Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8406@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-2465@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-6902@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8411@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<starostwo@powiatkluczborski.pl> o 2018-09-10 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-09-11 07:03

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<starostwo@powiatkluczborski.pl> o 2018-09-10 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-09-11 07:03

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<starostwo@powiatkluczborski.pl> o 2018-09-10 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-09-11 07:03

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<starostwo@powiatkluczborski.pl> o 2018-09-10 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-09-11 07:03

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kancelaria@mikolowski.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Starostwo Powiatowe w Mikołowie

odp na wniosek przez KRUKLANKI 1

Wita,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Magda Dąbrowska
Urząd Gminy w kruklankach

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<starostwo@powiatsuski.pl> o 2018-09-10 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-09-11 07:24

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<starostwo@powiatsuski.pl> o 2018-09-10 13:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-09-11 07:24

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres starostwo@powiat.hajnowka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@powiatlidzbarski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-11 07:35.

OIK.1431.93.2018 przez Świętochłowice 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo ws. przesłanego drogą elektroniczną do tut.
Urzędu w dniu 19 lipca br. wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Violetta Pradela

Tel.: 32 3491 - 848, mail: v.pradela@swietochlowice.pl
<mailto:v.pradela@swietochlowice.pl>

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr

Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Słupcy 1

Dzień dobry

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje:

Ad.1 Starostwo nie posiada wdrożonego elektronicznego obiegu dokumentów.

Ad. 2 Wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39KPA, są doręczane poprzez ePUAP.

Ad. 3 Brak jest jak dotychczas przeszkód w takim dostarczaniu decyzji administracyjnych innym urzędom.

Ad. 4 Wobec braku przeszkód starostwo nie komunikowało się z Ministerstwem Cyfryzacji

Paweł Gotowała

Sekretarz

Starostwo Powiatowe w Słupcy

Tel. 63 275 86 33

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres starosta@krotoszyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Udostepnienie informacji publicznej. przez TRZEBIEL 3

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych
do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo
łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
polowania.

Odp. Informacje zostały podane w dołączonych załącznikach

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab
ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

2. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
łowieckie

odp. http://www.trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13
<http://www.trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=212&strona=1>
&menu=212&strona=1

Ponadto informacje o polowaniach przekazywane są sołtysom celem wywieszenia
na tablice ogłoszeń.

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

odp. http://www.trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13
<http://www.trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=212&strona=1>
&menu=212&strona=1

Justyna Redestowicz

Gospodarka Gruntami i Mieniem Komunalnym

tel. 68 375 67 54

Gmina Trzebiel

ul. Żarska 41

68-212 Trzebiel

www.trzebiel.pl

gmina@trzebiel.pl

tel. 68 375 68 22, fax 68 375 67 51

NIP 928-207-80-63, REGON 970770669

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Radomiu

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@spradom.eu
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 10.09.2018 13:46

odczytano w dniu 11.09.2018 07:58.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Łomży

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: starosta.blm@powiatypolskie.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-09-10 13:46

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULEJÓWEK

Twoja wiadomość

Do: urzad@umsulejowek.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-10 23:12

odczytano w dniu 2018-09-11 08:20.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULEJÓWEK

Twoja wiadomość

Do: urzad@umsulejowek.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-10 23:10

odczytano w dniu 2018-09-11 08:20.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SULEJÓWEK

Twoja wiadomość

Do: urzad@umsulejowek.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 23:14

odczytano w dniu 2018-09-11 08:20.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@powiatminski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-10 13:46

odczytano w dniu 2018-09-11 08:24.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SARNAKI

Twoja wiadomość

Do: gmina@sarnaki.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-10 22:49

odczytano w dniu 2018-09-11 08:17.