Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLECKO

Twoja wiadomość

Do: um@um.olecko.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-15 15:12

odczytano w dniu 2018-09-17 07:58.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLECKO

Twoja wiadomość

Do: um@um.olecko.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-15 15:17

odczytano w dniu 2018-09-17 07:58.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BANIE MAZURSKIE

Twoja wiadomość

Do: ugbaniemaz@go2.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-14 15:43

odczytano w dniu 2018-09-17 08:32.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DYWITY

Twoja wiadomość

Do: ug@ugdywity.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-15 16:56

odczytano w dniu 2018-09-17 08:47.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 1

Dzień dobry,

w załączniku odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

--
Piotr Krakowiak
Koordynator Sekcji IT
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 17 16
e-mail: piotr.krakowiak@starostwo.ketrzyn.pl

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DYWITY

Twoja wiadomość

Do: ug@ugdywity.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-09-15 16:49

odczytano w dniu 2018-09-17 09:04.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku 2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku 3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku 4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-735@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W imieniu Stowarzyszenia,
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
- członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-4961@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7262@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na informację publiczną przez WSCHOWA 2

![](cid:image001.png@01D44E6B.0F5198E0)

(bez tematu) przez Starostwo Powiatowe w Choszcznie 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZABRODZIE

Wiadomość przeczytano 2018-09-17 10:06:09

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZABRODZIE

Wiadomość przeczytano 2018-09-17 10:06:39

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZABRODZIE

Wiadomość przeczytano 2018-09-17 10:04:51

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dn. 10.09.2018 r. informuję, co następuje:

1. W Starostwie Powiatowym we Włoszczowie został wdrożony elektroniczny obieg dokumentów, który pełni funkcję wspomagającą. System jest kompatybilny z platformą ePUAP.

2. Nie wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 kpa są doręczane w formie elektronicznej.

3. Główną przyczyną stanu wskazanego w pkt 2 jest wspomagająca rola w urzędzie systemów elektronicznych.

4. Urząd nie kontaktował się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia w/w przeszkód.

Robert Suchanek
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
i Ochrony Zdrowia
tel. 41/39-44-976

Odpowiedź na wnioske o udostepneinie informacji pulicznej przez RZEWNIE

GMINA RZEWNIE Rzewnie, 2018.09.17

Urząd Gminy Rzewnie udziela
informacji na wniosek
o udostępnienie informacji publicznej:
Ad.1.Uchwała znajduje się na stronie rzewnie@bipgminy.pl- zakładka
uchwały rok 2017
Ad.2.Brak
Ad.3.Nie
Ad.4.Tak, na stronie rzewnie@bipgminy.pl w zakładce uchwały 2016r.
Ad.5. Rok 2014- 59, 2015 -64, 2016 -56,
Ad.6.Brak przeprowadzonych konsultacji
Ad.7.Nie ma utworzonej młodzieżowej rady
Ad.8. Nie ma utworzonej rady seniorów
AD.9.Jest wyodrebniony fundusz sołecki
Ad.10. rzewnie@bipgminy.pl - uchwały
Ad.11 i 12 Nie funkcjonuje budżet obywatelski

Sp.B.Pachulska
297673032

odpowiedz udostępnienie informacji publicznej przez RUCIANE-NIDA 1

Witam,
Przesyłam w załączeniu odpowiedź w sprawie udostępnienia informacji
publicznej.
Pozdrawiam,
Lidia Borys - Dymczyk

informacja publiczna Odpowiedz przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 1

Szanowni Państwo,
W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 września 2018 r.

Małgorzata Raczyńska
Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
tel. 83 351-13-51
e-mail: organizacyjny@powiatbialski.pl

Re: RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dziękuję, potwierdzam otrzymanie wiadomości.

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Lipsku

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek zadany w trybie dostępu do informacji publicznej
wyjaśniam:

1) Urząd posiada elektroniczny obieg dokumentów,

a) Jest to forma wspomagająca,

b) Obieg dokumentów jest kompatybilny z platformą E- PUAP,

2) Nie doręczamy wszystkich dokumentów w wymienionej formie,

3) Nie wszystkie podmioty publiczne korzystają z platformy e- PUAP,

4) Brak danych.

Z poważaniem,

Małgorzata Górz

sekretarz powiatu

483783015

Odpowiedź przez CHOJNICE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej

--
Biuro Podawcze

mgr Sandra Straszewska
Urząd Gminy w Chojnicach
89-600 Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
Tel. 52 397 21 29 wew. 355

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOSZCZYN 1

OR.1431.25.2018 r. Goszczyn , dnia 17 września 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6 września Urząd Gminy Goszczyn w załączeniu przekazuję- skan

rejestrów wniosków o informację publiczną za 2014 i 2015 rok.

Z poważaniem

Monika Wrzoskowicz

Inspektor

Gmina Goszczyn

Ul. Bądkowska 2

05-610 Goszczyn

Tel. 486632260 fax. 486632247

Udostępnienie informacji publicznej przez None 5

Dzień dobry

Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
dotyczącej art. 42ab ust.1 i 2 ustawy - Prawo Łowieckie ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 1295 ze zm. ) uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego do tut.
organu wpłynęły 4 ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie ( skany
ogłoszeń w załączeniu).

Wszystkie ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie są publikowane przez
Gminę Krosno Odrzańskie na stronie internetowej:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/127/Obwieszczenia_i_ogloszen
ia/.

Więcej informacji może Pan uzyskać dzwoniąc na poniższe wymienione nr
telefonów lub poprzez poniższy adres e- mail.

pozdrawiam

Bogdan Matuszewski

Podinspektor

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. (68) 410 97 64, tel. kom. 510 489 959 fax (68) 383 5122

e-maill: <mailto:b.matuszewski@krosnoodrzanskie.pl>
b.matuszewski@krosnoodrzanskie.pl

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

<http://www.krosnoodrzanskie.pl/> www.krosnoodrzanskie.pl

Opis: Opis: logo

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

--
Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek z dn. 31.08.2018 w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ponawiam wniosek i proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na mój adres e-mail {{EMAIL}}

--
Krzysztof Wychowałek
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535