Re: Zapytanie w sprawie wykazu polowań. przez krzysztof

Dziękuję za nadesłane dokumenty. Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę, że te informacje nie spełniają wymogów opisanych w art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, a mianowicie nie zawierają informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowania. Zostały też złożone po terminie określonym w ustawie, to jest później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania.

Prosiłem również o wskazanie w którym miejscu na stronie internetowej gminy zostały umieszczone te zawiadomienia oraz w którym miejscu umieszczone są informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, prowadzonych przez koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie leżące na terenie gminy (art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie).

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Wysyłanie wiadomości e-mail: Scan dok. Terminy polowan KŁ ORZEŁ.pdf przez BIAŁYBÓR 1

Gmina Biały Bór w odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych po 1 kwietnia 2018r , informuje jak poniżej:

1.. Zgłoszono jedno polowanie przez Koło Łowieckie „ORZEŁ” Koszalin w dniach 02 października 20-18r i 11-12 października 2018r. Polowanie odbywać się będzie w granicach obwodu nr 231. Rozpoczęcie polowań o godzinie 8 00 zakończenie polowań o godz. 1700 .
2.. Treść informacji o której mowa w pkt. 1 w załączeniu.
3.. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.bip.bialybor.com.pl ; bip ; Ochrona środowiska i rolnictwa ; Łowiectwo.
4.. Informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnych będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.bip.bialybor.com.pl ; bip ; Ochrona środowiska i rolnictwa ; Łowiectwo.

Z upoważnienia Burmistrza Białego Boru Marianna Lisiewicz. Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):
Scan dok. Terminy polowan KŁ ORZEŁ.pdf

Wysyłanie wiadomości e-mail: OR.1431.53.2018 uzupełnienie odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska przez WEJHEROWO 1

W załączeniu przesyłam uzupełnienie odpowiedzi Urzędu Gminy Wejherowo na
Państwa wniosek o udostępnienie  informacji publicznej z dnia 24
sierpnia 2018 r.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
OR.1431.53.2018 uzupełnienie odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć
Obywatelska

--
Z poważaniem

Maria Waszkiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr

Urzad Gminy Wejherowo
Referat Organizacyjny i Kadr
tel. 58 677 97 11

Gmina Dobrzany przez DOBRZANY 1

Witam

Przesyłam informacje dot. pytań przesłanych we wniosku z dnia 25.09.2018:

1. brak

2. w załączniku

3. https://dobrzany.pl/aktualnosci/dzial/105

4. j.w.

--
__________
Pozdrawiam

Robert Ulewicz
podinspektor
ds. infrastruktury technicznej i sportu

Urząd Miejski w Dobrzanach
ul. Staszica 1, 73-130 Dobrzany
Tel.+48 / 91 56 20 201 w. 34

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez MŁYNARY 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej polowań zbiorowych.
Z poważaniem
Mirosław Sabatowski
Inspektor d/s rolnictwa, leśnictwa, zamówień
Urząd Miasta i Gminy w Młynarach
tel.: (55) 618 22 39

Gmina Suchań- informacja publiczna przez SUCHAŃ 5

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 25 września 2018r. w związku z art.
13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U z 2018r. poz. 1330 z późniejszymi zmianami) uprzejmie
informuję, co następuje:

1. na terenie Nadleśnictw Dobrzany i Choszczno oraz Gmin Recz, Suchań,
Dobrzany, Marianowo w obwodzie nr 187 dzierżawionym przez Zarząd Koła
Łowieckiego "ROGACZ" w Stargardzie odbędą się polowania :

-01.08.2018-03.08.2018 - polowanie komercyjne na sarny -rogacze

-12.09.2018-15.09.2018 - polowanie komercyjne na jelenie - byki

-16.09.2018-21.09.2018- polowanie komercyjne na jelenie-byki

-10.11.2018-13.11.2018- polowanie komercyjne zbiorowe na zwierzynę grubą

-02.01.2019-06.01.2019- polowanie komercyjne zbiorowe na zwierzynę grubą

-16.10.2018-22.10.2018- polowanie komercyjne na zwierzynę grubą

-15.08.2018- polowanie zbiorowe na kaczki

-26.08.2018-polowanie zbiorowe na kaczki

-07.10.2018-polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą

-27.10.2018-28.10.2018-polwoanie zbiorowe na zwierzynę grubą

-22.12.2018-polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą

-13.01.2019- polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą

-08.09.2018- polowanie zbiorowe na kaczki

2. w załączeniu przesyłam skany pism otrzymanych od Koła Łowieckiego
"Rogacz"

