Wniosek o informację publiczną dot. elektronicznego obiegu dokumentów [Sprawa#WOK.1431.00041.2018] przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach 4

Dokumenty: WOK.KW.00081.2018
Znak sprawy: WOK.1431.00041.2018
Rej. koresp. wych.: l.dz.w.21878.2018
Wysłane przez: Marzena Młocek

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Strzelinie 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem

--
Joanna Lewandowska
Starostwo Powiatowe w Strzelinie
ul. Kamienna 10
57-100 Strzelin
tel. 71 39 23 017 fax 71 39 23 015

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10.09.2018 r.

Z poważaniem


<file:///C:/Users/Wojciech%20Burski/AppData/Roaming/Microsoft/Signatures/Her
bv.jpg>


<file:///C:/Users/Wojciech%20Burski/AppData/Roaming/Microsoft/Signatures/unt
itled1.bmp>

Wojciech Burski

STAROSTWO POWIATOWE W SZYDŁOWCU

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich

Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec

Tel. +48 48 617 70 25

Fax +48 48 617 70 09

<mailto:wojciech.burski@szydlowiecpowiat.pl>
wojciech.burski@szydlowiecpowiat.pl

<http://www.szydlowiecpowiat.pl/> www.szydlowiecpowiat.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może
zawierać informacje prawnie chronione.

Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób
nieuprawnionych do ich otrzymania.

Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż
zostały przesłane.

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁKI

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),http://bip.milki.warmia.mazury.pl/system/obj/4173_Uchwala_Nr_VIII.43.2015_w_sprawie_zasad_i_trybu_przeprowadzamoa_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_gminy_Milki.pdf

- w 2014 r. - 71 podjętych uchwał, w 2015 r. - 100 podjętych uchwał, w
2016 r. - 82 podjętych uchwał,
- w 2014 r. - 2 konsultacje, w 2015 r. - 4 konsultacje, w 2016 r. 6
konsultacji.
- w gminie nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym),
- w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki,
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Justyna Leszczyńska - Boruch
UG Miłki
87 421 10 60
-

W dniu 2018-09-18 o 08:08, UG Miłki pisze:

test przez DREZDENKO

sprawdzian

odpowiedź 1431.0194.2018 przez Starostwo Powiatowe w Będzinie 2

Dzień dobry

Przekazuję w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10 września 2018 roku.

--
Z poważaniem
Ptaszyńska-Skrzyńska Izabela
Wydział Kadr i Organizacji
Starostwo Powiatowe
ul. Jana Sączewskiego 6
42-500 Będzin

Odpowiedź na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na złożony przez Państwa wniosek.
Pismo zostało podpisane podpisem elektronicznym. Proszę o potwierdzenie
otrzymania.

Z poważaniem

Sekretariat Starosty Polkowickiego

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Łukowie

Witam,

Po zebraniu informacji z wydziałów, przekazuje odpowiedzi na Państwa pytania:

Ad.1 -

Tak

Ad.1a -

wspomagająca

Ad.1b -

tak obieg jest kompatybilny

Ad.2. -

nie wszystkie

Ad.3. -

Nie wszystkie decyzje administracyjne wydawane prze Starostwo Powiatowe w Łukowie są przekazywane podmiotom publicznym za pomocą platformy ePuap ze względu iż nie wszystkie urzędy publiczne (gminy, powiaty, inspekcje itd.), do których kierowane są decyzje lub osoby fizyczne będące stroną postepowania administracyjnego posiadają konto na platformie ePuap, dzięki któremu obie strony mogą komunikować się elektronicznie.

W przypadku kiedy podmiot publiczny posiadający konto na ePuap zarzada przesłania decyzji administracyjnej drogą elektroniczną za pomocą ePuap, Starostwo Powiatowe w Łukowie decyzje administracyjne również przesyła za pomocą ePuap.

W wielu przypadkach zgodnie z art. 39 ze znaczkiem 1 par. 1d kpa, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zrezygnuje z doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, organ doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dok. Elektronicznego tj. w formie papierowej za pokwitowaniem operatora pocztowego w rozumienie ustawy a dnia 23.11.2012 roku Prawo Pocztowe lub przez swoich pracowników lub przez inne organy lub osoby.

Ad.4.

Nie dotyczy.

----------------------------------------------------------------

Z wyrazami szacunku / Best Regards

Andrzej Trokowicz

Kierownik Referatu Informatyki

w wydz. Administracyjno-Gospodarczym

tel. 25 798 22 03 wew. 140

Starostwo Powiatowe w Łukowie

ul. Piłsudskiego 17

21-440 Łuków

----------------------------------------------------------------

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.09.2018 r.,

z poważaniem
Marta Brzezik
Starostwo Powiatowe w Węgrowie
tel. 25 740 92 07

Dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Legnicy 1

Witam
w załączniku przesyłam odpowiedź na zapytanie o udzielnie informacji publicznej przesłanej do urzędu w dniu 10.09.2018r.

