Odpowiedz przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek

Pozdrawiam

Marta Skowron

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Odpowiedz przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek

Pozdrawiam

Marta Skowron

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Udostępnienie informacji publicznej dot. elektronicznego obiegu dokumentów (RK.1430.078.2018) przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
sierpnia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)
udostępniam informacje jak niżej:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów, który jest kompatybilny z platformą EPUAP. Jest to
wspomagająca forma dekretacji dokumentów. Decyzje administracyjne są
doręczane w następujący sposób:

-w przypadku podmiotów innych niż podmioty publiczne – za pokwitowaniem
przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną,

-w przypadku podmiotów publicznych – za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W nielicznych przypadkach podmiot publiczny nie podaje adresu
elektronicznej skrzynki podawczej i nie wnioskuje o doręczenie za jej
pośrednictwem, wówczas dokumentacja jest dostarczana za pokwitowaniem
przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. Prawo pocztowe. Starostwo nie kontaktowało się z Ministerstwem
Cyfryzacji w powyższej sprawie.

_Proszę o przesłanie potwierdzenia odbioru powyższej wiadomości_, w
terminie 7 dni od dnia wysłania niniejszej wiadomości, na adres
elektroniczny: ip@lubliniec.starostwo.gov.pl.

Z poważaniem

Iwona Nieszporek
Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
Tel.: +48 (34) 351 05 19
www.lubliniec.starostwo.gov.pl

Informuję, iż w celu załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu, stosując przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europej¬skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s. 1)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych można się zapoznać na stronie
www.lubliniec.starostwo.gov.pl lub bezpośrednio u pełnomocnika ds. informacji publicznej.

Inf. publiczna przez NOWA WIEŚ LĘBORSKA 1

Dzień dobry,
przesyłam w załączniku odpowiedź.

Z poważaniem Sowińska Roksana

udip przez BODZANÓW

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 7 września
2018 r. (data wpływu do Urzędu Gminy)

1. Urząd Gminy Bodzanów wydaje periodyk pn. Gazeta Samorządowa Gminy
Bodzanów.

2. Link do wszystkich dotychczas wydanych numerów

http://bodzanowpl.nazwa.pl/instalator/wordpress/?page_id=5066

3. Periodyk nie jest zarejestrowany w sądzie.

4. Wydatki na całą promocję gminy Bodzanów

- w 2015 roku - 106 131,13 zł

- w 2016 roku - 67 961,80 zł

- w 2017 roku - 93 473,70 zł

- do dnia udzielenia odpowiedzi w 2018 roku - 118 225,78 zł

Z poważaniem

Iwona Rakowska

Sekretarz Gminy Bodzanów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 10.09.2018 r.

Z poważaniem

Agata Goździewicz

Wydział Organizacyjny

Starostwo Powiatowe
w Kędzierzynie-Koźlu

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 10 września 2018r. Starostwo Powiatu Grodziskiego informuje:

Ad.1 Tak, Starostwo Powiatu Grodziskiego posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów.

Ad. a Zgodnie z Zarządzeniem Nr. 19/2018 z dnia 1 września 2015r elektroniczny obieg dokumentów został wprowadzony jako oprogramowanie wspomagające wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym.

Ad. b Elektroniczny obieg dokumentów jest kompatybilny z platformą Epuap.

Ad. 2 Doręczanie pism i decyzji administracyjnych do podmiotów publicznych i interesantów następuję tą samą drogą jaką został przesłany wniosek.

Ad. 3 Nie ma przeszkód.

Ad. 4 Nie było potrzeby kontaktowania się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Marcin Lasocki| Główny specjalista ds. informatycznych

Starostwo Powiatu Grodziskiego

ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefon (22) 724 07 11 wew. 228, (22) 724 18 33, Fax (22) 724 30 49

odpowiedź przez Starostwo Powiatowe w Opolu 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek
o informację publiczną.

Barbara Gwóźdź
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

odpowiedź na wniosek z dnia 11 września przez Starostwo Powiatowe w Radomiu 1

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek przesłany do tutejszego Urzędu o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Jan Rybak

Referent

Wydział Organizacji i Nadzoru

Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom

tel. +48 48 3815059

Fax +48 3655807

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem

Aneta Markowska

ZAB.1431.57.2018 przez Starostwo Powiatowe we Włocławku 2

Udostępnienie informacji publicznej Or.II.1431.41.2018 przez Starostwo Powiatowe w Lipnie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

z poważaniem,

Marta Piątkiewicz

Starostwo Powiatowe w Wieliczce przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan pisma nr BOU.1431.133.2018 z dnia 20 września
2018r. w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Irena Dubiel

Starostwo Powiatowe w Wieliczce

Rynek Górny 2

32-020 Wieliczka

tel. 12 399 98 00

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim 2

Dzień dobry,
Ad 1. Tak
Ad 1 a. Wspierająca
Ad 1 b. Tak
Ad 2. Tak
Ad 3. - Nie dotyczy -
Ad 4. - Nie dotyczy -
---
Pozdrawiam,
Piotr Stefanicki
Informatyk
Wydział Organizacyjny
e-mail: p.stefanicki@powiatkrosnienski.pl

tel. 68 383 0247
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
www.powiatkrosnienski.pl (http://www.powiatkrosnienski.pl)

Dnia czw, wrz 20, 2018 o 13:56, Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim napisał:

informacja publiczna przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie 2

w zał.

