Gmina Pułtusk przez PUŁTUSK

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 31.01.2018 r. Urząd Miejski w Pułtusku przekazuje wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie:

- w Gminie Pułtusk nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- w Gminie Pułtusk nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego,

- w Gminie Pułtusk nie utworzono radu oświatowej,

- w Gminie Pułtusk obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/474/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pułtusk,Link:http://bip.pultusk.pl/p=document&action=save&id=1698&bar_id=112

- w latach 2014 - 2016 Rada Miejska w Pułtusku przyjęła 349 uchwał,

- w latach 2014- 2016 przeprowadzono jedną konsultację z mieszkańcami Gminy Pułtusk na temat Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pułtusk. Konsultacje odbyły się w terminie: 28.10.2016 r. do28.11.2016r,

- w latach 2014 -2016 w Gminie Pułtusk nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- w Gminie Pułtusk nie utworzono gminnej rady seniorów,

- w Gminie Pułtusk obowiązuje Uchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 20-14 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego Link:http://bip.pultusk.pl/?a=2361,

- Uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2018 Nr LII/418/2017 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2017 r. ( załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej na 2018 rok) " wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego" , Link: http://bip.pultusk.pl/?a=6182,

- w Gminie Pułtusk nie funkcjonuje budżet obywatelski

 

 

Z poważaniem

Ewa Wiernicka

Kierownik Wydziału Organizacji i Nadzoru

Urzędu Miejskiego w Pułtusku

e - mail: ewa.wiernicka@pultusk.pl

Tel. 23 692 50 32

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADZANÓW 1

Pismo nr SG.1431.5.2018

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POBIEDZISKA

Dzień dobry,

w nawiązaniu do otrzymanego drogą elektroniczną wniosku z dnia 30.01.br.
w sprawie udostępnienia informacji publicznej, przekazujemy poniżej
odpowiedzi na zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie)- nie;

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - tak;

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) - nie;

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
- tak ( UCHWAŁA NR LXI/606/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 28
października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji) -

link na stronie BIP-
http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=1&podmenu=44&str=1&id=4568),

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016: 2014 - 40 uchwał; 2015 - 139 uchwał; 2016 - 159 uchwał,

- informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - proszę doprecyzować pytanie,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - nie,

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - nie,

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim)- tak (link w BIP -
http://bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=1&podmenu=44&str=1&id=8600),

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie (link do zarządzeń w
BIP -
http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=91&podmenu=45&str=1);

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty - nie,

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - nie dotyczy,

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 - nie dotyczy.

--
Pozdrawiam
Joanna Kubiak

******************************
Referat Oświaty, Kultury, Sportu
i Pożytku Publicznego
Urząd Miasta i Gminy
62-010 Pobiedziska
ul. T. Kościuszki 4
tel.: 61 8977-165
fax: 61 8977-110
e-mail: oswiata@pobiedziska.pl

ZKS.1431.1.2018.KS odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MILANÓWEK

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany do Urzędu Miasta Milanówka drogą elektroniczna w dniu 30 stycznia br. informuję, że w Gminie Milanówek:
- nie podjęto uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano rady oświatowej,
- nie podjęto uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, ale planuje podjąć takie działania,
- w roku 2014 VI kadencja Rady Miasta Milanówka podjęła w sumie 122 uchwały, natomiast VII kadencja Rady Miasta Milanówka podjęła w latach 2014-2016 w sumie 230 uchwał. Wszystkie z podjętych uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem http://bip.milanowek.pl/416,310,uchwaly_rady_miasta.
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami: 2014 - 1; 2015 - 9; 2016 - 14,
- nie funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miasta,
- utworzono gminna radę seniorów,
- od 2015 roku funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny),
- linki do dokumentacji: BO2015: http://milanowek.home.pl/1957,534; BO2016: http://milanowek.home.pl/2400,534; BO 2017: http://milanowek.home.pl/2628,534; BO 2018: http://milanowek.home.pl/2905,534,budzet_obywatelski_2018,
- kwota przeznaczona na budżet obywatelski: 2015 -100 000 zł; 2016 - 300 000 zł.

Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Stelmach
Koordynator Zespołu ds. Komunikacji Społecznej

Katarzyna Stelmach
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew. 121 | fax 22 755 81 20
katarzyna.stelmach@milanowek.pl<mailto:katarzyna.stelmach@milanowek.pl> | www.milanowek.pl

Pomyśl, zanim wydrukujesz!
W Milanówku Mieście-ogrodzie przywiązujemy szczególną wagę do spraw związanych z ochroną naszego środowiska.
Zastanów się, czy koniecznie musisz wydrukować tę wiadomość. Jeśli tak, użyj funkcji druku dwustronnego i oszczędzania tonera.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWY DWÓR MAZOWIECKI 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn.
30.01.2018 r. informujemy.

-czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

odp. W naszej gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. W 2011 roku utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego -
Uchwała Nr VI/ 54 /11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29
marca 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz
organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Działalności Pożytku Publicznego. Jednocześnie informuję, iż rada działała
tylko przez jedną kadencję. Obecnie nie funkcjonuje.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. Nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odp. Nie obowiązuję

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Odp. w 2014r. - 114 uchwał, w tym 99 poprzedniej kadencji Rady

w 2015r. - 144 uchwały

w 2016r. - 134 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014 - 2

2015 -5

2016 -8

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie utworzono

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Nie dotyczy

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Funkcjonuje budżet obywatelski oparty na zarządzeniu Burmistrza o podstawie
prawnej art. 30 ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym.

Regulamin każdej edycji dostępny na <http://www.nowydwormaz.pl/obywatelski>
www.nowydwormaz.pl/obywatelski.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Jw.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Po 500 tys zł na rok. Budżet obywatelski wprowadzony został w 2015 r.
(realizacja wybranych zadań w 2016 r.), od tego czasu bez przerwy.

Sebastian Bańbura
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Tel. (22) 512-22-05

_____

URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 512-20-00
Fax (22) 512-21-01

sekretariat@nowydwormaz.pl <mailto:sekretariat@nowydwormaz.pl>
www.nowydwormaz.pl <http://www.nowydwormaz.pl/>

Wniosek o udostępnienie info. publicznej - UM Złocieniec przez ZŁOCIENIEC 1

witam,
nastąpił błąd w odpowiedzi na pytanie nr 6.
Poprawna odpowiedz:

2014 – 1
2015 – 1
2016 – 1

pozdrawiam


Paweł Jabłoński

specjalista ds. organizacyjnych

e-mail: um.archiwum@zlocieniec.pl

--------------------------------------------------------------------------------

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZYŻÓW 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź Burmistrza Strzyżowa na wniosek z dnia 30.01. 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Sekretarz Gminy Strzyżów
Mieczysław Marczak

Wysyłanie wiadomości e-mail: informacjapubliczna przez POLICE 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):
informacjapubliczna
Urząd Miejski w Policach w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z 31.01.2018 r.

odpowiedź na wniosek przez TRYŃCZA 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuje
się, iż:

ad.1 - w trybie art. 19 c ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, nie została podjęta uchwała Rady Gminy Tryńcza dot. trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej

ad.2 - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego ( art.
41 e ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ad.3 - nie powołano w gminie rady oświatowej ( art. 78 ust.1 Prawa
oświatowego)
ad.4 - w została podjęta uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami ( na podst. art. 5 a ust.2 ustawy o samorządzie
gminnym)
ad.5 - wszystkie podejmowane uchwały przez Radę Gminy Tryńcza zamieszczone
są na stronie www.tryncza.eu - BIP
ad.6 - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 -
0, 2015- 1, 2016-2
ad.7 - nie utworzono młodzieżowej rady gminy ( art. 5b ust.2 ustawy o
samorządzie gminnym)
ad.8 - nie utworzono gminnej rady seniorów ( art. 5c ust.2 ustawy o
samorządzie gminnym)
ad.9 - wyodrębniony został fundusz sołecki ( BIP Gminy Tryńcza - uchwała
nr III/26/2015
Rady Gminy Tryńcza z dnia 17 luty 2015 w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
ad.10 - w załączeniu skan zarządzenia dot. Regulaminu oraz zasad
wydatkowania środków z Funduszu Soleckiego w Gminie Tryńcza
ad. 11-13 - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Magdalena Rachfał
Sekretarz Gminy Tryńcza
Tryńcza 127 , 37-204 Tryńcza

tel. 16 642 12 21

Gmina Raków - odpowiedź przez RAKÓW 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji z
gminy Raków

Odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 01 2018 - Gmina Medyka przez MEDYKA 1

W załączeniu odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 30 01 2018

Paweł Grządziel
Urząd Gminy Medyka

odpowiedź na wniosek przez RUMIA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Aleksandra Nodzyńska
Wydział Ogólno-Organizacyjny

Odpowiedź na wniosek przez PRZYTYK 1

Dzień Dobry
Urząd Gminy w Przytyku przesyła w załączeniu skan odpowiedzi na Państwa
wniosek.
Z poważaniem
Ilona Drabik

wniosek o udostępninenie informacji publicznej przez MARKI 2

Witam,

w odpowiedzi na wniosek w załączeniu przesyłam pismo.

