Udostępnienie informacji publicznej przez URSZULIN 2

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam wnioskowane informacje.

Z poważaniem

Piotr Wiśniewski

podpis-do-maila-piotr-wisniewski

Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŁAPSZE NIŻNE 1

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17
lipca 2018 r. przesyłam w załączniku odpowiedz Urzędu Gminy w Łapszach
Niżnych.

Poniżej zamieszczam linki do ostatnich 5 numerów gminnego, bezpłatnego
kwartalnika:

nr 6/2018:
https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2018/wiesci%20z%20dz
iedzin/Informator%206-2018%20strona%20www.pdf
nr 5/2018:
https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2018/wiesci%20z%20dz
iedzin/Informator%205-2018.pdf
nr 4/2018:
https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2017/wie%C5%9B%C4%87
i%20z%20dziedzin/informator_4-2017.pdf
<https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2017/wieśći%20z%20d
ziedzin/informator_4-2017.pdf>
nr 3/2018:
https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2017/wie%C5%9B%C4%87
i%20z%20dziedzin/Informator%203-2017.pdf
<https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2017/wieśći%20z%20d
ziedzin/Informator%203-2017.pdf>
nr 2/2018:
https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2017/wie%C5%9B%C4%87
i%20z%20dziedzin/Informator%202-2017.pdf
<https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2017/wieśći%20z%20d
ziedzin/Informator%202-2017.pdf>

Z poważaniem,

Natalii Niemiec

Podispektora ds. informacji i komunikacji społecznej

Urząd Gminy Łapsze Niżne

ul. Jana Pawła II 20

34-442 Łapsze Niżne

tel.: 18 262 89 27

fax: 18 265 93 15

<http://www.lapszenizne.pl/> www.lapszenizne.pl

Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez JELCZ-LASKOWICE

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 16 lipca br.,
dotyczący zorganizowania i prowadzenia działalności samorządowych mediów
przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, jednostki mu podległe lub spółki
gminne, informuję:

- UMiG Jelcz-Laskowice ani jego jednostki organizacyjne lub spółki gminne
"nie prowadzą mediów";

- wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, "materiały dedykowane" itp.
od stycznia 2015 do lipca 2018 roku wyniosły 191 119,39 zł.

Pozdrawiam,

Ksawery Piśniak

Inspektor ds. promocji

tel. 697 907 120

Urząd Miasta i Gminy

ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

www.jelcz-laskowice.pl <http://www.jelcz-laskowice.pl/>

www.fb.com/JLstronaoficjalna

FW: FW: Wniosek o informacje publiczną przez DĘBNO 2

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? W Urzędzie nie są wydawane media, jedynie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie wydaje miesięcznik Samorządowy Biuletyn Informacyjny pn. Merkuriusz Dębnowski

Samo
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie wydaje miesięcznik Samorządowy Biuletyn Informacyjny pn. Merkuriusz Dębnowski

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; https://www.biblioteka.debno.com.pl/strony/menu/86.dhtml

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie- Decyzją Sądu Okręgowego 1 Wydziału Cywilnego w Szczecinie czasopismo wpisano do rejestru dzienników i czasopism pod nr 375, z określeniem wydawcy : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie ul. Mickiewicza 32. W Bibliotece Narodowej zarejestrowane jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN 1641-3679

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf. Dostępne są pod linkiem podanym powyżej.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Gmina Dębno nie korzystała z artykułów sponsorowanych

Z wyrazami szacunku

Anna Szymczyk

Sekretarz Gminy Dębno

t. (+48) 95 760 30 02 do 04 (w. 102)

f. +(48) 95 760 20 30

sekretarz@debno.pl <mailto:e.jenda@debno.pl>

Urząd Miejski w Dębnie

ul. J. Piłsudskiego 5

74-400 Dębno

www.debno.pl <http://www.debno.pl/>

ZUH-2K-RGB

Dołącz do nas na facebooku! <https://www.facebook.com/debno.gmina?ref=ts&fref=ts>

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez KROTOSZYN 1

/Dzień dobry,/

 Przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 18 lipca br. otrzymany
drogą mailową.

