Fw: decyzja odmowna dot. udostępnienia informacji publicznej przez ZAGRODNO 1

Urząd Gminy w Zagrodnie w załączeniu przysyła decyzję
dot. odmowy udostępnienia informacji publicznej.
Urszula Kindler - sekretarz gminy

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną z dnia 10.09.2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Opatowie

W odpowiedzi na państwa e-maila z dnia 10.09.2018 r. godz. 13:46 informuje co następuje:

ad. 1 Starostwo Powiatowe w Opatowie posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów.
ad. 1a Jest to główna forma dekretacji dokumentów
ad. 1b Tak, elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą E-PUAP
ad. 2 Tak, wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w owym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja.koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami
ad. 3 W pytaniu nr 2 odpowiedziano, iż wszystkie decyzje przekazywane są podmiotom publicznym za pomocą platformy E-PUAP
ad. 4 Starostwo nie kontaktowało, się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód gdyż takowe nie zaistniały.

Pozdrawiam,
Karol Adamski – Informatyk
Starostwo Powiatowe w Opatowie
tel. 797994722; e-mail: k.adamski@opatow.pl

--------------------------------------------------------------------------------

Treść niniejszej wiadomości zawiera informację ze Starostwa Powiatowego w Opatowie. Niniejsza wiadomość przeznaczona jest jedynie dla użytku adresata oraz objęta jest zakazem ujawniania. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi oznacza to, że otrzymaliście ją przez pomyłkę.

Prosimy o bezzwłoczne zawiadomienie o tym nadawcy; telefonicznie (+48 797994722) lub e-mailem (k.adamski@opatow.pl) oraz o trwałe jej usunięcie.

Wszelkie jej rozpowszechnianie, powielanie lub inne wykorzystywanie jest zabronione. Dziękujemy.

Odpowiedź na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 1

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, 23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 94, tel. 84 688-20-00, fax. 84 688-20-09

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, w odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuje co następuje:

Ad.1

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie posiada wdrożony elektroniczny system obiegu dokumentów Finn 8 SQL

Ad.1a

Elektroniczny system obiegu dokumentów jest wspomagającą formą dekretacji dokumentów, główna forma to dekretacja papierowa.

Ad. 1b

Elektroniczny system obiegu dokumentów jest kompatybilny z platformą EPUAP

Ad.2

W przypadku gdy stroną postępowania jest podmiot publiczny decyzje administracyjne doręczane są w większości przypadków doręczane drogą elektroniczną.

Ad.3

Nie wszystkie podmioty publiczne mają wdrożony elektroniczny system obiegu dokumentów w związku, z czym nie wyrażają chęci otrzymania korespondencji w takiej formie.

Ad.4

Nie, ponieważ przeszkody nie leżą po stronie Starostwa Powiatowego.

Z poważaniem

Andrzej Cygan

Naczelnik

Wydziału Organizacyjnego

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83; 28-300 Jędrzejów

Tel. 41 386 37 41 fax. 41 386 37 42

Odpowiedz przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek

Pozdrawiam

Marta Skowron

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Odpowiedz przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek

Pozdrawiam

Marta Skowron

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Udostępnienie informacji publicznej dot. elektronicznego obiegu dokumentów (RK.1430.078.2018) przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
sierpnia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)
udostępniam informacje jak niżej:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów, który jest kompatybilny z platformą EPUAP. Jest to
wspomagająca forma dekretacji dokumentów. Decyzje administracyjne są
doręczane w następujący sposób:

-w przypadku podmiotów innych niż podmioty publiczne – za pokwitowaniem
przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną,

-w przypadku podmiotów publicznych – za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W nielicznych przypadkach podmiot publiczny nie podaje adresu
elektronicznej skrzynki podawczej i nie wnioskuje o doręczenie za jej
pośrednictwem, wówczas dokumentacja jest dostarczana za pokwitowaniem
przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem
Cyfryzacji w powyższej sprawie.

_Proszę o przesłanie potwierdzenia odbioru powyższej wiadomości_, w
terminie 7 dni od dnia wysłania niniejszej wiadomości, na adres
elektroniczny: ip@lubliniec.starostwo.gov.pl.

Z poważaniem

Iwona Nieszporek
Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
Tel.: +48 (34) 351 05 19
www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Informuję, iż w celu załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu, stosując przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europej¬skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s. 1)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można się zapoznać na stronie
www.lubliniec.starostwo.gov.pl lub bezpośrednio u pełnomocnika ds. informacji publicznej.

Inf. publiczna przez NOWA WIEŚ LĘBORSKA 1

Dzień dobry,
przesyłam w załączniku odpowiedź.

Z poważaniem Sowińska Roksana

udip przez BODZANÓW

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 7 września
2018 r. (data wpływu do Urzędu Gminy)

1. Urząd Gminy Bodzanów wydaje periodyk pn. Gazeta Samorządowa Gminy
Bodzanów.

2. Link do wszystkich dotychczas wydanych numerów

http://bodzanowpl.nazwa.pl/instalator/wordpress/?page_id=5066

3. Periodyk nie jest zarejestrowany w sądzie.

4. Wydatki na całą promocję gminy Bodzanów

- w 2015 roku - 106 131,13 zł

- w 2016 roku - 67 961,80 zł

- w 2017 roku - 93 473,70 zł

- do dnia udzielenia odpowiedzi w 2018 roku - 118 225,78 zł

Z poważaniem

Iwona Rakowska

Sekretarz Gminy Bodzanów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 10.09.2018 r.

