RE: Wniosek o informacje publiczną przez SIERPC 6

Dzień dobry

Przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej

--

Marzanna Łabędzka

Inspektor

Biuro ds. Promocji i Komunikacji

Urząd Miejski w Sierpcu

ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc

tel. 24/ 275-86-49

informacja publiczna Miasto Radymno przez RADYMNO

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; NIE

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; NIE

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki na promocję ogółem - na podstawie sprawozdań oraz uchwał
budżetowych

2015 11553,71 zł

2016 - 27618,55 złotych

2017 - 30930,88 złotych

2018 - 82157,62 złotych - plan

Z poważaniem

Janusz Wajhajmer

Sekretarz Miasta Radymna

odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez OSTRÓW LUBELSKI

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informację:

czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
NIE (prowadzony jest biuletyn w nakładzie 99 egzemplarzy wydawany co 2
miesiące przez Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim.

 jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; ND

prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; ND

jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; ND

jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; ND

prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Gmina
Ostrów Lubelski nie ponosiła wydatków w latach 2015-2017

Anna Dados

inspektor ds wojskowych, obronnych i promocji

informacja przez KSIĄŻKI

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lipca 2018r. Urząd Gminy w Książkach informuje,że nie wydajemy gazety ,nie prowadzimy radia i telewizji jak również nasze jednostki organizacyjne nie wydają gazety i nie prowadzą radia i telewizji. Gminę promujemy na naszej stronie internetowej. Wszelkie informacje podajemy również na tablicach informacyjnych i przez sołtysów. Gmina nasza nie ponosi wydatków na artykuły sponsorowane i materiały dedykowane.
Podpisał
Grażyna Cywińska
Sekretarz Gminy

------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na dostęp do informacji publicznej przez BISKUPIEC 1

Witam,

W odpowiedzi na maila z dnia 18.07.2018 r. w załączeniu przesyłam
odpowiedź.

Sylwia Cieślak
Biuro Obsługi Kancelaryjnej

Odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej przez ZAPOLICE 2

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 17 lipca
2018r., dot. udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Kowalska

podinspektor ds. ogólno-administracyjnych

Referat Społeczno-Organizacyjny

Urząd Gminy Zapolice

98-161 Zapolice, ul. Plac Strażacki 5

tel/fax (43) 823-19-82

e-mail: <mailto:urzad@zapolice.pl> urzad@zapolice.pl

<http://www.zapolice.pl> www.zapolice.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŻYTNO 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Michał Bąkowski

Gmina Żytno

RE: Wniosek o informacje publiczną przez OLSZANKA 1

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Gminy Olszanka

774129682-86

www.olszanka.pl

Odp-Wniosek o informację publiczną. przez DOBRE 2

Dobre, dn. 30.07.2018 r.

Urząd Gminy Dobre przesyła w załączeniu odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Z powodu dużego rozmiaru załączników, załączniki będą wysłane kolejno.

---
Z poważaniem,

Natalia Szatkowska
Sekretariat
Urząd Gminy Dobre
tel. 54 285 01 57

odpowiedź na wniosek o informację publiczną Gmina Ropa przez ROPA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję
informację:

W Urzędzie Gminy Ropa oraz w jednostce organizacyjnej gminy Ropa: Gminnym
Ośrodku Kultury, prowadzone są media, są to strony
Internet:http://www.ropa.iap.pl http://www.gokropa.iaw.pl , dodatkowo Urząd
Gminy w Ropie wydaje dla mieszkańców Biuletyn Informacyjny „Razem” w wersji
papierowej, cztery razy w roku. Biuletyn informacyjny nie jest zarejestrowany w
sądzie. Nie posiadamy wersji pdf biuletynu, natomiast na prośbę możemy przesłać
ostatnie 5 numerów w wersji papierowej.

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego
typu promocję wyniosły:

w roku 2015: 21528,79 zł

w roku 2016: 19569,94 zł

w roku 2017: 17883,03 zł

do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku: 9027,00 zł

informację przygotował Tomasz Zając inspektor UG Ropa, tel. 18-3534017

RE: Wniosek o informacje publiczną przez WOJSŁAWICE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dn. 17.07.2018 r.

Sylwester Nizio

Urząd Gminy Wojsławice

zał. 2 przez DOBRE 1

Dobre, dn. 30.07.2018 r.

--
Z poważaniem,

Natalia Szatkowska
Sekretariat
Urząd Gminy Dobre
tel. 54 285 01 57

odp. na wniosek o informację publiczną przez CZARNKÓW

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. w zakresie wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane, Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Czarnków zwraca się z zapytaniem, czy udzielona informacja ma obejmować również ogłoszenia informacji o wywieszeniu wykazów na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych dotyczących nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem a także ogłoszeń o przetargach nieruchomości gminnych na ich sprzedaż, oddanie w najem, dzierżawę itp.

Jeżeli udzielana informacja ma obejmować również powyżej wskazany zakres uprzejmie informuję, że ten wydatek mieści się w szczegółowej klasyfikacji wydatków § 4300 – zakup usług pozostałych. W celu wyodrębnienia powyższych wydatków z niniejszej klasyfikacji, na którą składają się dziesiątki wydatków na na zakup różnego rodzaju usług tylko przez jeden referat, wymaga szczególnych nakładów pracy oraz analizy dokumentacji archiwalnej.

Ponadto ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości, w zależności od ich wartości nie tylko są publikowane w prasie mającej zasięg powiatu (Nadnoteckie Echa prowadzone przez Miejskie Centrum Kultury), lecz również w prasie o zasięgu krajowym. Mając powyższe na uwadze proszę o doprecyzowanie Państwa wniosku.

