Odpowiedź na wniosek o informację publiczną / 29/ przez MIROSŁAWIEC 1

Dzień dobry

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 330) odpowiadając na wnioseko udzielenie
informacji publicznej z dnia 18.06.2018 r. poniżej udzielam odpowiedzi:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
*Odpowiedź:* Referat Oświaty i Polityki Społecznej stanowisko ds.
promocji , turystyki i kultury
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
*Odpowiedź:* "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny"  oraz strona
internetowa www.miroslawiec.pl <http://www.miroslawiec.pl>
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
*Odpowiedź:* http://miroslawiec.pl/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie

*Odpowiedź:*tak gmina prowadzi pismo i jest ono zarejestrowane.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

*Odpowiedź:*w załącznikach przesyłam 5 numerów Mirosławieckiego
Informatora Miejsko-Gminnego.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

*Odpowiedź:*2015 - 33 524,14 zł; 2016 -88 327,39 zł; 2017 - 74 167,51
zł; 2018 - 21 674,25 zł.

--
Z poważaniem
------------------------------------------------------------------------
*Monika Kędzia*
Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
tel: +48 67 259 62 64; +48 67 259 50 42
*e-mail:* urzad@miroslawiec.pl <mailto:urzad@miroslawiec.pl> ||
www.miroslawiec.pl <http://www.miroslawiec.pl>
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Mirosławiec

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PAWŁOWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@pawlowice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 19.07.2018 17:52

odczytano w dniu 20.07.2018 09:14.

Odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej - gmina Żnin - przez ŻNIN 1

Dzień dobry,

odpowiadając na punkt pierwszy wiadomości elektronicznej z dnia 16 lipca
2018 roku, poniżej przesyłam strony internetowe funkcjonujące w
samorządowych instytucjach kultury dla których organizatorem jest gmina
Żnin, z którymi współpracuje Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Żninie:

http://muzeumznin.pl/

http://www.bibliotekaznin.pl/

http://www.zninskidomkultury.pl/

Pozdrawiam

--
Katarzyna Słowik-Otlewska
podinspektor ds. kultury
Wydział Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Żninie
ul. 700-lecia 39
88-400 Żnin
tel. (+48) 52 519 74 92
fax (+48) 52 30 31 103
k.slowikotlewska@gminaznin.pl <mailto:k.slowikotlewska@gminaznin.pl>

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez Tychy 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@umtychy.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez ZEBRZYDOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sg@zebrzydowice.pl> o 19.07.2018 17:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o20.07.2018 09:27

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ZDUNY

Odpowiadając na wniosek o informację publiczną informuję, że ani w urzędzie gminy ani w jednostkach organizacyjnych gminy nie są prowadzone media.

Wydatki na ogłoszenia wynosiły:

2015 r. - 1485,60 zł

2016 r. - 1278,59 zł

2017 r. - 1704,69 zł

2018 r. - 767,17 zł

Ogłoszeń tych wymagały przepisy między innymi wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i o gospodarce nieruchomościami.

Maria Kubica

Sekretarz Gminy Zduny

odpowiedź na wniosek o udz. inf. publ. NDMaz przez NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2

Dzień dobry, w załączeniu przesyłamy odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Aneta Pielach-Pierścieniak
Inspektor w Kancelarii Burmistrza

Tel. (22) 512-22-03

_____

URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 512-20-00
Fax (22) 512-21-01

<mailto:sekretariat@nowydwormaz.pl> sekretariat@nowydwormaz.pl
<http://www.nowydwormaz.pl/> www.nowydwormaz.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@nowydwormaz.pl

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim;

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;

c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KAMIENIEC

Dzień dobry,

Przesyłam odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018r.

1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

/Urząd Gminy Kamieniec nie prowadzi mediów, podobnie jak jego jednostki
organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne./

2. Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

/Urząd Gminy Kamieniec nie prowadzi mediów, podobnie jak jego jednostki
organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne./

/3. /Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

/Urząd Gminy Kamieniec nie prowadzi mediów, podobnie jak jego jednostki
organizacyjne oraz samorządowe osoby prawne./

4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

/Gmina Kamieniec nie prowadzi dziennika ani czasopisma./

5. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

/Gmina Kamieniec nie prowadzi dziennika ani czasopisma./

6. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 rok – 2 510,43 zł

2016 rok – 2 902,19 zł

2017 rok – 8 654,90 zł

2018 rok – 2 649,42 zł

Z poważaniem

Adam Koślakowicz

Urząd Gminy Kamieniec
Referat Inwestycji, Zagospodarowania
Przestrzennego i Promocji
tel. 61 44 30 707

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:39:59 -0000
Nadawca: sprawa-8628@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8628@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretarz@kamieniec.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8628@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WIŚNIOWA 2

SG.1431.22.2018.JW
W odpowiedzi na Państwa wniosek o treści jak poniżej, w załączeniu
odpowiedź.

