Re: Wniosek o informacje publiczną przez SZUMOWO 2

W załączeniu odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

W dniu 18.07.2018 o 11:39, sprawa-8557@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Małgorzata Głębocka

Sekretariat Urzędu Gminy Szumowo

[Logo gminy] <http://www.szumowo.pl/>

*Gmina Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo*
Tel. 86 2244140, 86 2244141, 86 4768011, 86 4768012
*Sekretariat:* sekretariat@szumowo.pl
*Poczta ogólna:* szumowo@szumowo.pl

*www: *http://szumowo.pl <http://www.szumowo.pl/>

Gmina Słupno - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez SŁUPNO 6

<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Dzie&#324; dobry,<br>Przesy&#322;am odpowied&#378; na wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej w spos&#243;b &#380;&#261;dany we wniosku tj. przes&#322;anie powy&#380;szych informacji w formie elektronicznej na adres: <br><a href="mailto:sprawa-8381@fedrowanie.siecobywatelska" class="mailto-link">sprawa-8381@fedrowanie.siecobywatelska</a>.pl<br>Do wniosku za&#322;&#261;czam zgodnie z &#380;&#261;daniem wnioskodawcy pi&#281;&#263; ostatnich numer&#243;w gazety G&#322;os S&#322;upna.<br><br>Z wyrazami szacunku,<br><br>Emilia Adamkowska<br><br><br>Biuro Rady i Informacji Publicznej<br><br>Urz&#281;du Gminy w S&#322;upnie<br><br>ul. Miszewska 8a, 09-472 S&#322;upno<br><br>tel. 24 2679588</p><p><br></p><p>Patrycja Parys<br></p><div class="io-ox-signature"><p>Sekretariat <br>Urz&#261;d Gminy w S&#322;upnie<br>ul. Miszewska 8a<br>09-472 S&#322;upno<br>tel. 24 267-95-60<br></p></div></body></html>

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOLUB-DOBRZYŃ 1

W załączeniu pismo dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 16.07.2018 r.

Z poważaniem

--
Lidia Krzyżek
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 10 wew. 38

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRUPSKIMŁYN 2

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 19.07.2018 r.

Urząd Gminy w Krupskim Młynie

ul. Krasickiego 9

42-693 Krupski Młyn

Tel: (32) 285-70-16

Faks: (32) 285-70-77

http://www.bip.krupskimlyn.pl/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wójt Gminy Krupski
Młyn przekazuje poniższe informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Gminy Krupski Młyn jest Wójt Gminy Krupski Młyn. Dane kontaktowe: 42-693
Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, e-mail: gmina@bip.krupskimlyn.pl, tel.
322857016.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 42-693 Krupski Młyn, ul.
Krasickiego 9, e-mail: gwozdz@krupskimlyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze danych, w celu realizacji umów oraz w celu
wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych dane te mogą
zostać ujawnione organom publicznym, osobom fizycznym lub prawnym,
jednostkom lub innym podmiotom w zakresie i w celach wynikających z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres wynikający z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania
lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
wycofaniem.
9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych ma
charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta miedzy stronami umowa
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

FW: odpowiedź na wniosek przez ŚWIERKLANIEC 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek z dnia 20.07.2018r.
dotyczący udostępnienia informacji stanowiącej informację publiczną.

Urząd Gminy Świerklaniec
Referat Organizacyjny, Informatyki, Oświaty i Promocji Gminy tel. (32) 284-74-41

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADOMYŚL WIELKI 2

Urząd Miejski

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa maila z dnia 17 lipca br. przesyłam odpowiedzi na
zadane pytania.

- Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

TAK.

- Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Gazeta: kwartalnik Goniec Radomyski - wydawca Samorządowe Centrum Kultury i
Bibliotek w Radomyślu Wielkim.

Strona internetowa: https://radomyslwielki.pl - Urząd Miejski w Radomyślu
Wielkim

Facebook:
https://www.facebook.com/Gmina-Radomy%C5%9Bl-Wielki-927931523931054/ - Urząd
Miejski w Radomyślu Wielkim

Twitter: https://twitter.com/gminaradomyslw - Urząd Miejski w Radomyślu
Wielkim

Kanał youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbHxZ17fYiyWiQVXk2Cr7oA -
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim

- Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Gazeta nie jest dostępna w Internecie.

- Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

TAK, ISSN 1640-3223

- Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

PDF-y kwartalnika w załącznikach do maila (2 w tym e-mailu, następne 3 - w
kolejnym)

- Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Promocja w mediach:

2015: 7533,1 zł brutto

2016: 7758,2 zł brutto

2017: 13402,41 zł brutto

2018 (do 27 lipca): 4842, 59 zł brutto


Michał Sypek

Sekretarz Gminy

Nowiny Suszeckiej Gminy przez SUSZEC 1

Dzień dobry,

Dosyłam skan pierwszego numeru, w którym czytamy, że początkowo wydawcą był
Urząd Gminy Suszec.

W związku z tym, że w naszym archiwum nie odnaleźliśmy dokumentów zgłoszenia
do Sądu, zwracamy się do Sądu o udostępnienie nam tej informacji - mogło być
tak, ze zgłoszenie było wystosowane przez Urząd Gminy, a nie przez nas.

W załączeniu Kronika z 1994 roku.

Agata Lisowicz-Wala
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

kom. 600 254 266
e-mail: <mailto:agata@kulturasuszec.pl> agata@kulturasuszec.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
NIP: 651-001-02-65
tel. 32 212 44 91 wew. 20
e-mail: <mailto:dk@kulturasuszec.pl> dk@kulturasuszec.pl

<http://www.kulturasuszec.pl/> www.kulturasuszec.pl
<https://www.facebook.com/GOKSuszec> www.facebook.com/GOKSuszec
<https://www.instagram.com/gok_suszec> www.instagram.com/gok_suszec

Kanał na <https://www.youtube.com/channel/UCLtDkOcfw4lngqbFKr_CTvQ> YouTube

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KONSTANTYNÓW 1

Poniżej odpowiedź na wniosek

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; NIE DOTYCZY
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; NIE DOTYCZY
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku

2015 – 17800,00 zł;

2016 – 22557,00zł.;

2017 – 23470,00 zł;

2018 – 15884,00zł.

Z poważaniem

Anna Nitychoruk

Urząd Gminy Konstantynów

tel. 83 341 41 92

<http://www.konstantynow.lubelskie.pl/> nagłówek GMINA mini

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BOJANOWO 6

Dzień dobry,

przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o informację publiczną wraz z
załącznikami.

Z poważaniem

--
Marek Zmuda
podinspektor
Urząd Miejski w Bojanowie
Rynek 12
63-940 Bojanowo
pow. rawicki
woj. wielkopolskie
tel: 65 54 60 468
fax: 65 54 56 640

Odpowiedź na wniosek o udost. inf. pub. - ciąg dalszy przez RADOMYŚL WIELKI 3

Urząd Miejski

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Z uwagi na przekroczony rozmiar plików, przesyłamy PDF-y (3 numery)
czasopisma.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRZEG DOLNY 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

odpowiedz na informacje publiczną przez MEŁGIEW 2

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17
lipca 2018 r., na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U.2016.1764 z późn. zm.)
Urząd Gminy Mełgiew w załączeniu przekazuje odpowiedź.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych,(RODO)
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 RODO Urząd Gminy Mełgiew w załączeniu
przekazuje klauzulę informacyjną o przetwarzania danych osobowych.

Z poważaniem
*Agnieszka Szkudzińska*
Podinspektor ds. Projektów Unijnych
Urząd Gminy Mełgiew
Tel. (81) 460-57-31

Odpowiedź - wniosek o informację publiczną przez CZARNA

W odpowiedzi na e-maila z dnia 17 lipca 2018 roku informuję, że nie
prowadzimy mediów tj. media radio, telewizja, dziennik lub czasopismo,
portale społecznościowe itp.

Przez Urząd/jednostki prowadzone są jedynie strony internetowe.

W przypadku Gminy Czarna jest to www.czarna.com.pl
<http://www.czarna.com.pl> .

Dodatkowo wyjaśniam, że Gmina Czarna poniosła wydatki związane z
publikacjami ogłoszeń głównie w sprawach zmiany studium zagospodarowania
przestrzennego czy też sprzedaży nieruchomości.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub
innego typu promocję wyniosły:

2015 rok - 13 098,56 zł,

2016 rok - 11 403,34 zł,

2017 rok - 19 330,51 zł,

2018 rok - 14 756,10 zł.

