FW: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez STARA BIAŁA 2

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzonych przez Gminę Stara Biała mediów, zawarty we wiadomości e-mail z dnia 18 lipca 2018 r. uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Stara Biała, oprócz prowadzonej strony internetowej www.starabiala.pl, posiada także swój fanpage na portalu Facebook (https://pl-pl.facebook.com/gminastarabiala/). Za prowadzenie strony www odpowiadają po części wszyscy pracownicy tut. Urzędu, a za funkcjonowanie ww. fanpage’a odpowiedzialna jest osoba z zewnątrz, z którą zawarto odpowiednia umowę w tym zakresie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej odpowiada za wydawanie kwartalnika „Nasza Gmina. Informator Gminy Stara Biała”, który nie został zarejestrowany w sądzie. Dostęp do wszystkich numerów czasopisma możliwy jest pod adresem: https://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-kultury-i-sportu/nasza-gmina, a jego ostatnie pięć numerów stanowią załączniki do niniejszej wiadomości.

Wydatki jakie zostały poniesione przez Gminę Stara Biała i jej jednostki organizacyjne na różnego typu promocję wynoszą odpowiednio:

1) 2015 r. – 17 587,77 zł;

2) 2016 r. – 27 724,27 zł;

3) 2017 r. – 11 142,71 zł;

4) do 30 czerwca 2018 r. – 21 575,03 zł.

Biała, dn. 27.07.2018 r.

SO.1431.36.2018

Z poważaniem

z up. Wójta

Aleksandra Cylińska

Sekretarz Gminy Stara Biała

----------------------------------------------------------------------------------------

Adrian Portalski
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 24 366-87-23, fax 24 365-61-65
<mailto:a.portalski@starabiala.pl> a.portalski@starabiala.pl
<http://www.starabiala.pl/> www.starabiala.pl

dotyczy udostępniane danych Gmina Płoty przez PŁOTY 3

Archiwalne wydania Gazety Płotowskiej - http://mgokploty.pl/e-wydanie/

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Sieć obyw.Watchdog w-wa media

--
Elżbieta Charkiewicz
Skarbnik Gminy Płoty
Urząd Miejski w Płotach
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
tel. 91 38 51 415 wew. 35
fax. 91 38 51 866

dotyczy udostępniane danych Gmina Płoty 2 przez PŁOTY 2

Archiwalne wydania Gazety Płotowskiej - http://mgokploty.pl/e-wydanie/

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Sieć obyw.Watchdog w-wa media

--
Elżbieta Charkiewicz
Skarbnik Gminy Płoty
Urząd Miejski w Płotach
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
tel. 91 38 51 415 wew. 35
fax. 91 38 51 866

dotyczy udostępniane danych Gmina Płoty 3 przez PŁOTY 2

Archiwalne wydania Gazety Płotowskiej - http://mgokploty.pl/e-wydanie/

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Sieć obyw.Watchdog w-wa media

--
Elżbieta Charkiewicz
Skarbnik Gminy Płoty
Urząd Miejski w Płotach
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
tel. 91 38 51 415 wew. 35
fax. 91 38 51 866

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIPNO 6

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 lipca 2018 roku.

---
Pozdrawiam
Paweł Romański
Urząd Miejski w Lipnie
Wydział Organizacyjny
tel. 54 288 42 52
tel. kom. 785 221 836

odpowiedź na wniosek przez RZĄŚNIK

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Gmina Rząśnik
niniejszym przekazuje żądane informacje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

W Urzędzie Gminy Rząśnik ani w żadnej jednostce organizacyjnej oraz spółkach
nie są prowadzona ŻADNE media.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Nie dotyczy.
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Nie dotyczy.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie dotyczy.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Nie dotyczy.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Ogólne wydatki Gminy Rząśnik na promocję wynosiły:

W 2015 r. - 21 569,46 zł.

W 2016 r. - 21 601,37 zł.

W 2017 r. - 34 412,84 zł.

W 2018 r. do dnia 27 lipca - 16 997,68 zł.

Informację sporządził:

Sekretarz Gminy

Karol Kołakowski

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Pielgrzymka przez PIELGRZYMKA 1

Dzień dobry.

Przesyłam pismo w załączeniu.

