Fwd: odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez LUBOMIERZ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2018 r. o udostępnienie informacji
publicznej, udzielam odpowiedzi na żądane zapytania:

- uchwała dot. trybu u szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:
http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/1654/wiadomosc/157632/uchwala_nr_xvi10012_rady_miejskiej_gminy_lubomierz_z_dnia_250120

- W Gminie Lubomierz powstała Rada Pożytku Publicznego,

- w latach 2014-2016 podjęto 1847 uchwały (42,81,61),

- Uchwała w spr. wyodrębnienia funduszu sołeckiego:
http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/1654/wiadomosc/227099/uchwala_nr_xliii24314_rady_miejskiej_gminy_lubomierz_w_sprawie_w

_- link do obowiązujących zarządzeń:_
http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/1651/zarzadzenia
<http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/1651/zarzadzenia>

--
Karolina Bukiejko-Baran
podinspektor ds. dowodów osobistych,
ewidencji działalności gospodarczej,
oświaty i ochrony zdrowia
tel. 75 78 33 151 wew. 36

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
Plac Wolności 1
59-623 Lubomierz
tel. 75 78 33 151
www.lubomierz.pl

Fw: odpowiedź przez GNOJNIK 2

(bez tematu) przez ŁĘCZYCA 4

Witam,
w załącznikach przesyłam pełną odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej wraz z pismem przewodnim.

M. Karlikowska-Antosiak

Biuro Obsługi Rady Gminy
Urząd Gminy w Łęczycy

Informacja publiczna - konsultacje, budżet obywatelski przez KLUKI

Kluki, dnia 22.01.2018 r.
Znak: O.1431.3.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul.
Ursynowska 22/2

02 – 605 Warszawa


sprawa-43-96@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Stosownie do wniosku z dnia 09 stycznia 2018 r. o udzielenie informacji
publicznej uprzejmie informuję:
1. w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej, (w gminie obowiązuje program współpracy z organizacjami
pozarządowymi…)
2. w gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,
3. w gminie nie powołano rady oświatowej,
4. w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami, link
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kluki/304.pdf
5. w 2014 r. uchwalono 46 uchwał, w 2015 r. uchwalono 78 uchwał, w 2016
r. uchwalono 55 uchwał,
6. w latach 2014 – 2016 w gminie nie przeprowadzano konsultacji
społecznych,
7. w gminie nie utworzono młodzieżowej rady Gminy,
8. w gminie nie utworzono rady seniorów,
9. w gminie wyodrębniono fundusz sołecki, link
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kluki/2474.pdf
10. http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kluki/1847.pdf
11. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Grzegorz Turlejski

Informacja publiczna - konsultacje, budżet obywatelski przez KLUKI

Kluki, dnia 22.01.2018 r.
Znak: O.1431.3.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul.
Ursynowska 22/2

02 – 605 Warszawa


sprawa-43-96@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Stosownie do wniosku z dnia 09 stycznia 2018 r. o udzielenie informacji
publicznej uprzejmie informuję:
1. w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej, (w gminie obowiązuje program współpracy z organizacjami
pozarządowymi…)
2. w gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,
3. w gminie nie powołano rady oświatowej,
4. w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami, link
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kluki/304.pdf
5. w 2014 r. uchwalono 46 uchwał, w 2015 r. uchwalono 78 uchwał, w 2016
r. uchwalono 55 uchwał,
6. w latach 2014 – 2016 w gminie nie przeprowadzano konsultacji
społecznych,
7. w gminie nie utworzono młodzieżowej rady Gminy,
8. w gminie nie utworzono rady seniorów,
9. w gminie wyodrębniono fundusz sołecki, link
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kluki/2474.pdf
10. http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kluki/1847.pdf
11. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Grzegorz Turlejski

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIERUTÓW 2

Witam.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na skierowany wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 09.01.2018r.
Pozdrawiam serdecznie.

