re: wniosek o informacje publiczną przez ŻUKOWO 6

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniem dotyczącym prowadzonych przez Gminę mediów,
informuję:

- Gmina Żukowo wydaje tytuł prasowy "Moja Gmina" zarejestrowany dnia 23
stycznia 2017 r.  przez Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny,
wydawcą/redaktorem naczelnym jest Beata Bujnowska-Kowalska,

Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, nr ISSN 2543-7976

- link: https://www.zukowo.pl/_Mja_Gmina_Moja_Gmina_magazyn_informacyjny,353

- w związku z prośbą o informacje dotyczącą wydatków gminy na
ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu
promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na
wniosek w 2018 r. informuje, żezakres wnioskowanej informacji obejmuje
obowiązek jej przetworzenia, o jakim mowa jest w art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz.U.2016, poz. 1764 ze zm.). Zgodnie z wyrokiem z dnia 23
stycznia 2015 roku (sygn. Akt: I OSK 315/14) w pewnych przypadkach
szeroki zakres wniosku wymagający zgromadzenia i sporządzenia
określonych dokumentów, może wymagać takich działań organizacyjnych i
angażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok działania
podmiotu zobowiązanego i utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań.
Informacja wytworzona w ten sposób, pomimo iż składa się z wielu
informacji prostych będących w posiadaniu organu, powinna być uznana za
informację przetworzoną, bowiem powstały w wyniku wskazanych wyżej
działań zbiór nie istniał w chwili wystąpienia z żądaniem o
udostępnienie informacji publicznej. Wytworzenie takiej informacji
„specjalnie” dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów
wiąże się z działaniami organizacyjnymi i angażowaniem środków
osobowych, które zakłócają normalny jego tok działań i utrudniają
wykonywanie przypisanych mu zadań. W orzecznictwie sądowym ugruntowany
jest pogląd, że dla właściwego rozpatrzenia wniosku dotyczącego
udzielenia informacji publicznej wymagającej przetworzenia, wnioskodawca
jest uprawniony do uzyskania informacji przetworzonej jednakże tylko
w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu
publicznego. Zatem informacja przetworzona może być przygotowana i
udostępniona jedynie wnioskodawcy, który wykaże, że żądana informacja
jest istotna nie tylko dla jego prywatnego interesu, ale dla ogółu
odbiorców i jej pozyskanie służyć ma poprawie funkcjonowania urzędu i
lepszej ochronie interesu publicznego.Naczelny Sąd Administracyjny w
wyroku z 2014 r. zawarł stanowisko, zgodnie z którym wnioskodawca
żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że
jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również, że
jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych
dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony
interesu publicznego (wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. I OSK
2111/13)/.//
/

//W świetle powyższego, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej wzywam do wykazania w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wezwania, iż uzyskanie informacji publicznej, o
której mowa w pkt. 1 wniosku z dnia 27 lutego 2018 r. jest szczególnie
istotne dla interesu publicznego.W przypadku braku odpowiedzi we
wskazanym terminie, podmiot zobowiązany samodzielnie dokona oceny czy w
sprawie zachodzi szczególna istotność dla interesu publicznego, by
dokonać przetworzenia wnioskowanych informacji publicznych.

*Jednocześnie stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do
informacji publicznej powiadamiam Wnioskodawcę, że wyznaczam nowy termin
na rozpatrzenie wniosku, wskazując nowy termin na dzień 24
listopada**2018 r.*

--
Pozdrawiam,
Beata Bujnowska-Kowalska
Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
Rzecznik Prasowy
Koordynator Zespołu ds. Promocji
Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
tel.: (58) 685 83 68 / +48 885 227 111
fax.: (58) 685 83 30
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
(RODO) na stronie bip.zukowo.pl umieściliśmy szczegółowe informacje na
temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie przez Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie 1

Dzień dobry,

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie zwraca się z prośbą o przesłanie danych (w
tym numer konta bankowego Stowarzyszenia) w celu wykonania płatności
wynikających z wyroku WSA w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2018 roku, dotyczącego
skargi Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w
Warszawie na decyzję Nadleśniczego Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie z dnia
25 października 2017 r.

