informacja publiczna przez POZEZDRZE 1

SR.1431. 9.2018Pozezdrze , 12.02.2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
31.01.2018 r. przekazuję poniżej odpowiedzi zgodnie ze wskazaniem z
wniosku :

1)Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony w w w
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Tak

Uchwała Nr XXII/125/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 6 lutego 2017 r. w
sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Link do uchwały www.bip.pozezdrze.pl
<http://www.bip.pozezdrze.pl>zakładka Uchwały Rady Gminy

2)Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

W Gminie Pozezdrze nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.

3)Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

W Gminie Pozezdrze nie powołano rady oświatowej.

4)Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Tak Uchwała nr XIII/68/03 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie Zasad i
trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Pozezdrze

Uchwały nie ma na BIP urzędu ponieważ dopiero od 2010 roku zamieszczono
skany uchwał– przesyłamy skan w/w uchwały.

5) Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Ilość podjętych Uchwał Rady Gminy w Pozezdrzu w latach :

2014 - 47

2015 - 59

2016 - 43

5)informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Ilość przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami GminyPozezdrze w latach :

2014- 1

2015- 2

2016-1

6)czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)

W Gminie Pozezdrze nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy.

7)Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

W Gminie Pozezdrze nie utworzono Gminnej Rady Senioralnej.

8)Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, link do obowiązujących zarządzeń organu
wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie

Tak w Gminie Pozezdrze wyodrębniono fundusz sołecki Uchwała Nr
XXXIV/185/14 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 28 marca 2014 r.

Link do uchwały www.bip.pozezdrze.pl
<http://www.bip.pozezdrze.pl>zakładka/ Uchwały Rady Gminy.

9)Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

www.bip.pozezdrze.pl <http://www.bip.pozezdrze.pl>zakładka Zarządzenia
Wójta

10)Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W Gminie Pozezdrze nie funkcjonuje budżet obywatelski ( partycypacyjny).

11)Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nie dotyczy

12)Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Nie dotyczy

Wójt Gminy Pozezdrze

/-/ Bohdan Mohyła

Sporządziła: K.Piotrowska

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STAREMIASTO 3

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
(skan oraz w wersji edytowalnej) wraz załączonym Zarządzeniem ws. funduszu
sołeckiego.

Z poważaniem

Luiza Kędracka

Urząd Gminy Stare Miasto

ul. Główna 16B

62-571 Stare Miasto

tel. 63 24 16 216

Odpowiedź na wniosek przez PĘPOWO 1

Odpowiedź na wniosek przez RADOMYŚL NAD SANEM 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.01.18r.Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem informuje co następuje:
- Rada Gminy w dniu 24.10.17r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/196/2017 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu “Nowa Inicjatywa Dla Odnowy Wsi” (uchwała jest dostępna na stronie internetowej www.radomysl.pl w BIP w zakładce Prawo Lokalne – Uchwały)
- Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.
- Nie powołano rady oświatowej.
- Obowiązuje uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w Gminie Radomyśl n.Sanem Nr X/108/03 podjęta przez Radę Gminy w dniu 22.10.03r. ( w załączeniu skan uchwały).
- W 2014 r. Rada Gminy podjęła 90 uchwał, w 2015 r. – 68, w 2016r. – 63.
- W 2014r. nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami, w 2015r. przeprowadzono – 4, a w 2016r. – 1.
- Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
- W gminie wyodrębniono fundusz sołecki na podstawie uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/274/2014 z dnia 20.03.14r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała jest dostępna na stronie internetowej www.radomysl.pl w BIP w zakładce Prawo Lokalne – Uchwały).
- Organ wykonawczy nie wydał żadnych zarządzeń dotyczących realizacji funduszu sołeckiego.
- W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z poważaniem
Piotr Chodur
Biuro obsługi Rady Gminy