Monika Raczyńska
Inspektor ds. Obsługi Rady
Urząd Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12
tel. 71/314 62-51 wew.34 fax. 71/314 64 32

Odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez LIPNO 1

Witam,
w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

---
Pozdrawiam
Paweł Romański
Urząd Miejski w Lipnie
Wydział Organizacyjny
tel. 54 288 42 52
tel. kom. 785 221 836

Re: wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLESZCZÓW 2

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.01.2018 w sprawie wniosku o udostępnienie
informacji publicznej informuję, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane
pytania:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp.: Uchwała nie obowiązuje

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp.: Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

Odp.: Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odp.: W Gminie Kleszczów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Uchwała nr XLV/457/05 jest
dostępna w BIP pod adresem http://www.bip.kleszczow.pl/bipkod/014. Skan
uchwały w załączeniu.

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Odp.:

W latach 2014 - 2016, Rada Gminy przyjęła następującą liczbę uchwał:

Rok 2014 - 130 szt.

Rok 2015 - 137 szt.

Rok 2016 - 102 szt.

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odp.: W latach 2014 - 2016 nie było przeprowadzanych konsultacji z
mieszkańcami w trybie uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami.

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp.: Nie utworzono

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp.: Nie utworzono

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp.: Rada Gminy Kleszczów przyjęła uchwałę XXIX/276/2017 w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. Link do uchwały https://www.bip.kleszczow.pl/bipkod/014.
Skan uchwały w załączeniu.

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp.: Nie dotyczy

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp.: W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odp.: Nie dotyczy

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.: Nie dotyczy

Kalina Pierzak

Urząd Gminy w Kleszczowie

ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Tel.: 44 731 66 10

Re: wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLESZCZÓW 2

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.01.2018 w sprawie wniosku o udostępnienie
informacji publicznej informuję, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane
pytania:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp.: Uchwała nie obowiązuje

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp.: Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

Odp.: Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odp.: W Gminie Kleszczów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Uchwała nr XLV/457/05 jest
dostępna w BIP pod adresem http://www.bip.kleszczow.pl/bipkod/014. Skan
uchwały w załączeniu.

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Odp.:

W latach 2014 - 2016, Rada Gminy przyjęła następującą liczbę uchwał:

Rok 2014 - 130 szt.

Rok 2015 - 137 szt.

Rok 2016 - 102 szt.

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odp.: W latach 2014 - 2016 nie było przeprowadzanych konsultacji z
mieszkańcami w trybie uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami.

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp.: Nie utworzono

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp.: Nie utworzono

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp.: Rada Gminy Kleszczów przyjęła uchwałę XXIX/276/2017 w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. Link do uchwały https://www.bip.kleszczow.pl/bipkod/014.
Skan uchwały w załączeniu.

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp.: Nie dotyczy

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp.: W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odp.: Nie dotyczy

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.: Nie dotyczy

Kalina Pierzak

Urząd Gminy w Kleszczowie

ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Tel.: 44 731 66 10

Re: wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLESZCZÓW 2

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.01.2018 w sprawie wniosku o udostępnienie
informacji publicznej informuję, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane
pytania:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp.: Uchwała nie obowiązuje

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp.: Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

Odp.: Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odp.: W Gminie Kleszczów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Uchwała nr XLV/457/05 jest
dostępna w BIP pod adresem http://www.bip.kleszczow.pl/bipkod/014. Skan
uchwały w załączeniu.

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Odp.:

W latach 2014 - 2016, Rada Gminy przyjęła następującą liczbę uchwał:

Rok 2014 - 130 szt.

Rok 2015 - 137 szt.

Rok 2016 - 102 szt.

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odp.: W latach 2014 - 2016 nie było przeprowadzanych konsultacji z
mieszkańcami w trybie uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami.

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp.: Nie utworzono

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp.: Nie utworzono

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp.: Rada Gminy Kleszczów przyjęła uchwałę XXIX/276/2017 w sprawie nie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących
fundusz sołecki. Link do uchwały https://www.bip.kleszczow.pl/bipkod/014.
Skan uchwały w załączeniu.

