odpowiedz na udzielenie informacji publicznej przez KRASNYSTAW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><img width=602 height=852 style='width:6.2708in;height:8.875in' id="Obraz_x0020_2" src="cid:image001.jpg@01D42331.F271F030"><o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:16.0pt;mso-fareast-language:PL'><img width=288 height=160 style='width:3.0in;height:1.6666in' id="Obraz_x0020_1" src="cid:image002.jpg@01D42331.F271F030" alt=podpis></span><span style='mso-fareast-language:PL'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Informacja publiczna przez Skierniewice 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 17 lipca 2018
roku w sprawie udostępnienia informacji  na temat prowadzonych mediów
(pismo OR.0301.131.2018 z dnia 24.07.2018r.).

pozdrawiam
Wanda Czerwińska
Wydział Organizacyjny
*tel.: * +48 / 46 834 51 09
*fax: * +48 / 46 834 51 51
*mail: * w.czerwinska@um.skierniewice.pl
<mailto:w.czerwinska@um.skierniewice.pl>
Skierniewice Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
www.skierniewice.eu <http://www.skierniewice.eu/>
fb.com/kochamSkierniewice <https://www.facebook.com/kochamSkierniewice/>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZUCZYN

OG.1431.34.2018

Urząd Miejski w Szczuczynie odpowiadając na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej udziela następujących odpowiedzi:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Nie. Urząd  posiada jedynie swoją stronę internetowa, na której
zamieszczane są wiadomości i materiały zgłaszane przez poszczególnych
pracowników, kierowników jednostek organizacyjnych.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Nie dotyczy.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina nie prowadzi tego typu mediów.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki Gminy na ogłoszenia, promocję itp.

2015 rok  22.914,29 zł

2016 rok  47.860,63 zł

2017 rok  27.037,61 zł

2018 rok  14.539,09 zł ( do dna udzielenia odpowiedzi).

Pozdrawiam

--
Jadwiga Jolanta Budzińska
Sekretarz Gminy
Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn
tel. 86 273 50 80 wew. 213

Gmina Kołobrzeg dot wniosku o udzielenie informacji z dnai 18.07.2018 przez KOŁOBRZEG 1

W odpowiedzi na państwa zapytanie

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8947@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

Dla ułatwienia linki zawarte w odpowiedzi na pytanie 3:

https://www.gmina.kolobrzeg.pl/

https://www.facebook.com/gminakolobrzeg/

https://www.gmina.kolobrzeg.pl/afisz.html

Linki w odpowiedzi na pytanie 5:

https://www.gmina.kolobrzeg.pl/afisz.html

Tomasz Jankowski

Podinspektor ds. Promocji i Kultury

Referat Promocji i Rozwoju

Urząd Gminy Kołobrzeg

ul.Trzebiatowska 48a

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 30 452 wew 12

www.gmina.kolobrzeg.pl

www.facebook.com/gminakolobrzeg

Administrator - Wójt Gminy Kołobrzeg/Urząd Gminy w Kołobrzegu, ul.
Trzebiatowska 48a informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na
administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku
pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia
parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe(IOD) tel. 94 35 30 420, email:
fs@gmina.kolobrzeg.pl

Informuje się o prawie żądania od Wójta Gminy Kołobrzeg/Urzędu Gminy w
Kołobrzegu dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie
uregulowanym w RODO.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora -
Wójta Gminy Kołobrzeg/Urzędu Gminy w Kołobrzegu zamieszczona jest na stronie
www.gmina.kolobrzeg.pl , w zakładce
<http://bip.gmina.kolobrzeg.pl/index.php?id=215662> "RODO-informacje".

informacja publiczna przez POBIEDZISKA

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa zapytanie uprzejmie informuję:
- Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska nie prowadzi żadnych mediów.
- we wskazanych latach 2015 do dnia dzisiejszego nie wydatkowano żadnych
środków finansowych na artykuły sponsorowane, Gmina publikuje w prasie
ogłoszenia związane z zadaniami wykonywanymi w Gminie i są to ogłoszenia
o sprzedaży nieruchomości, o pracach związanych z planami
zagospodarowania przestrzennego i inne.
Pobiedziski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury i jeśli Państwo mają
zapytanie to proszę zwrócić się bezpośrednio do Dyrektora tej placówki.
Zasady organizacji instytucji kultury reguluje ustawa z 25 października
1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

