informacja publiczna przez CHODZIEŻ 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail.kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail.kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRZEŃ WIELKI

Dobrzeń Wielki, 20 lipca 2018 r.

Or.1431.27.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Dotyczy wniosku z dnia 17 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej

Stosownie do art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), w odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. uprzejmie informuję, że Gmina Dobrzeń Wielki nie prowadzi żadnego typu mediów (gazety, radio, telewizja, inne).

Łączę wyrazy szacunku

Kornelia Lauer- Konecka

Sekretarz Gminy Dobrzeń Wielki

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Bielsko-Biała

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<informacja@bielsko-biala.pl> o 2018-07-19 17:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-20 13:11

odpowiedź przez RYCHTAL

Rychtal, dnia 20 lipca 2018 roku

Or.1431.18.2018

Odpowiadając na e-mail z dnia 18 lipca 2018 roku Urząd Gminy Rychtal informuje, iż nie prowadzone są media /gazeta, radio, telewizja/.
Urząd Gminy Rychtal wydała na ogłoszenia w prasie i radiu :
- 2015 roku - 3.939,08 złotych / wykazy nieruchomości do sprzedaży, życzenia/,
- 2016 roku - 2.406,55 złotych /wykazy nieruchomości do sprzedaży, życzenia/,
- 2017 roku - 1.968,00 złotych /wykazy nieruchomości do sprzedaży, życzenia/,
- 2018 roku - 1.943,40 złotych /wykazy nieruchomości do sprzedaży, życzenia/.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy
Elżbieta Łubieńska-Kopeć

tel. 62 7816823
e-mail: ugrychtal@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - dalej RODO - informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Rychtalu jest Wójt Gminy Rychtal z siedzibą w Rychtalu, ul. Rynek 1 63-630 Rychtal.


Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Urząd Gminy w Rychtalu Państwa danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/?a=4156).

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez NOZDRZEC

> Dnia 17 lipca 2018 o 12:36 sprawa-7571@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał(a):
>
>
>
>
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
>
> - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Nie
> - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Nie dotyczy
> - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Nie dotyczy
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Nie dotyczy
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Nie dotyczy
> - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015: 4258,26 zł
2016: 7121,70 zł
2017: 3808,08 zł
2018: 5616,18 zł

Z poważaniem

Agnieszka Baran

>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7571@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
>
>

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl katarzyna@nozdrzec.pl , tel. 13 43 98 020 wew. 48

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1985) oraz ustaw szczegółowych.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez UDANIN

Twoja wiadomość

Do: ug@udanin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 16-07-2018 09:05

odczytano w dniu 20-07-2018 13:18.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KALINOWO

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że w Gminie Kalinowo nie są prowadzone żadne media, ponadto nie były wydawane przez urząd gminy czasopisma lub dzienniki.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły przedstawiały się następującą:

2015 rok - 4730,63 zł

2016 rok - 5224,74 zł

2017 rok - 4460,60 zł

2018 rok – 1270,12 zł

Z poważaniem

Mariusz Klepacki

Sekretarz Gminy Kalinowo

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dn. 18 lipca 2018 przez CZAPLINEK

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 18 lipca 2018, nadesłany do Gminy
Czaplinek drogą elektroniczną o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
mediów informuję:

Gmina Czaplinek wydaje w miesiącach styczeń-czerwiec oraz wrzesień -
grudzień "Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego". "Biuletyn" jest
redagowany i składany w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku. "Biuletyn" drukuje firma
zewnętrzna na podstawie umowy zlecenia. Jest to drukarnia "Grażyna" Waldemar
Sopoćko z Połczyna Zdroju.

"Biuletyn" dostępny jest w formie papierowej (zawsze pod koniec miesiąca)
oraz formie elektronicznej (dokumenty PDF) - dostępny na stronie
internetowej gminy: czaplinek.pl w zakładce Publikacje Lokalne. Poniżej
link:

http://www.czaplinek.pl/press

"Biuletyn" nie jest zarejestrowany w sądzie.