[Katarzyna Pisarska]

Fwd: xxx przez PAKOSŁAW 1

Urząd Gminy Pakosław udziela odpowiedzi na zapytanie o informacje
publiczną z dnia 1 lutego 2018 roku
B.Konopka

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ORŁY 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

W dniu 2018-01-30 o 21:52, sprawa-6693@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź KRM.1431.1.2018 w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez Przemyśl 1

Witam
Przekazuję uprzejmie odpowiedź z Gminy Miejskiej w Przemyślu w sprawie udostępnienia informacji publicznej, zapytanie z dnia 30.01.2018 r.

Z poważaniem
Andrzej Kędzierski

Kancelaria Rady Miejskiej
i Współpracy z Zarządami Osiedli
Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1
37-700 Przemyśl

tel.: 16 6752118, wew. 308
radamiejska@um.przemysl.pl

informacja publiczna przez PIŃCZÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że w Gminie Pińczów:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,-Nie
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), Nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,-Tak
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014- 121, 2015- 104, 2016-120
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, 2014-1, 2015-1, 2016-2,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), Nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), Tak
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, Tak,
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/197492/Uchwa%C5
%82a-L_412_14
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), Tak
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/200643/Uchwa%C5
%82a-XVII_132_2016
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

- 2017- 524303,00 zł, 2018- 586540,00 zł

Marcin Kozłowski

Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Pińczowie

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel. 412345260, kom. 606856258

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REDA 1

Szanowni Państwo!
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Stella Sobczak
Urząd Miasta w Redzie
Referat Organizacyjny
Tel. 58 678 80 37

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POGORZELA

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną, informujemy (w kolejności
zadawanych pytań) że:
1. W gminie nie obowiązuje uchwała ws. inicjatywy lokalnej.
2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3. Nie powołano rady oświatowej.
4. W gminie obowiązuje uchwała dotycząca konsultacji z mieszkańcami. Znależć
ja można pod: http://bip.pogorzela.pl/dokument/271
5. Liczba podjętych uchwał w poszczególnbych latach: 2014 - 71 uchwał,
2015 - 70 uchwał, 2016 - 61 uchwał.
6. W latach 2014 - 2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
9. Wyodrębniono w gminie fundusz sołecki. Uchwałę można znależć pod adresem:
http://www.bip.pogorzela.pl/files/1733/uchwala_xxxvi-226-14_fundusz_solecki.pdf
10. Obowiązujące zarządzenie można znależć pod adresem:
http://www.bip.pogorzela.pl/files/2438/zarzadzenie_nr_11_2014.pdf
11. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski.
12. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję
prawną.
13. Nie przeznaczano żadnych środków na budżet obywatelski.
Z poważaniem
Jerzy Hejduk
sekretarz gminy Pogorzela

Odp. na wniosek o udostepnienie inf. publ. przez POŚWIĘTNE 1

S. 1431.18.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r., doręczony za pośrednictwem poczty
elektronicznej dnia 31 stycznia 2018 r.

Załączniki:

1. Odp. (1 plik PDF)

Sekretarz Gminy

M. Zagórska

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez MIEJSCE PIASTOWE 1

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska**
**ul. Ursynowska 22/2**
**02-605 Warszawa

*W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 31.01.2018 r.

Z poważaniem

Ewa Rajchel
Urząd Gminy Miejsce Piastowe

informacja publiczna przez WOJASZÓWKA

SG.1431.5.2018

*
*

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
*

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
stycznia 2018 r., odnosząc się do poszczególnych pytań zawartych we
wniosku,informuję:

- w Gminie Wojaszówka nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie), - nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust.
1 Prawa oświatowego), /- /w gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym),// - liczba przyjętych uchwał przez radę w
poszczególnych latach: 2014 - 82; 2015 - 95; 2016 - 88,/- /liczba
przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014
- 1;2015 - 1; 2016 - 1, - nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - nie utworzono gminnej rady
seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - nie
wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim),
https://wojaszowka.bip.gov.pl/uchwaly-rady-gminy-2017/84977_uchwala-nr-xxix-253-2017-rady-gminy-wojaszowka-23-marca-2017-r.html
- brak zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją
funduszu sołeckiego w gminie, - w gminie nie funkcjonuje budżet
obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne,
oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z
budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, - nie funkcjonuje
w gminie budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną
konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, - nie dotyczy. Z
poważaniem Iwona Stefanik Sekretarz Gminy Wojaszówka

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez OPINOGÓRA GÓRNA 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>