Re: Wniosek o informacjepubliczną przez LUBRANIEC 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16.07.2018 roku.

Z poważaniem:
Jerzy Pawłowski
Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 roku przez PŁOŃSK 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Olga Kmieć

odpowiedż na wniosek przez KŁOCZEW 1

Witam,
W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem,
Grażyna Pyl, Urząd Gminy Kłoczew

Gmina Rybno- odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYBNO

Rybno, 24.08.2018r.
OrSO. 1431.24.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej , informujemy , że w Urzędzie Gminy Rybno oraz jednostkach organizacyjnych nie prowadzone są media .
Gmina Rybno ma ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane i inne typy promocji wydatkowała odpowiednio w latach :
2015- 9594 zł
2016 - 7441,50zł
2017 - 13954,35zł
2018 - ( na dzień złożenia wniosku) - 5469 zł

Agnieszka Zdunek
--
Pozdrawiam
Gmina Rybno,
96-514 Rybno, ul. Długa 20
NIP: 8371692261, REGON: 750148466
tel./fax (46) 861-14-38

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ŻELAZKÓW

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 roku informuję , co następuje:

-w urzędzie, jak i jednostkach organizacyjnych Gminy Żelazków nie są prowadzone media typu gazeta, radio, telewizja itp.
W związku z powyższym na wszystkie pozostałe pytania ich dotyczących odpowiedź jest negatywna.

Wydatki gminy na cele promocyjne wynosiły :

- w roku 2015 -------19.453 zł,
- w roku 2016------ 984 zł,
- w roku 2017------- 29 241 zł,
- w roku 2018------- 7 995 zł.

Alicja Naskrętska
Sekretarz Gminy

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WIŚLICA

Witam

W nawiązaniu do przesłanej informacji, poniżej przesyłam odpowiedzi na
poszczególne pytania.

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
TAK - Referat Organizacyjny
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
ODNOŚNIKI DO LINKU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE GŁÓWNEJ URZĘDU TJ.
WWW.WISLICA.PL - W PRAWYM GÓRNYM ROGU.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie; -NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; - NIE DOTYCZY
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:

- 2015 r. - 32 734,10 zł

- 2016 r. - 25 791,09 zł

- 2017 r. - 34051,39 zł

- do dnia odpowiedzi na wniosek 2018 r. - 7 191,73 zł

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8894@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Edyta Szostak
Urząd Miasta i Gminy Wiślica
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica
tel. 41 3690 904

Re: Wniosek o informacje publiczną przez GODZISZÓW 7

W odpowiedzi na pismo o udostępnienie informacji publicznej z dn. 17.07.2018 r. w załączeniu przekazuję odpowiedź.
z poważaniem
Ilona Zawadzka
Urząd Gminy w Godziszowie.

KLAUZULA POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość wraz z ew. załącznikami może zawierać informacji prawnie chronione. Ujawnienie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie ich do własnych celów jest zabronione. Jeśli nie jest Pan/Pani adresatem tej wiadomości lub otrzymał/a ją Pan/Pani omyłkowo, proszę o usunięcie wszelkich kopii niniejszej wiadomości oraz o powiadomienie o tym fakcie nadawcy wiadomości.

DISCLAIMER: This message with its potential attachments may contain information, which is protected by applicable laws. Disclosure of this information to any third party or unauthorised use by your own is prohibited. If you are not the intended addressee of this message or if you receive this message in error, please delete any of these copies and inform the sender.

dot. wniosku o informację publiczną przez BRODY 1

W związku z otrzymanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej,
tutejszy urząd przesyła poniżej odpowiedź:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; Nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; Nie
dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. -
Informacje dot. wykonania budżetu w latach 2015-2017 dostępne są na stronie
<http://www.bip.brody.pl> www.bip.brody.pl w zakładce sprawozdania z
wykonania budżetu, rozdział 75075.