Gmina Rajgród przez RAJGRÓD

Szanowni Państwo
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w dniu 31 stycznia 2018 r. informuję, iż w Gminie Rajgród:
1) nie podjęto uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy obywatelskiej,
2) nie została powołana gminna rada działalności pożytku publicznego,
3) nie została powołana rada oświatowa,
4) w dniu 30 marca 2012 r. Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła uchwałę Nr XVII/101/12 w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rajgród – http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/aktyprawne/b2317f9edba7383/f2f0d103728cc68/
5) Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła w roku 2014 – 88 uchwał, w roku 2015 – 100 uchwał, a w roku 2016 – 80 uchwał,
6) w latach 2014 – 2016 przeprowadzono 4 konsultacje społeczne w trybie określonym uchwałą w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rajgród
7) utworzono Młodzieżową Radę Miejską w Rajgrodzie,
8) gminna rada seniorów nie została powołana,
9) wyodrębniono fundusz sołecki - http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/aktyprawne/b2317f9edba7383/566ea60bf421c7f/
10) linki do zarządzeń Burmistrza Rajgrodu związanych z realizacją funduszu sołeckiego: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/437f02569dbe77e/
11) budżet obywatelski nie został wyodrębniony.
 
Piotr Milewski
Sekretarz Gminy

odpowiedź przez OSTRORÓG

Dzień Dobry,

Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30 stycznia 2018 roku, który został złożony przez Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska.

1. <http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/ostrorog/5345.pdf> Uchwała nr
XXXIX/328/2017 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 28 listopada 2017 roku w
sprawie Programu współpracy Gminy Ostroróg z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/ostrorog/5345.pdf

2. Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.

3. Nie utworzono gminnej rady oświatowej.

4. Nie ma uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami.

5. Uchwał podjęto: w 2014r.: 63, w 2015r.: 144, w 2016r.: 93.

6. Konsultacji społecznych przeprowadzono: w 2014r.: 1, w 2015r.: 2, w
2016r.: 3.

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów

9. http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=ostrorog/

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/ostrorog/3202.pdf

10. <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=ostrorog/>
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=ostrorog/

11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

13. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Monika Pospieszna

UMiG Ostroróg

odpowiedz na informację publiczną przez MOCHOWO

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Urząd Gminy w Mochowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:</p><p>- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczeg&#243;łowych kryteri&#243;w oceny wniosk&#243;w o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod kt&#243;rym jest dostępna ta uchwała - <strong>Nie obowiązuje.</strong><br> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - <strong>Nie utworzono.</strong><br> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - <strong>Nie powołano.</strong><br> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),&#160;a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod kt&#243;rym jest dostępna ta uchwała - <strong>Tak, link: http: //mochowo.bipgmina.pl/wiadomosci/7720/lista/uchwala_nr_41viii2015r_rady_gminy_w_mochowie_z_dnia_18_maja_2015</strong><br> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016 - <strong>270.</strong><br> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016 - <strong>4.</strong><br> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - <strong>Nie utworzono.</strong><br> - czy utworzono gminną radę senior&#243;w (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - <strong>Nie utworzono.</strong><br> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod kt&#243;rym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - <strong>Tak. link: http://mochowo.bipgmina.pl/wiadomosci/7225/wiadomosc/256680/uchwala_nr_29vii2015_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_</strong> <br> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - <strong>Nie było wydanych zarządzeń.</strong><br> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatk&#243;w z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańc&#243;w projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod kt&#243;rym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - <strong>Nie funkcjonuje.</strong><br> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - <strong>Nie dotyczy.</strong><br> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczeg&#243;lnych latach 2014-2016 - <strong>Nie dotyczy.</strong><br><br>Katarzyna Antoszewska<br></p><p>Inspektor ds. obsługi organ&#243;w samorządowych<br></p><p>Urząd Gminy w Mochowie<br></p><p>ul. Sierpecka 2<br></p><p>09-214 Mochowo<br></p></body></html>

dot. wniosku oudostępnienie informacji publicznej przez STRZAŁKOWO

Dzień dobry,

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej udzielam
odpowiedzi na pytania:

