RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WARKA 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Anna Matyjas
Sekretarz Gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SUCHA

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Nowa Sucha informuje:
 1. tak - Uchwała 80/XII/2011 z 28.09.2011,
http://bip.nowasucha.pl/index.php?id=151
 2. nie
 3. nie
 4. tak - Uchwała 42/VIII/2011 z 12.05.2011,
http://bip.nowasucha.pl/index.php?id=151
 5. 2014 - 134, 2015 - 57, 2016 - 60
 6. nie odbyły się
 7. nie
 8. nie
 9. tak - Uchwała 278/XXXVIII/2014 z 27.03.2014,
http://bip.nowasucha.pl/upload/uchwala%20278.2014.pdf
10. Zarządzenie 49/2017 z dn. 03.07.2017,
http://bip.nowasucha.pl/upload/zarzadzenie%2049.2017.pdf
11. nie
12. nie
13. nie

Sekretariat
Urząd Gminy Nowa Sucha

W dniu 2018-01-30 o 21:52, sprawa-6787@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRUSZKÓW 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r.

Pozdrawiam
Monika Golędzinowska
Urząd Miasta Pruszkowa
Wydział Organizacyjno - Administracyjny

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POKRZYWNICA 1

       
 
 
 Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 30.01.2018r.
 
 
 
-------------------
 
Pozdrawiam serdecznie
 
Anna Mróz
 
Główny specjalista ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi Rady Gminy
 
kadry@pokrzywnica.pl
 
 
 
Urząd Gminy Pokrzywnica
 
Aleja Jana Pawła II 1 06-121 Pokrzywnica
 
Tel: 23 691 88 47
 
Fax: 23 691 85 55
 
 
 
NIP 568-13-77-836
 
Regon: 000541776
 
www.pokrzywnica.pl
 
bip.pokrzywnica.pl
 
 
 
 
 
 
  

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEROSZEWICE 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

informacja publiczna przez Tarnobrzeg 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezydenta Tarnobrzega na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Bożena Bobula

Inspektor

Urząd Miasta Tarnobrzega

Wydział Organizacyjny

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl <http://www.tarnobrzeg.pl/>

b.bobula@um.tarnobrzeg.pl

Tel. 15 822 65 70 wew. 576

Fax 15 822 52 81

Odpowiedź na wniosek o udostępnie informacji publicznej przez SZCZYTNO

BR.1431.1.2018 Szczytno, dn. 13.02.2018 r.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w dniu 30 stycznia 2017 r. na podstawie art. 2, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U.2016.1764 z późn. zm), przekazuje poniżej wnioskowane informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE;

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – NIE;

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) – NIE;

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy
o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała – http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/8902/wiadomosc/405022/uchwala_nr_xlii3072017_rady_gminy_szczytno_z_dnia_28_grudnia_201

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016

1. 2014 – 106,
2. 2015 – 105,
3. 2016 – 101;

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - BRAK

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – NIE;

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – NIE;

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim),
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – NIE;

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – NIE DOTYCZY

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) – NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. – NIE DOTYCZY

Pozdrawiam, Kamila Komor

Biuro Rady Gminy Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno

tel. 89 623 25 81

Udostępnienie informacji publicznej przez MASŁÓW 1

Znak: S.1431.6.2018 Masłów, dnia 13 luty 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31
stycznia 2018 roku przekazuję następujące informacje:
- w Gminie Masłów obowiązuje uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej -
uchwała w tej sprawie ( Nr XXI/197/2016 ) jest zamieszczona w BIP,
adres: www.maslow.biuletyn.net zakładka: Rada Gminy, Uchwały Rady Gminy
kadencja 2014-2018, 2016
- w Gminie Masłów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego,
- w Gminie Masłów nie powołano rady oświatowej,
- w Gminie Masłów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami - nie jest zamieszczona w
BIP, w załączeniu przesyłam scan tej uchwały,
- w poszczególnych latach 2014-2016 Rada Gminy Masłów podjęła
następującą ilość uchwał: w 2014 roku - 124, w 2015 roku - 122, w 2016
roku - 126,
- w poszczególnych latach 2014-2016 przeprowadzono konsultacje społeczne
w liczbie: w roku 2014 - 0 , w roku 2015 - 1 , w roku 2016 - 5,
- w Gminie Masłów nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- w Gminie Masłów nie utworzono rady seniorów,
- w Gminie Masłów wyodrębniono fundusz sołecki, uchwała w tej sprawie (
Nr XLVII/367/14 ) zamieszczona jest w BIP, adres:
www.maslow.biuletyn.net zakładka: Rada Gminy, Uchwały Rady Gminy
kadencja 2010-2014, 2014
- obowiązujące zarządzenia w sprawie funduszu sołeckiego są zamieszczone
w BIP adres: www.maslow.biuletyn.net zakładka: Urząd Gminy, Zarządzenia
wójta
- w Gminie Masłów nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Zbigniew Zagdański - sekretarz Gminy Masłów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEDLCE