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp.: Nie dotyczy

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp.: W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odp.: Nie dotyczy

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.: Nie dotyczy

Kalina Pierzak

Urząd Gminy w Kleszczowie

ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

Tel.: 44 731 66 10

Udostępnienie informacji Gmina i Miasto Drzewica przez DRZEWICA

Dzień dobry,

W treści maila przesyła odpowiedzi na zadane pytania.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Nie istnieje.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie utworzono.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie ma.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,


http://www.bip.drzewica.pl/sites/default/files/uchwala_nr_xxxii-248-2017.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014r. - 94 uchwał; 2015r.-
85 uchwał ; 2016r.- 83 uchwał;

Razem 262 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Organizacje pozarządowe
- czas zgłaszania projektu 3 tyg.

Budżet obywatelski
2016-1 projekt ; 2017-1 projekt

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie utworzono.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Nie utworzono.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Fundusz sołecki wyodrębniony

http://www.bip.drzewica.pl/sites/default/files/uchwala_nr_vi-40-2015.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),


http://www.bip.drzewica.pl/sites/default/files/uchwala_nr_xxxiii-255-2017.pd
f


http://www.bip.drzewica.pl/sites/default/files/uchwala_nr_xxvii-207-2017.pdf


http://www.bip.drzewica.pl/sites/default/files/uchwala_nr_xxv-195-2017.pdf


http://www.bip.drzewica.pl/sites/default/files/uchwala_nr_ix-69-2015.pdf

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Nie ma.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

2014r.-brak; 2015r.-brak;
2016r.-100 000 zł; 2017r.- 100 000zł;

2018r.-100 000 zł.

Z poważaniem

Ewa Wałdoch

UGiM Drzewica

Informacja publiczna przez Skierniewice 1

** Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia
2018 roku o udostępnienie informacji publicznej (pismo OR.0301.7.2018).

Wanda Czerwińska
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Skierniewice

Informacja publiczna przez Skierniewice 1

** Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia
2018 roku o udostępnienie informacji publicznej (pismo OR.0301.7.2018).

Wanda Czerwińska
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Skierniewice

odpowiedx na wniosek- UMiG Działoszyce przez DZIAŁOSZYCE

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach w załączeniu przesyła odpowiedź na
pytania zawarte we wniosku o udostepnienie informacji publicznej.

Ad1-nie

Ad2- nie

Ad3-nie

Ad4- nie

Ad5 - 199 uchwał

Ad6-nie

Ad7-nie

Ad8-nie

Ad9- www.dzialoszyce.eobip.pl

Ad10- www.dzialoszyce.eobip.pl

Ad.11 - nie

Ad12---

Ad13---

Z poważaniem

Agnieszka Iwan

Podinspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź w sprawie S.1431.3.2018 przez RADOMSKO 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź dotyczącą wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia informacji publicznej, zarejestrowanym pod numerem
S.1431.3.2018.

Łączę pozdrowienia

Bożena Nowacka
Inspektor ds. Rady Gminy, kultury, kultury fizycznej
Urząd Gminy Radomsko
44.683 27 07 w. 103

odpowiedź na wniosek przez POLSKACEREKIEW

W nawiązaniu do przesłanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej
uprzejmie informuje ,że :

- liczba przyjętych uchwał w latach 2014 - 2016 wynosi 160.

- tak utworzono młodzieżową radę gminy

Tak wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała Nr XXVIII/159/2014 Rady Gminy
Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia o
wyodrębnieniu w budżecie gminy Polska cerekiew środków stanowiących fundusz
sołecki. Uchwała dostępna w BIP w zakładce UCHWAŁAY RADY GMINY - KADENCJA
2010 - 2014

Na pozostałe pytanie odpowiedzi są negatywne.

Pozdrawiam
Urszula Golisz

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

tel: 77/4801470

odpowiedź na wniosek przez POLSKACEREKIEW

W nawiązaniu do przesłanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej
uprzejmie informuje ,że :

- liczba przyjętych uchwał w latach 2014 - 2016 wynosi 160.