Ze względu na duży ciężar plików PDF (10-50 MB) proponuję pobrać numery z
naszej strony. Link do archiwum:

http://www.czaplinek.pl/press/14/2018

Okazjonalnie (nie częściej niż raz na rok) wydawane jest też czasopismo
lokalne "Grajdoł". Ostatni numer wydany był w 2015 roku. Dostęp
elektroniczny do numerów "Grajdoła":

http://www.czaplinek.pl/press/17/2015

Jeśli chodzi o wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane informuję:

2018 rok: TV Gawex (Czaplinecki Program Samorządowy) 24 354 zł brutto (za
cały rok 2018)

2018 rok: Gazeta Pojezierze i Echa znad Drawy i Gwdy 3000,00 zł brutto

2018 rok: Reklama w Gazecie Wyborczej (Wakacyjny Rozkład Jazdy) 738,00 zł
brutto.

2018 rok: Druk "Biuletynu informacyjnego UM"

2017 rok TV Gawex (Czaplinecki Program Samorządowy) 18 942 zł brutto

2017 rok: Gazeta Pojezierze i Echa znad Drawy i Gwdy 3000,00 zł brutto

2016 rok TV Gawex 18942 zł brutto

2016 rok Media Regionalne 8395,55 zł brutto

2015 rok: TV Gawex 18 942 brutto

2015 rok: Media Regionalne 8395,55 zł brutto

Koszt wydania "Biuletynu" 2016 rok:

(1000 egz.)

a) o objętości do 12 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1107 brutto (słownie: tysiąc sto siedem złotych brutto),

b) o objętości do 16 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1353 brutto (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy
złote brutto),

c) o objętości do 20 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1599 brutto (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych brutto),

d) o objętości 24 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie 1845 brutto (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych
brutto),

e) o objętości 28 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie 2091 brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych
brutto).

2017 rok:

(1000 egz.)

f) o objętości do 12 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1107 brutto (słownie: tysiąc sto siedem złotych brutto),

g) o objętości do 16 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1353 brutto (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy
złote brutto),

h) o objętości do 20 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1599 brutto (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych brutto),

i) o objętości 24 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1845 brutto (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć
złotych brutto),

j) o objętości 28 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 2091 brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden
złotych brutto).

2018 rok:

(1000 egz.)

k) o objętości do 12 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1107,00 zł brutto (słownie: tysiąc sto siedem złotych),

l) o objętości do 16 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1353,00 zł brutto (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt
trzy złote),

m) o objętości do 20 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1599,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),

n) o objętości 24 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie 1845,00 zł brutto (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć
złotych),

o) o objętości 28 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie 2091,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden
złotych).

Pozdrawiam

Magdalena Urlich

Inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu

Urząd Miejski w Czaplinku

te. 94 375 47 90

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Zabrze

Twoja wiadomość

Do: Katarzyna Sobczyk
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 19 lipca 2018 17:52:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 20 lipca 2018 13:30:32 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez MIĘDZYRZEC PODLASKI 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam,
Stanisława Chaciewicz
Referent
ds. obsługi sekretariatu
i komunikacji społecznej

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZANIEC 6

Witam,

W Urzędzie Gminy Szczaniec były prowadzone media – gazetka. Od 2016 roku zostały wydane tylko trzy numery (w załączeniu przesyłam pdf). Jeden nr gazety został udostępniony na stronie gminy http://www.szczaniec.pl/news,179,biuletyn-informacyjny-glos-szczanca.html
Gazeta jest zarejestrowana w sądzie (w załączeniu skan postanowienia).
Wydatki Gminy w roku:

- 2015: promocja gminy – 2634,17zł

- 2016: ogłoszenia – 36,90zł , Gazeta – 6753zł , promocja gminy – 160,88zł

- 2017: Gazeta – 3321zł , promocja gminy – 10663,92zł

- 2018 : promocja gminy – 1407,00zł

Pozdrawiam,

Natalia Kubiak

Urząd Gminy Szczaniec

Ul. Herbowa 30

66-225 Szczaniec

woj. Lubuskie

tel. (+48 68) 34 10 700

E-mail: ug@szczaniec.pl

Informacja publiczna przez ZBÓJNA

W odpowiedzi na Wniosek o informację publiczną.

