Re: Wniosek o informacje publiczną przez BOLESŁAW 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Urząd Gminy Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
www.gminaboleslaw.pl

W dniu 17.07.2018 o 12:40, sprawa-7972@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź Or.1431.30.2018 przez BIELSK PODLASKI 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w/s informacji publicznej z
dnia 18.07.2018r.

Z-ca Wójta Gminy Bielsk Podlaski

Anatol Filipiuk

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 17 lipca br. przez Łódź 3

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 17 lipca br.

Z wyrazami szacunku,
Emilia Bogacka
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
Urząd Miasta Łodzi
Odwiedzaj nasz profil na Facebooku: [ https://www.facebook.com/lodzpl/ | https://www.facebook.com/lodzpl/ ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie
Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia
wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie
[ http://www.bip.uml.lodz.pl/ | www.bip.uml.lodz.pl ] , pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUŁTUSK

       

 
 Dzień dobry,
 
 
W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:
 
 
 
AD1. oraz AD2. 

Gmina Pułtusk jest wydawcą czasopisma samorządowego „Pułtusk nowoczesnym miastem z tradycjami”. 

AD3. 

http://pultusk.pl/bezplatny-kwartalnik-gminy-pultusk/
 
 
 
AD4.
 
Wydawane przez Gminę Pułtusk czasopismo jest zarejestrowane w sądowym rejestrze dzienników i czasopism w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce.
 
 
 
AD5. 

Do pobrania pod ww. linkiem.
 
 
 
AD6. 

Informuję, ze wnoszą Państwo o dostęp do informacji publicznej mającej charakter przetworzony, ponieważ zebranie danych, o które Państwo wnoszą wymaga przetworzenia informacji.
 
Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz.U. 01.112.1198 t.j.) stanowi: „Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego”. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2011 r. IOSK 1365/11 „domaganie się dostępu do informacji publicznej mającej charakter przetworzony, jest zasadne jedynie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, iż jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jeśli zaś żądanie to związane jest z prywatnym interesem wnioskodawcy, który zamierza uzyskane informacje wykorzystać w postępowaniu sądowym, zasadne jest wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej”. (M.Prawn.2011/23/1242; 1083943; Dz.U.2001.112.1198: art.3 ust.1 pkt1; art.16 ust.1).
 
Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze prosimy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma o sprecyzowanie wniosku oraz wykazanie w jakim zakresie uzyskanie tej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
 

 
 Z poważaniem
 
Aneta Purzycka 

Kierownik Samodzielnego Referatu Turystyki i Promocji
 
Urzędu Miejskiego w Pułtusku
 
 
 
 
 
 
 
 

Re: Wniosek o informacje publiczną przez SZAFLARY

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
/*_TAK _*/

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

/_*GAZETA KWARTALNIK WYDAWANA PRZEZ GMINNĄ INSTYTUCJĘ KULTURY TJ. GMINNE
CENTRUM *_//_*KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI W SZAFLARACH*_/

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
/_*https://gckpit.szaflary.pl/*_//**//_*ZAKŁADKA KWARTALNIK*_/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;///_*NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ Z WNIOSKIEM
DO *_//_*GMINNE CENTRUM *_/_*/KULTURY, //PROMOCJI I TURYSTYKI W
SZAFLARACH/*_

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

/_*PRZESŁANIE TREŚCI CZASOPISM NIE STANOWI INFORMACJI PUBLICZNEJ, W
ZWIĄZKU Z TYM  WNIOSEK NALEŻY SKIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO  WYDAWCY MEDIÓW
TJ. *_//_*GMINNE CENTRUM *_//_*KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI W SZAFLARACH*_/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

/_*PONIŻEJ PRZESYŁAM ZESTAWIENIE WYDATKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY PONIESIONE
PRZEZ URZĄD GMINY.
*_/

/_*O KWOTĘ POZOSTAŁYCH WYDATKÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ Z WNIOSKIEM DO
*_//_*GMINNE CENTRUM *_//_*KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI W SZAFLARACH*_/

