy Warnice

74-201 Warnice 66

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STAROŹREBY

Nr OO.1431.6.2018

Urząd Gminy w Staroźrebach, odpowiadając na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej stwierdza, co następuje:

1) W Gminie Staroźreby nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.

2) Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3) Nie powołano w Gminie rady oświatowej.

4) W Gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami.

5) W roku 2014 Rada Gminy podjęła - 82 uchwały; w roku 2015 - 53; w
roku 2016 - 63 uchwały.

6) Brak takich konsultacji.

7) Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8) Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9) W budżecie Gminy Staroźreby nie wyodrębniono funduszu sołeckiego -
uchwała w tej sprawie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej,
w zakładce- Uchwały RG: 2014 - 2018.

10) Brak jest linku do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego dot.
funduszu sołeckiego.

11) W Gminie Staroźreby nie funkcjonował i nadal nie funkcjonuje budżet
obywatelski.

Z poważaniem

Honorata Nagórka

Sekretarz Gminy Staroźreby

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTO n. PILICĄ 1

Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 12 lutego 2018 r.

Or.1431.7.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej otrzymany w dniu
31 stycznia 2018 r., Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą
przekazuje następujące informacje publiczne:

1. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
2. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą nie utworzono Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
3. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą jest powołana Rada Oświatowa.
4. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą obowiązuje uchwała dot. zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami: Uchwała Nr XXVII/149/2012
oraz Uchwała Nr XXXV/219/2013 dot. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym
Mieście nad Pilicą Nr XXVII/149/2012 z dnia 12 października 2012 roku w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

linki:
<http://www.nowemiasto.eobip.pl/bip_nowemiasto/redir.jsp?place=galleryStats&
id=5064>
http://www.nowemiasto.eobip.pl/bip_nowemiasto/redir.jsp?place=galleryStats&i
d=5064


<http://www.nowemiasto.eobip.pl/bip_nowemiasto/redir.jsp?place=galleryStats&
id=5943>
http://www.nowemiasto.eobip.pl/bip_nowemiasto/redir.jsp?place=galleryStats&i
d=5943

5. W latach 2014-2016 podjęto 164 uchwały.
6. W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 14 konsultacji z mieszkańcami.
7. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą jest utworzona Młodzieżowa Rada
Gminy.
8. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą jest utworzona Gminna Rada Seniorów.
9. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą wyodrębniono Fundusz Sołecki,
Uchwała Nr XIX/122/2016, link:
<http://www.nowemiasto.eobip.pl/bip_nowemiasto/redir.jsp?place=galleryStats&
id=9551>
http://www.nowemiasto.eobip.pl/bip_nowemiasto/redir.jsp?place=galleryStats&i
d=9551
10.
<http://www.nowemiasto.eobip.pl/_gAllery/10/93/10936/Zarzadzenie_62.pdf>
http://www.nowemiasto.eobip.pl/_gAllery/10/93/10936/Zarzadzenie_62.pdf
11. W Gminie Nowe Miasto nad Pilicą nie funkcjonuje budżet obywatelski.
12. Nie dotyczy.
13. Nie dotyczy.

Z poważaniem

Karolina Morawska

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK przez SŁUPCA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem,

Alicja Hejna

Inspektor ds. Organizacji i Funkcjonowania Urzędu

Tel. 63 277 27 27 wew. 205

----------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta w Słupcy

ul. Pułaskiego 21

62 - 400 Słupca

Tel. 63 277 27 27

IP - Gmina Strawczyn-Urząd Gminy Strawczyn przez STRAWCZYN 2

Dzień dobry.

W odpowiedzi na państwa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
informujemy co następuje.

Ad.1 W gminie nie obowiązuje taka uchwała.

Ad.2 W gminie utworzono Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Ad. 3 W gminie nie powołano Rady oświatowej.

Ad. 4 W gminie obowiązuje uchwała.

http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/20161104124559qdbnl4u87vba.PDF

Ad. 5 Rada Gminy w Strawczynie:

- w 2014 r. podjęła 75 uchwał,

- w 2015 r. podjęła 77 uchwał,

- w 2016 r. podjęła 94 uchwały.

Ad. 6 Liczba przeprowadzonych konsultacji:

- 2014 - 0

-2015 -2

-2016 -1

Ad. 7 Rada Gminy w Strawczynie podjęła uchwałę Nr XXI/121/2016 w dniu 18
maja 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz
nadania statutu

Ad. 8 Rada Gminy w Strawczynie podjęła uchwałę Nr XXI/122/2016 w dniu 18
maja 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie oraz
nadania jej statutu

Ad. 9 W gminie wyodrębniono fundusz sołecki:
http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/201404161504239vmhlilhitbg.pdf

Ad. 10

http://www.strawczyn.4bip.pl/upload/201709261442020gzgb7zeez5s.pdf

Ad. 11

W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Ad.12

W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Ad. 13

W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,

Anna Gad

Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy Strawczyn

Ul. Żeromskiego 16

26-067 Strawczyn

41 3038002 wew. 62

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MORAWICA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Anna Kowalska

Odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 r. znak pisma: RGW.1431.3.2018.MM przez WOLANÓW 1

Witam
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 roku o udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam
Monika Musiałek
Urząd Gminy Wolanów
Biuro Rady Gminy
tel. 486186051 w.51
fax. 486187941

Odpowiedz na informację publiczną przez PIERZCHNICA 2

W załączeniu przekazujemy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30.01.2018r.

Urząd Gminy w Pierzchnicy

ul. Urzędnicza 6

26-015 Pierzchnica

Tel. 41 353 80 46

Fax. 41 353 81 07

e-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Miejski w Złotowie przez ZŁOTÓW 3

Witam,
w załączeniu przesyłam skan z odpowiedzią na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 31.01.2018 (data rejestracji
w Urzędzie Miejskim w Złotowie) dot. instytucji konsultacyjnych
powołanych w gminie.
W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

--
Z poważaniem

Piotr Jeske
insp. ds. informacji publicznej i promocji gminy
Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1
77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40 wew. 44
fax 67 265 00 25

FW: Odpowiedz na informację publiczną przez PIERZCHNICA 2

W załączeniu przekazujemy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30.01.2018r.

Urząd Gminy w Pierzchnicy

ul. Urzędnicza 6

26-015 Pierzchnica

Tel. 41 353 80 46

Fax. 41 353 81 07

e-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl

odpowiedź na wniosek z dn.09.01.2018 r. przez OŚNO LUBUSKIE 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dn.09.01.2018 r. oraz skan
uchwały

-- Treść oryginalnej wiadomości --
Data: Fri, 9 Feb 2018 09:27:54 +0100
Nadawca: Danuta Rożnowska <obsluga.rady@osno.pl>
Adresat: a.kwaczeniuk@osno.pl

w załączeniu pismo i uchwała