1. Nie
2. Nie
3. Nie
4. Tak. Uchwała Rady Gminy Strzałkowo XXVII/171/05 z 03.03.2005 w
sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Strzałkowo (opublikowana w Dz. UW. W nr 48 poz. 1520 z 15.04.2005)

http://strzalkowo.samorzady.pl/art/id/150

5. 2014 - 75 uchwał
2015 - 94 uchwały
2016 - 68 uchwał

6. Brak danych
7. Tak, w 2015 roku
8. Nie
9. Nie
10. Nie dotyczy
11. Nie
12. Nie dotyczy
13. Nie dotyczy

Pozdrawiam,

Piotr Woźniak

Odpowiedź na wnioseko udostępnienie informacji publicznej przez SZYDŁOWO 1

Witam! W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 roku.

Pozdrawiam
Krystyna Zawisza
Inspektor ds. Rady Gminy
UG Szydłowo, Jaraczewo 2
tel. 67 2115513, fax. 67 2161236
rada@szydlowo.pl
www.szydlowo.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOMIANKA 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w tabeli zamieszczamy informacje we wskazanym we wniosku zakresie.

L.p.

Zakres informacji

Odpowiedź

Uwagi

1.

czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała

NIE

2.

czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

NIE

3.

czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)

NIE

4.

czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała

NIE

5.

informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016

rok 2014 – 81 uchwał

rok 2015 – 87 uchwał

rok 2016 – 84 uchwały

6.

informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016

rok 2014 – 7

rok 2015 – 18

rok 2016 – 24

7.

czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

NIE

8.

czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

NIE

9.

czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

NIE

* http://ugsomianka.bip.org.pl/pliki/ugsomianka/uchwala_xlvii-284-14.pdf

* http://ugsomianka.bip.org.pl/pliki/ugsomianka/uchwala_30-15.pdf

* http://ugsomianka.bip.org.pl/pliki/ugsomianka/uchwala_118-16.pdf

10.

link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie

NIE DOTYCZY

11.

czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

NIE

12.

jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

NIE DOTYCZY

13.

jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016

NIE DOTYCZY

Elżbieta Kuchta

URZĄD GMINY SOMIANKA

07-203 Somianka, Somianka-Parcele 16B

tel. (29) 741-87-90 wew. 48, fax. (29) 741 87 14

<http://www.somianka.pl/> http://www.somianka.pl

Fwd: skan przez TCZEW 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Dzień dobry!<br></p><p>W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 roku.<br></p><p><br></p><div class="io-ox-signature"><p>Pozdrawiam<br>Ewa Salkowska- Stubba<br>Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie</p><p>tel: (58) 77-59-438<br></p></div></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OBRYTE 1

Odp.na wniosek

W dniu 2018-01-30 o 21:52, sprawa-6793@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urząd Gminy Obryte
07-215 Obryte 185
tel. 29 741 10 04

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PAWŁOSIÓW 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 stycznia 2018 r. przesyłam odpowiedź w załączeniu.

Z poważaniem
Grzegorz Witko
Urząd Gminy Pawłosiów

odpowiedź na wniosek przez SŁUPIA KONECKA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30. 01.2018 r.(data wpływu) o udostępnienie
informacji publicznej Urząd Gminy w Słupi Koneckiej udziela odpowiedzi jak
niżej;

1. W gminie obecnie obowiązuje uchwała, o której mowa w art. 19c ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -

http://slupiakonecka.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_01/BIPF5630900B1A55FZ/2
58.pdf

2. W gminie na obecną chwilę nie utworzono gminnej rady pożytku
publicznego;

3. Nie została powołana gminna rada oświatowa;

4. W gminie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami -
http://slupiakonecka.biuletyn.net/archiwum/www.bip.slupiakonecka.pl/uchwaly/
2016/124.pdf