Z poważaniem
Mirosława Olewińska-Grzywacz
Starostwo Powiatowe w Legnicy
Kierownik Referatu Informatyki
Tel.(76) 72 43 435

Odp. na wniosek przez SARNAKI 4

Urząd Gminy Sarnaki

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o informacje publiczna sprawa
2395.

Z poważaniem

Paweł Kordaczuk

udostępnienie informacji publicznej przez KROSNO ODRZAŃSKIE 5

Dzień dobry

Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
dotyczącej art. 42ab ust.1 i 2 ustawy - Prawo Łowieckie ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 1295 ze zm. ) uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego do tut.
organu wpłynęły 4 ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie ( skany
ogłoszeń w załączeniu).

Wszystkie ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie są publikowane przez
Gminę Krosno Odrzańskie na stronie internetowej:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/127/Obwieszczenia_i_ogloszen
ia/.

Więcej informacji może Pan uzyskać dzwoniąc na poniższe wymienione nr
telefonów lub poprzez poniższy adres e- mail.

pozdrawiam

Bogdan Matuszewski

Podinspektor

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. (68) 410 97 64, tel. kom. 510 489 959 fax (68) 383 5122

e-maill: <mailto:b.matuszewski@krosnoodrzanskie.pl>
b.matuszewski@krosnoodrzanskie.pl

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

<http://www.krosnoodrzanskie.pl/> www.krosnoodrzanskie.pl

Opis: Opis: logo

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla
adresata

korespondencji e-mail. Jeśli otrzymał[a/e]ś ten e-mail przez pomyłkę prosimy
niezwłocznie

powiadom nadawcę. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie
przesyłki

e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane i może stanowić naruszenie
obowiązującego prawa.

WARNING: This message and any attachments are intended solely for email
correspondent.

If you received this email by mistake please inform the sender immediately.
Copy, distribute,

disclose and other use of email delivery, without the consent of the sender,
is prohibited and

may constitute a violation of applicable law.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Starostwo Powiatowe w Opocznie przez Starostwo Powiatowe w Opocznie 2

dzień dobry
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej

proszę o potwierdzenie odbioru tej wiadomości

--
Pozdrawiam
Beata Rogulska
Inspektor
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych
i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno
tel: 44 741-49-07
e-mail: organizacyjny@opocznopowiat.pl

Administratorem danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie http://bip.opocznopowiat.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

odp. na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Dębicy 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 10.09.2018 r.

Nota informacyjna

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Starostwo
Powiatowe z siedzibą w Dębicy przy ul. Parkowej 28,

2) Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Michał Prażak,

e-mail: sekretarz@powiatdebicki.pl <mailto:sekretarz@powiatdebicki.pl> ,

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi i nie będą udostępniane innym
odbiorcom,

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące akty
prawne,

5) Posiada Pani/Pan prawo do:

. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u Administratora przez okres
wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt, załącznika do Instrukcji
Kancelaryjnej, załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.

dot. odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Rykach

Dzień Dobry
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 11 września 2018 r. dot. elektronicznego obiegu dokumentów informujemy:
Ad. 1. Starostwo Posiada wdrożony elektroniczny obieg dokumentów
Ad. 2. Elektroniczny obieg dokumentów jest formą wspomagającą
Ad. 3. Decyzje administracyjne których strona lub uczestnikiem są podmioty realizujące zadania publiczne są doręczane zgodnie z art. 39 ustawy z           dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. u. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
Ad. 4. -  
Ad. 5. - 
 
Z poważaniem
Katarzyna Czerska 
Wydział Organizacyjny
Starostwo Powiatowe w Rykach
 81 8657462

Odpowiedź na informację publiczną przez Starostwo Powiatowe w Bielsko-Białej 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej złożony w dniu 10.09.18r. e-mailem.

Proszę o potwierdzenie odebrania nin. e-maila.

Z poważaniem G. Kwaśna

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Wydział Organizacji i Nadzoru

Sekretariat Wydziału

Podinspektor
Grażyna Kwaśna
tel. 033 813-68-04

<mailto:grazyna.kwasna@powiat.bielsko.pl> grazyna.kwasna@powiat.bielsko.pl

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów lub osób,
do których jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Starosta Bielski -
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul.
Piastowskiej 40. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
<mailto:iod@powiat.bielsko.pl> iod@powiat.bielsko.pl. Podane dane osobowe
będą przetwarzane w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
Dostęp do danych mają podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Urzędu
w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu
do danych na podstawie przepisów prawa. Zebrane dane będą przetwarzane do
momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów
statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń
administratora danych. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących
przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest
dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami,
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym
czasie. Jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ma
Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

Odpowiedź na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Lubinie 2

Dzień dobry

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
do Starostwa w dniu 10.09.2018 r., w załączeniu przesyłam pismo w
przedmiotowej sprawie.