/*Rok 2015 *//*
*//*- komunikaty Radio Alex - 1230 zł*//*
*//*- kolumna informacyjna Tygodnik Podhalański - 3198 zł*//*
*//*Razem rok 2015 - 4428 zł*//*
*//**//*
*//*Rok 2016*//*
*//*- kolumna informacyjna Tygodnik Podhalański - 4797 zł*//*
*//**/

/*Rok 2017 - 0 zł*//*
*//*Rok 2018 - 0 zł*/

W dniu 2018-07-17 o 12:40, sprawa-8111@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
*Alicja Garbacz*
Sekretarz Gminy Szaflary
18 26-123-12
sekretarz@szaflary.pl
Urzšąd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel/fax. 18 275-49-77
www.szaflary.pl | sekretariat@szaflary.pl
godziny urzędowania:
Pn: 8:00 - 17:00 | Wt-Cz: 8:00 - 16:00 | Pt: 8:00 - 15:00
RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szaflary
<https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,m,306253,rodo.html>
Zanim wydrukujesz ten e-mail pomyśl o œśrodowisku
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłąšcznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana. Wgląd w treśœć wiadomośœci
otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju wykorzystanie, przez osobę lub podmiot nie będący
adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
jšą omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie jej z
komputera.

FW: Wniosek o informacje publiczną przez ŁUKÓW 1

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej odpowiadamy, że:

Pytanie 1: Nie, w żadnym z wymienionych przez Państwa jednostkach nie są prowadzone media, jednocześnie odpowiedź na pytania od 2 do 5 nas nie dotyczą.

Pytanie 6: Wydatki poniesione przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami wyniosły w poszczególnych latach:

2015 – 10 tysięcy złotych (emisja spotu reklamowego)

2016 – 5 tysięcy złotych (nagranie spotu reklamowego)

2017 – 2 tysiące złotych (emisja spotu reklamowego)

2018 – 2 tysiące złotych (emisja programów proekologicznych)

Wydatki poniesione przez Wydział Gospodarki Nieruchomo0ściami i Planowania Przestrzennego:

2015 rok – 7 993,50 zł

2016 rok – 3 842,22 zł

2017 rok – 1 348,62 zł

2018 rok – 1 968,68 zł

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Rok 2016 – 2 tysiące złotych (ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury zamieszczone w dwóch dziennikach regionalnych)

Wydział Promocji:

Wydatki gminy (Wydział Promocji) na ogłoszenia, artykuły sponsorowane lub innego rodzaju promocję zostały wykazane w rejestrze umów dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=229

Z wyrazami szacunku,

Kacper Sacharczuk,

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,

Urząd Miasta Łuków.

dot. wniosku oudostępnienie informacji publicznej przez SKARŻYSKO-KAMIENNA 1

W załączeniu przesyłam informacje o przesunięciu terminu
rozpatrzenia Państwa wniosku.

Agnieszka Jarosińska
Urząd Miasta
w Skarżysku-Kamiennej
tel. 41 2520106

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TOLKMICKO 4

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

W dniu 18.07.2018 o 12:36, sprawa-9122@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

______________________________________

*Pozdrawiam
Ewelina Wielesik
sekretariat@tolkmicko.pl

*

/URZĄD MIASTA I GMINY TOLKMICKO
82 - 340 Tolkmicko
ul. Plac Wolności 3
tel. 55 231 61 21 (w.11)
tel. 55 612 91 71 (w.11)
kom. 661 777 125 (w.11)
/

<https://tolkmicko.pl>
<https://www.tolkmicko.pl/index.php/rodo>

zapytanie publiczne przez POŁCZYN-ZDRÓJ

Dzień dobry

W odpowiedzi na zapytanie złożone drogą elektroniczną w dniu 18 lipca br
informuję , że:

1/ Gminna jednostka Kultury- Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju jest wydawcą
magazynu kulturalno- samorządowego " Połczyńskie Wiadomości Kulturalne",
ISSN 2449-5808;

- magazyn jest wydawany nieregularnie , jest udostępniany bezpłatnie

- magazyn nie jest dostępny w Internecie

Dane wydawcy:

