odpowiedź na wniosek przez SŁAWNO 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.<br></p><p><br></p><div class="io-ox-signature"><p>-----------------------------------------<br>Z poważaniem<br>Alina Kr&#243;l<br>Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego<br>tel. 44 755 18 69<br>e-mail: <a href="mailto:kadry@ugsawno.p">kadry@ugslawno.pl</a><br></p><p><span style="font-size: 8pt;">Urząd Gminy w Sławnie</span><br><span style="font-size: 8pt;">ul. Marszałka J&#243;zefa Piłsudskiego 31</span><br><span style="font-size: 8pt;">tel. 44 755 18 50</span><br><span style="font-size: 8pt;">fax 44 755 18 51</span><br><span style="font-size: 8pt;">www.ugslawno.pl</span><br></p></div></body></html>

Odp. informacja publiczna przez LEŻAJSK

Witam

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji
publicznej, informuję:

1.
Tak(http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyLezajsk/document/118321/UchwałC5%82a-III_13_2010)
2. Nie utworzono
3. Nie
4. Tak
(http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyLezajsk/document/123060/Uchwa%C5%82a-VIII_52_2015)
5. 2014 - 110 uchwał, 2015 - 94 uchwały, 2016 - 120
6. Nie były przeprowadzane
7. Nie utworzono
8. Nie utworzono
9. Tak
(http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyLezajsk/document/122977/Uchwa%C5%82a-VI_43_2015)
10.
http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyLezajsk/tabBrowser/bags//1021/Zarz%C4%85dzenia-W%C3%B3jta
11. Nie funkcjonuje.

Pozdrawiam

--
Aleksandra Gogol - Szpila
Urząd Gminy Leżajsk
ul. Opalińskiego 2
(17) 240 62 10

Odpowiedź: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JABŁONOWO POMORSKIE 1

Witam,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2018 w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, informujemy:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
Odp. :TAK - http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/4035.pdf ; http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/4259.pdf
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Odp.: NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp.: NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp.: TAK - uchwała niedostępna w BIP (jedynie archiwum)
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp: 2014 - 93; 2015 - 80; 2016 - 57;
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. 10.
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp.: TAK
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp.: NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp.: TAK - http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/3990.pdf
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - zarządzenia w sprawie zmiany budżetu - http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=jablonowo/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=22&podmenu=22&str=1
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp.: TAK - http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/4035.pdf ; http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/jablonowo/4259.pdf
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
2015 - 25000 zł (nie zrealizowano).

W załączeniu skan odpowiedzi.

Z poważaniem
Marlena Kozłowska
Inspektor
Referat Organizacyjny
marlena.kozlowska@jablonowopomorskie.pl
tel. 56 69 76 801

==
Miasto i Gmina
Jabłonowo Pomorskie
powiat brodnicki
woj. kujawsko-pomorskie
ul. Główna 28
87-330 Jabłonowo Pomorskie
tel. 56 69 76 800
fax 56 69 79 001
e-mail: sekretariat@jablonowopomorskie.pl
www.jablonowopomorskie.pl

Urzędowe Poświadczenie Odbioru przez PUŁAWY 2

<!DOCTYPE html><html><body><p style='white-space: pre-line'>To jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez Urząd Miasta Puławy w dniu 17-07-2018 12:42:45. Dokument został zarejestrowany w elektronicznej skrzynce podawczej pod numerem: 8790.18.DP w dniu: 17-07-2018 12:39:02.
Treść niniejszego dokumentu jest automatycznie generowana i podpisywana podpisem cyfrowym.
Certyfikat używany do podpisywania wygenerowany został przez ZETO Lublin Sp. O.O. na zlecenie Urząd Miasta Puławy na podstawie umowy nr AQGI/BZP-26/07 z dnia 03-07-2007 w sprawie obsługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

----------------------------------
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r.
w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych
podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz.1651 z dnia 13 października 2005r.).</p><hr><i style='white-space: pre-line; font-size: 12px'>

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7387@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

</i></body></html>

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na informacje publiczną przez LIBIĄŻ 1

Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na informację publiczną która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Libiążu.
Agnieszka Dobrowolska
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):
Odpowiedź na informacje publiczną

odpowiedź Or.1431.3.2018 przez BIELSK PODLASKI 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek ws informacji publicznej z
dnia 09.01.2018r.