Z poważaniem

*Jolanta Wolak*

**Sekretarz Gminy Wiśniowa
12 271 40 86; 12 271 45 52 wew. 33
sekretarz@ug-wisniowa.pl <mailto:sekretarz@ug-wisniowa.pl>

*Gmina Wiśniowa*
*Wiśniowa 441
32-412 Wiśniowa*
Tel: 12 271 40 86; 12 271 45 52
Fax: 12 271 45 50
Nip: 6811381938
Regon: 351556286
www.ug-wisniowa.pl <http://www.ug-wisniowa.pl/>
info@ug-wiśniowa.pl
<https://poczta.home.pl/mail/write?to=info@ug-wisniwoa.pl>

W dniu 2018-07-17 o 12:40, sprawa-8133@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

załączniki do odpowiedzi n wniosek /29/ przez MIROSŁAWIEC 5

W załącznikach przesyłam 5 nr gazetek

--
Pozdrawiam
------------------------------------------------------------------------
*Monika Kędzia*
Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
tel: +48 67 259 62 64; +48 67 259 50 42
*e-mail:* urzad@miroslawiec.pl <mailto:urzad@miroslawiec.pl> ||
www.miroslawiec.pl <http://www.miroslawiec.pl>
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Mirosławiec

RE: Wniosek o informacje publiczną przez WĄSOSZ

W odpowiedzi na Państwa wniosek, poniżej przesyłam informacje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - NIE DOTYCZY
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; NIE DOTYCZY
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.- nie ponoszono tego typu wydatków związanych z promocją Gminy Wąsosz.

Z poważaniem

Agnieszka Wróblewska

Sekretarz Gminy Wąsosz

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZEBRZYDOWICE

Gazetkę co miesięczną “Wiadomości znad Piotrówki” wydaje instytucja Kultury- GOK posiadająca osobowość prawną i tam proszę się zwrócić o informację publiczną gok@gok.Zebrzydoawice.pl
Z poważaniem,

Piotr Fojcik
Sekretarz Gminy
tel. 32 47 55 110
e-mail: piotr.fojcik@zebrzydowice.pl

Urząd Gminy Zebrzydowice
ul. Ks.A.Janusza 6
43-410 Zebrzydowice
tel. 32 47 55 100, fax. 32 469 32 66
www: www.zebrzydowice.pl
www BIP: www.bip.zebrzydowice.pl
e-mail: ug@zebrzydowice.pl

Odpowiedź Gmina Bełżec - Wniosek o informacje publiczną przez BEŁŻEC 1

Witam,
W związku z otrzymanym wnioskiem o informację publiczną, którego treść
zamieszczam poniżej odpowiadam na zadane pytania dotyczące udostępnienia
informacji publicznej  w jego treści kursywą.

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej wraz z załącznikami cz. I przez SULĘCIN 5

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz
z dwoma załącznikami

pozdrawiam

Iwona Kaszuba

Sekretarz Gminy Sulęcin

e-mail : <mailto:sekretarz@sulecin.pl> sekretarz@sulecin.pl

Urząd Miejski w Sulęcinie

ul. Lipowa 18

69-200 Sulęcin

tel. +48 95 755 3601 w. 150

fax. +48 95 755 2122

<mailto:umig@sulecin.pl> umig@sulecin.pl

<http://www.sulecin.pl/> www.sulecin.pl

<http://www.bip.sulecin.pl/> www.bip.sulecin.pl

II część załączników przez SULĘCIN 5

W załączeniu pozostałe 3 załączniki do wniosku o udzielenie informacji
publicznej.

pozdrawiam

Iwona Kaszuba

Sekretarz Gminy Sulęcin

e-mail : <mailto:sekretarz@sulecin.pl> sekretarz@sulecin.pl

Urząd Miejski w Sulęcinie

ul. Lipowa 18

69-200 Sulęcin

tel. +48 95 755 3601 w. 150

fax. +48 95 755 2122

<mailto:umig@sulecin.pl> umig@sulecin.pl

<http://www.sulecin.pl/> www.sulecin.pl

<http://www.bip.sulecin.pl/> www.bip.sulecin.pl

Odpowiedź na wniosek przez MIRSK

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informuję, iż Gmina Mirsk
wydaje gazetę pn. „Wieści Mirska” zarejestrowaną w KRS.Rocznie ukazuje
się 10 numerów gazety (dwa numery to dwumiesięczniki: czerwiec-lipiec,
sierpień-wrzesień, reszta wydawana jest co miesiąc). Gazeta jest
dostępna w formacie PDF na stronie internetowej gminy www.mirsk.pl
<http://www.mirsk.pl> w zakładce Wieści Mirska