/Z poważaniem/

Piotr Barański
Pomoc Administracyjna
Wydział Promocji i Współpracy

tel. +48 62 722 7452

Urząd Miejski w Krotoszynie
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
www.krotoszyn.pl <http://krotoszyn.pl/>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONECK

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2018 r. Urząd Gminy w Konecku uprzejmie informuje, że Gmina Koneck nie prowadzi mediów w formie (np. gazeta, radio, telewizja, inne).

Ponadto informuję,że w 2018 r. wydatki poniesione w związku z artykułami to 6 150,00 zł.

Pozdrawiam

Anna Żak
Urząd Gminy w Konecku
tel. 54 2722302 w.17

Odp. na informacje publiczną PIE.1431.40.2018 przez PAWŁOWICE 2

Szanowny Państwo,

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej znajduje się
w załączniku.

*Klauzula informacyjna *

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr
119, s.1) informuję, że:

1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
Pawłowice jest *Wójt Gminy **Pawłowice **z siedzibą w *Urzędzie
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47-
56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl <mailto:gmina@pawlowice.pl>;

2.

Dane kontaktowe Inspektoraochrony danych: ul. Zjednoczenia 60,
43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-312, adres e-mail:
i.kielkowska@pawlowice.pl <mailto:i.kielkowska@pawlowice.pl>;

3.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wniosku o
udostępnienie informacji publicznej;

4.

Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit c) RODO– przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazaneodbiorcom, państwom
trzecim, organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa;

6.

Pani/Panadane osobowe będą przechowywaneprzez okres niezbędny do
realizacji celu, wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji (5lat, licząc od 1 stycznia
roku następnego po dacie zakończenia sprawy.Po 5latach podjęcie
decyzji o dalszym przechowywaniu, po ekspertyzie pracownika Archiwum
Państwowego);

7.

Podanie przez Panią/Panadanych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji
publicznej;

8.

Na podstawie art. 15 – 19RODO,przysługuje Pani/Panuprawo dostępu do
treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;

9.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania;

10.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

--
--
-------------------------------------------------------
Pozdrawiam,
Sylwia Mazur-Giel
Referat Promocji i Integracji Europejskiej
tel. 32/4756 340
e-mail: s.mazur-giel@pawlowice.pl <mailto:s.mazur-giel@pawlowice.pl>

Gmina Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
tel. 32/4756 300, fax. 32/4756 301
www.pawlowice.pl <http://www.pawlowice.pl>

Odpowiedź na e-mail z dnia 19.07.2018r, przez MIERZĘCICE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-mail z dnia 19.07.2018r. dot.
udostępnienia informacji publicznej.

--
Sekretariat Urzędu Gminy Mierzęcice
tel.(32)2887900, (32)3811500
fax.(32)7500777
e-mail: gmina@mierzecice.pl

Odpowiedź na wniosek z dnia 18.07.2018 r. przez ŁOBŻENICA

Witam serdecznie,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. informuję że Urząd Miejski
Gminy Łobżenica oraz jednostki organizacyjne Gminy Łobżenica nie prowadzą
mediów, czasopism i dzienników.

Poniżej podaję informację o wydatkach poniesionych przez gminę na
ogłoszenia, życzenia, artykuły w mediach lokalnych:

2015 rok - 16340,27 zł

2016 rok - 19861,30 zł

2017 rok - 26207,24 zł

2018 rok - 7205,00 zł

Pozdrawiam

Anna Jankowska

Kierownik Referatu Organizacji i Promocji

Urząd Miejski Gminy Łobżenica

Telefon 534 011 528

ajankowska@lobzenica.pl <mailto:ajankowska@lobzenica.pl>

FW: Wniosek o informacje publiczną, przez Kielce 3

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek przesłany e-mailem w dniu18 lipca 2018 r. w załączeniu przekazuję odpowiedzi na Państwa pytania.