Z-ca Wójta Gminy Bielsk Podlaski

Anatol Filipiuk

odpowiedz na wniosek o udostępnienie inf. publicznej przez LUTOMIERSK 1

Witam
Przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłyną ł do kancelarii Urzędu Gminy Lutomiersk w dniu 11.01.2018 r.

Z poważaniem
Magdalena Łuczak
Sekretariat
Urząd Gminy Lutomiersk
Pl. Jana Pawła II nr 11
95-083 Lutomiersk
tel. 43 677 50 11 wew. 111

informacja publiczna przez KOLBUDY

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuję:

1. W Gminie Kolbudy obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. Dostępna pod adresem:

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_97_2015.pdf

2. W Gminie Kolbudy nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

3. Nie powołano rady oświatowej.

4. W Gminie Kolbudy obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Dostępna pod adresem:

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_278_2017.pdf

5. Liczba przyjętych uchwał:
2014 - 134
2015 - 121
2016 - 108

6. W latach 2014 - 2016 nie odbywały się konsultacje z mieszkańcami.

7. Utworzono młodzieżową radę gminy.

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. Wyodrębniono fundusz sołecki. Link do uchwały:

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/xliii3412014.pdf

10. W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

z poważaniem

Sekretariat Urzędu Gminy w Kolbudach

informacja publiczna przez KOLBUDY

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie
informuję:

1. W Gminie Kolbudy obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. Dostępna pod adresem:

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_97_2015.pdf

2. W Gminie Kolbudy nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

3. Nie powołano rady oświatowej.

4. W Gminie Kolbudy obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Dostępna pod adresem:

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/uchwala_278_2017.pdf

5. Liczba przyjętych uchwał:
2014 - 134
2015 - 121
2016 - 108

6. W latach 2014 - 2016 nie odbywały się konsultacje z mieszkańcami.

7. Utworzono młodzieżową radę gminy.

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. Wyodrębniono fundusz sołecki. Link do uchwały:

http://ugkolbudy.bip.org.pl/pliki/ugkolbudy/xliii3412014.pdf

10. W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

z poważaniem

Sekretariat Urzędu Gminy w Kolbudach

Gmina Ciepłowody - sprawa 3911 przez CIEPŁOWODY 1

Szanowni Państwo,

w zał. przesyłam odpowiedź na skierowane zapytania w trybie dostępu do
informacji publicznej.

Z poważaniem

Robert Sarna

Sekretarz Gminy Ciepłowody

sekretarz@cieplowody.pl <mailto:sekretarz@cieplowody.pl>

tel. 748103746

Gmina Ciepłowody - informacja publiczna 4663 przez CIEPŁOWODY 1

Szanowni Państwo,

w zał. przesyłam odpowiedź na skierowane zapytanie w trybie dostępu do
informacji publicznej.

Robert Sarna

Sekretarz Gminy Ciepłowody

sekretarz@cieplowody.pl <mailto:sekretarz@cieplowody.pl>

tel. 748103746

udzielenie odpowiedzi- Gmina Głogów przez GŁOGÓW 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

informacja publiczna przez LUBAŃ 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018

Urszula Marzec

Inspektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Tel 75 646 44 06

informacja publiczna przez LUBAŃ 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018

Urszula Marzec

Inspektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego

Tel 75 646 44 06

informacja publiczna przez KOLUSZKI 1

Witam, wysyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, oryginał wysyłam pocztą
Pozdrawiam Monika Korzeniowska
inspektor Urzędu Miejskiego w Koluszkach

Odpowiedź Na wniosek - Gmina Głogów Małopolski przez GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję:

Pytanie: czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedź: Nie.

Pytanie: czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedź: Nie.

Pytanie: czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

Odpowiedź: Nie.

Pytanie: czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedź: Tak, obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami -
http://www.glogow.ires.pl/10797/10797/.

Jednocześnie informuję , że nie uchwalono wieloletniego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Pytanie: informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Odpowiedź:

2014 - 111,

2015 - 152,

2016 - 142.

Pytanie: informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź: 6.