Z polecenia Nadleśniczego

Paweł Winnicki

Z poważaniem

Paweł Winnicki

Specjalista SL

tel. kom.: +48 696 457 015

77-330 Czarne, ul. Długa 2

tel.: +48 59 833 20 11 w 571, IP: 1105334, tel. sekr.: +48 59 833 20 11

<http://www.lasy.gov.pl/> www.czarne-czluchowskie.szczecinek.lasy.gov.pl

odpowiedź -udostępnienie informacji publicznej przez SUSZ 1

Witam!
Przesyłam odpowiedź  w sprawie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018r. na podstawie art. 42ab ust.1
ustawy Prawo Łowieckie.
Pozdrawiam!
Urząd Miejski w Suszu
Referat Nieruchomości i Rolnictwa
Agnieszka Suszyńska

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOŚCIERZYNA 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 24.08.2018r.

Z poważaniem

Sabina Formela

Podinspektor ds. organizacyjnych i kadrowych

Urząd Gminy Kościerzyna

ul. Strzelecka 9

83-400 Kościerzyna

tel. 58-686-59-80, 58-686-57-01

e-mail: <mailto:ug@koscierzyna.pl> ug@koscierzyna.pl; s.formela@koscierzyna.pl

odpowiedź na prośbę o udzielenie informacji publicznej - Urząd Miejski w Łebie przez ŁEBA 1

--
Pozdrawiam,

Michał Sałata - podinspektor ds. Kultury i Sportu, tel. 519 400 701,
mail. michal.salata@leba.eu

Urząd Miejski w Łebie
ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba

informacja publiczna Gmina Torzym przez TORZYM 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam informację publiczną.

*/Agnieszka Pawicz – Podinspektor/*

*/Urząd Miasta i Gminy w Torzymiu /*

*/Ul. Wojska Polskiego 32/*

*/66-235 Torzym/*

*/Tel.683416232/*

dot. wniosku o informację publiczną przez STAROGARD GDAŃSKI 5

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informujemy:

1. Tak. W Urzędzie Gminy Miejskiej Starogard Gdański prowadzone są media.
2. Gmina Miejska Starogard Gdański wydaje Biuletyn Informacyjny w
formie gazety pn. „Starogardzki Ratusz”
3. https://starogard.pl/starogardzki-ratusz/
4. „Starogardzki Ratusz” jest zarejestrowany w sądzie.
5. W załączeniu.
6. Wydatki GM Starogard Gdański na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane oraz innego rodzaju promocje (np. filmy)

2015 – 31 103 zł

2016 – 44 096 zł

2017 – 87 668 zł

2018 do 31 sierpnia – 75 010,17 zł

Koszt „Starogardzkiego Ratusza”

2015 – 48 834,33 zł

2016 – 67 996,87 zł

2017 – 69 875,49 zł

2018 – 75 212,40 zł

Z poważaniem

Magdalena Dalecka

Główny specjalista ds. komunikacji medialnej
Urząd Miasta Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
Tel. 881 200 343

Inf. publiczna - Urząd Miejski w Skarszewach przez SKARSZEWY 3

Dzień dobry

Przesyłam odpowiedź Burmistrza Skarszew Jacka Pauli na Państwa pismo ws. udzielenia inf. publicznej.

Ponadto z uwagi na objętość załączników (skany gazet), wyślę te załączniki w kilku mejlach.

Pozdrawiam
Maciej Jędrzyński

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Skarszewach
Plac Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy
tel: 58 588 22 01
e-mail: maciej.jedrzynski@skarszewy.pl mailto:karol.szczepinski@skarszewy.pl

ZAŁĄCZNIK DO INF. PUBL Z UM SKARSZEWY przez SKARSZEWY 1

Pozdrawiam
Maciej Jędrzyński

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Skarszewach
Plac Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy
tel: 58 588 22 01
e-mail: maciej.jedrzynski@skarszewy.pl mailto:karol.szczepinski@skarszewy.pl

ZAŁĄCZNIK DO INF. PUBL. Z UM SKARSZEWY przez SKARSZEWY 1

Pozdrawiam
Maciej Jędrzyński

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Skarszewach
Plac Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy
tel: 58 588 22 01
e-mail: maciej.jedrzynski@skarszewy.pl mailto:karol.szczepinski@skarszewy.pl

ZAŁĄCZNIK DO INF. PUBL. Z UM SKARSZEWY przez SKARSZEWY 1

Pozdrawiam
Maciej Jędrzyński

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Skarszewach
Plac Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy
tel: 58 588 22 01
e-mail: maciej.jedrzynski@skarszewy.pl mailto:karol.szczepinski@skarszewy.pl

udostepnienie informacji publicznej przez DŹWIERZUTY 3

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skany kopii pism Kół Łowieckich na temat polowań,
które to zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w
zakładce Rolnictwo i Leśnictwo Link->
<http://gminadzwierzuty.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-396>
http://gminadzwierzuty.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-396, a także zostały
wywieszone na tablicy ogłoszeń UG.