3. _https://suchan.pl/aktualnosci/pokaz/931_kolo_lowieckie_rogacz
_

4. w  2018 roku dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich nie
przekazali do tut. Urzędu informacji o o miejscu przechowywania książki
ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem

Ilona Kubera

Stanowisko do spraw gospodarki przestrzennej i nieruchomości

Urząd Miejski w Suchaniu

------------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski - wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DZIWNÓW 3

Dzień dobry

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia
25 września 2018 r. w załączeniu przesyłam pismo przewodnie, plik w formie
edytowalne (Excel) z zawartymi informacjami na temat terminów polować oraz
skan otrzymanego przez nas zawiadomienia o planowanym polowaniu zbiorowym.

Z poważaniem

Magdalena Antkowiak

Podinspektor ds. ochrony środowiska

i gospodarki komunalnej

Urząd Miejski w Dziwnowie

91 32 75 177

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIECZFNIA KOŚCIELNA

Dzień dobry

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 września 2018 roku, poniżej udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała – NIE.
2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – NIE.
3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) – NIE.
4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała – NIE.
5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 – UCHWAŁY RADY GMINY DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM http://ugwieczfnia.bipgmina.pl/wiadomosci/7668/uchwaly_rady
6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 – ROK 2014 – 0, ROK 2015 – 2, ROK 2016 – 0.
7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – NIE.
8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) – NIE.
9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – TAK, TREŚĆ UCHWAŁY JEST DOSTĘPNA POD LINKIEM http://ugwieczfnia.bipgmina.pl/wiadomosci/7668/wiadomosc/261588/uchwala_nr_xxvii2052014_rady_gminy_wieczfnia_koscielna_z_dnia_31
10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA SĄ DOSTĘPNE POD LINKIEM http://ugwieczfnia.bipgmina.pl/wiadomosci/7663/zarzadzenia
11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) – NIE.
12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny) – NIE DOTYCZY.
13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 – NIE DOTYCZY.

Z poważaniem

Karolina Chmielewska

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

(bez tematu) przez SŁAWOBORZE 2

Dzień dobryW odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018r. informuję co następuje:
1.Gmina Sławoborze nie posiada w formie edytowalnej informacji dotyczących zaplanowanych terminów polowań zbiorowych. Od kół łowickich informacje gmina otrzymuje w formie papierowej.
2.Informacje przekazane zgodnie z art. 42 ab ust.1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców przesyłam w formie skanów - w załączniku.
3.Informacje dotyczące zaplanowanych terminów polowań zbiorowych podawane są na stronie internetowej bip Sławoborze w zakładce - Koła łowieckie na terenie Gminy Sławoborze.
4.Informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym Gmina Sławoborze nie posiada.

Sobierajski Jerzy insp. ds gospodarki nieruchomościami Urzad Gminy Sławoborze.

Odpowiedź na wniosek o udostępnineie informacji publicznej przez OLECKO 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Alicja Mieszuk

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Nadzoru

E-mail: um@um.olecko.pl

Tel.: 87 520 19 50, 570 100 361

---------------------------------------------------------------

cid:image004.jpg@01D32BCE.1C078AB0

<http://www.olecko.pl/> www.olecko.pl

W sprawie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez OLECKO 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Alicja Mieszuk

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Nadzoru

E-mail: um@um.olecko.pl

Tel.: 87 520 19 50, 570 100 361

---------------------------------------------------------------

cid:image004.jpg@01D32BCE.1C078AB0

<http://www.olecko.pl/> www.olecko.pl

[ePUAP] Powiadomienie o otrzymaniu UPD przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Na skrytkę wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia informujące o dokumencie oczekującym na odebranie.

Nazwa skrytki: przesłanie na wirtualny skład
Data wpływu: 24.09.2018
Termin odbioru: 08.10.2018

Informacja o dokumencie
Nadawca: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
ID Nadawcy: powiatsuwalski
Adresat: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
ID Adresata: sprawa-9837@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Identyfikator sprawy: Bok.1431
Identyfikator dokumentu: BOK.1431
Informacje uzupełniające:

Dokument można odebrać w formie dokumentu elektronicznego wykonując opisane poniżej czynności.