Z poważaniem

Emilia Włodarczyk

Urząd Gminy Pielgrzymka

Re: Wniosek o informacje publiczną przez OSIEK MAŁY

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na niżej wymieniony wniosek Urząd Gminy w Osieku Małym
informuje,że jedynie co wydajemy to Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w
Osieku Małym do użytku służbowego "Osieckie sprawy". Jest on wydawany 2x
w roku. Nie zamieszczamy w tym biuletynie  reklam. Jest dostępny na
stronie www.osiek-maly.pl.

Z poważaniem

/-/ Marek Górczewski

Wójt Gminy Osiek Mały

W dniu 2018-07-18 o 11:40, sprawa-8705@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Urząd Gminy Lipowa przez LIPOWA 8

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 20 lipca 2018r.

Małgorzata Michalska - Gąsiorek

Urząd Gminy Lipowa

Biuro Rady Gminy

cid:image001.png@01D1FDF1.3DA6EAF0

ul. Wiejska 44

34-324 Lipowa

tel. 33 860 15 52

www.lipowa.pl

<mailto:m.michalska@lipowa.pl> m.michalska@lipowa.pl

<mailto:rada.gminy@lipowa.pl> rada.gminy@lipowa.pl

Spełniając obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych, wynikający z
ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO informujemy, że
Państwa adres e-mailowy przetwarzany jest w naszym Urzędzie w bazie poczty
elektronicznej pod ww. adresem i mogą Państwo go przeglądać, uzupełniać,
zmieniać lub żądać usunięcia.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez OSIELSKO

Z upoważnienia Wójta Gminy Osielsko udzielam informacji na wniosek z dnia 16
lipca br. dot. mediów i promocji.
W gminie Osielsko samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury z
siedzibą w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57 jest wydawcą czasopisma "Panorama
Osielska".
Czasopismo jest bezpłatne. Jest także udostępniane w formacie pdf na stronie
internetowej GOK: http://www.gok-osielsko.eu/content/panorama-osielska
Czasopismo jest wpisane do rejestru w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, wpis do
rejestru - 17 wrzesień 2004 r., nr rejestru 499.
Jak poinformowałam wyżej, na stronie internetowej GOK:
http://www.gok-osielsko.eu/content/panorama-osielska są dostępne numery
czasopisma w formie pdf (wszystkie od 2012 roku).
Co do wydatków:
- Wydawanie "Panoramy Osielska" jest zadaniem statutowym GOK. Instytucja kultury
otrzymuje na działalność dotację podmiotową. Ze sprawozdań GOK wynika, że
wydatki na czasopismo wynosiły: w 2015 r. - 20.604,69 zł; w 2016 r. - 18.007,20
zł; w 2017 r. - 17.213,11 zł; w I półroczu 2018 r. - 9.003,60 zł. GOK uzyskiwał
przychody z reklam w "Panoramie Osielska": w 2015 r. - 2.220,00 zł; w 2016 r. -
9.229,00 zł; w 2017 r. - 9.989,00 zł; w I półroczu br. - 5.164,00 zł. Przychody
te pochodziły od osób fizycznych i prawnych zamieszczających reklamy w
czasopiśmie (nie pochodziły z budżetu jst).
- Natomiast wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego (razem Urząd
Gminy i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - rozdział 75075) wynosiły:
w roku 2015 - 84.884,13 zł - omówienie wydatków w sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy - str 55 - link do strony
http://bip.osielsko.pl/?cid=72&bip_id=5264
w roku 2016 - 232.167,06 zł - omówienie wydatków w sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy - str 57 - link do strony
http://bip.osielsko.pl/?cid=72&bip_id=5941
w roku 2017 - 141.255,75 zł - omówienie wydatków w sprawozdaniu z wykonania
budżetu gminy - str 58 - link do strony
http://bip.osielsko.pl/?cid=72&bip_id=6640
w roku 2018 - 59.342,59 zł - wg stanu na 24 lipca br. - omówienie wydatków
za I półrocze będzie podane w informacji za I półrocze w terminie do końca
sierpnia br. - link do strony głównej informacji i sprawozdań -
http://bip.osielsko.pl/?cid=72
Informacji udzieliła Sekretarz Gminy Osielsko, Maria Domańska.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZERWIN

w odpowiedzi na wniosek informujemy gmina ani żadna z jednostek
organizacyjnych gminy nie prowadzi mediów.