Dzień dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedzi na przesłane pytania:

- Czy obowiązuje w gminie uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
- NIE OBOWIĄZUJE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego - NIE

- Czy powołano w gminie radę oświatową - NIE

- Czy obowiązuje w gminie uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami - Uchwała Nr XVI/329/2010 z dnia 30 września 2010
roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;

- Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014 - 2016

VI Kadencja rok 2014 - 89 uchwał

VII Kadencja rok 2014 - 16 uchwał

rok 2015 - 124 uchwały

rok 2016 - 130 uchwał

- Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014 - 2016

3 konsultacje

- Czy utworzono młodzieżową radę gminy - NIE

- Czy utworzono gminną radę seniorów - NIE

-W Gminie Siedlce został wyodrębniony fundusz sołecki Uchwała Nr
XLI/400/2014 i uchwała Nr XLI/401/2014
http://www.e-bip.pl/Start/26/Council/SessionsListDetails/9193

- Sprawozdania z wykonania budżetu ( również wykonania funduszu sołeckiego)
dostępne są na stronie
http://www.e-bip.pl/Start/26/InformationModule/-2/823297

- W gminie Siedlce nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Jacek Kuźniarski

Sekretarz Gminy Siedlce

sekretarz@gminasiedlce.pl <mailto:sekretarz@gminasiedlce.pl>

tel. 25 63 277 31 wew. 43

WOU.1431.17.2018 Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ZAKROCZYM 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem
Anna Sobczak
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Zakroczymiu
tel. (22) 785 21 45 wew. 224

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRAŻMÓW 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z dnia
30.01.2018r. - w załączeniu.

Ewa Jankowska

------------------------------------------------------------------------
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security <http://www.arcabit.pl>
This email was scanned by Arcabit Internet Security <http://www.arcabit.pl>

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POSTOMINO

W związku z Państwa wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej
udzielamy odpowiedzi na postawione pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała -NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE
UTWORZONO,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
NIE POWOŁANO,

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała -TAK, http://www.postomino.bip.net.pl/?a=775

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016 -
Rok 2014 - 122; rok 2015 - 118; rok 2016 -128.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
Rok 2014 - 3; rok 2015 - 2; rok 2016 - 3.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE UTWORZONO,

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE UTWORZONO,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - NIE
WYODRĘBNIONO, http://www.postomino.bip.net.pl/?a=8552

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - NIE DOTYCZY

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), NIE FUNKCJONUJE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016. NIE DOTYCZY

Dorota Sieradzka
Insp. ds. organizacyjnych i kadr
Urząd Gminy w Postominie
76-113 Postomino 30
tel. 598464443

Odpowiedź na wniosek przez RASZYN 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 r.

Urząd Gminy Raszyn

Ul. Szkolna 2a

05-090 Raszyn

odpowiedź na wniosek z dnia 30 stycznia przez NOWA WIEŚ LĘBORSKA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 stycznia 2018 roku

--
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
UL. GRUNWALDZKA 24
84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA
email: ugnel@nwl.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZASNYSZ 2

Urząd Miasta Przasnysz
ul. J. Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz

Przasnysz, dnia 12.02.2018 r.
ORM.1431.1.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.01.2018 r. dotyczący udostępnienia
informacji informuję, co następuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała – *w mieście Przasnysz nie 
obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej*,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -
*utworzono Przasnyską Radę Działalności Pożytku Publicznego*,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) - *w mieście Przasnysz nie powołano rady oświatowej*,

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - *w mieście Przasnysz
obowiązuje uchwała:**
**http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=przasnysz/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=15&podmenu=249&str=1&id=4184*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016 – *2014 -  90 uchwał,  2015 - 109 uchwał, 2016 - 105
uchwał*,

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 – *Urząd Miasta Przasnysz przeprowadził
konsultacje społeczne: **2014 - 3, 2015 - 7, 2016 – 8*,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - *utworzono Młodzieżową Radę Miasta Przasnysz*,

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - *utworzono Radę Seniorów Miasta Przasnysz*,

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego - *w mieście Przasnysz nie utworzono funduszu
sołeckiego*,

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – *brak, j.w.*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www, pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) – *w mieście Przasnysz
funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny):**
**
**http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=przasnysz/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=15&podmenu=213&str=1&id=3979*

***http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=przasnysz/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=15&podmenu=274&str=1&id=4951**
**
**http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=przasnysz/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=16&podmenu=282&str=1&id=5484*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet
obywatelski(partycypacyjny) – *j.w.*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 - *na 2016 r. w budżecie miasta
zaplanowana była kwota 300.000 zł*.

