Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-6934@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8443@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8805@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MŁYNARY

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@mlynary.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-15 14:12

odczytano w dniu 2018-09-17 07:14.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MŁYNARY

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@mlynary.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-15 14:16

odczytano w dniu 2018-09-17 07:14.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MŁYNARY

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@mlynary.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-15 14:14

odczytano w dniu 2018-09-17 07:14.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRANIEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@gminabraniewo.pl> o 2018-09-14 15:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-17 07:19

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRANIEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@gminabraniewo.pl> o 2018-09-14 15:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-17 07:19

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WSCHOWA

Twoja wiadomość

Do: wschowa@wschowa.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 14.09.2018 15:40

odczytano w dniu 17.09.2018 07:21.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PROSTKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@prostki.pl> o 2018-09-15 16:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-17 07:27

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PROSTKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@prostki.pl> o 2018-09-15 16:14

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-17 07:28

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PROSTKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@prostki.pl> o 2018-09-15 16:17

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-17 07:28

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZEWÓZ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzadgminy@przewoz.com.pl> o 2018-09-14 15:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-09-17 07:31

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Twoja wiadomo��

Do: now.bobrz.um@post.pl
Temat: Wniosek o udost�pnienie informacji publicznej
Wys�ano: 2018-09-14 15:38

odczytano w dniu 2018-09-17 07:34.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUDRY

Twoja wiadomość

Do: ug@budry.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 14.09.2018 15:39

odczytano w dniu 17.09.2018 07:38.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARE JUCHY

Twoja wiadomość

Do: ug@stare-juchy.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-14 15:40

odczytano w dniu 2018-09-17 07:42.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DĄBIE 2

Dzień dobry,

Informacja publiczna została wysłana dnia 11.09.2018 godz.14:39. W załączeniu ponownie przesyłam informację.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PASŁĘK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<paslek@paslek.pl> o 2018-09-15 15:42

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-17 07:44

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PASŁĘK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<paslek@paslek.pl> o 2018-09-15 15:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-17 07:45

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PASŁĘK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<paslek@paslek.pl> o 2018-09-15 15:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-09-17 07:45

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach

Witam

Przesyłam odpowiedź na Wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej.

1. Tak

a) Wspomagająca

b) Tak

2. Nie

3. Względy organizacyjne, niektóre podmioty żądają wersji papierowej

4. Nie

Pozdrawiam

Piotr Kacprzak

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRONOWO ELBLĄSKIE

Twoja wiadomość

Do: gminagronowo@gminagronowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-14 15:42

odczytano w dniu 2018-09-17 08:09.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminamilki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez MIŁKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminamilki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OLECKO

Twoja wiadomość

Do: um@um.olecko.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-09-15 15:24

odczytano w dniu 2018-09-17 07:57.