Automatyczna odpowiedź (Wniosek o udostępnienie informacji publicznej) przez ADAMÓWKA

<html><head></head><body><div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: large;"><strong>Skrzynka nieaktywna!</strong></span></span></div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-size: medium;">Korespondencj&#281; elektroniczn&#261; prosimy kierowa&#263; na adres:<br><strong><span style="color: #000000;">gmina@adamowka.pl</span></strong></span></div>
<div><span style="font-size: medium;">_______________________<br></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong>Urz&#261;d Gminy Adam&#243;wka</strong></span></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong>37-534 Adam&#243;wka 97</strong></span></span></div>
</span></div>
</span></div>
</span></div>
</span></div><br></body></html>

Wysyłanie wiadomości e-mail: informacja publiczna przez PANKI 1

Dzień dobry
Przesyłam odpowiedź na pytania zadane przez Państwa we wniosku o
udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam
Małgorzata Mika

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA TARNOWSKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugdt@poczta.onet.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBROWA TARNOWSKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugdt@poczta.onet.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KAZIMIERZ DOLNY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@umkd.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - sprawa 3507 przez Dąbrowa Górnicza 6

Dąbrowa Górnicza, 15 grudnia 2017r.

WOP.1431.11.2017

Szanowni Państwo

Szymon Osowski

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.12.2017r., Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przedkłada odpowiedzi na pytania zawarte w przedmiotowym wniosku.

1.

Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

Tak, w gminie Dąbrowa Górnicza istnieje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Uchwała Nr LVII/993/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.279.4676).

Informację o procedurze obowiązującej w Gminie Dąbrowa Górnicza można znaleźć na stronie: http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/wspolpraca_z_miastem/25/inicjatywa_lokalna.html oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=10538&ident=46572.

1.

Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Tak, w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Działa ona na podstawie: Uchwały nr VII/102/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Regulaminu pracy Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza V kadencji na lata 2017-2020 została powołana: Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Nr 2115.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie: powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

1.

Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).

Nie, w Dąbrowie Górniczej nie funkcjonuje Rada Oświatowa.

1.

Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.

Tak, w Gminie Dąbrowa Górnicza obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa Górnicza. Uchwałę można znaleźć pod tym adresem: http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=16797&ident=73173

1.

Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016.

Liczba przyjętych Uchwał przez Radę Miejską Miasta Dąbrowa Górnicza, podzielona na poszczególne lata:

2014 – 244 uchwały;

2015 – 243 uchwały;

2016 - 233 uchwały.

1.

Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.

Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami, podzielone na poszczególne lata:

2014 – 8 procesów;

2015 – 10 procesów;

2016 – 10 procesów.

1.

Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

W Dąbrowie Górniczej aktualnie nie działa Młodzieżowa Rada Miejska. Istnieje Uchwała Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2002 roku (Uchwała Nr III/37/2002) w sprawie: Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Uchwała Nr IV/15/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej pracuje aktualnie nad wprowadzeniem zmian do w/w Uchwał, aby reaktywować Radę Młodzieżową.

1.

Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Rada Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza na I kadencje 2014-2017 została powołana: Zarządzeniem Nr 2482.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 09.09.2014 r. w sprawie: przeprowadzenia wolnego naboru kandydatów do Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza. Skład Rady Seniorów został uzupełniony: Zarządzeniem Nr 331.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 15.06.2015r w sprawie: uzupełnienia składu Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza. Rada działała na podstawie: Uchwały Nr XXXVII/742/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza oraz przyjęcia jej statutu. Uchwała ta została uznana za nieważną przez Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 października 2017r.

W dniu 13 grudnia 2017r Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła Uchwałę nr XXXIV/739/2017 w sprawie p owołania Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza i nadania jej statutu. Uchwała wejdzie w życie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

1.

Czy wyodrębniono w gminie fundusz so łecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu so łeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu so łeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu so łeckiego.

Nie dotyczy.

1.

Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu so łeckiego w gminie.

Nie dotyczy.

1.

Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia cz ęści wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

Tak, w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje Dąbrowski Budżet Partycypacyjny. Link do dokumentacji
z obecnej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2.0 można znaleźć tutaj- [ https://twojadabrowa.pl/nowy_model/9/dokumenty.html | https://twojadabrowa.pl/nowy_model/9/dokumenty.html ]
Każda z 4 poprzednich edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego został powołany osobną uchwałę. Wszystkie dokumenty można znaleźć na następujących stronach:
I edycja - [ http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=11543&ident=67230 | http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=11543&ident=67230 ]
II edycja - [ http://2015.twojadabrowa.pl/o_budzecie | http://2015.twojadabrowa.pl/o_budzecie ]
III edycja - [ http://2016.twojadabrowa.pl/o_budzecie/6/wdrozenie_budzetu_partycypacyjnego.html | http://2016.twojadabrowa.pl/o_budzecie/6/wdrozenie_budzetu_partycypacyjnego.html ]
IV edycja - [ http://2017.twojadabrowa.pl/o_budzecie/6/wdrozenie_budzetu_partycypacyjnego.html | http://2017.twojadabrowa.pl/o_budzecie/6/wdrozenie_budzetu_partycypacyjnego.html ]

1.

Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny).

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny funkcjonuje w oparciu o konsultacje z mieszkańcami.

1.

Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

W Dąbrowie Górniczej odbyło się dotychczas pięć edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Poniżej lista wszystkich edycji, wraz z przeznaczonymi na nie kwotami:
I edycja – 2013/2014 – 5 mln zł.
II edycja – 2014/2015 – 8 mln zł.
III edycja – 2015/2016 – 8mln zł.
IV edycja – 2016/2017 – 8mln zł.
V edycja (DBP 2.0) 2017/2018 - 8mln zł.

Z poważaniem, Magdalena Mike

--
Magdalena Mike
Zastępca Naczelnika Wydziału
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

+48 668 573 952
[ mailto:mmike@dabrowa-gornicza.pl | mmike@dabrowa-gornicza.pl ]

[ https://www.facebook.com/MiastoDabrowaGornicza | MiastoDabrowaGornicza ]

[ https://www.dabrowa-gornicza.pl/ | www.dabrowa-gornicza.pl ]
[ https://www.dabrowa-gornicza.pl/ ]

RE: ***SPAM***Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASIENICA 1

Szanowny Panie,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 04.12.2017r.

Fw: Wysyłanie wiadomości e-mail: Odp. na inf. publiczną 09.01.2018 Watchdog.doc przez LASOWICE WIELKIE 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
Odp. na inf. publiczną 09.01.2018 Watchdog.doc

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę załączników.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAROCIN

Twoja wiadomość

Do: jarocin@kki.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-09 09:54.

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odp. na inf. publiczną 09.01.2018 Watchdog.doc przez LASOWICE WIELKIE 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
Odp. na inf. publiczną 09.01.2018 Watchdog.doc

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę załączników.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRYNICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugkrynice@krynice.com.pl> o 2018-01-09 07:56

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-01-09 09:49

Odpowidź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej. przez RAJCZA 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

FW: Odpowiedz na wniosek przez Nadleśnictwo Człuchów 1

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Człuchów w załączniku przesyła odpowiedź na wniosek dot.
udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Sekretariat Nadleśnictwa Człuchów

Wojciech Mikulicz

Referent ds. technicznych

Tel. 784 040 951

czluchow@szczecinek.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Przasnysz przez Nadleśnictwo Przasnysz 1

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Przasnysz przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.
Pismo zostanie przesłane pocztą tradycyjną w dniu 16.10.2017 r.

____________________________________________________________________________
____________

Pozdrawiam

Dorota Jasińska
Sekretariat Nadleśnictwa Przasnysz
Ul. Zawodzie 4
06-300 Przasnysz
tel. 29 752 30 22

odpowiedź na złożony wniosek przez Nadleśnictwo Wieluń 3

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 24.08.2017 r w sprawie danych
dotyczących pozyskania drewna w latach 2015-2017, informacji komu zostało
przekazane drewno w/w okresie i skanów umów nadleśnictwo Wieluń przesyła w
załączeniu pisma w/w sprawie.

Mazur Maksymilian

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Prudnik 2

Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Decyzja w sprawie przedmiotowego wniosku zostanie wysłana pocztą
tradycyjną.

Z poważaniem

Halina Schweiger

Specjalista ds. użytkowania lasu, handlu i marketingu

Nadleśnictwo Prudnik

ul. Dąbrowskiego 34

48-200 Prudnik

Tel: 77 436 32 41, (ID 3223 332), kom. 602 610 553

P-070-25/17 przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam prawidłowe pismo z dnia 4.10.2017 r. wraz z załącznikami. Za pomyłkę bardzo przepraszam.

Z poważaniem

Sylwia Poborczyk

inspektor

Sekretariat Prezesa

Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

tel. 74 6334130

P-070-25/17 przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie 1

Z poważaniem

Sylwia Poborczyk

inspektor

Sekretariat Prezesa

Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

tel. 74 6334130

deczyzja Prezesa z 11.09.2017 przez Sąd Okręgowy w Łodzi 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam decyzję Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 11 września 2017 roku i informuję, że od powyższej decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z poważaniem

Renata Zbik

Z-ca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Zgierzu

A 064-85.1/17 przez Sąd Okręgowy w Świdnicy 11

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Wasz wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Marcin Pernach
z-ca kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego
w Swidnicy
tel. 074-851-82-27

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez Nadleśnictwo Bartoszyce 1

Dzień Dobry,

PONOWNIE WYSYŁAM ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z
PROŚBĄ O POTWIERDZENIE OTRZYMANEJ WIADOMOŚCI.

Z POWAŻANIEM

NADLEŚNICTWO BARTOSZYCE

Referent ds. sekretariatu

Julita Dziełak

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Bartoszyce 1

Dzień Dobry,

Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Zn.spr.;SA.0172.6.2017.S4

NADLEŚNICTWO BARTOSZYCE

Referent ds. sekretariatu

Julita Dziełak

udostępnienie informacji przez Nadleśnictwo Olsztyn 1

Dzień dobry,

Przesyłam w załączniku odpowiedź na wniosek

o udostępnienie informacji

Z poważaniem,

Barbara Tomaszewska

Specjalista ds. pracowniczych

Nadleśnictwo Olsztyn

Tel. (089) 526-89-17

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Olkusz 2

PGL LP Nadleśnictwo Olkusz przesyła odpowiedź w załączniku.

Z poważaniem

Aurelia Surosz

Specjalista GL

Nadleśnictwo Olkusz

ul. Łukasińskiego 3

32-300 Olkusz

tel: 32 643 04 45 wew. * 333, kom. 608 263 341