Z up. Burmistrza
/-/ Jarosław Szmulski
Sekretarz Miasta

odpowiedx na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MALANÓW 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia
informacji publicznej.

Z poważaniem

Mirosław Mękarski

Sekretarz Gminy

<mailto:kierownikro@malanow.pl> sekretarz@malanow.pl

+48 601 180 279

Urząd Gminy w Malanowie

+48 (63) 288-30-83 wew. 29

<http://www.malanow.pl/> www.malanow.pl

26c391e9114e02f11b88bf16b7a4c427

Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i
może zawierać informacje zastrzeżone oraz prawnie chronione. Zakazane jest
jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne
wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie
tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli
nie są Państwo zamierzonym adresatem, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym
fakcie i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami z wszelkich komputerów.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RACIĄŻ

W odpowiedzi na udostepnienie informacji publicznej, Urząd Gminy Raciąż
informuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała - jest w trakcie przygotowywania;
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)- nie
utworzono;
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
nie powołano;
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - nie obowiązuje;
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016:
2014 r. - 58
2015 r. - 68
2016 r. - 69;
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - nie przeprowadzono;
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie utworzono;
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - nie utworzono;
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego -
http://bip.gminaraciaz.iap.pl/pl/817/3299/uchwala-nr-xxxv-22-214.html;
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - nie wystąpiły;
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - nie funkcjonuje;
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - nie dotyczy;
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016 - nie dotyczy.

Małgorzata Nawotczyńska
Urząd Gminy Raciąż
ul. Kilińskiego 2
09-140 Raciąż

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZARSZYN 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWYDWÓRGDAŃSKI

RSS.1431.6.2018.MB

W związku ze złożonym wniosek poniżej przesyłam odpowiedzi:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Nie
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Tak Uchwała nr 100/X/2015 Rady Miejskiej z dnia 22 października 2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Gminy Nowy Dwór Gdański http://bip.miastonowydwor.pl/index.php?app=uchwaly&y=2015&l=1&which=Rady+Miejskiej
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
10
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Nie
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
http://bip.miastonowydwor.pl/index.php?app=uchwaly&nid=6284&y=2014&which=RM
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
http://bip.miastonowydwor.pl/index.php?app=zarzadzenia&nid=8737&y=2016
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
2014- 35tys.
2015 - 60tys.
2016 - 75tys.

Z poważaniem
Monika Błaszczyk
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nr 5z dn. 31-01-2018 przez ZAGNAŃSK 1

Dzień dobry!
Urząd Gminy w Zagnańsku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31.01.2018 r. zarejestrowany w książce wpływów pod nr938.

Z poważaniem

Dorota Olesińska
Sekretariat Urzędu Gminy w Zagnańsku

Odpowiedź na wniosek przez SADOWNE

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji
publicznej

Urząd Gminy Sadowne uprzejmie informuje:

1. Nie została podjęta uchwała w trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3. Nie powołano gminnej rady oświatowej.

4. Nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami.

5. W latach 2014-2016 Rada Gminy Sadowne podjętą 132 uchwały.

6. Nie przeprowadzano żadnych konsultacji z mieszkańcami.

7. Nie powstała młodzieżowa rada gminy.

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. Uchwałą Nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014
roku wyodrębniono fundusz sołecki, adres strony www.bip <http://www.bip> .
Sadowne.pl

10. Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Sadowne z dnia 09 stycznia 2015
roku , adres strony www.bip <http://www.bip> . Sadowne.pl

11. W gminie nie obowiązuje budżet obywatelski.

Pracownik Urzędu Gminy Sadowne

Anna Stawiarz

informacja publiczna przez SZYDŁOWIEC 1

<html>
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<pre><meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8">

<title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.3 (Win32)"><style type="text/css">
<!--
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
PRE.western { font-family: "Courier New", monospace; font-size: 10pt }
PRE.cjk { font-family: "NSimSun", monospace; font-size: 10pt }
PRE.ctl { font-family: "Courier New", monospace; font-size: 10pt }
P { margin-bottom: 0.21cm }
A:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }
-->
</style></pre></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARGONIN 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Katarzyna Wojtecka
podinspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych
tel. 67 28 46 906

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
tel. 67 28 46 068 / fax 67 28 47 273
WWW: http://www.margonin.pl
BIP: http://www.bip.margonin.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź przez RADZIEJOWICE 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam, Urząd Gminy Radziejowice.

Udostępnienie informacji publicznej przez PIĄTNICA 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31
stycznia 2018 roku- pismo w załączniku.

Urząd Gminy Piątnica

ul. Stawiskowska 53

18-421 Piątnica Poduchowna

tel. 86 216 24 76, fax. 86 218 24 56