Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 15 i 16 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Gmina Spytkowice odpowiedź na informacje publiczną przez SPYTKOWICE 5

Odpowiadając na wniosek o informacje publiczna z dnia 17.07.br , informuję:

1.

W urzędzie gminy oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych
nie są prowadzone media.

2.

Gmina Spytkowice wydaje okazjonalnie Kurier Spytkowicki w formie
gminnego informatora, który nie jest zarejestrowany w sądzie.

3.

W załączniku przesyłam ostatnie 5 numerów w/w informatora.

4.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane itp :

2015- 3000 zł www.podhaleregion.pl <http://www.podhaleregion.pl/> i
738 zł (informator) razem: 3738 zł

2016- 3200 zł www.podhaleregion.pl <http://www.podhaleregion.pl/> i
516,60 zł (informator) razem: 3716,60 zł

2017- 4000 zł www.podhaleregion.pl <http://www.podhaleregion.pl/> i
307,50 zł (ulotki) razem: 4307,50 zł

2018- 2200 zł www.podhaleregion.pl <http://www.podhaleregion.pl/> i
651,90 zł (informator) razem: 2851,90 zł

Kwota zawiera koszty druku informatora (ulotek), koszty wynikające z
umowy z portalem www.podhaleregion.pl <http://www.podhaleregion.pl/>
i nie zawiera kosztów zakupu i wykonania gadżetów reklamowych.

Mam nadzieje ze podane informacje okażą się dla Państwa pomocne w
wypadku dodatkowych pytań proszę o informację.

Pozdrawiam

Julian Obara

P/insp ds rozwoju regionalnego,

promocji gminy, sportu i rekreacji

UG Spytkowice

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PIETROWICE WIELKIE 6

Dzień dobry!
W załączniku odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej oraz 5 ostatnich numerów gminnej gazetki w formacie .pdf.

Pozdrawiam!
Gabriela Seidel
Referat Organizacyjno-Prawny
Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich
tel. 32 419 80 75 w.128

Wniosek o informacje publiczną- odpowiedź przez ZBICZNO

Witam, w odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 16-07-2018 dotyczącą
udostępnienia informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż

Gmina Zbiczno jest wydawcą kwartalnika w formie papierowej pn.
"Informator Gminy Zbiczno".
Tytuł jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Toruniu w I Wydziale
Cywilnym
oraz w międzynarodowym systemie informacji w wydawnictwach ciągłych w
Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Gmina w latach 2015-2018- do dnia udzielenia odpowiedzi poniosła wydatki
na promocję w kwocie 44.163,07 złotych.

 Link do gazet na stronie www.zbiczno.pl:

http://zbiczno.pl/informator-gminy-zbiczno/

--
Z poważaniem,
Edyta Fandzloch - Malinowska
Urząd Gminy Zbiczno
tel. 56 493 93 17 wew. 47

**************************************************************************************************
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych, w posiadaniu których jest Urząd Gminy Zbiczno, jest Wójt Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy, z którym można się kontaktować poprzez e-mail IOD@zbiczno.pl, tel. 56 493 93 17. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6
ust.1. lit. a, b oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., w celu obsługi i realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych na wniosek, żądanie lub w związku z umową zawartą ze stroną. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. sąd, policja itd.) oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora, z zachowaniem ochrony
tych danych. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetworzenia, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe, w których posiadaniu jest urząd mogą podlegać zautomatyzowaniu lecz nie będą profilowane. Podanie danych jest dobrowolne (obowiązkowe w zakresie realizacji celów określonych w przepisach prawa) i niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja i powielanie niniejszej
wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękuję.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ŚRODAŚLĄSKA 5

Dzień dobry!

Poniżej odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

1. czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

tak

2. jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

W Gminie Środa Śląska wydawany jest „Kurier Średzki. Informator Gminy
Środa Śląska". Informator ukazuje się obecnie z częstotliwością
półrocznika, a za jego wydawanie odpowiedzialny jest Dom Kultury w
Środzie Śląskiej.

3. prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Gmina Środa Śląska niedawno utworzyła nowy portal internetowy - docelowo
ma się na nim znaleźć sekcja poświęcona „Kurierowi", pdfy zostaną
uzupełnione w najbliższych dniach.

4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

„Kurier Średzki. Informator Gminy Środa Śląska" jest wydawany od
kilkunastu lat. Ponieważ prośba o oficjalne potwierdzenie z Sądu
Okręgowego przekroczyłaby czas odpowiedzi na niniejszy wniosek,
zasięgnęliśmy informacji telefonicznej w Sądzie Okręgowym w Warszawie, z
której wynika, że tytuł „Kurier Średzki. Informator…" jest
zarejestrowany w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

5. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

Pliki w załączniku

6. prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki w budżecie Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w
Środzie Śląskiej,
dział „Promocja gminy w mediach":
2015 - 71 463,97
2016 - 79 651,83
2017 - 64 110,06
2018 do dnia 30.07.2018 - 34 222,67

Pozdrawiam!