Pytanie: czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odpowiedź: Tak - http://www.glogow.ires.pl/10797/10797/.

Pytanie: link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odpowiedź: http://www.glogow.ires.pl/10797/10797/.

Pytanie: czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedź: Tak - http://www.glogow.ires.pl/10797/10797/.

Pytanie: jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odpowiedź: Nie.

Pytanie: jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

2014 - 100 tyś., zł.

2015 - 100 tyś., zł.

2016 - 100 tyś., zł.

Z poważaniem

z-up. Burmistrza

Remigiusz Wzorek

Sekretarz Gminy Głogów Małopolski

Urząd Miejski w Głogowie Małopolski

36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1

e-mail: <mailto:r.wzorek@glogow-mlp.pl> r.wzorek@glogow-mlp.pl

Tel. (17) 85 15 143

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Świebodzice przez ŚWIEBODZICE 1

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, w
załączeniu przesyłam odpowiedź na przedstawione przez Państwa pytania.

--
pozdrawiam
Tomasz Merchut
Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
ul. Żeromskiego 27
58-160 Świebodzice
tel. 74 666 95 71
Polub nas na facebook'u:
https://www.facebook.com/swiebodzice.oficjalny.profil

odpowiedz przez DARŁOWO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. w
sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Anna Szynkowska-Borkowska

tel. 94 344 63 01

Urząd Gminy Darłowo

Ul. Dabrowskiego 4

76-150 Darłowo

odpowiedz przez DARŁOWO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. w
sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Anna Szynkowska-Borkowska

tel. 94 344 63 01

Urząd Gminy Darłowo

Ul. Dabrowskiego 4

76-150 Darłowo

Dot. udostępnienie informacji publicznej przez DOBIEGNIEW 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Pozdrawiam
Kamila Putek
Urząd Miejski w Dobiegniewie

Dot. udostępnienie informacji publicznej przez DOBIEGNIEW 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Pozdrawiam
Kamila Putek
Urząd Miejski w Dobiegniewie

Dot. udostępnienie informacji publicznej przez DOBIEGNIEW 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

Pozdrawiam
Kamila Putek
Urząd Miejski w Dobiegniewie

Odpowiedź na wniosek w trybie o dostępie do informacji publicznej przez LEWIN BRZESKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej

Pozdrawiam,

Halina Berezowska

Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

Odpowiedź na wniosek w trybie o dostępie do informacji publicznej przez LEWIN BRZESKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej

Pozdrawiam,

Halina Berezowska

Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

Odpowiedź na pismo z dnia 09.01.2018 r. przez MOSZCZENICA

Witam,
w odpowiedzi na e-maila z dnia 9 stycznia 2018 r. informuje, że:
1.W Gminie Moszczenica nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2.W Gminie Moszczenica nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3.W Gminie Moszczenica nie została powołana rada oświatowa.
4.W Gminie Moszczenica obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
Link do uchwały: http://moszczenica.bipst.pl/index.php?grupa=38211
5.Liczba przyjętych uchwał przez Radę Gminy Moszczenica w latach 2014 - 2016
Rok 2014 - 37
Rok 2015 - 116
Rok 2016 - 104
6.Gmina Moszczenica w latach 2014 - 2016 nie prowadziła konsultacji z mieszkańcami.
7.W Gminie Moszczenica nie została utworzona młodzieżowa rada gminy.
8.W Gminie Moszczenica nie została utworzona gminna rada seniorów.
9.W Gminie Moszczenica wyodrębniono fundusz sołecki.
Link do uchwały: http://moszczenica.bipst.pl/index.php?grupa=38652
10. -
11.W Gminie Moszczenica nie funkcjonuje budżet obywatelski.
12. -
13. -

Pozdrawiam
Ewa Łągwa
Podinspektor ds. Kontroli
Urząd Gminy w Moszczenicy
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel. 44 616 96 25 wew. 117
Ewa.Lagwa@moszczenica.eu
www.moszczenica.pl<http://www.moszczenica.pl>
[http://moszczenica.pl/upload/herb.gif]
Moszczenica - Najbardziej Innowacyjna Gmina w Polsce*
________________________________
*według rankingu Rzeczpospolitej 2011