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej jest wydawcą kwartalnika "Nowy Głos Puszczański" i jest zarejestrowany w sądzie.
Gazetka ukazuje się 2- 4 razy w ciągu roku.
Publikacja ukazuje się w formacie PDF na stronie: www.naszakultura.pl
link do strony z gazetką, z której można pobrać dostępne numery (pliki są zbyt duże, żeby można je było swobodnie przesłać w formie załącznika).
http://www.naszakultura.pl/index.php?k=57
Renata Krajewska
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej

Urząd Gminy Grybów przez GRYBÓW 2

Urząd Gminy Grybów w załączeniu przesyła odpowiedź na zapytanie z dnia
19-07-2018.

--

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez PUSZCZYKOWO 1

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie.

Z poważaniem,

Agnieszka Hahuła

W dniu 19.07.2018 o 13:38, um@puszczykowo.pl pisze:

informacja publiczna przez CHODZIEŻ

Proszę o informację czy otrzymaliście państwo te ostatnie numery
prowadzonego miesięcznika w związku ze złożonym wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej złożonej do Urzędu Miejskiego w
Chodzieży przesłane w oddzielnych wiadomościach z uwagi na rozmiar
załącznika do wiadomości. W przypadku zarówno otrzymania jak i nie
otrzymania poszczególnych wiadomości proszę o informację zwrotną na
adres poczty urzadmiejski@chodziez.pl jak również na adres
krzysztofs@chodziez.pl

 Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

informacja publiczna - odpowiedź przez BOREK WIELKOPOLSKI 1

--
Alicja Łopatka

Urząd Miejski w Borku Wlkp.
tel. 65 57 16 120
email:promocja@borekwlkp.pl
www.borekwlkp.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań
na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę,
prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.
__________________________________________________________________________________
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other
than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

Udostępnienie informacji publicznej przez OLEŚNICA 6

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedzi dotyczące udostępnienia informacji
publicznej oraz pliki pdf.

Pozdrawiam,
Agnieszka Pawłowska
email: agnieszka.pawlowska@olesnica.wroc.pl
tel. (71) 314 02 24

Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
www.olesnica.wroc.pl

Re: Fwd: Wniosek o informacjepubliczną przez KÓRNIK

Szanowni Państwo,
Niezwłocznie zajmujemy się Państwa wnioskiem, lecz wymaga on zebrania
informacji z wielu Wydziałów. Dokładamy starań, aby odpowiedź została
przesłana zgodnie z ustawowym terminem.
Ukłony,
Robert Jankowski
UMiG Kórnik
Tel. 515 229 684

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KAMIONKA WIELKA

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

Dotyczy : odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2018r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2018r.o udzielenie informacji publicznej poniżej podaje dane:

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej wydaje kwartalnik pn. "Gminne Wieści", który jest dostępny w wersji elektronicznej (z pewnym opóźnieniem od wydania, czas na sprzedaż) na stronie internetowej GOK - www.gokkamionka.iaw.pl w zakładce Gminne Wieści.

(Obecnie numery dostępne w zakładce to od numeru 33- 67).

Czasopismo posiada rejestrację w Sądzie oraz numer ISSN 1442-5022.

Strona internetowa Urzędu Gminy – http://www.kamionkawielka.pl

Profil Facebook Urzędu Gminy - https://pl-pl.facebook.com/ugkamionkawielka/

Informacja o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły materiały dedykowane:

2015 r – 689,66 ,-

2016 r – 3687,30,-

2017 r – 762,72 ,-

2018 r – 9047,76,-

Maria Mężyk

Urząd Gminy

Kamionka Wielka