Pozdrawiam

Tadeusz Tyszka

Sekretarz Gminy

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8178@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek z dn. 17.07.2018 r. przez NAŁĘCZÓW 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 17.07.2018 r.

Urząd Miejski
ul. Lipowa 3
24-150 Nałęczów 3
Regon 000529226, NIP 716-21-45-175

Nałęczów, 27.07.2018 r.

OR.1431.13.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17
lipca 2018 r. informuję, że Urząd Miejski w Nałęczowie, jak i jednostki
organizacyjne Gminy Nałęczów nie prowadzą mediów innych niż strony
internetowe czy profile na Facebooku. Poniżej jednostki i linki do
aktualnych stron czy profili:

*Urząd Miejski w Nałęczowie- *strona internetowa www.naleczow.pl*,*

*Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie-*strona
internetowa http://sp.naleczow.pl/ oraz
http://gimnazjum.naleczow.net.pl/, blog SKO
https://www.talentowisko.pl/podstawowa/szkola/szkola-podstawowa-im-stefana-zeromskiego-w-naleczowie/,

*Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach-*strona
internetowa http://sppiotrowice107.szkolnastrona.pl/*, *blog SKO
https://www.talentowisko.pl/podstawowa/szkola/szkola-podstawowa-im-adama-zeromskiego-w-piotrowicach/,

*Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Sadurkach-*strona internetowa-
http://spsadurki.szkolnastrona.pl/*, *

facebook https://pl-pl.facebook.com/sadurki.sp/,**

*Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Drzewcach-*strona
internetowa http://www.naleczow.pl/spdrzewce/*,* blog SKO
https://www.talentowisko.pl/podstawowa/szkola/szkola-podstawowa-im-ewy-szelburg-zarembiny-w-drzewcach/,

*Przedszkole im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie*strona internetowa
http://www.przedszkole.naleczow.nogard.pl/strona=strona_glowna*, *

*Nałęczowski Ośrodek Kultury**w Nałęczowie*- strona internetowa
www.noknaleczow.pl,

facebook
https://www.facebook.com/Na%C5%82%C4%99czowski-O%C5%9Brodek-Kultury-Kino-Cisy-Na%C5%82%C4%99cz%C3%B3w-195166733907726/,

*Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w
Nałęczowie*– strona internetowa www.biblioteka.naleczow.net.pl,

facebook
https://www.facebook.com/Miejsko-Gminna-Biblioteka-Publiczna-im-Faustyny-Morzyckiej-w-Na%C5%82%C4%99czowie-516004221778421/,

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie-*strona internetowa
http://www.naleczow.naszops.pl/,

*Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie- *strona
internetowa http://www.mzwik-naleczow.pl/,

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie – *strona
internetowa http://przychodnia-naleczow.pl/.

Poniżej przedstawiamy wydatki Urzędu Miejskiego w Nałęczowie na promocję
w kolejnych latach:
2015 - 93 841,54 zł ,
2016 - 43 732,32 zł ,
2017 - 76 002,02 zł ,
na dzień księgowy 2018.07.20 - 87 693,88 zł.

Z up. Burmistrza

Artur Rumiński
Zastępca Burmistrza

--
Z poważaniem
Anna Krzesińska
Urząd Miejski w Nałęczowie
(81)50-14-500

Re: Wniosek o informacje publiczną przez DĄBROWA TARNOWSKA

*/Znak: RM.1431.7.2018//
//Dąbrowa Tarnowska 27 lipca 2018 r./*

W odpowiedzi na państwa wniosek informuję, że:

* Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej wydaje od grudnia 2018 -
"Wiadomości Dąbrowskie" - bezpłatny przegląd Samorządu Gminy Dąbrowa
Tarnowska;
* Wiadomości Dąbrowskie są czasopismem wydawanym w nieregularnym
odstępie czasowym w nakładzie około 5000 egz. Wydawcą jest Urząd
Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, a redakcją Referat Promocji, Kultury
i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej;
* "Wiadomości Dąbrowskie" nie są zarejestrowane w sądzie;
* Link do wersji /pdf/ na stronie www Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Tarnowskiej; http://www.dabrowatar.pl/wiadomosci-dabrowskie/
* Wydatki Gminy Dąbrowa Tarnowska na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:
o 2015 r. - 11.313,37 zł;
o 2016 r. - 14.442,20 zł;
o 2017 r. - 13.017,98 zł;
o 2018 r. - 3.451,70 zł.