Centrum Kultury

Ul. Wojska Polskiego 54

78-320 Połczyn-Zdrój

Tel. 0.94 36 54 163

Dyrektor- Tomasz Chmielewski

2/ Wydatki na promocję w gminie Połczyn-Zdrój ( wydawnictwa - przewodniki,
mapy, albumy, artykuły sponsorowane, współpraca z zagranicą, opracowywanie
programów i planów rozwoju, organizacja przedsięwzięć kulturalno-
rekreacyjnych, itp) :

-2015 r. - 186.640 zł;

- 2016 r.- 77.076,08 zł

-2017 r.- 159.489,75 zł

- 2018 - ok. 34. 500 zł

Z poważaniem

Jolanta Olszewska

Kierownik Rozwoju Gminy

Tel. O.94 36 66 120

RE: Wniosek o informację publiczną przez Kraków 3

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. Biuro Prasowe przesyła w załączeniu stosowną informację.

Z poważaniem

Ewa Wiznerowicz
Podinspektor

BIURO PRASOWE
Stanowisko ds. Organizacyjno - Budżetowych

+48 12 616 13 60
Ewa.Wiznerowicz@um.krakow.pl<mailto:Ewa.Wiznerowicz@um.krakow.pl>

[cid:image001.png@01D30F67.153E5110]

Urząd Miasta Krakowa
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
tel. +48 12 616 13 60, fax +48 12 616 17 11
www.krakow.pl<http://www.krakow.pl/>

Informacja przez PRUSZCZ

Dzień dobry

W odpowiedzi na e-maila z zapytaniem z dnia 16.07.2018 r. udzielamy
następujęcej informacji.

Ad. 1 Tak

Ad. 2 Gminny flesz informacyjny

Ad.3 https://www.youtube.com/channel/UCh9Yv8nN3NClG7P1N_6WZOgy

Ad.4,5  Nie dotyczy

Ad.6 Budżet na promocję  jest dostępny http://bip.pruszcz.pl/   w
zakładce Finanse Gminy Pruszcz

--
Alina Malanowska

Inspektor ds.promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych

tel. 52 562 43 07

e-mail: promocja@pruszcz.pl

Urząd Gminy Pruszcz
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz

http://www.pruszcz.pl/

Odpowiedź na informację publiczną przez PILCHOWICE 11

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.
Urząd Gminy Pilchowice
ul.Damrota 6
44-145 Pilchowice

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

odp. Wniosek o informacje publiczną przez OSTRÓW

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o
udostępnienie informacji publicznej

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
W Urzędzie Gminy w Ostrowie prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;
Wydajemy co kwartał Biuletyn Samorządowy Gminy Ostrów Życie Ostrowa.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
<http://ostrow.gmina.pl/kultura/gazeta-zycie-ostrowa.html>
http://ostrow.gmina.pl/kultura/gazeta-zycie-ostrowa.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
Biuletyn jest zarejestrowany- posiada numer ISSN: 1898-5394

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Wszystkie numery gazety są do pobrania w formacie PDF pod adresem:
<http://ostrow.gmina.pl/kultura/gazeta-zycie-ostrowa.html>
http://ostrow.gmina.pl/kultura/gazeta-zycie-ostrowa.html

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki 2015 r

Życie Ostrowa - 4332,06

Kalendarze - 4407,73

Torby z logo Gminy - 1387,44

Wydatki 2016 r

Życie Ostrowa - 4789,62

Wydatki 2017 r

Życie Ostrowa - 4103,28

Reklama w folderze Podkarpackie - 3075

Promocja w Albumie Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu - 3690

Teczki okolicznościowe - 750

Wydatki 2018 r

Życie Ostrowa - 3193,08

Ulotka Podsumowanie Inwestycji - 744

Agnieszka Sochacka

Urząd Gminy Ostrów

39-103 Ostrów 225

FW: odpowiedz na informację publiczną przez SKIERNIEWICE

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 17 lipca 2018 roku
Urząd Gminy Skierniewice informuje iż w JST oraz podległych jednostkach nie
prowadzone są żadne media.