5. Liczba przyjętych uchwał przez Radę: Rok 2014- 66, Rok 2015- 74,
Rok 2016- 65, Rok 2017- 109,

6. W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 5 konsultacji społecznych z
mieszkańcami gminy,

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów,

9. W gminie wyodrębniono fundusz sołecki-
http://slupiakonecka.biuletyn.net/archiwum/www.bip.slupiakonecka.pl/dokum58c
1.html?typ_dok=10
<http://slupiakonecka.biuletyn.net/archiwum/www.bip.slupiakonecka.pl/dokum58
c1.html?typ_dok=10&id_wew_dok=2338> &id_wew_dok=2338

10. Zarządzenia wójta - http://www.slupiakonecka.pl/

11. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania e-maila.

Z poważaniem. Marian Król. Sekretarz Gminy Słupia Konecka.

odpowiedź przez NOWY TOMYŚL 1

Dzień Dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Żaneta Kluczyńska

Odpowiedż Gminy Sępopol na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SĘPOPOL 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 30 stycznia 2018
r. o udzielenie informacji publicznej ( wpłynął do Urzędu Miejskiego w
Sępopolu w dniu 31 stycznia 2018 r.

Pozdrawiam

Iwona Olechowska - Piluk
Inspektor
tel. 89 761 32 92

Urząd Miejski w Sępopolu
ul. 22 Lipca 7
11-210 Sępopol

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZUCZYN 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Jadwiga Jolanta Budzińska
Sekretarz Gminy
Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn
tel. 86 273 50 80 wew. 213

odpowiedź na zapytanie przez PNIEWY 1

W załączeniu odpowiedź na zapytanie w ramach informacji publicznej.

Z poważaniem
Urząd Miejski Pniewy

Odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RECZ

Dzień dobry, przekazuję odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który skierowany został do Urzędu Miejskiego w Reczu dn. 30
stycznia 2018 r.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała - Uchwała Nr II/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych,
http://bip.recz.pl/strony/2831.dhtml

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)- NIE
UTWORZONO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)-
NIE UTWORZONO GMINNEJ RADY OŚWIATOWEJ

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - Uchwała Nr XXVII/165/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami gminy Recz, http://bip.recz.pl/strony/4191.dhtml

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016 - 2014 r.- 55 uchwał, 2015 r.- 69 uchwał, 2016 r.- 72 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016- 2014 r.- 1 zarządzenie, 2015 r.- 1
zarządzenie, 2016 r.- 2 zarządzenia

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)- NIE UTWORZONO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)- NIE UTWORZONO GMINNEJ RADY SENIORÓW

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego- NIE
WYODRĘBNIONO FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZE WZGLĘDU NA PROGRAM NAPRAWCZY, Uchwała Nr
VIII/37/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego, http://bip.recz.pl/strony/5308.dhtml

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie- NIE WYODRĘBNIONO FUNDUSZU
SOŁECKIEGO ZE WZGLĘDU NA PROGRAM NAPRAWCZY

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)- ZE WZGLĘDU NA PROGRAM NAPRAWCZY W
GMINIE NIE FUNKCJONUJE BUDŻET OBYWATELSKI

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)- ZE WZGLĘDU NA PROGRAM NAPRAWCZY W GMINIE NIE FUNKCJONUJE
BUDŻET OBYWATELSKI

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016- ZE WZGLĘDU NA PROGRAM NAPRAWCZY W GMINIE NIE FUNKCJONUJE
BUDŻET OBYWATELSKI