Anna Ciulęba

Rzecznik Prasowy Prezydenta Kielc

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KROSNO ODRZAŃSKIE 2

Dzień dobry,

w załączeniu korespondencja w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Anna Januszkiewicz

Naczelnik Wydziału Promocji

i Rozwoju Gospodarczego

Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 410 97 40

fax. 68 383 51 22

e-mail: a.januszkiewicz@krosnoodrzanskie.pl

www.krosnoodrzanskie.pl <http://www.krosnoodrzanskie.pl/>

www.facebook.com/krosnoodrzanskie

logo krosno

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KROSNO ODRZAŃSKIE

Twoja wiadomość

Do: Anna Januszkiewicz Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:37

odczytano w dniu 2018-07-30 15:33.

Odp na informację publiczną przez OBRYTE

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Obrytem w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
przekazuje następujące dane:

w żadnym z wydziałów w Urzędzie Gminy Obryte, ani w podległej jednostce
nie są prowadzone media,

gmina nie prowadzi dziennika ani czasopism.

Wydatki poniesione na promocję:

- w 2015 r. - 51 533,02 zł

- w 2016 r. - 42 231,00 zł

- w 2017 r. - 44 891,76 zł

- w 2018 r. (do dnia udzielenia odpowiedzi) - 30 075,00 zł.

Z poważaniem

Alina Szczerba

Odpowiedź na wniosek o udost. informacji przez NASIELSK 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 18 lipca br. przesyłam w załączeniu odpowiedź Burmistrza Nasielska.

Z poważaniem,
Marta Paczkowska
Urząd Miejski w Nasielsku
Wydział Administracji i Nadzoru
tel. 23 69 33 055

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BIELSK PODLASKI

Szanowni Państwo

Mam przyjemność przesłać odpowiedź Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 18 lipca 2018 roku. Oficjalna odpowiedź znajduje się w załączniku w formacie PDF.

W związku z tym, że w odpowiedzi znajdują się linki do stron internetowych, pozwalam sobie poniżej wkleić treść tej odpowiedzi wraz z aktywnymi linkami.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Jankowski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

k.jankowski@bielsk-podlaski.pl <mailto:k.jankowski@bielsk-podlaski.pl>

Treść pisma w wersji elektronicznej z aktywnymi linkami:

Bielsk Podlaski, 30 lipca 2018

Br.1431.5.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 18 lipca 2018 roku, przesłany drogą elektroniczną, uprzejmie informuję, co następuje:

− W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski funkcjonuje Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta, do którego zadań należy m.in. realizacja zadań służby prasowej oraz prowadzenie spraw z zakresu promocji miasta. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie, dotyczących jednostek organizacyjnych.
W tej sprawie należy zwrócić się do dyrekcji tychże jednostek, których adresy znajdują się pod poniższymi linkami:

jednostki organizacyjne: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/godz_urz/jed_org/

spółki miejskie:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - http://mpecsa.pl/bip/
Przedsiębiorstwo Komunalne - http://pkbielsk.pl/bip/

− Jedną z form promocji miasta jest przygotowywanie nieregularnej wkładki do lokalnego tygodnika „Kuriera Podlaskiego” (wydawca: Agencja Informacyjna „Głos”, pl. Jana Pawła II 5, 17-300 Siemiatycze) – pod tytułem „Informator Bielski. Biuletyn Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie prowadzi innego typu działalności medialnej.
Prócz „Informatora Bielskiego”, do komunikowania się z mieszkańcami służy serwis internetowy – www.bielsk-podlaski.pl <http://www.bielsk-podlaski.pl> .