Ponadto informuję, że tut. urząd w chwili obecnej przeprowadza modernizację
strony internetowej i ścieżka może ulec zmianie.

--

Pozdrawiam,

<http://ug-dzwierzuty.pl/herb.jpg>

Małgorzata Chełstowska
Inspektor ds. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Gminy Dźwierzuty

tel.: 89 621 04 11

fax: 89 621 12 33

e-mail: <mailto:nieruchomosci@ug-dzwierzuty.pl>
nieruchomosci@ug-dzwierzuty.pl

ZAŁĄCZNIK DO INF PUBL Z UM SKARSZEWY przez SKARSZEWY 1

OSTATNI WYDANY DOTĄD NUMER NOWYCH SKARSZEW.

Pozdrawiam
Maciej Jędrzyński

Wydział Funduszy Europejskich
Urząd Miejski w Skarszewach
Plac Gen. J. Hallera 18
83-250 Skarszewy
tel: 58 588 22 01
e-mail: maciej.jedrzynski@skarszewy.pl mailto:karol.szczepinski@skarszewy.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: OR.1431.53.2018 odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska przez WEJHEROWO 6

W załączeniu przesyłam odpowiedź Urzędu Gminy Wejherowo na Państwa
wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24.08.2018 r.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
OR.1431.53.2018 odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska

--
Z poważaniem

Maria Waszkiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr

Urzad Gminy Wejherowo
Referat Organizacyjny i Kadr
tel. 58 677 97 11

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez STĘŻYCA

AO-OR.1431.23.2018.EB

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.08.2018 roku informuję, że w Urzędzie
Gminy Stężyca,
jednostkach organizacyjnych gminy, jak też w spółce gminnej nie są
prowadzone media.
Nie są też prowadzone dzienniki i czasopisma.

Wydatki na ogłoszenia prasowe w poszczególnych latach wyniosły: 2015 rok
- 27.000,00 zł,
2016 rok - 32.900,66 zł, 2017 rok - 30.174,50 zł, 2018 - 9.032,00 zł.
Ponadto w 2018 roku
został wydany album gminny - 35.970,00 zł.

Z poważaniem:

Ewa Borzestowska
Sekretarz Gminy Stężyca

RE: Wniosek o informacje publiczną przez REDA 1

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 23 sierpnia br. informuję, co następuje:

1. Gmina Miasto Reda wydaje miesięcznik Miejski Biuletyn Informacyjny REDA, dostępny na miejskiej stronie internetowej www.reda.pl <http://www.reda.pl> Tam również można znaleźć numery archiwalne w formacie pdf., pod linkiem http://miasto.reda.pl/biuletyn-informacyjny/ . Czasopismo zostało zarejestrowane w sądzie i posiada numer ISSN 1507-5087.
2. Wydatki Gminy Miasto Reda na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia 30 czerwca 2018 roku znajdują się poniżej w formie tabelarycznej:

PROMOCJA

2015

2016

2017

2018

Promocja miasta na antenie lokalnej telewizji TTM „Wieści z Redy”

27 429, 00

31 365,00

44 280,00

18 450, 00

Patronat medialny EXSPRESS Powiatu

-

8 610,00

24 000,00

10 000, 00

Patronat medialny Radia Kaszebe

9 840, 00

9 840,00

9 840,00

11 070, 00

Nagrywanie, realizacja i montaż serwisu informacyjnego „Wydarzyło się …”

-

1 904,00

7 664,00

-

Promocja Miasta Redy w wydawnictwach albumowych i innych wydawnictwach oraz materiałach filmowych

4 323, 00

11 068,00

15 376, 00

11 836, 00

Opracowanie pozycji autorskiej Książka

„ 50 lat Redy”

-

-

68 300,00

-

Referat Organizacyjny Urzędu Miasta w Redzie ogłoszenia prasowe

2015

2016

2017

2018

-

910,00

1 046,00

3 672,00

Z poważaniem

Z up. Stella Sobczak

Urząd Miasta w Redzie

Referat Organizacyjny

Tel. 58 678 80 37

Odp. do wniosku o informację publiczną przez TCZEW 6

Dzień dobry,

w załączniku znajduje się odpowiedź.

pozdrawiam
Magdalena Kalkowska
Podinspektor ds. promocji gminy
Urząd Gminy Tczew
ul. Lecha 12
83-110 Tczew
tel. 58 530 51 40

Administratorem danych osobowych jest Gmina Tczew.
Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczania przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.bip.gmina-tczew.pl w zakładce "Dane osobowe".

Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SZTUTOWO

Dzień dobry,

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 23 sierpnia 2018 roku informuję:

1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

- Nie.

1. Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

- Nie dotyczy.

1. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

- Nie dotyczy.

1. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

- Nie, Gmina Sztutowo nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

1. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

- Nie dotyczy.

1. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

- W latach 2015-2018 Urząd Gminy przeznaczył na promocję :

2015 – 5.157,26 zł

2016 – 4.418,37 zł

2017 – 1.174,35 zł

2018 – do dnia 31.08.2018 r. – 480,00 zł

Z poważaniem,

Renata Głąb

Sekretarz Gminy Sztutowo

Karolina Owsińska

Młodszy referent
Urząd Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55
tel: 55 247 81 51 wew. 26
http://www.sztutowo.pl

Od: sprawa-9306@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: info@sztutowo.ug.gov.pl
Data: 23 sierpnia 2018 o 15:08
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9306@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź informacja publiczna przez TUCHOMIE 2

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dn. 23 sierpnia 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej, w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi Wójta
Gminy Tuchomie (pismo z dn. 6 września 2018 r., znak OP.1431.40.2018).

Z poważaniem,

--

FW: Udzielenie informacji - 24.09.2018 przez None 1

W załączeniu przekazujemy informację publiczna nr SM.1431.24.2018 z dnia
06.09.2018 r.

Urząd Miejski w Skórczu

Wojciech Wierzbowski

Udostępnienie informacji publicznej - Węgorzewo przez WĘGORZEWO 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana maila dotyczącego udostępnienia
informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych w
gminie Węgorzewo.

Pozdrawiam

==========================

Marta Kurowska

Wydział Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Urząd Miejski w Węgorzewie

ul. Zamkowa 3

11-600 Węgorzewo

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STARY DZIERZGOŃ

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu udziela następujących odpowiedzi na postawione we wniosku pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? Odp. NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; Odp. NIE DOTYCZY
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie Odp. NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie Odp. W latach poprzednich zdarzało się, iż gmina wydawała biuletyn pn. "Wieści gminne”, którego nie zarejestrowano w sądzie.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; Biuletyn wydawano tylko w wersji papierowej. NIe posiadamy wersji elektronicznej.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. Poniżej przedstawiam strukturę wydatków na promocję w poszczególnych latach:

Lp.
Okres
Kwota ogółem wydatków poniesionych w danym okresie na cele promocyjne gminy

1.
2015 r.
22.904,27 zł

2.
2016 r.
46.607,79 zł

3.
2017 r.
68.573,46 zł

4.
2018 r. – do dnia odpowiedzi na niniejszy wniosek
24.102,00 zł

--------------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam
Alicja Zielińska
Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu
82-450 Stary Dzierzgoń 71
tel. 55 276 14 81 e-mail: urzad@starydzierzgon.pl

RE: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez BYTÓW 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-mail z dnia 23 sierpnia 2018 r. godz. 3:13 w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Pozdrawiam

-----------------------------

Weronika Wnuk Lipińska

Wydział Rozwoju Lokalnego i Promocji

Urząd Miejski w Bytowie

ul. 1-go Maja 15

77-100 Bytów

www.bytow.com.pl <http://www.bytow.com.pl/>

tel. 59 821 55 61

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PELPLIN 2

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 23 sierpnia 2018 roku, przesyłam pismo podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym.

--
Stopka
<http://www.pelplin.pl> Pozdrawiam,
Monika Jasińska
Sekretarka
Urząd Miasta i Gminy Pelplin
tel.: (58) 536 12 61 w. 37
e-mail: urzad@pelplin.pl <mailto:urzad@pelplin.pl>
strona internetowa:www.pelplin.pl <http://www.pelplin.pl>

cit.drawno@gmail.com sent you files via WeTransfer przez None

cit.drawno@gmail.com sent you some files

5 files, 47.7 MB in total
・ Will be deleted on 13 September, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/090b8f58e1e59f627ee822c88765dbd020180906113528/fcc0fd2b2b05eabb60098c4da6dd60c720180906113528/85f448

5 files

Całość Grudzień.pdf
Wrzesień 2017.pdf
Całość Czerwiec.pdf
Całość.pdf
Gazeta czerwiec całosć.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).