*/Z poważaniem,
Krzysztof Orwat
Kierownik Promocji, Kultury i Informatyzacji
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej/*

W dniu 2018-07-17 o 12:40, sprawa-7991@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej -UG.OA.1431.28.KR.2018 przez CZERWIŃSK NAD WISŁĄ 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 18 lipca 2018r, został
zarejestrowany w dzienniku korespondencyjnym pod numerem L.dz. 2803/18.

Z poważaniem,

Edyta Skibińska

Sekretarka

Urząd Gminy w Czerwińsku nad Wisłą

Tel. 24 23 15 860

Re:Wniosek o informację publiczną przez Bielsko-Biała 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pod poniższym linkiem znajdują się archiwalne numery Magazynu Samorządowego
"W Bielsku-Białej".


<https://wetransfer.com/downloads/f8045bb0ae36a877659bb9d7d0c9f77d2018072308
4250/d33688e04d28a065ce9f34ba443b831420180723084250/59abfa%20>
https://wetransfer.com/downloads/f8045bb0ae36a877659bb9d7d0c9f77d20180723084
250/d33688e04d28a065ce9f34ba443b831420180723084250/59abfa

Biuro Sekretarza Miasta

Urząd Miejski w Bielsku - Białej

Plac Ratuszowy 1

43-300 Bielsko - Biała

tel. (033) 4971 472

e-mail: <mailto:michniowski.sekretariat@um.bielsko.pl>
sekretarz@um.bielsko.pl

(bez tematu) przez ŚWIERKLANY 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV
style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

(bez tematu) przez ŚWIERKLANY 5

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>
<DIV
style='FONT-SIZE: small; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Calibri"; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline'></DIV></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

odpowiedz przez OŻARÓW MAZOWIECKI

Szanowni Państwo

Gmina Ożarów Mazowiecki ma prawo do tytułu periodyka INFORMATOR OŻAROWSKI,
który publikowany jest średnio raz w miesiącu. Tytuł jest zarejestrowany w
sądzie.

Wszystkie wydane numery Informatora dostępne są na stronie
https://ozarow-mazowiecki.pl/informator-ozarowski-i-media-lokalne/informator
-ozarowski/

Dodatkowo Gmina współpracuje z innymi mediami, których nazwy podane są do
publicznej wiadomości na stronie
https://ozarow-mazowiecki.pl/informator-ozarowski-i-media-lokalne/

W części odnoszącej się do ostatniego pytania proszę o doprecyzowanie
terminu - materiały dedykowane oraz innego typu. Zgodnie z ustawą o
dostępie do informacji publicznej podmiot publiczny nie może dokonywać
własnej interpretacji pytania kierowanego jako zapytanie o dostęp do
informacji publicznej.

Z poważaniem

Jolanta Niegrzybowska

Sekretarz Gminy

informacja publiczna przez WOJNICZ 7

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek wraz załącznikami.

sekretarz

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca br.

Z poważaniem

Urząd Miejski
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski

Odpowiedź przez WASILKÓW 1

Witam,

Przesyłam informację w związku z wnioskiem o udzielenie informacji
publicznej.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.

-

Pozdrawiam

Jolanta Skowrońska

Specjalista ds. Promocji Gminy Wasilków

728 805 441

odp. na wniosek o informacje publiczną przez GUBIN 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Pozdrawiam

Magdalena Ziętka

Sekretariat Burmistrza

Urząd Miejski w Gubinie

ul. Piastowska 24

66-620 Gubin

tel. 68 4558100

fax. 68 4558102

Odpowiedź na wniosek przez RYTRO 1

Urząd Gminy Rytro w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Urząd Gminy Rytro

Joanna Tomasiak

odpowiedź na pytania przez SIERADZ 3

Dzień dobry

W odpowiedzi na e-mail z prośbą o udzielenie informacji publicznej w
załączniku przesyłam wyjaśniania

Z poważaniem
Michał Sitarek
--