--
Pozdrawiam
Felicja Tokarska
UMiG Pobiedziska

RE: Wniosek o informacje publiczną przez URZĄD GMINY HRUBIESZÓW 2

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Gminy Hrubieszów

ul. B. Prusa 8

22-500 Hrubieszów

tel.: 846 962 681 w. 11

<http://www.hrubieszow-gmina.pl/> www.hrubieszow-gmina.pl

<mailto:sekretariat@hrubieszow-gmina.pl> sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Gmina Hrubieszów

ul. B. Prusa 8

22-500 Hrubieszów

NIP: 919-17-35-733

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: <https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/odo> https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/odo

----------------KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA:---------------

UWAGA!

Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami przeznaczona jest wyłącznie dla zamierzonego adresata. Wiadomość może zawierać treści poufne i chronione przepisami prawa. Wgląd w treść niniejszej wiadomości i ewentualnych załączników otrzymanej omyłkowo, jej dalsze przekazywanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący jej zamierzonym adresatem, jest niedozwolone i prawnie zabronione. Odbiorca niniejszej wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera wraz z ewentualnymi załącznikami.

ATTENTION!

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

----------KONIEC WIADOMOŚCI / END MESSAGE----------

odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZARSZYN 2

Witam

W załączniku przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 17.07.2018. dot. mediów.

Pozdrawiam

Sekretariat

Urząd Gminy w Zarszynie

Wniosek o udostępnienie z dnia 17.07.2018 przez ALEKSANDRÓW

Gmina Aleksandrów

26-337 Aleksandrów

Gmina Aleksandrów na usługi  związane z promocją między innymi -
ogłoszenia, art. sponsorowane i zakup usług promocyjnych wydatkowała
kwoty:*2015*- 48.891,38zł, *2016*- 54.480,12 zł, *2017*- 65.072,50 zł,
*2018-* 17.945,34 zł. ,

Skarbnik Gminy

Michał Boraniecki.

FW: Wniosek o informacje publiczną przez ZARĘBY KOŚCIELNE

W odpowiedzi na e-maila z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych gminy nie są prowadzone media oraz nie jest prowadzone czasopismo. Gmina na ogłoszenia oraz promocję gminy wydała:

w 2015 roku – 18.603,17

w 2016 roku – 5.191,19

w 2017 roku – 18.537,07

w 2018 roku – 5.882,37

Z poważaniem

Jadwiga Mikołajczyk

Sekretarz Gminy

odpowiedz na wniosek o informacje publiczną przez SULECHÓW

Dzień dobry,
odpowiadając na Państwa zapytanie:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; Jest wydawany Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; gazeta
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; http://www.sulechow.pl/pl/pliki-do-pobrania.html
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; Biuletyn jest zarejestrowany w sądzie.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; http://www.sulechow.pl/pl/pliki-do-pobrania.html
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
2015 r. – 9.757 zł brutto
2016 r. - 5.106 zł brutto
2017 r. – 4.357 zł brutto
24.07.2018 r. – 1.109 zł brutto
Ogłoszenia te obejmowały zarówno informację o rozliczonych projektach UE, ogłoszenia o przetargach, promocję projektów.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do informacji proszę o kontakt.
Pozdrawiam
============================================
Joanna Lange
Inspektor
Wydział Pozyskania Środków Unijnych i Promocji Gminy
Urząd Miejski Sulechów
tel. 68 385 11 28
e-mail: J.Lange@sulechow.pl

Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
NIP: 927-10-00-442, REGON 000526765
tel. centrala: 68 385 11 00
fax: 68 385 46 86

Wniosek o informacje publiczną przez ZAKRZEW

W związku z otrzymanym wnioskiem o informacje publiczną z dnia 18.07.2018 r.
w następującej sprawie:

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Prosimy o wyjaśnienie ostatniego punktu, a mianowicie jak mamy rozumieć
"innego typu promocję"? Czy mamy przedstawić wydatki związane tylko z
mediami? Czy wykazać wydatki na całą promocje tj. również festyny gminne,
dożynki, imprezy jubileuszowe itp. ?