Z poważaniem,

Danuta Kucharczyk

referent ds. obsługi Rady Miejskiej
i spraw osobowych

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIONKI

Dzień dobry,

w nawiązaniu do wiadomości e-mail z dnia 31.01.2018 roku odnośnie
udostępnienia informacji publicznej Urząd Miasta Pionki informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Zarządzenie Nr 184/2017 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu
Współpracy Gminy Miasta Pionki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok.
file:///C:/Users/k.wdowska/Downloads/Zarzadzenie_Burmistrza_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_projektu_Rocznego_Programu_Wspolpracy_Gminy_Miasta_Pionki_z_Organizacjami_Pozarzadowymi_na_2018_rok.pdf

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

W Urzędzie Miasta Pionki nie została utworzona gminna rada działalności
pożytku publicznego.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Pionki nie składał do organu stanowiącego,
Rady Miasta Pionki, uchwały w sprawie powołania rady oświatowej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Brak danych

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Rok 2014 - 64 uchwały
Rok 2015 - 93 uchwały
Rok 2016 - 129 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Brak danych

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Urząd Miasta Pionki powołał Młodzieżową Radę Miasta

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie dotyczy

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Nie dotyczy

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Gmina Miasto Pionki realizuje zadania w ramach budżetu partycypacyjnego w
ramach czynów społecznych w oparciu przede wszystkim o wnioski składane
przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnię Mieszkaniową.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Gmina Miasto Pionki realizuje zadania w ramach budżetu partycypacyjnego w
ramach czynów społecznych w oparciu przede wszystkim o wnioski składane
przez Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnię Mieszkaniową.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel środki w wysokości : w 2014 roku 280.000,00 zł,
2015 - 150.000,00 zł i 2016 -415.000,00 zł

W razie jakichkolwiek pytań proszę o informację zwrotną.

Pozdrawiam,
Karolina Wdowska
Urząd Miasta Pionki
Wydział Promocji, Kultury, Turystyki
i Aktywności Lokalnej w Pionkach.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Poznań 1

Dzień dobry
Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję
odpowiedź.

Z poważaniem

Marzena Walczak
Sekretariat
Gabinet Prezydenta
Urząd Miasta Poznania
tel. 61- 878 5293
fax. 61- 878 4971
prd@um.poznan.pl

Od: sprawa-6338@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: prezydent@um.poznan.pl
Data: 2018-01-30 21:50
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod
którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)
w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-6338@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
poznan.pl

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
Before printing think about the environment.

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez MORZESZCZYN

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30
stycznia 2018 roku Wójt Gminy Morzeszczyn udziela odpowiedzi na pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK - Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 25 listopada
2015 r. w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
http://morzeszczyn.biuletyn.net/?bip=2&cid=54&id=544

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK - Uchwała Nr XVI/115/2008 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 03 września
2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami gminy.
http://morzeszczyn.biuletyn.net/?bip=2&cid=120&id=921

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
2014 - 65;
2015 - 73;
2016 - 61;

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
1 w 2017r.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
TAK - Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 25 lutego 2015
r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
Morzeszczyn środków stanowiących fundusz sołecki.
http://morzeszczyn.biuletyn.net/?bip=2&cid=54&id=153

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
http://morzeszczyn.biuletyn.net/?bip=1&cid=53&bsc=N - Zarządzenia Wójta
Gminy Morzeszczyn
http://morzeszczyn.biuletyn.net/?bip=2&cid=142&id=2370 - Zarządzenie Nr
28/2017 Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie
określenia wysokości środków Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
NIE DOTYCZY

Nr sprawy SG.1431.7.2018

Z poważaniem
--
Z up. Wójta
Mariusz Wszelak
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Morzeszczyn
ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn
kom. 789-027-169
tel. (58) 536-27-24 wew. 12

odpowiedz na wniosek przez ŁAŃCUT 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Danuta Krzywonos

GMINA WAŁCZ- odpowiedź na wniosek przez WAŁCZ 1

Dzień Dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem

Zuzanna Klocek

inspektor

Urząd Gminy w Wałczu

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARGARD SZCZECIŃSKI 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Aleksandra Mocarska
Urząd Gminy Stargard