1. Uwierzytelnić się w systemie ePUAP
2. Odebrać dokument ze wskazanej skrytki
3. Uzupełnić deklarowaną datę odbioru dokumentu
4. Podpisać dokument UPD bezpiecznym podpisem elektronicznym

Po zweryfikowaniu poprawności podpisanego UPD, doręczany dokument zostanie przekazany do wskazanej skrytki.

Wiadomość została wysłana automatycznie przez Platformę ePUAP zgodnie z konfiguracją skrytki. W celu wyłączenia powiadomień należy zmodyfikować ustawienia profilu ePUAP pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal

FW: Wniosek o informacje publiczną przez MRĄGOWO

Dzień Dobry,

w związku z Państwa wnioskiem o dostęp do informacji publicznej skierowany do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, przekazujemy odpowiedzi na pytania:

1,2. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

W Referacie Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Mrągowie wydawany jest bezpłatny miesięcznik „Magazyn Mrągowski”. Ponadto Urząd Miejski zleca firmom zewnętrznym realizację materiałów radiowych i audiowizualnych zatytułowanych również „Magazyn Mrągowski”.

3. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie.

Wszystkie „Magazyny Mrągowskie” od 2006 roku są dostępne na stronie internetowej Miasta Mrągowo: http://www.mragowo.pl/mediateka/4231-magazyn-mragowski

Materiały audiowizualne Magazynu Mrągowskiego zamieszczone są na kanale youtube: https://www.youtube.com/user/mragowopl/

4, 5. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

Czasopismo zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Nr Rejestru 82.
Wszystkie „Magazyny Mrągowskie” są zapisane w formacie PDF i są dostępne stronie internetowej Miasta Mrągowo: http://www.mragowo.pl/mediateka/4231-magazyn-mragowski

6.Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Reklama prasowa, radiowa, multimedialna wynosiła odpowiednio:

a) 2015 rok: 73 833, 04 zł

b) 2016 rok: 69 565, 92 zł

c) 2017 rok: 81 303, 84 zł

d) 2018 rok (stan na 20.09.): 118 322, 86 zł * (w 2018 roku w związku z dodatkową promocją Mrągowa w ramach wydarzeń Pikniku Country i Mazurskiego Festiwalu Operowego Belcanto budżet wzrósł o kwotę 80 000 zł. Tego wydatku nie było w latach wcześniejszych)

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą,

Arkadiusz Kamil Mierkowski

Urząd Miejski w Mrągowie

tel. 89 7419042

fax. 89 7412874

<http://www.mragowo.pl/> www.mragowo.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 1

Dzień dobry,

W załączniku przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

___________________________
Piotr Wielgos
informatyk
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
tel. 074/8323480

P Prosimy o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska
naturalnego.
Please consider your environmental responsibility before printing
this e-mail.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIECZFNIA KOŚCIELNA

Dzień dobry,

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15.09.2018 r.

( sprawa-8427@federowanie.siecobywatelska.pl)

W odpowiedzi na przesłany wniosek o informację publiczną przekazuję
informację :

- w Urzędzie Gminy media nie są prowadzone;

- brak

- w Urzędzie Gminy prowadzona jest stron internetowa pod adresem:
http://wieczfniakoscielna.pl/

- nie prowadzi;

- brak

- wydatki gminy poniesione z tytułu promocji wynoszą :

2015 rok – 30.819,99 zł.

2016 rok – 36.557,98 zł

2017 rok – 24.730,83 zł

2018 rok – 13.706,96 zł

Pozdrawiam

Ewa Nadratowska

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MRĄGOWO 1

Dzień Dobry,

w związku z Państwa wnioskiem o dostęp do informacji publicznej skierowany do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, przekazujemy odpowiedzi na pytania:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Nie, taka uchwała nie obowiązuje.
2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Nie, nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.
3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Nie, nie powołano gminnej rady oświatowej.

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Tak, w Gminie Miasto Mrągowo obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, treść dostępna jest tutaj: http://www.mragowo.pl/sprawy-spoleczne/konsultacje-spoleczne-z-mieszkancami

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 = 121 uchwał
2015 = 119 uchwał
2016 = 113 uchwał

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 = 8
2015 = 8
2016 = 9

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Nie, nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Tak, utworzono gminną radę seniorów.