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Wojcieszak

Urząd Gminy w Zakrzewie

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

Tel: 48 610-51-22

Wniosek o udostępnienie z dnia 17.07.2018r. - uzupełnienie przez ALEKSANDRÓW

Gmina Aleksandrów

26-337 Aleksandrów

Gmina Aleksandrów na usługi  związane z promocją między innymi -
ogłoszenia, art. sponsorowane i zakup usług promocyjnych wydatkowała
kwoty:*2015*- 48.891,38zł, *2016*- 54.480,12 zł, *2017*- 65.072,50 zł,
*2018-* 17.945,34 zł. ,

    Ponadto Gmina nie prowadzi działalności wydawniczej ( czasopisma) i
nie prowadzi  działalności  medialnej typu prasa, radio, telewizja.

Skarbnik Gminy

Michał Boraniecki.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GRODZISKO DOLNE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@grodziskodolne.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-24 10:03.

Gmina Kotlin - informacja publiczna przez KOTLIN 1

EDG 523.21.2018 Kotlin, dnia 24-07-2018

W odpowiedzi na pismo z dnia 18-07-2018 r. dotyczącego udzielenia informacji publicznej Urząd Gminy w Kotlinie informuje, że w Urzędzie Gminy w Kotlinie

oraz jednostkach podległych nie są prowadzone media, nie prowadzimy dziennika ani czasopisma. Gmina Kotlin

wydatkuje na ogłoszenia lub artykuły sponsorowane odnośnie sprzedaży gruntów kwotę 67,00 zł brutto za ogłoszenie oraz corocznie

na promocję – życzenia dla mieszkańców w lokalnej prasie w łącznej kwocie nieprzekraczającej kwoty 600,00 zł brutto w latach 2015,2016,2017.

Justyna Zawieja

inspektor do spraw ewidencji działalności gospodarczej i spraw społecznych

Informacja publiczna przez BIAŁOPOLE 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Plik w załączniku.<br></p></body></html>

Gmina Uście Gorlickie - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez UŚCIE GORLICKIE 1

Dzień Dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
17.07.2018 r., przesyłam w załączeniu skan pisma Wójta Gminy Uście
Gorlickie.
Pozostając w poważaniu
Jadwiga Jagieła - Maczuga
Urząd Gminy Uście Gorlickie

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przez STASZÓW 1

W załączeniu przesyłam skan pisma z odpowiedzią na wniosek z dnia
18-07-2018 r.

PS. Linki znajdujące się w piśmie:

- link do strony internetowej z „Monitorami Staszowskimi":
http://www.staszow.pl/monitor-staszowski1.html

- 5 ostatnich numerów „Monitora Staszowskiego" (poniżej linki do plików
w formacie pdf.):

http://old.staszow.pl/images/stories/monitor/2018/monit_2018-01.pdf

http://old.staszow.pl/images/stories/monitor/2017/monit_2017-5.pdf

http://old.staszow.pl/images/stories/monitor/2017/monit_2017-4.pdf

http://old.staszow.pl/images/stories/monitor/2017/monit_2017-3.pdf

http://old.staszow.pl/images/stories/monitor/2017/monit_2017-1.pdf

Pozdrawiam
Grzegorz Niziałek
tel. 15 864 83 92

RE: Wniosek o informacje publiczną przez RESKO 2

Witam,

Przesyłam odpowiedź na wniosek.

Pozdrawiam

Kamila Jaworska

odpowiedź informacja publiczna przez POSTOMINO 5

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia informacji
publicznej uprzejmie informuję, iż:

- Urząd Gminy w Postominie redaguje i wydaje miesięcznik gminny "Szept
Postomina", który nieprzerwanie ukazuje się od 1990 roku,

- link do miesięcznika http://szept.postomino.pl/_/

- "Szept Postomina" ma przydzielony Międzynarodowy Znormalizowany Numer
Wydawnictwa Ciągłego (ISSN), miesięcznik ten nie jest zarejestrowany w
sądzie,

- w załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów w formacie pdf.

- Gmina Postomino na promocję wydatkowała środki finansowe w roku 2015 w
wysokości: 115 226,21 zł, w roku 2016 w wysokości 128 679,29 zł, w roku 2017
w wysokości 217 599,08 zł, w roku 2018 do dnia 24 lipca w wysokości 52
2985,00 zł.