Redaktorem gazety jest Danuta Wołosecka – inspektor ds. promocji

Wydatki Gminy Mirsk na promocję:

Rok 2015 – 36 307,98 zł

Rok 2016 – 25 007,36 zł

Rok 2017 – 55 535,74 zł

Rok 2018 – 8 429,90 zł

Z poważaniem

Danuta Wołosecka
insp. ds promocji
red. nacz. Wieści Mirska
UMiG Mirsk
pl. Wolności 39
tel 75/6470468
wiesci.mirska@mirsk.pl

Odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018 (sprawa 7691) przez STRZELCE KRAJEŃSKIE

Dzień dobry,

W związku z wnioskiem o informacje publiczną z dnia 17 lipca 2018 roku,
udzielamy odpowiedzi:

Ad.1 Tak, Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Krajeńskich jest wydawcą
dwutygodnika "Ziemia Strzelecka".

Ad.2 Dwutygodnik, gazeta "Ziemia Strzelecka" wydawana jest w formie
papierowej, posiada również swoją stronę internetową, gdzie publikuje
artykuły.

Ad.3 Adres strony internetowej dwutygodnika "Ziemia Strzelecka"
http://ziemiastrzelecka.strzelce.pl/

Ad.4 Tak, "Ziemia Strzelecka" jest zarejestrowana w sądzie

Ad.5 Pliki z ostatnimi numerami do pobrania tutaj (uwaga, pliki dostępne z
ograniczeniem czasowym) <https://we.tl/HNUcWEFWNx> https://we.tl/HNUcWEFWNx

Ad.5

rok 2015 Promocja na portalu Ziemia Lubuska - 664,20 zł, wykonanie animacji
na potrzeby filmu promocyjnego atrakcje gminy- 800,00 zł

rok 2016 Promocja imprez miejskich w TVP z okazji 730 - lecia miasta
Strzelce Krajeńskie - 3399,11 zł, Produkcja i emisja audycji "Wędrówki z
mikrofonem" 1200,00 zł, Promocja na portalu Ziemia Lubuska 664,20 zł

rok 2017 Promocja biegi "Piątka na rynku" w telewizji Teleskop 500,00 zł

rok 2018 Produkcja i emisja materiałów informacyjnych oraz promocyjnych dot.
imprezy biegowej "IV Piątka na Rynku" 1000,00 zł

Ponieważ we wniosku użyto sformułowania "prosimy o informację o wydatkach
gminy (.) lub innego typu promocję" przedstawiamy informacje, na temat
całkowitych kosztów poniesionych na promocję w poszczególnych latach:

Informacja z wykonania zadania budżetowego - promocja jednostek samorządu
terytorialnego - rozdział 75075 Gminy Strzelce Krajeńskie:

2015 rok - wydatkowano 120. 929,91 zł.

2016 rok - wydatkowano 182. 901,29 zł.

2017 rok - wydatkowano 118. 480,04 zł.

2018 rok - wydatkowano 46. 811,36 zł. (01.01 - 18.07.2018r.)

Jeśli któraś z odpowiedzi nie jest dla Państwa wystarczająca lub jest
niejasna, prosimy o kontakt.

Serdecznie pozdrawiamy.

Patryk Bagiński

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. (95) 763 6315

media@strzelce.pl

Odpowiedż na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez KOMORNIKI 2

Szanowni Państwo

Przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej w
sprawie prowadzonych w gminie Komorniki mediów. Poniżej podaję linki do
ostatnich wydań pisma "Nowiny Komornickie".

Wydanie luty 2018

<https://www.komorniki.pl/asp/pliki/nowiny_komornickie/nk-02-2018.pdf>
https://www.komorniki.pl/asp/pliki/nowiny_komornickie/nk-02-2018.pdf

Wydanie marzec 2018

<https://www.komorniki.pl/asp/pliki/nowiny_komornickie/nk-03-2018.pdf>
https://www.komorniki.pl/asp/pliki/nowiny_komornickie/nk-03-2018.pdf

Wydanie kwiecień 2018

<https://www.komorniki.pl/asp/pliki/nowiny_komornickie/nk-04-2018.pdf>
https://www.komorniki.pl/asp/pliki/nowiny_komornickie/nk-04-2018.pdf

Wydanie maj 2018

<https://www.komorniki.pl/asp/pliki/nowiny_komornickie/nk-05-2018.pdf>
https://www.komorniki.pl/asp/pliki/nowiny_komornickie/nk-05-2018.pdf