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, 10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie dotyczy

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Tak, w gminie funkcjonuje budżet obywatelski. Szczegółowe informacje o realizacji budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach:
2014 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2014?start=12
2015 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2015
2016 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2016
2017 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2017
2018 = http://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/mragowski-budzet-obywatelski-2018

12) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie dotyczy

13) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

2014 = 200 000 zł
2015 = 300 000 zł
2016 = 400 000 zł

W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą,

Arkadiusz Kamil Mierkowski

Urząd Miejski w Mrągowie

tel. 89 7419042

fax. 89 7412874

<http://www.mragowo.pl/> www.mragowo.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MYŚLIBÓRZ 1

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że informacje na temat zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu w zakładce Szkody łowieckie ( link: http://bip.mysliborz.pl/strony/menu/72.dhtml ) oraz w zakładce Obwieszczenia i ogłoszenia ( link: http://bip.mysliborz.pl/strony/menu/8.dhtml ).
Ponadto informuję, że informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu w zakładce Szkody łowieckie ( link: http://bip.mysliborz.pl/strony/menu/72.dhtml ).

W załączeniu przesyłam skany pism kół łowieckich, informujących o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.
Z poważaniem,

Damian Matusiak
Wydział GKOŚ
Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu

W sprawie odpowiedzi na wniosek o udielenie informacji publicznej przez OLECKO 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Alicja Mieszuk

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Nadzoru

E-mail: um@um.olecko.pl

Tel.: 87 520 19 50, 570 100 361

---------------------------------------------------------------

cid:image004.jpg@01D32BCE.1C078AB0

<http://www.olecko.pl/> www.olecko.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIECZFNIA KOŚCIELNA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Pozdrawiam

Ewa Nadratowska

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna

faktura przez ŚWIECIE NAD OSĄ 1

Witam,

W załączeniu przesyłam fakturę.

Z poważaniem,

Katarzyna Kurkowska

Przekąska Catering Biurowy

Dotyczy: wnisek o udostęnienie informacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Gryficach

Starostwo Powiatowe w Gryficach, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie sieć obywatelska na
podstawie ustawy dostępie do informacji publicznej udzielając odpowiedzi na
zadane w treści wniosku pytania, przekazuje się następujące informacje:

Odpowiedź na pytanie 1.

Starostwo Powiatowe w Gryficach ma wdrożony system obiegu dokumentów,

Ad a) Jest to system wspomagający,

Ad b) Tak

Odpowiedź na pytanie 2.

Nie

Odpowiedź na pytanie 3

Brak

Odpowiedź na pytanie 4

Nie

Z wyrazami szacunku

Mariusz Pietrzak

Główny Specjalista ds. systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w
Gryficach

Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Gryficach

Pl. Zwycięstwa 37

72-300 Gryfice

Tel. 601361411

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SROKOWO 1

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesyłam
odpowiedzi

1. W gminie nie obowiązuje uchwała dot. Trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2. W Gminie Srokowo nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.

3. W Gminie Srokowo nie powołano rady oświatowej.

4. Tak w gminie została uchwalona uchwała nr XVIII/89/16 Rady Gminy Srokowo

z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo.

link:

http://bip.gminasrokowo.pl/akty/14/702/w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_spolecznych_z_mieszkancami_Gminy_Srokowo/

5 Zostało przyjętych uchwał w następujących latach – 2014- 74 uchwały.

2015- 81 uchwały

2016- 89 uchwały

6. W latach 2014-2016zostało przeprowadzonych 5 konsultacji społecznych
z mieszkańcami.

7. W Gminie Srokowo nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8.W Gminie Srokowo nie utworzono rady seniorów.

9. Tak w Gminie Srokowo wyodrębniono fundusz sołecki. Link:
http://bip.gminasrokowo.pl/akty/14/484/w_sprawie_3A_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_funduszu_soleckiego_w__budzecie_Gminy_Srokowo/

10. W gminie nie funkcjonuje fundusz obywatelski.

Z poważaniem

W dniu 2018-09-15 o 16:26, sprawa-6455@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

------------------------------------------------------------------------

*Natalia Koper
*Sekretarka*
* Urząd Gminy Srokowo, ul. Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo
Tel. 89 754 45 20, Fax. 89 754 45 22, e-mail: sekretariat@gminasrokowo.pl

UDIP OA.1431.31.2018 przez BĘDZINO 4

OA.1431.31.2018

W nawiązaniu do wniosku, który wpłynął w dn. 25.09.2018 w załączeniu
przesyłamy odpowiedź.

Pozdrawiam,

Mateusz Dębowski

Urząd Gminy Będzino

76-037 Będzino 19

NIP Gminy: 499 05 35 735

Tel. +48943162545

@: <mailto:m.debowski@bedzino.pl> m.debowski@bedzino.pl