Marta Wilczyńska
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej,
inspektor ds. komunikacji zewnętrznej i PR
tel. 721 422 222
---
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Środy Śląskiej;
2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez
e-mail: iod.um@srodaslaska.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane w celach zapewnienia
komunikacji a podstawą prawną ich przetwarzania jest: Art. 6 ust. 1 lit.
a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania
usunięcia ze zbioru;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do
ich sprostowania;
7. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa
Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub
rozporządzenie.

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 17 i 18 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GOLCZEWO 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W trzech kolejnych mailach prześlę skany Głosu Golczewa.

Pozdrawiam,

Zając Magdalena

podinspektor

ds. organizacyjno-administracyjnych

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

tel. 91 32 25 142

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BRZEG 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję w załączeniu informację.

Z wyrazami szacunku,
Marta Elżbieciak

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Miasta w Brzegu
tel. (77) 416 98 45
e-mail: marta.elzbieciak@brzeg.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Gminy Świedziebnia przez ŚWIEDZIEBNIA 1

Dzień dobry,
Przekazuję w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2018 r.

Z poważaniem
Ewa Szymańska
Urząd Gminy Świedziebnia
tel. 531 837 369

Głos Golczewa przez GOLCZEWO 2

c.d.

Zając Magdalena

podinspektor

ds. organizacyjno-administracyjnych

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

tel. 91 32 25 142

wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GZY

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej informuję,
że miedia nie są prowadzone w urzędzie gminy Gzy i jednostkach podległych.

Gmina Gzy nie prowadzi dziennika lub czasopisma. Gmina nie poniosła kosztów
na ogłoszenia, artykuły sponsorowane w roku 2015,2016 ,2017 i 2018 do
chwili obecnej.

Z poważaniem Wiesław Ochtabiński- Zastępca Wójta

Głos Golczewa przez GOLCZEWO 2

c.d.

Zając Magdalena

podinspektor

ds. organizacyjno-administracyjnych

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

tel. 91 32 25 142

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 19 i 20 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Głos Golczewa przez GOLCZEWO 2

c.d.

Zając Magdalena

podinspektor

ds. organizacyjno-administracyjnych

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

tel. 91 32 25 142

Wysyłanie wiadomości e-mail: powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu przez WAŚNIÓW 1

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłamy powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Anna Dudek
Urząd Gminy w Waśniowie
tel.: 41 26 46 026
fax: 41 26 46 028

Głos Golczewa przez GOLCZEWO 2

c.d.

Zając Magdalena

podinspektor

ds. organizacyjno-administracyjnych

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

tel. 91 32 25 142

Fwd: odp. media, ogłoszenia, materiały promocyjne przez Krosno

OK.1431.84.2018.F

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. udzielam odpowiedzi w zakresie:

1) Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odp.1) NIE

2) Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Odp.2) Nie dotyczy

3) Promy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Odp.3) Nie dotyczy

4) Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odp.4) Nie dotyczy

5) Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Odp.5) Nie dotyczy

Odnośnie zapytania w zakresie informacji o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej do dnia 14 września 2018 r. z uwagi na konieczność zebrania informacji za okres wskazany we wniosku od kilu wydziałów.

Paweł Mierzyński
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego,
Zarządzania Kadrami i Kontroli

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 21 i 22 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

SG.1431.33.2018 z 30 lipca 2018 r. | Odpowiedź na informację publiczną [sprawa-7568] przez NOWA DĘBA 1

Dzień dobry,
w załączniku odpowiedź burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba na wniosek o informację publiczną z dnia 17 lipca 2018 r.

Z poważaniem
---

Mirosław Marek
Promocja
Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (15) 846 26 71 w. 303;
promocja@nowadeba.pl
www.nowadeba.pl
.

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 23 i 24 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Re: Wniosek o informację publiczną - Gmina Skołyszyn przez SKOŁYSZYN 1

Odpowiedź w załączeniu.

Wniosek o informacje publiczna Bielsk Podlaski przez BIELSK PODLASKI 1

Szanowni Państwo

Mam przyjemność przesłać odpowiedź Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 18 lipca 2018 roku. Oficjalna odpowiedź znajduje się w załączniku w formacie PDF.