− Wszystkie numery „Informatora Bielskiego” dostępne są w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta

− „Informator Bielski” jest wkładką do lokalnego tygodnika, a nie oddzielnym dziennikiem lub czasopismem. Nie jest więc zarejestrowany sądowo jako samoistne wydawnictwo. Nie jest też przedsięwzięciem komercyjnym, ani nie stanowi konkurencji dla wydawnictw prywatnych.

− Dowolny numer „Informatora Bielskiego” w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta klikając na link z wybranym numerem. Przesyłanie „Informatora” w formacie PDF drogą e-mailową mija się z celem, gdyż informacje, o których mowa we wniosku, są dostępne w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

− Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r. (w tym na „Informator Bielski”) przedstawiają się następująco:

l.p.

rok

Suma wydatków w zł (brutto)

1.

2015

0

2.

2016

15 928,50

3.

2017

11 328,30

4.

2018 (do 26 lipca)

3 505,50

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KNURÓW

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję co następuje:
PYT- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;\ODP-tak
PYT
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;ODP-gazeta (tygodnik ,,Przegląd Lokalny"); wydawca Centrum Kultury w Knurowie
PYT
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;ODP-www.przegladlokalny.eu
PYT
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;ODP-tak
PYT
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;ODP- wydania w pdf z lat 2011-2018 dsotępne są za pośrednictwem strony www.przegladlokalny.eu (nie udostępniamy najbardziej aktualnych wydań ze względów komercyjnych)
PYT
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.ODPŁączna kwota poniesionych wydatków przez Urząd Miasta Knurów na artykuły sponsorowane i materiały dedykowane w prasie o charakterze promocyjnym wyniosła: 11 439 zł

z poważaniem,
Krzysztof StryczekKierownik Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji,Współpracy z Organizacjami PozarządowymiUrząd Miasta Knurówtel. 32 339 22 84

Od: sprawa-9178@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: um@knurow.pl
Wysłane: czwartek, 19 lipca, 2018 17:52:22
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9178@fedrowanie.siecobywatelska.plSzymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp. na inf. publiczną przez KŁODZKO 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 lipca br.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Barbara Gargasz

Tel. 74-8654620

Fwd: Fwd: inf publ przez BYTOŃ 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: inf publ
Data: Mon, 30 Jul 2018 15:45:34 +0200
Nadawca: Jolanta Uważyńska <j.uwazynska@local.ug>
Adresat: sprawa-7135@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Jolanta Uważyńska
Insp. d/s organizacji i kadr

Kłodzka Gazeta Miejska - dot. inf. publ. przez KŁODZKO 6

c.d. odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 5
ostatnich numerów wydania Kłodzkiej Gazety Miejskiej.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Barbara Gargasz

Tel. 74-8654620

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ZAWONIA

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2018 r. przesłanym drogą elektroniczną wyjaśniam, że realizacja wniosku nie jest możliwa w ustawowym terminie 14 dni z uwagi na ograniczenia kadrowe związane z okresem urlopowym i realizacją bieżących spraw Gminy Zawonia.

W związku z powyższym załatwienie wniosku nastąpi w terminie określonym przepisem art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) tj. do dnia 16 sierpnia 2018 r.

Z poważaniem

Wojciech Hoffman

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zawonia

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 82

informacja plus gazetka przez PAKOSŁAW 2

W kolejnych plikach wyśle kolejne numery gazetek Gmina Pakosław
B.Konopka

FW: inf. publiczna przez LUBOMIERZ 2

FW: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.1 przez MOKRSKO 3

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem.

--
Natalia Zwierz
Urząd Gminy Mokrsko
98-345 Mokrsko 231
tel./fax 43 886 32 77
www.mokrsko.pl

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

gazeta przez PAKOSŁAW 1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 2 przez MOKRSKO 3

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 2 (ostatnia).

Z poważaniem.

--
Natalia Zwierz
Urząd Gminy Mokrsko
98-345 Mokrsko 231
tel./fax 43 886 32 77
www.mokrsko.pl