Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRANIEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@gminabraniewo.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-09 11:11

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRĘBÓW

Dzień dobry

Potwierdzam odbiór Wniosku o udostepnienie informacji publicznej w dniu 09.01.2018r.

Sekretariat
Sylwia Walska
Te. 15 811-27-15

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HUSZLEW

Twoja wiadomość

Do: wojt@huszlew.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 11:07.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@ugdobre.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRĘBÓW

Twoja wiadomość

Do: ug@grebow.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 11:03.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JONIEC

Twoja wiadomość

Do: joniec@ugjoniec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 11:04.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ANNOPOL

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@annopol.eurzad.eu> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-09 11:00

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOŁAŃCZ

Twoja wiadomość

Do: miastoigmina@golancz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 10:53.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAŚLISKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: ug@jasliska.info
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-01-09 07:56

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@dobra24.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Gdynia 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umgdynia@gdynia.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLUKI

Twoja wiadomość

Do: ug@kluki.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 10:46.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAROCIN

Twoja wiadomość

Do: office@jarocin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 10:44.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUKOWIEC

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, udzielamy poniższych odpowiedzi dotyczących Gminy Bukowiec:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - nie obowiązuje,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - nie utworzono,
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) - nie powołano,
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - trwają prace legislacyjne zmierzające do podjęcia takiej uchwały,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - 2014 - 77, 2015 - 75, 2016 - 65,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - nie było na tyle istotnych zagadnień, które wymagałyby formalnych konsultacji, opinii mieszkańców w niektórych sprawach zasięgaliśmy w trakcie zebrań wiejskich,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - nie utworzono,
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - nie utworzono,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - tak, wyodrębniono, link: http://gm-bukowiec.rbip.mojregion.info/uchwala-nr-xxxviii24614-z-dnia-28-marca-2014-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-soleckiego/
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - opieramy się na zapisach ustawowych, nie wdrażano zarządzeń,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - nie funkcjonuje,
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) - nie dotyczy,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 - nie dotyczy.

Pozdrawiam
Wojciech Kulikowski
Urząd Gminy Bukowiec
ul. Dr Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
tel. 52 3309310, 52 3309330
e-mail: administracja@bukowiec.pl

zwrot kosztów postępowania sądowego przez Nadleśnictwo Trzebielino

Dzień dobry,

W związku z uprawomocnieniem się wyroku z dnia 06.06.2018 r. Sygn.akt II/Gd
10/18 zwracam się z prośbą o podanie nr konta bankowego na jaki Nadleśnictwo
Trzebielino ma zwrócić Państwu koszty postępowania sądowego.

Pozdrawiam

Izabela Suproń

Główny Księgowy

Nadleśnictwo Trzebielino

IP:1131611

Mobile:+48 728 420 049

termin II (Inne) przez BOGATYNIA 2

Do wiadomości dołączone są następujące załączniki:
termin II - media.docx.XAdES
termin II - media.docx

odpowiedz na wniosek przez ZBUCZYN 2

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Urząd Gminy Zbuczyn

Decyzja Or.1431.18.2018 przez DAMASŁAWEK 1

Szanowni Państwo!

Nawiązując do pisma nr Or.1431.18.2018 z 23 lipca br. Urząd Gminy
Damasławek przesyła decyzję nr Or.1431.18.2018.

z poważaniem

Marta Sońta-Mirecka

inspektor ds. obsługi rady gminy i promocji gminy

Urząd Gminy Damasławek

Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez JORDANÓW

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:42:42 +0200
Nadawca: UG Jordanów <gmina-jordanow@rubikon.pl>
Adresat: sekretarz@gmina-jordanow.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 10:40:02 -0000
Nadawca: sprawa-8013@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8013@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: gmina-jordanow@rubikon.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
2015-13719 zł, 2016- 22600 zł, 2017- 8561 zł

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8013@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODAWA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@klodawa.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 11:21.

Tygodnik Krąg pdf przez NOWA SÓL 3

Dzień dobry,

zgodnie z prośbą udostępniam ostatnie trzy wydania "Tygodnika Krąg" w
formie elektronicznej - pdf.

z poważaniem Artur Lawrenc

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBENIA

Twoja wiadomość

Do: ug@lubenia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 09.01.2018 07:56

odczytano w dniu 09.01.2018 10:39.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘPICE

Twoja wiadomość

Do: poczta@kepice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 10:40.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOMINOWO

Twoja wiadomość

Do: urzad@dominowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 10:32.