Z poważaniem

Mirosław Perz

Sekretarz Gminy Czarna

Dworcowa 6, 39-215 Czarna

Telefon: 14 676 19 50

Urząd Miasta Kalisza. Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Kalisz 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

z poważaniem

--
Wydział Partycypacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel.62 7654 427, 468
e-mail:wpks@um.kalisz.pl
www.kalisz.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r..pdf, Potwierdzenie złożenia elektronicznego podpisu.pdf przez JEMIELNICA 3

Pan

*Szymon Osowski*

Pani

*Katarzyna Batko-Tołuć*

Pan

*Bartosz Wilk*

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

sprawa-7734@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie samorządowych mediów.

--
Pozdrawiam:

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta
tel. 774 623 512
fax. 774 623 510
kom. 502 334 014
e-mail: piotr.pyka@jemielnica.pl

Gmina Koronowo przez KORONOWO 1

Dzień Dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek otrzymany w dniu 16 lipca 2018 r., przesyłam w załączeniu odpowiedź.

z poważaniem

Brygida Berkowicz-Wyrzykowska

UM Koronowo

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Dzień dobry,

W odpowiedzi na zadane pytania informuję:

1. Urząd Miejski i podległe mu jednostki organizacyjne nie prowadzą mediów.
Media prowadzi spółka Ostrowski Park Przemysłowy.

2. Ostrowski Park Przemysłowy prowadzi gazetę.

3. O szczegółowe informacje dotyczące ww. gazety (link, rejestracja,
ostatnie numery) proszę się zwracać bezpośrednio do spółki, która jest
odrębnym podmiotem prawnym.

4. W zakresie zapytania: prosimy o informację o wydatkach gminy na
ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typy
promocję w roku 2015,2016,2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na informuję,
iż udostępnienie wnioskowanej informacji nie nastąpi w terminie
przewidzianym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej z uwagi na konieczność wyszukania informacji i
przygotowania jej według kryteriów wskazanych w Państwa wniosku. Na
podstawie art. 13 ust 2 ww. ustawy informuję, iż odpowiedź na ww. zapytanie
zostanie udostępniona w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

Pozdrawiam

Karolina Krawczyk

Biuro Prasowe

Urząd Miejski

Ostrów Wielkopolski

Gmina Wojcieszków - odp. na wniosek przez WOJCIESZKÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej data
wpływu 18.07.2018r Urząd Gminy w Wojcieszkowie informuje:

- w Urzędzie Gminy i jednostkach nie prowadzone są media,

-wydatki gminy na ogłoszenia:

* 2015 - 369,00 zł

   2016 - 442,80 zł

  2017 - 461,25 zł

  2018 - 276,74 zł

  Pozdrawiam

Anna Trwoga

Skarbnik Gminy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LEŻAJSK 7

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej wraz z załącznikami.

--
Zdzisław Janeczko
Gmina Leżajsk

Wysyłanie wiadomości e-mail: OR.1431.44.2018.KR. przez LWÓWEK ŚLĄSKI 7

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam zgodnie z prośbą scan odpowiedzi pismo znak
OR.1431.44.2018.KR z dnia 27.07.2018 r. na e-maila z dnia 16 lipca 2018
r. Wniosek o informację publiczną wraz z załącznikami.

Jednocześnie informuję, że w załączeniu przesyłam również Powiadomienie
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia wniosku o udostępnienie
informacji publicznej - pismo znak OR.1431.44.1.2018.KR. z dnia
27.07.2018 r. Pismo poszło również pocztą tradycyjną.

Z poważaniem

--

Katarzyna Rosołek
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
Aleja Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwówek Śląski
75 64 77 882

Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZAWNICA 6

Dzień dobry.

W załączaniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej oraz 5 ostatnich numerów naszej lokalnej gazety.

Z poważaniem

Tomasz Ciesielka

Sekretarz Miasta i Gminy Szczawnica

W dniu 2018-07-27 o 13:58, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica pisze:

uzupełnienie przez LEŻAJSK 4

--
Zdzisław Janeczko
Gmina Leżajsk
tel. 17 240 62 35

Odp. na wniosek o udost. inf. pub. przez SZADEK 1

Dzień dobry
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej.
Dziękuję
E.Lubiszewska
UGiM Szadek

Odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018 roku.pdf przez GDÓW 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 roku.
Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z poważaniem
Aleksandra Stanak
Urząd Gminy Gdów

Informacja publiczna przez SUCHEDNIÓW 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek
o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem

MAGDALENA
PRZYJEMSKA

[1]

Links:
------
[1]
http://www.suchedniow.pl/index.php