Z poważaniem

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Jerzy Janyska

zal.3 przez DOBRE 1

Dobre, dn. 30.07.2018 r.

--
Z poważaniem,

Natalia Szatkowska
Sekretariat
Urząd Gminy Dobre
tel. 54 285 01 57

w sprawie informacji publicznej przez CZARNKÓW

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. w zakresie wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane, Główny Specjalista ds. Zagospodarowania Przestrzennego zwraca się z zapytaniem, czy udzielona informacja ma obejmować również ogłoszenia dotyczące wymaganych

ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz

ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

trzech form publikacji: na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej i w prasie lokalnej

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uikzp / planu miejscowego (lub ich zmian),

- w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uikzp / planu miejscowego (lub ich zmian)

- w w sprawie uchwalenia studium uikzp / planu miejscowego (lub ich zmian).

Jeżeli udzielana informacja ma obejmować również powyżej wskazany zakres uprzejmie informuję, że ten wydatek mieści się w szczegółowej klasyfikacji wydatków § 4300 – zakup usług pozostałych.

W celu wyodrębnienia powyższych wydatków z niniejszej klasyfikacji, na którą składają się dziesiątki wydatków tylko jednoosobowego stanowiska pracy, wymaga szczególnych nakładów pracy

oraz analizy dokumentacji archiwalnej.

Mając powyższe na uwadze proszę o doprecyzowanie Państwa wniosku.

Z wyrazami szacunku,

Bogdan Szelmeczka

Główny Specjalista

ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Urząd Miasta Czarnków

Gmina Kowale Oleckie przez KOWALE OLECKIE

Witam

W nawiązaniu do wniosku i informację publiczna z dnia 18.07.2018 r.
informuję iż:

- Urząd Gminy w Kowalach Oleckich i w jednostkach podległych nie są
prowadzone media.

Gmina Kowale Oleckie nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

W odpowiedzi na pytanie o wypadki gminy na promocję typu ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dydaktyczne co roku 2015-2018 wydawana jest
kwota około 3 000,00zł.

Z poważaniem

Tomasz Kosobudzki

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich

ul. Kościuszki 44

19-420 Kowale Oleckie

kosobudzki@kowale.fr.pl <mailto:kosobudzki@kowale.fr.pl>

87 523 82 79 wew. 49

510 198 898

Odp na info pub z dnia 17.07.2018 przez KOŃSKOWOLA

Końskowola, dnia 30 lipca 2018r.

Or.1431.38.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznejz dnia
17.07.2018r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r. o
dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
późn.zm.), informuję:

Ad. 1 Tak

Ad. 2 Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak jest wydawcą
miesięcznika społeczno-kulturalnego „Echo Końskowoli” o numerze ISSN
:1426-0042.

Ad. 3 i 4 Czasopismo nie jest dostępne w Internecie i nie jest
zarejestrowane w sądzie.

Ad. 5 Ze względu na rozmiar plików, uniemożliwiający wysłanie za pomocą
poczt email, żądana informacja dostępna jest pod poniższym adresem:

http://konskowola.info.pl/vol/echo.zip

Ad. 6 Dane w tabeli

Wydatki gminy

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Ogłoszenia gospodarka

Gruntami i nieruchomościami

735,54 zł

1.131,60 zł

1.523,50 zł

798,90 zł

Promocja- ogółem

54.822,23 zł

92.321,03 zł

112.514,78 zł

55.266,90 zł

Nagrody konkursowe

-

-

-

1.000,00 zł

Materiały

19.135,79 zł

20.500,63 zł

36.329,62 zł

31.273,82 zł

Usługi

35.686,44 zł

71.820,40 zł

76.185,16 zł

22.993,08 zł

*Ogółem*

*55.557,77 zł*

*93.452,63 zł*

*114.038,28 zł*

*56.065,80 zł*

Krzysztof Bartuzi

SekretarzGminy Końskowola

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SULMIERZYCE 1

dot. SSO.1431.37.2018.EO

Urząd Gminy w Sulmierzycach w załączeniu niniejszej wiadomości przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.07.2018r.

Z poważaniem

Emilia Olczak

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu

Tel. 44 684-60-56 wew. 132

zał.4 przez DOBRE 1

Dobre, dn. 30.07.2018 r.

--
Z poważaniem,

Natalia Szatkowska
Sekretariat
Urząd Gminy Dobre
tel. 54 285 01 57

zał.5 przez DOBRE 1

Dobre, dn. 30.07.2018 r.

--
Z poważaniem,

Natalia Szatkowska
Sekretariat
Urząd Gminy Dobre
tel. 54 285 01 57

wniosek o informację publiczną przez STRZAŁKOWO 1

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udostępnienie
informacji publicznej. W załącznikach ostatnie pięć numerów biuletynu
gminnego w pdf. Pozdrawiam,

Piotr Woźniak

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Gmina wydaje bezpłatny biuletyn informacyjny pod nazwą „Z Życia Gminy”

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak (ISSN: 1899-0452)

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

pdf w złączniku

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

rok 2015 - 64 031,43 zł
rok 2016 - 55 009,80 zł
rok 2017 - 57 139,93 zł
rok 2018 - 29 434,98 zł

Proszę o potwierdzenie, że wiadomość dotarła.

informacja publiczna przez OBROWO 1

--
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki
są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie,
są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu,
proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy
i usunięcie otrzymanych informacji.

Wniosek o informacje publiczną przez NOWY KAWĘCZYN 1

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. informuje, że w Urzędzie Gminy nie są prowadzone media, o których mowa we wniosku.

Z poważaniem,

Sylwia Pijanka
Sekretarz Gminy

Bez tytułu

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MŚCIWOJÓW 2

Dzień dobry,

W złączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pozdrawiam
Robert Kopeć