- tak utworzono młodzieżową radę gminy

Tak wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała Nr XXVIII/159/2014 Rady Gminy
Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia o
wyodrębnieniu w budżecie gminy Polska cerekiew środków stanowiących fundusz
sołecki. Uchwała dostępna w BIP w zakładce UCHWAŁAY RADY GMINY - KADENCJA
2010 - 2014

Na pozostałe pytanie odpowiedzi są negatywne.

Pozdrawiam
Urszula Golisz

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

tel: 77/4801470

odpowiedź na wniosek przez POLSKACEREKIEW

W nawiązaniu do przesłanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej
uprzejmie informuje ,że :

- liczba przyjętych uchwał w latach 2014 - 2016 wynosi 160.

- tak utworzono młodzieżową radę gminy

Tak wyodrębniono fundusz sołecki - uchwała Nr XXVIII/159/2014 Rady Gminy
Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia o
wyodrębnieniu w budżecie gminy Polska cerekiew środków stanowiących fundusz
sołecki. Uchwała dostępna w BIP w zakładce UCHWAŁAY RADY GMINY - KADENCJA
2010 - 2014

Na pozostałe pytanie odpowiedzi są negatywne.

Pozdrawiam
Urszula Golisz

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Polska Cerekiew
ul. Raciborska 4
47-260 Polska Cerekiew

tel: 77/4801470

opd. na wniosek o udos. IP przez DYGOWO

Gmina Dygowo informuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,

Odp. Nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. Nie

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. Nie

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Tak. http://bip.dygowo.pl/index.php?id=82274

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

Odp. 2014 - 74

2015 - 83

2016 - 69

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. W trybie przyjętej uchwały (http://bip.dygowo.pl/index.php?id=82274) 1
raz, pozostałe wynikały z obowiązujących przepisów.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp. Nie

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odp. Nie

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp. Nie

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Brak

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. Nie

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Pozdrawiam

**********************************

Dorota Gruchała

Sekretarz Gminy Dygowo

78-113 Dygowo

ul. Kolejowa 1

tel. 94 35-84-195, fax 94 35-84-194

e-meil: sekretarz@dygowo.pl

http://www.dygowo.pl

**********************************

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARNICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@karnice.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 12:23

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARNICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@karnice.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 12:23

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Odpowiedź na niosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZŁUCHÓW

Dzień Dobry !
Udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

TAK, Uchwała nr LXVIII/382/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 9 listopada 2010 r., link:http://bip.alfatv.pl/pliki/czluchow/Archiwum/www.bip.czluchow.pl/plikffb9.pdf?did=3164

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak,
to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

TAK, Uchwała nr XLIX.351.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Człuchów
link:http://www.bip.czluchow.pl/unzip/czluchow_1533/27_08_2014_14_44_39uchwaA_a_351.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

przyjęto 247 uchwał: w 2014 - 75 , w 2015 - 97 , w 2016 - 75

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, 10

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
TAK

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

NIE, jesteśmy Gminą Miejską

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
BRAK, jesteśmy Gminą Miejską

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków
z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link),
pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

TAK, linkhttp://czluchow.eu/pl/page/na-2018

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

na 2014 - 0, na 2015 - 100 tys. zł, na 2016 - 150 tys. zł (szczegóły na stronie www.czluchow.eu zakładka budżet obywatelski).

Pozdrawiam Maria Pazda
--
Justyna Gołębiewska
podinsp. ds turystyki i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urząd Miejski w Człuchowie
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów
tel. 59 83 42 291 wew. 318

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DRZYCIM

Dzień dobry,

w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej proszę o wyjaśnienie poniższego pytania:
"- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie".
O jakie konkretnie zarządzenia chodzi? Fundusz sołecki realizowany jest w ramach budżetu gminy, uchwalonego przez radę gminy i o ile wiem, nie dotyczą go odrębne, specjalne zarządzenia. Proszę o jakieś przykłady dotyczące tego, co wnioskodawca ma na myśli.

Ludwika Rezmer
Sekretarz Gminy Drzycim

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIELNO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugimielno2@korelacja.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARTUZY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@poczta.kartuzy.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 12:11