Z poważaniem

Agata Goździewicz

Wydział Organizacyjny

Starostwo Powiatowe
w Kędzierzynie-Koźlu

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 10 września 2018r. Starostwo Powiatu Grodziskiego informuje:

Ad.1 Tak, Starostwo Powiatu Grodziskiego posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów.

Ad. a Zgodnie z Zarządzeniem Nr. 19/2018 z dnia 1 września 2015r elektroniczny obieg dokumentów został wprowadzony jako oprogramowanie wspomagające wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym.

Ad. b Elektroniczny obieg dokumentów jest kompatybilny z platformą Epuap.

Ad. 2 Doręczanie pism i decyzji administracyjnych do podmiotów publicznych i interesantów następuję tą samą drogą jaką został przesłany wniosek.

Ad. 3 Nie ma przeszkód.

Ad. 4 Nie było potrzeby kontaktowania się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Marcin Lasocki| Główny specjalista ds. informatycznych

Starostwo Powiatu Grodziskiego

ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefon (22) 724 07 11 wew. 228, (22) 724 18 33, Fax (22) 724 30 49

odpowiedź przez Starostwo Powiatowe w Opolu 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek
o informację publiczną.

Barbara Gwóźdź
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

odpowiedź na wniosek z dnia 11 września przez Starostwo Powiatowe w Radomiu 1

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek przesłany do tutejszego Urzędu o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Jan Rybak

Referent

Wydział Organizacji i Nadzoru

Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

tel. +48 48 3815059

Fax +48 3655807

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Aneta Markowska

ZAB.1431.57.2018 przez Starostwo Powiatowe we Włocławku 2

Udostępnienie informacji publicznej Or.II.1431.41.2018 przez Starostwo Powiatowe w Lipnie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

z poważaniem,

Marta Piątkiewicz

Starostwo Powiatowe w Wieliczce przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan pisma nr BOU.1431.133.2018 z dnia 20 września
2018r. w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Irena Dubiel

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Rynek Górny 2

32-020 Wieliczka

tel. 12 399 98 00

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim 2

Dzień dobry,
Ad 1. Tak
Ad 1 a. Wspierająca
Ad 1 b. Tak
Ad 2. Tak
Ad 3. - Nie dotyczy -
Ad 4. - Nie dotyczy -
---
Pozdrawiam,
Piotr Stefanicki
Informatyk
Wydział Organizacyjny
e-mail: p.stefanicki@powiatkrosnienski.pl

tel. 68 383 0247
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
www.powiatkrosnienski.pl (http://www.powiatkrosnienski.pl)

Dnia czw, wrz 20, 2018 o 13:56, Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim napisał:

informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie 2

w zał.

--
Pozdrawiam

Anna Stępień-Buryszek
Sekretarz Powiatu
tel. (91) 471 02 20
601 411 843

Odp. Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Wągrowiec, 21.09.2018 r.

OR.1431.28.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, udzielam poniżej stosownej odpowiedzi.

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2). – Odp. Tak.
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca? Odp. Jest to wspomagająca forma dekretacji dokumentów.
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP? Odp. Tak.
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ? Odp. Nie.
3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
Odp. Względy techniczno-organizacyjne, przejściowe przestoje w komunikacji między systemem EOD a platformą EPUAP.
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód? Odp. Nie.

Z poważaniem

Dariusz Trojanowski

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Starostwo Powiatowe

ul. Kościuszki 15

62-100 Wągrowiec

Tel. (67) 26 20 168

Fax. (67) 26 27 888

www.wagrowiec.pl

Odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej z dnia 10-09-2018. przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku 2

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony na adres e-mailowy: starostwo@powiatkluczborski.pl z dnia 10.09.2018 r. podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym (Sigillum). Autentyczność podpisu elektronicznego można zweryfikować za pomocą bezpłatnej aplikacji dostępnej pod linkiem http://sigillum.pl/pliki_do_pobrania.html

Z poważaniem
Sekretarz Powiatu
Adam Radom

Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. 774185218, fax: 774186520
e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl

FW: 5 numerów gazet - załacznik do zapytania publicznego + pismo przez ZBLEWO 6

Dzień dobry.

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej.

W wyrazami szacunku

Marzena Adryan

Sekretariat UG Zblewo

wNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH -GMINA RYN przez RYN 3

Dzień dobry,
Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy odpowiedź tylko dwóch kół łowieckich- Kormoran oraz Śniardwy.
W załączniku przesyłam meile z odpowiedziami na pytania.
Kolejne informacje prześle po otrzymaniu ich od dwóch pozostałych kół tj. Jeleń oraz Rogacz.

Pozdrawiam

Natalia Banul
Urząd Miasta i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn
tel. 87/4293970
fax 87/4293974

udostepnienie informacji publicznej przez GRONOWO ELBLĄSKIE 2

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanownaych terminów polowń zbiorowych zgodnie z art. 42 ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim informuje, że po dniu 1 kwietnia 2018 r. nie otryzmał żadnych zawiadomień dotyczących terminów polowań zbiorowych.
W załączeniu skan planu polowań zbiorowych 2017/2018.
Ponadto tut. Urząd nie otrzymał żadnych informacji od kół łowieckich o miejscu przychowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.
W dniu 19.09.2018 r. zostało przesłane pismo do kół łowieckich dzialających na terenie gminy z prośbą o przesłanie ww informacji. Z chwila otrzymania odpowiedzi dane zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w naszej gminie oraz obwieszczenie zostanie umieszczone na stranach: www gminagronowo.pl; www bip.gronowoelblaskie. pl w zakładce "inne ogłoszenia".
Z poważaniem E. Zając