--
Pozdrawiam

Anna Stępień-Buryszek
Sekretarz Powiatu
tel. (91) 471 02 20
601 411 843

Odp. Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Wągrowiec, 21.09.2018 r.

OR.1431.28.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, udzielam poniżej stosownej odpowiedzi.

1. Czy Starostwo Powiatowe posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów? (jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 2). – Odp. Tak.
a. czy jest to główna forma dekretacji dokumentów, czy tylko wspomagająca? Odp. Jest to wspomagająca forma dekretacji dokumentów.
b. czy elektroniczny obieg dokumentów starostwa jest kompatybilny z platformą EPUAP? Odp. Tak.
2. Czy wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA, są doręczane w sposób wskazany w tym artykule: https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami ? Odp. Nie.
3. Jeśli nie wszystkie ww. decyzje są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePUAP, to jakie względy organizacyjne/techniczne/inne stoją na przeszkodzie?
Odp. Względy techniczno-organizacyjne, przejściowe przestoje w komunikacji między systemem EOD a platformą EPUAP.
4. Czy starostwo kontaktowało się z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia ww. przeszkód? Odp. Nie.

Z poważaniem

Dariusz Trojanowski

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Starostwo Powiatowe

ul. Kościuszki 15

62-100 Wągrowiec

Tel. (67) 26 20 168

Fax. (67) 26 27 888

www.wagrowiec.pl

Odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej z dnia 10-09-2018. przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku 2

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony na adres e-mailowy: starostwo@powiatkluczborski.pl z dnia 10.09.2018 r. podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym (Sigillum). Autentyczność podpisu elektronicznego można zweryfikować za pomocą bezpłatnej aplikacji dostępnej pod linkiem http://sigillum.pl/pliki_do_pobrania.html

Z poważaniem
Sekretarz Powiatu
Adam Radom

Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. 774185218, fax: 774186520
e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl

FW: 5 numerów gazet - załacznik do zapytania publicznego + pismo przez ZBLEWO 6

Dzień dobry.

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej.

W wyrazami szacunku

Marzena Adryan

Sekretariat UG Zblewo

wNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH -GMINA RYN przez RYN 3

Dzień dobry,
Do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy odpowiedź tylko dwóch kół łowieckich- Kormoran oraz Śniardwy.
W załączniku przesyłam meile z odpowiedziami na pytania.
Kolejne informacje prześle po otrzymaniu ich od dwóch pozostałych kół tj. Jeleń oraz Rogacz.

Pozdrawiam

Natalia Banul
Urząd Miasta i Gminy w Rynie
ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn
tel. 87/4293970
fax 87/4293974

udostepnienie informacji publicznej przez GRONOWO ELBLĄSKIE 2

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanownaych terminów polowń zbiorowych zgodnie z art. 42 ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim informuje, że po dniu 1 kwietnia 2018 r. nie otryzmał żadnych zawiadomień dotyczących terminów polowań zbiorowych.
W załączeniu skan planu polowań zbiorowych 2017/2018.
Ponadto tut. Urząd nie otrzymał żadnych informacji od kół łowieckich o miejscu przychowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.
W dniu 19.09.2018 r. zostało przesłane pismo do kół łowieckich dzialających na terenie gminy z prośbą o przesłanie ww informacji. Z chwila otrzymania odpowiedzi dane zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w naszej gminie oraz obwieszczenie zostanie umieszczone na stranach: www gminagronowo.pl; www bip.gronowoelblaskie. pl w zakładce "inne ogłoszenia".
Z poważaniem E. Zając

udostepnienie informacji publicznej przez GRONOWO ELBLĄSKIE 2

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanownaych terminów polowń zbiorowych zgodnie z art. 42 ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim informuje, że po dniu 1 kwietnia 2018 r. nie otryzmał żadnych zawiadomień dotyczących terminów polowań zbiorowych.
W załączeniu skan planu polowań zbiorowych 2017/2018.
Ponadto tut. Urząd nie otrzymał żadnych informacji od kół łowieckich o miejscu przychowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.
W dniu 19.09.2018 r. zostało przesłane pismo do kół łowieckich dzialających na terenie gminy z prośbą o przesłanie ww informacji. Z chwila otrzymania odpowiedzi dane zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w naszej gminie oraz obwieszczenie zostanie umieszczone na stranach: www gminagronowo.pl; www bip.gronowoelblaskie. pl w zakładce "inne ogłoszenia".
Z poważaniem E. Zając

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 września 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie 1

Przekazuję w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 września 2018 roku.

Magdalena Prussakow
Wydział Organizacyjny
tel. (89) 521-05-11

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 września 2018 r o udostępnienie
informacji publicznej

informacja w załączniku.

W dniu 10.09.2018 o 13:46, sprawa-9623@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
*STAROSTWO POWIATOWE W CZŁUCHOWIE* ul. Wojska Polskiego 1, 77-300
Człuchów tel. +48 59 834 34 61 -3, tel/fax +48 59 834 25 39, e-mail:
starostwo@czluchow.org.pl www: http://starostwo.czluchow.org.pl

Odpowiedź przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10 września 2018 r.
Krzysztof Kaczmarek
Sekretarz Powiatu