----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------

pozdrawiam Michalina Łajtar

Image1URZĄD GMINY BRODY

Rynek 2, 68-343 Brody, tel. 68 3712155 wew. 208

UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez IWONICZ-ZDRÓJ

W odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, że Gmina
Iwonicz-Zdrój nie prowadzi żadnego rodzaju mediów. Natomiast wskazanie
wydatków Gminy na promocję medialną w latach 2015, 2016 i 2017 wymaga
przeprowadzenia dodatkowych czynności związanych z zestawieniem i
wyliczeniem bowiem Urząd nie dysponuje wprost taką informacją i musi ją
dopiero wytworzyć. Stąd w przypadku podtrzymywania tego wniosku w tym
zakresie proszę o wykazanie szczególnego interesu publicznego w żądaniu
uzyskania informacji w tym zakresie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszego pisma pod rygorem pozostawienia sprawy bez
rozpatrzenia.

Pozdrawiam serdecznie

Anna Frodyma

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju

al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój

tel. (13) 43 502 12 wew. 131

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy
o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://www.bip.iwonicz-zdroj.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/ informacją na temat
przetwarzania przez Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju danych osobowych.

W dniu 17.07.2018 o 12:56, Sekretariat UG Iwonicz-Zdrój pisze:

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ROZPRZA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z wyrazami szacunku Łukasz Antoszczyk

--
Łukasz Antoszczyk
Promocja Gminy Rozprza
tel.: (44) 615-80-54,507-079-159
fax.: (44) 615-80-06

sprawa 8384 przez SOCHACZEW

W odpowiedzi na Państwa wniosek, przesłany do Urzędu Miejskiego drogą
elektroniczną dnia 18 lipca, a dotyczący mediów samorządowych i wydatków
ratusza na współpracę z mediami, informuję co następuje:

Ad. 1

Urząd Miejski w Sochaczewie wydaje bezpłatny, dystrybuowany własnymi siłami,
dwutygodnik "Ziemia Sochaczewska". Inne jednostki organizacyjne podległe UM
nie prowadzą działalności na rynku mediów. "Ziemia Sochaczewska", jako
miejski biuletyn, nie przyjmuje żadnych płatnych reklam, ogłoszeń, anonsów,
nawet ogłoszeń drobnych.

Ad. 2

"Ziemia Sochaczewska" jest dwutygodnikiem. Jest tworzona przez pracowników
Referatu Komunikacji Zewnętrznej, działającego w strukturze Wydziału
Kultury, Turystyki i Promocji Miasta UM. Referat prowadzi także miejski
fanpag na facebooku oraz portal Sochaczew.pl, ściśle współpracuje z
miejscową prasą, radiem, portalami internetowymi.

Ad 3.

Każde aktualne wydanie "Ziemi Sochaczewskiej" można znaleźć na głównej
stronie portalu Sochaczew.pl, w dziale "Polecamy".

Ad 4.

Tak. "Ziemia Sochaczewska" nieprzerwanie ukazuje się od 1990 roku i jest
zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Płocku.

Ad. 5

Ostatnie kilka numerów w załączeniu.

Ad. 6

Urząd Miejski realizuje trzy tzw. umowy medialne zawarte z lokalnymi radiami
- radiem Sochaczew, radiem Niepokalanów i radiem Victoria. W każdym z nich
emitowane są miejskie audycje samorządowe. Ponadto stacje obejmują
patronatem największe wydarzenia artystyczne, społeczne, sportowe i
patriotyczne organizowane na terenie miasta.

Łączne wydatki UM na realizację audycji samorządowych na antenie trzech
rozgłośni:

2015: 50.760 zł

2016: 56.760 zł

2017: 62.602,56

2018 (do końca czerwca): 34.380 zł

Z poważaniem

Daniel Wachowski

Referat Komunikacji Zewnętrznej UM

Kom. 693-555-375

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĄTY WROCŁAWSKIE 11

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam.