W związku z tym, że w odpowiedzi znajdują się linki do stron internetowych, pozwalam sobie poniżej wkleić treść tej odpowiedzi wraz z aktywnymi linkami.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Jankowski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

k.jankowski@bielsk-podlaski.pl <mailto:k.jankowski@bielsk-podlaski.pl>

Treść pisma w wersji elektronicznej z aktywnymi linkami:

Bielsk Podlaski, 30 lipca 2018

Br.1431.5.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 18 lipca 2018 roku, przesłany drogą elektroniczną, uprzejmie informuję, co następuje:

− W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski funkcjonuje Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta, do którego zadań należy m.in. realizacja zadań służby prasowej oraz prowadzenie spraw z zakresu promocji miasta. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie, dotyczących jednostek organizacyjnych.
W tej sprawie należy zwrócić się do dyrekcji tychże jednostek, których adresy znajdują się pod poniższymi linkami:

jednostki organizacyjne: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/godz_urz/jed_org/

spółki miejskie:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - http://mpecsa.pl/bip/
Przedsiębiorstwo Komunalne - http://pkbielsk.pl/bip/

− Jedną z form promocji miasta jest przygotowywanie nieregularnej wkładki do lokalnego tygodnika „Kuriera Podlaskiego” (wydawca: Agencja Informacyjna „Głos”, pl. Jana Pawła II 5, 17-300 Siemiatycze) – pod tytułem „Informator Bielski. Biuletyn Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie prowadzi innego typu działalności medialnej.
Prócz „Informatora Bielskiego”, do komunikowania się z mieszkańcami służy serwis internetowy – www.bielsk-podlaski.pl <http://www.bielsk-podlaski.pl> .

− Wszystkie numery „Informatora Bielskiego” dostępne są w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta

− „Informator Bielski” jest wkładką do lokalnego tygodnika, a nie oddzielnym dziennikiem lub czasopismem. Nie jest więc zarejestrowany sądowo jako samoistne wydawnictwo. Nie jest też przedsięwzięciem komercyjnym, ani nie stanowi konkurencji dla wydawnictw prywatnych.

− Dowolny numer „Informatora Bielskiego” w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta klikając na link z wybranym numerem. Przesyłanie „Informatora” w formacie PDF drogą e-mailową mija się z celem, gdyż informacje, o których mowa we wniosku, są dostępne w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

− Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r. (w tym na „Informator Bielski”) przedstawiają się następująco:

l.p.

rok

Suma wydatków w zł (brutto)

1.

2015

0

2.

2016

15 928,50

3.

2017

11 328,30

4.

2018 (do 26 lipca)

3 505,50

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 25 i 26 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

RE: Wniosek o informacje publiczną przez WÓLKA 2

Witam serdecznie,

W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłyną do Urzędu Gminy Wólka drogą mailową dnia 17 lipca 2018r. wyjaśniam, iż:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak, w gminie Wólka prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

W gminie Wólka prowadzone są media w postaci czasopisma Wólka News. Wydawcą czasopisma jest gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8.

Ponadto każda jednostka organizacyjna prowadzi stronę internetową:

Gmina Wólka: www.wolka.pl <http://www.wolka.pl>

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce: http://opswolka.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce: http://www.gbpwolka.naszabiblioteka.com/

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie: http://spluszczow.superszkolna.pl/

Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie: http://sppliszczyn.superszkolna.pl/

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach: www.sobianowice.eu <http://www.sobianowice.eu/>

Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym: http://spswid-mal.superszkolna.pl/

Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce - Szkoła Podstawowa: http://szkolaturka.superszkolna.pl/

oraz niektóre z nich social media: posiadają profile na portalach społecznościowych.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Czasopismo jest dostępne pod linkiem:

http://www.wolka.pl/kultura-i-sport/wolka-news/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Czasopismo Wólka News jest zarejestrowane w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Gmina Wólka prowadzi czasopismo Wólka News. Do chwili obecnej zostały wydane 3 numery, które w formacje pdf przesyłam w załączeniu. Z uwagi na pojemność dokumentu, każdy numer przesyłam w oddzielnym mailu.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Informacja o wydatkach gminy Wólka za lata 2015- 2018 (do dnia 15.07.2018r.)

rok

wydatki (3+4+5)

ogłoszenia

materiały dedykowane

inne

1

2

3

4

5

2015

84 149,31 zł

16 121,77 zł

2 632,94 zł

65 394,60 zł

2016

28 968,07 zł

121,77 zł

7 317,40 zł

21 528,90 zł

2017

32 245,71 zł

121,77 zł

10 385,22 zł

21 738,72 zł

2018

41 443,86 zł

- zł

17 954,74 zł

23 489,12 zł

RAZEM:

186 806,95 zł

16 365,31 zł

38 290,30 zł

132 151,34 zł

W kategorii inne mieszczą się m.in. wydatki: organizacja konferencji, składki członkowskie, dotacje związane z dożynkami, udział w konferencjach, forach, skład i druk czasopisma Wólka News, organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Z poważaniem,

Emilia Sikorska

Kierownik Referatu Promocji

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 69

Tel. kom. 885 822 821
faks: 81 746 50 01

www.wolka.pl <http://www.wolka.pl>

emilia.sikorska@wolka.pl <mailto:emilia.sikorska@wolka.pl>

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 27 i 28 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053