Pozdrawiam

Ewelina Ciróg - promocja i współpraca
tel./fax: (0-59) 846 44 35

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________

Urząd Gminy Postomino
Postomino 30
76-113 Postomino
<http://www.postomino.pl/> www.postomino.pl, <mailto:ug@postomino.pl>
ug@postomino.pl
tel.: (059) 810 85 93, fax: (059) 810 85 84

Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez MIĘDZYZDROJE

Dzień Dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji publicznej informuję jak poniżej:

Anetta Czyżak

Kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą

---------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Ul. Książąt Pomorskich 5

72 – 500 Międzyzdroje

Tel. 91 / 32 80 441, 32 75 654

Kom. 609 519 590

Fax: 91 / 32 75 631

media przez KACZORY

Kaczory, 24 – 07 – 2018 r.

OR.1431.7.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek (e-mail z dnia 18.07.2018 r.) o udzielenie
informacji w sprawie

czy w Urzędzie Gminy prowadzone są media oraz wydatki z tym związane
informuję, że nie są prowadzone media.

Wydatki gminy na promocję (ogłoszenia, artykuły, materiały) w latach
wskazanych we wniosku wyniosły:

 - 2015 r. – 117.767,13 zł

 - 2016 r. – 86.335,55 zł

 - 2017 r. – 74.647,60 zł

 - 2018 r. do dnia 30 czerwca – 30.024,58 zł

Udzielenie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem przez CZEMIERNIKI

Urząd Gminy w Czemiernikach udziela informacji publicznej w związku z
wnioskiem.
Gmina nie prowadzi mediów
-Informacja o wydatkach gminy na ogłoszenia i wydatki typu promocja Gminy
Rok 2015-6.150,00 zł
Rok 2016-2.718,30 zł
Rok 2017-5.301,30 zł
Rok 2018 do dnia udzielenia informacji -608,83 zł

Z poważaniem Alina Cholewa Insp. ds księg budżetowej

Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Witam

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na informację publiczna jaka
wpłynęła do tutejszego Urzędu w dniu 16.07.2018 r.

Pozdrawiam

--

Agnieszka Rogaczewska
Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
tel. 74-816-20-24
www.kamienieczabkowicki.eu

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 08:17:55 +0200
Nadawca: Benedykt Wołoszczuk <woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu>
Adresat: Agnieszka Rogaczewska <rogaczewska@kamzab.pl>, Stanisław
Twardowski <twardowski@kamzab.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 08:05:00 +0200
Nadawca: Ewa Nowak <gmina@kamienieczabkowicki.eu>
Adresat: Benedykt Wołoszczuk <informatyk@kamzab.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Mon, 16 Jul 2018 07:05:04 -0000
Nadawca: sprawa-6994@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-6994@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: gmina@kamzab.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-6994@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Benedykt Wołoszczuk
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki
74 816-20-18, 531-152-644
informatyk@kamzab.pl
www.kamienieczabkowicki.eu

informacja publiczna przez BRODNICA 5

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

1. Tak są prowadzone
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna jest wydawcą miejskiego miesięcznika społeczno -kulturalnego "Ziemia Michałowska"

3) link do gazety ( strona miejska, UM w Brodnicy)

https://issuu.com/brodnica

oraz (starsze wydania gazety)

https://www.portal.brodnica.pl/strona-163-ziemia_michalowska.html

4) Rejstracja ZM

Odbyła się w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Treść decyzji sądu w piśmie z dnia 2009-03-11:

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny zawiadamia o wpisaniu do rejestru czasopism:
- numer rejestru Pr 274
-Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 87-300 Brodnica, Zamkowa 1
-miesięcznik w formie papierowej i elektronicznej
-17 lutego 2009

W dokumentacji MiPBP znajduje się również drugie postanowienie tegoż sądu z dnia 29 marca 2013 r. o wznowieniu wydawania gazety z dniem 1 stycznia 2013 r. po uprzednim zawieszeniu wydawania ZM na lata 2011 i 2012.

5) Pięć ostatnich ZM w załączniku poczty

6)wydatki poniesione w latach 2015 - 2018 na promocje w mediach przez Urzad Miejski w Brodnicy : 2015 r. - 25.458,54 zł, rok 2016 - 35.399,90 zł, rok 2017 - 39.406,40 zł, rok 2018 - 22.679,40

informację wytworzyli: z up. Burmistrza

Elwira Kempczyńska

Sekretarz Miasta

Zdzisława Marciniak - Dyrektor Wydziału RWI

Paweł Stanny - Dyrektor MiPBP

Odpowiedź na informację publiczną przez SURAŻ 2