Z poważaniem,

Weronika Szwaj

inspektor ds. promocji gminy

Gmina Kąty Wrocławskie

Rynek - Ratusz 1

55-080 Kąty Wrocławskie

<mailto:or@katywroclawskie.pl> or@katywroclawskie.pl

<http://www.katywroclawskie.pl/> www.katywroclawskie.pl

tel. 71 390 71 46

fax. 71 390 71 63

poniedziałek 7.30 - 15.30

wtorek 7.30 - 15.30

środa 7.30- 16.00

czwartek 7.30 - 15.30

piątek - 7.30 - 15.00

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Odpowiedź Gminy Narol na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez NAROL 2

OR.1431.26.2018                                       Narol, 24.07.2018 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiedź Gminy Narol na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Urząd Miasta i Gminy Narol udziela poniżej następujących informacji:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
*Nie, jedynie wydawany jeden raz do roku Goniec Narolski, przy okazji
Jarmarku Galicyjskiego.*
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; *Goniec Narolski przygotowywany
jest przez pracownika ds. promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Narol.*
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; *Nie
są dostępne, brak linku.*
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie; *Goniec Narolski jest wydaniem
typowo promocyjnym, skierowanym do niewielkiego kręgu odbiorców. Nie
jest zarejestrowany.*
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; *Przesyłamy w załączeniu 5numery z lat 2014 - 2015 (w następnym
mailu prześlę numery z lat 2016-2018).*
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
*Wydatki na promocję w budżecie:**
**- 2015 r. - 86256,34 zł**
**- 2016 - 84259,14 zł**
**- 2017 r. - 93135,58 zł**
**- 2018 r. - 32480,63 zł**
***
Daniel Lomber
Sekretarz

odpowiedź przez ŚWIĘTAJNO 1

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek

Joanna Kuźmińska

odpowiedź na wniosek przez ŻYRARDÓW 4

Dzień dobry,

Załączam odpowiedź na wniosek

Małgorzata Szustakiewicz

Sekretarz Miasta

_____

Urząd Miasta Żyrardowa / Plac Jana Pawła II nr 1 /96-300 Żyrardów

(46)858-15-15 fax (46) 858-15-11

email : sekretarz@zyrardow.pl internet: www.zyrardow.pl

cid:image003.jpg@01D31110.E9008270

nr 1/4 przez SOCHACZEW 1

--

Daniel Wachowski
Referat Komunikacji Zewnętrznej UM w Sochaczewie
tel. 693-555-375

nr 2/4 przez SOCHACZEW 1

--

Daniel Wachowski
Referat Komunikacji Zewnętrznej UM w Sochaczewie
tel. 693-555-375

numery "Ziemi Sochaczewskiej" przez SOCHACZEW

Nie mogę do maila dołączyć PDF, zatem postaram się pdf-y gazety wysłać z
innego maila, z poczty na Onecie.

nr 3/4 przez SOCHACZEW 1

--

Daniel Wachowski
Referat Komunikacji Zewnętrznej UM w Sochaczewie
tel. 693-555-375

cz. 4/4 przez SOCHACZEW 1

--

Daniel Wachowski
Referat Komunikacji Zewnętrznej UM w Sochaczewie
tel. 693-555-375

Dotyczy odpowiedzi Gminy Narol na wniosek o udostępnienie informacji przez NAROL 1

W załączeniu przesyłam  numer:

Goniec Narolski - 2018

Daniel Lomber
Sekretarz
Gmina Narol

Dotyczy - odpowiedzi na wniosek Gmina Narol przez NAROL 2

W załączeniu przesyłam  numery:

Goniec Narolski - 2017
Goniec Narolski 2016

Daniel Lomber
Sekretarz
Gmina Narol

Informacja publiczna cz.1 przez MSZANA DOLNA 4

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przesyłamy załącznik z udzielonymi informacjami

Pozdrawiam

Agnieszka Józefiak-Lewandowska

Urząd Miasta w Mszanie Dolnej

tel. 18 33 10 622 wew.118

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ŁUKOWICA

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję
co następuje:

- Gmina Łukowica jak i jej jednostki organizacyjne nie prowadzą mediów;

- Gmina Łukowica nie prowadzi dziennika ani czasopisma;

- wydatki Gminy Łukowica na cele związane z promocją w latach jak niżej;

2015r.- 32.156,50 zł,

2016r.- 11.086,67 zł,

2017r.- 13.042,00 zł,

2018r.- 7.646,00 zł.

Z poważaniem,

Adam Górszczyk

Sekretarz Gminy Łukowica

tel. 18 3301522

W dniu 17.07.2018 o 12:40, sprawa-8047@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Informacja publiczna cz.2 przez MSZANA DOLNA 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>