Informacja przez PRUSZCZ

Dzień dobry

W odpowiedzi na e-maila z zapytaniem z dnia 16.07.2018 r. udzielamy
następujęcej informacji.

Ad. 1 Tak

Ad. 2 Gminny flesz informacyjny

Ad.3 https://www.youtube.com/channel/UCh9Yv8nN3NClG7P1N_6WZOgy

Ad.4,5  Nie dotyczy

Ad.6 Budżet na promocję  jest dostępny http://bip.pruszcz.pl/   w
zakładce Finanse Gminy Pruszcz

--
Alina Malanowska

Inspektor ds.promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych

tel. 52 562 43 07

e-mail: promocja@pruszcz.pl

Urząd Gminy Pruszcz
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz

http://www.pruszcz.pl/

Odpowiedź na informację publiczną przez PILCHOWICE 11

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.
Urząd Gminy Pilchowice
ul.Damrota 6
44-145 Pilchowice

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

odp. Wniosek o informacje publiczną przez OSTRÓW

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o
udostępnienie informacji publicznej

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
W Urzędzie Gminy w Ostrowie prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;
Wydajemy co kwartał Biuletyn Samorządowy Gminy Ostrów Życie Ostrowa.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
<http://ostrow.gmina.pl/kultura/gazeta-zycie-ostrowa.html>
http://ostrow.gmina.pl/kultura/gazeta-zycie-ostrowa.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
Biuletyn jest zarejestrowany- posiada numer ISSN: 1898-5394

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Wszystkie numery gazety są do pobrania w formacie PDF pod adresem:
<http://ostrow.gmina.pl/kultura/gazeta-zycie-ostrowa.html>
http://ostrow.gmina.pl/kultura/gazeta-zycie-ostrowa.html

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki 2015 r

Życie Ostrowa - 4332,06

Kalendarze - 4407,73

Torby z logo Gminy - 1387,44

Wydatki 2016 r

Życie Ostrowa - 4789,62

Wydatki 2017 r

Życie Ostrowa - 4103,28

Reklama w folderze Podkarpackie - 3075

Promocja w Albumie Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu - 3690

Teczki okolicznościowe - 750

Wydatki 2018 r

Życie Ostrowa - 3193,08

Ulotka Podsumowanie Inwestycji - 744

Agnieszka Sochacka

Urząd Gminy Ostrów

39-103 Ostrów 225

FW: odpowiedz na informację publiczną przez SKIERNIEWICE

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 17 lipca 2018 roku
Urząd Gminy Skierniewice informuje iż w JST oraz podległych jednostkach nie
prowadzone są żadne media.

Natomiast od maja 2016 roku Gmina prezentuje się w radiu RSC. Koszt tej
promocji wynosi rocznie wydatek w kwocie brutto:

2015 r. - 0,00 zł

2016 r. - 2 214,00 zł

2017 r. - 2 9529,00 zł

2018 r.- 1 623,60 zł

Pozdrawiam, Czesława Cieślak

Skarbnik Gminy Skierniewice

odpowiedź na pytania Gmina Jednorożec przez JEDNOROŻEC 2

Witam,

Odpowiedź w załączniku.

Z poważaniem

--

odpowiedź przez KONIECPOL 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam
Monika Franiasz
Urząd Miasta i Gminy Koniecpol

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SOBOLEW 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 Urząd Gminy w Sobolewie informuję, iż:

- w urzędzie oraz w żadnym z jego wydziałów, jednostek organizacyjnych oraz samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone media żadnego typu,

- gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma,

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia 30 czerwca 2018 roku wynoszą:

- 2015 – 33 338,09 zł

- 2016 – 3684,41 zł

- 2017 – 5784,78 zł

- 2018 – do 30 czerwca 2018 roku – 6273,41 zł

Z poważaniem

Urząd Gminy w Sobolewie

RE: Wniosek o informacje publiczną przez DREZDENKO 8

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź w sprawie wniosku o informację publiczną.

Odpowiedź na wniosek o dostępie do informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r. CZ I przez JEDLICZE 4

Odpowiedź na wniosek o  dostępie do informacji publicznej z dnia
17.07.2018 r. CZ I. W kolejnym mailu pozostałe wnioskowane dane.

Sekretariat Urzędu Gminy w Jedliczu

--

/

Ta wiadomość zawiera informacje poufne lub zastrzeżone i jest
przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby lub podmiotu. Jeśli nie
jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej
rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować, oraz wykorzystywać zawartych
tutaj informacji. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej
wiadomości i usunięcie jej z komputera. Z powodu możliwego
przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub
niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty
elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego
nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia
występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
prosimy żądać wersji drukowanej.

/

Wniosek o informację publiczną przez PŁOŃSK 7

Dzień dobry,

Zgodnie z Państwa wnioskiem z 18 lipca br. o udostępnie informacji
publicznej dot. mediów i wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w załączeniu
przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem
--
Iwona Rydzewska

Referat ds. Promocji, Konsultacji
i Inicjatyw Społecznych

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel. 023 663 13 34
fax. 023 661 55 11

www.plonsk.pl

pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Szczecin 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

Pozdrawiam

Adriana Zwolińska

Główny Specjalista

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl
Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce "Ochrona danych osobowych/RODO".