Natomiast od maja 2016 roku Gmina prezentuje się w radiu RSC. Koszt tej
promocji wynosi rocznie wydatek w kwocie brutto:

2015 r. - 0,00 zł

2016 r. - 2 214,00 zł

2017 r. - 2 9529,00 zł

2018 r.- 1 623,60 zł

Pozdrawiam, Czesława Cieślak

Skarbnik Gminy Skierniewice

odpowiedź na pytania Gmina Jednorożec przez JEDNOROŻEC 2

Witam,

Odpowiedź w załączniku.

Z poważaniem

--

odpowiedź przez KONIECPOL 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam
Monika Franiasz
Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SOBOLEW 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 Urząd Gminy w Sobolewie informuję, iż:

- w urzędzie oraz w żadnym z jego wydziałów, jednostek organizacyjnych oraz samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone media żadnego typu,

- gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma,

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia 30 czerwca 2018 roku wynoszą:

- 2015 – 33 338,09 zł

- 2016 – 3684,41 zł

- 2017 – 5784,78 zł

- 2018 – do 30 czerwca 2018 roku – 6273,41 zł

Z poważaniem

Urząd Gminy w Sobolewie

RE: Wniosek o informacje publiczną przez DREZDENKO 8

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź w sprawie wniosku o informację publiczną.

Odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r. CZ I przez JEDLICZE 4

Odpowiedź na wniosek o  dostępie do informacji publicznej z dnia
17.07.2018 r. CZ I. W kolejnym mailu pozostałe wnioskowane dane.

Sekretariat Urzędu Gminy w Jedliczu

--

/

Ta wiadomość zawiera informacje poufne lub zastrzeżone i jest
przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby lub podmiotu. Jeśli nie
jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej
rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować, oraz wykorzystywać zawartych
tutaj informacji. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej
wiadomości i usunięcie jej z komputera. Z powodu możliwego
przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub
niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty
elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego
nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia
występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
prosimy żądać wersji drukowanej.

/

Wniosek o informację publiczną przez PŁOŃSK 7

Dzień dobry,

Zgodnie z Państwa wnioskiem z 18 lipca br. o udostępnie informacji
publicznej dot. mediów i wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w załączeniu
przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem
--
Iwona Rydzewska

Referat ds. Promocji, Konsultacji
i Inicjatyw Społecznych

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel. 023 663 13 34
fax. 023 661 55 11

www.plonsk.pl

pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Szczecin 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

Pozdrawiam

Adriana Zwolińska

Główny Specjalista

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl
Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce "Ochrona danych osobowych/RODO".

Przesyłamy odpowiedź o informacje publiczną przez RZEZAWA 1

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości
WP

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERZCHOSŁAWICE 1

Dzień dobry,

W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej przesyłam odpowiedź.

Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z poważaniem

Z up. Wójta podpisał Krzysztof Fitrzyk - Sekretarz

Urząd Gminy Wierzchosławice
Tel. 14 631-90-12
www.wierzchoslawice.pl

Proszowice- odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PROSZOWICE

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji--Sieć Obywatelska Watchdog
Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji publicznej informuj
złożony w dniu 17 lipca br.informuję, że w Urzędzie Gminy i Miasta
Proszowice ani w jednostce organizacyjnej gminy tj. Centrum Kultury i
Wypoczynku w Proszowicach nie są prowadzone media typu gazeta, radio,
telewizja ani inne.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję wyniosły; w roku 2015 – *442,80 zł* , roku 2016
- *5.965,50 zł*, roku 2017 *- 676,10 zł*i w 2018 roku do dnia udzielenia
odpowiedzi na wniosek *4.308,50 zł.*

*Ewa Oleksy-Baranowska inspektor  BRP UGiM Proszowice*

gmina Jodłowa przez JODŁOWA 1

Witam,
W załązceniu składam odpowiedź do wnioseku o udostępnienie informacji
publicznej.


Pozdrawiam
Edyta Latocha