Z poważaniem,

Joanna Trepiak

Główny Specjalista
Biuro Kadr

tel. 76 746 71 53
e-mail:j.trepiak@powiat-lubin.pl

_____

Logo Starostwa

ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin
tel. 76 746 71 00, fax 76 746 71 16
e-mail: <mailto:starostwo@powiat-lubin.pl> starostwo@powiat-lubin.pl
www.powiat-lubin.pl

_____

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla
adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymał[a/e]ś ten e-mail przez
pomyłkę prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę. Kopiowanie, dystrybucja,
ujawnianie i inne wykorzystywanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest
zakazane i może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną zd nia 10 września 2018 przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Dzień dobry.

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że wszystkie decyzje administracyjne wysyłane są zgodnie z art. 39 KPA tj. za pokwitowaniem przez operatora pocztowego oraz przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
Starostwo Powiatowe nie ma obowiązku wysyłania dokumentów/korespondencji/ przez platformę epuap.

z poważaniem
Magdalena Mamcarz
Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej
tel. 33/875-79-12

odpowiedź na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Jaśle 1

W zał. przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 10 września 2018r. o
udostępnienie informacji publicznej.

Sekretariat Starosty

odp. na informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie

W odp na Państwa wniosek informuję ,że 1)a -TAK
a) nie
b)tak
3)raczej wszystkie
4) nie było takiej potrzeby
\

Pozdrawiam
Magdalena Ciuk-Kuziemska

odpowiedź przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu 1

Dzień dobry,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu w załączeniu przesyła odpowiedź na Pastwa
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Beata Juskowiak

Sekretariat Starosty Rawickiego

tel. 65 546 22 11

OR.1431.27.2018 przez Starostwo Powiatowe w Malborku 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną
skierowany do Starostwa Powiatowego w Malborku w dniu 10 września 2018 r.

Z wyrazami szacunku,

Karol Wasiluk

Podinspektor

Starostwo Powiatowe w Malborku

Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej

(55) 646 04 13


<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://powiat.malbork.pl/image
s/pliki/2018/2018-05-24-RODO/INFORMACJA-RODO.pdf&amp;wmode=transparent>
Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych w związku z RODO

odpowiedź przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej

AG.1431.44.2018
Łęczna.24.09.2018 r.

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

sprawa-9713@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.09.2018 r. uprzejmie informuję:
Ad. 1. Starostwo Powiatowe w Łęcznej nie posiada wdrożonego elektronicznego
obiegu dokumentów /EZD/.
Ad. 2. Decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39 KPA są
przekazywane podmiotom publicznym / które posiadają e-PUAP/ za
pomocą platformy e-PUAP.

Ad. 3 -4. Ponieważ nie wystąpiły przeszkody , Starostwo nie kontaktowało się
z Ministerstwem Cyfryzacji w celu usunięcia problemów.


Z poważaniem Kazimierz Radko-Sekretarz Powiatu.

Odpowiedź na wniosek przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie 1

Odpowiadając na wniosek z dnia 10.09 br. przesyłam w załączeniu skan pisma
ORG.1431.58.2018

Bożena Baran

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

tel. 81 854-28-45

Starostwo Powiatowe w Lubartowie

ul. Słowackiego 8

21-100 Lubartów

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Iławie 1

Dzień dobry,

OSO.1431.49.2018 Iława, 24.09.2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

mail: sprawa-9654@ferdowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-9654@ferdowanie.siecobywatelska.pl>

W odpowiedzi na Państwa wniosek z 10 września 2018 r. (wpłynął do Starostwa Powiatowego w Iławie 10 września 2018 r.) o udostępnienie informacji publicznej
na podstawie art.2 ust.1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018.1330, zm.: Dz.U.2018.1669) informuję, jak niżej:

Ad. 1.

Starostwo Powiatowe w Iławie nie posiada elektronicznego obiegu dokumentów.

Ad. 2.

Decyzje administracyjne, w sprawach gdzie stroną są podmioty publiczne, przekazywane są tym podmiotom drogą elektroniczną przez ePUAP (o ile podmioty
te posiadają tę skrzynkę podawczą).

Ad. 3.

Starostwo Powiatowe w Iławie nie ma problemów organizacyjnych/technicznych/innych, które utrudniałyby korzystanie z ePUAP.

Ad.4.

Nie było potrzeby kontaktowania się z Ministerstwem Cyfryzacji.

Z up. STAROSTY

Anna Wnuk

SEKRETARZ POWIATU

Proszę o zachowanie ciągłości korespondencji. W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Dziękuję

Anna Wnuk
INSPEKTOR
Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Bezpieczeństwa
Referat Administracyjno-Gospodarczy
telefon 89 649 07 24
<mailto:anna.wnuk@powiat-ilawski.pl> anna.wnuk@powiat-ilawski.pl

POWIAT IŁAWSKI
14-200 Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2A
NIP: 744-177-40-59 REGON: 510742468
centr. tel (89) 649 07 00; fax (89) 649 66 00
<http://www.powiat-ilawski.pl/> http://www.powiat-ilawski.pl