Przesyłamy odpowiedź o informacje publiczną przez RZEZAWA 1

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości
WP

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERZCHOSŁAWICE 1

Dzień dobry,

W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej przesyłam odpowiedź.

Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z poważaniem

Z up. Wójta podpisał Krzysztof Fitrzyk - Sekretarz

Urząd Gminy Wierzchosławice
Tel. 14 631-90-12
www.wierzchoslawice.pl

Proszowice- odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PROSZOWICE

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji--Sieć Obywatelska Watchdog
Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji publicznej informuj
złożony w dniu 17 lipca br.informuję, że w Urzędzie Gminy i Miasta
Proszowice ani w jednostce organizacyjnej gminy tj. Centrum Kultury i
Wypoczynku w Proszowicach nie są prowadzone media typu gazeta, radio,
telewizja ani inne.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję wyniosły; w roku 2015 – *442,80 zł* , roku 2016
- *5.965,50 zł*, roku 2017 *- 676,10 zł*i w 2018 roku do dnia udzielenia
odpowiedzi na wniosek *4.308,50 zł.*

*Ewa Oleksy-Baranowska inspektor  BRP UGiM Proszowice*

gmina Jodłowa przez JODŁOWA 1

Witam,
W załązceniu składam odpowiedź do wnioseku o udostępnienie informacji
publicznej.


Pozdrawiam
Edyta Latocha

Fwd: odpowiedź na wniosek o dostępie na informację publiczną RS.1431.65.2018 ASt CZ II przez JEDLICZE 3

Odpowiedź na wniosek o  dostępie do informacji publicznej z dnia
17.07.2018 r. CZ II.

Sekretariat Urzędu Gminy w Jedliczu

/

Ta wiadomość zawiera informacje poufne lub zastrzeżone i jest
przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby lub podmiotu. Jeśli nie
jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej
rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować, oraz wykorzystywać zawartych
tutaj informacji. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej
wiadomości i usunięcie jej z komputera. Z powodu możliwego
przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub
niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty
elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego
nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia
występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej
przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości,
prosimy żądać wersji drukowanej.

/

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIETRZYCHOWICE 1

Dzień dobry,

W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej przesyłam odpowiedź.

Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z poważaniem

Z up. Wójta podpisał Krzysztof Fitrzyk - Sekretarz

Urząd Gminy Wierzchosławice
Tel. 14 631-90-12
www.wierzchoslawice.pl

Odpowiedź na Informację Publiczną przez ŚWIĘCIECHOWA 1

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie Informacji Publicznej.

z poważaniem
Sandra Sztor
Biuro Rady Gminy

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 655 333 519

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez GÓRNO

W odpowiedzi na maila informujemy:
- Urząd Gminy Górno prowadzi stronę internetową www.gorno.pl oraz BIP
www.gorno.biuletyn.net, prowadzony jest również profil na facebooku
https://www.facebook.com/GminaGorno/  oraz redagowana jest gazetka Głos
Górna. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury prowadzi stronę www.gokgorno.pl,
Zakład Usług Komunalnych prowadzi stronę http://www.zuk-gorno.pl/, GOPS
prowadzi stronę
http://www.gopsgorno.pl/,<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwid2eeOpcncAhUjG5oKHfWkCicQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.scogorno.pl%2F&usg=AOvVaw0WfVXJMsLDp1hxFUX9vz0R>Samorządowe
Centrum Oświaty w Górnie prowadzi stronę www.scogorno.pl
- miesięcznik Głos Górna jest zarejestrowany w sądzie,  link do strony z
numerami aktualnymi i archiwalnymi -
http://www.gorno.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=136&sub=136&strona=1
- dane dotyczące wydatków gminy m.in. z zakresu promocji jst
przedstawiono w sprawozdaniach zamieszczonych na BIP Urzędu Gminy pod
linkiem
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=gorno/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=119&id=253&str=1

__ Pozdrawiam Łukasz Susło UG Górno

W dniu 2018-07-31 o 13:40, Gmina pisze:

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez OPATÓW 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłamy odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (mail z dnia 19 lipca 2018 roku).

--
UG Opatów
ul. Tadeusza Kościuszki 27
42-152 Opatów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYRAKÓW 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej wraz z 2 numerami kuriera gminnego , pozostałe 3 numery
przekazane zostaną w kolejnej wiadomości ze względu na ograniczenia skrzynki
pocztowej, co do wielkości przesyłanych plików.

Z poważaniem

Marta Erazmus

Sekretarz gminy Żyraków

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 2 część przez ŻYRAKÓW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 3 część przez ŻYRAKÓW 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 2 część przez ŻYRAKÓW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 3 część przez ŻYRAKÓW 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>