Wydanie czerwiec 2018

<https://www.komorniki.pl/asp/pliki/nowiny_komornickie/nk-06-2018.pdf>
https://www.komorniki.pl/asp/pliki/nowiny_komornickie/nk-06-2018.pdf

Z poważaniem

Olga Karłowska

Sekretarz Gminy Komorniki

tel. +48 (61) 8 100 643

e-mail: <mailto:sekretarz@komorniki.pl> sekretarz@komorniki.pl

Urząd Gminy Komorniki

ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

tel. +48 (61) 8 107 751

fax. +48 (61) 8 107 985

e-mail: <mailto:sekretariat@komorniki.pl> sekretariat@komorniki.pl

<http://www.komorniki.pl/> www.komorniki.pl

cid:image001.png@01D403C7.25B8CBB0

Korespondencja dostarczona! przez RACIBÓRZ

Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: 4DR65RLAP93
Numer kancelaryjny: RKP.2018.29843
Data rejestracji: 2018.07.20
Osoba rejestrująca: Monika Kostrzewa
Temat pisma: [E-mail] Wniosek o informacje publiczną
Liczba załączników: 0

Urząd Miasta Racibórz

media przez UŚCIMÓW 1

Witam,

w załączeniu odpowiedź na wniosek z dn. 17.07.2018r.

Monika Grzesiuk

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez BOLKÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@bolkow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BOLKÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź

Pozdrawiam

Katarzyna Szywała

W dniu 2018-07-16 o 09:05, sprawa-6957@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez MSTÓW

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sod@mstow.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Gmina Mstów

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez POPÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@gminapopow.pl> o 2018-07-19 17:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-20 10:12

Fwd: Odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018 (sprawa 7691) przez STRZELCE KRAJEŃSKIE

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018 (sprawa 7691)
Data: Fri, 20 Jul 2018 09:56:09 +0200
Nadawca: media <media@strzelce.pl>
Adresat: sprawa-7691@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Kopia: urzad@strzelce.pl

Dzień dobry,

W związku z wnioskiem o informacje publiczną z dnia 17 lipca 2018 roku,
udzielamy odpowiedzi:

Ad.1 Tak, Strzelecki Ośrodek Kultury w Strzelcach Krajeńskich jest
wydawcą dwutygodnika „Ziemia Strzelecka”.

 Ad.2 Dwutygodnik, gazeta „Ziemia Strzelecka” wydawana jest w formie
papierowej, posiada również swoją stronę internetową, gdzie publikuje
artykuły.

Ad.3 Adres strony internetowej dwutygodnika „Ziemia Strzelecka”
http://ziemiastrzelecka.strzelce.pl/

Ad.4 Tak, „Ziemia Strzelecka” jest zarejestrowana w sądzie

Ad.5 Pliki z ostatnimi numerami do pobrania tutaj (uwaga, pliki dostępne
z ograniczeniem czasowym) https://we.tl/HNUcWEFWNx

Ad.5

rok 2015 Promocja na portalu Ziemia Lubuska -  664,20 zł, wykonanie
animacji na potrzeby filmu promocyjnego atrakcje gminy- 800,00 zł

rok 2016 Promocja imprez miejskich w TVP z okazji 730 - lecia miasta
Strzelce Krajeńskie - 3399,11 zł, Produkcja i emisja audycji "Wędrówki z
mikrofonem” 1200,00 zł, Promocja na portalu Ziemia Lubuska 664,20 zł

rok 2017 Promocja biegi "Piątka na rynku" w telewizji Teleskop    500,00 zł

rok 2018 Produkcja i emisja materiałów informacyjnych oraz promocyjnych
dot. imprezy biegowej „IV Piątka na Rynku” 1000,00 zł

Ponieważ we wniosku użyto sformułowania „prosimy o informację o
wydatkach gminy (…) lub innego typu promocję” przedstawiamy informacje,
na temat całkowitych kosztów poniesionych na promocję w poszczególnych
latach:

*Informacja z wykonania zadania budżetowego – promocja jednostek
samorządu terytorialnego – rozdział 75075 Gminy Strzelce Krajeńskie:*

**

2015 rok – wydatkowano 120. 929,91 zł.

2016 rok – wydatkowano 182. 901,29 zł.

2017 rok – wydatkowano 118. 480,04 zł.

2018 rok – wydatkowano  46. 811,36 zł. (01.01 – 18.07.2018r.)

Jeśli któraś z odpowiedzi nie jest dla Państwa wystarczająca lub jest
niejasna, prosimy o kontakt.

Serdecznie pozdrawiamy.

Patryk Bagiński

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

al. Wolności 48

66-500 Strzelce Krajeńskie

tel. (95) 763 6315

media@strzelce.pl