informacja publiczna przez KROŚNIEWICE 6

Witam

w związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Urząd Miejski w Krośniewicach

Daria Krysiak

udostępnienie informacji publicznej przez GRÓJEC 14

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek wraz z załącznikami.

Wioleta Selwiak

Inspektor / Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel. 48 664 30 91 wew. 58 / w.selwiak@grojecmiasto.pl

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

ul. Józefa Piłsudskiego 47 / 05-600 Grójec

tel. (48) 664 30 91

www.grojecmiasto.pl / urzad@grojecmiasto.pl

Odpowiedź na wniosek przez STROMIEC 1

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem
Barbara Ziółkowska
Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

udostępnienie informacji publicznej. przez BIAŁOBRZEGI 8

W załączeniuprzesyłam skan odpowiedzi na wniosek z dnia 18 grudnia 2018
r. o udostępnienie informacji publicznej.

--

dot. udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None 6

Dzień Dobry,

W odpowiedzi przesyłam informację dot. udzielenia odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Paulina Galińska

UG Belsk Duży

Odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIELAWY 4

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 13 grudnia 2018 roku o
udzielenie informacji publicznej

Z poważaniem

Przemysław Włodarczyk
Urząd Gminy w Bielawach
ul. Garbarska 11
99-423 Bielawy

"Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i akt osobowych" Łódź i Piotrków przez ŻARNÓW 2

Odblokuj podgląd obrazków

POBIERZ Harmonogram szkolenia

POBIERZ Kartę zgłoszenia

Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Szkoleniowego PROSPECT mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt.:

"PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I AKT OSOBOWYCH

PO ZMIANACH 2018 - 2019"

WROCŁAW, 30 listopada 2018r.

Hotel Campanile, ul. Ślężna 26, godz. od 9 do 15

GŁOGÓW, 7 grudnia 2018r.

Hotel Qubus, pl. Konstytucji 3 Maja 1, godz. od 9 do 15

OPOLE, 11 grudnia 2018r.

Hotel Mercure, ul. Krakowska 57-59, godz. od 9 do 15


Cel i korzyści: Zapoznanie z nowymi obowiązkami leżącymi po stronie pracodawcy w związku z obowiązywaniem od dnia 01.01.2019 nowego rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej. Zapewnienie niezbędnej wiedzy związanej z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (akt osobowych , karty ewidencji czasu pracy, oraz długości przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę).

Prowadzenie: Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy- doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Jest uznanym wykładowcą z zakresu czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zagadnień związanych z występowaniem stresu jako czynnika psychofizycznego w zakładzie pracy, który może prowadzić do takich zjawisk jak mobbing. Odbiorcami prowadzonych przeze niego szkoleń są zarówno organizacje związkowe jak i kierownicy oraz dyrektorzy wydzielonych jednostek administracyjnych. Współpracował w dziedzinie prowadzonych szkoleń m.in. z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, Politechniką Wrocławską czy organizacjami związkowymi, takimi jak NSZZ "Solidarność".. Wykonywanie zawodu inspektora pracy łączy z prowadzeniem wykładów.

Program szkolenia:

I Prowadzenie akt osobowych pracownika według aktualnie obowiązujących przepisów:

1 katalog danych osobowych i dokumentów dotyczących kandydata do pracy, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez przyszłego pracodawcę,

2 teczka z aktami osobowymi z podziałem na części: ABCD,

3 rodzaje dokumentów obowiązkowo przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych, zasady ich porządkowania,


4 aktualne kwestionariusze osobowe: kandydata na pracownika oraz pracownika,

5 katalog danych osobowych i dokumentów pracownika zatrudnionego oraz członków jego rodziny, których przetwarzanie jest dopuszczalne przez pracodawcę,

6 Zapytanie z krk

7 dokumentacja pracownicza regulowana przepisami bhp,

8 dokumentacja związana z karami porządkowymi,

9 inne dokumenty związane z zatrudnieniem pracowniczym, nieprzechowywane w aktach osobowych.

II Rodzaje umów o pracę, wypełnianie nowego druku umowy po ostatnich zmianach:

1 obligatoryjne elementy umowy o pracę oraz informacja o warunkach zatrudnienia,

2 umowa na okres próbny po ostatnich zmianach,

3 umowy na czas określony podlegające limitowi: nie więcej niż 3 umowy z jednym pracownikiem maksymalnie na okres do 33 miesięcy,

4 umowy nie podlegające ograniczeniu 3/33, w tym umowy na zastępstwo,

5 umowy na czas określony, których zawarcie obowiązkowo należy zgłosić do PIP.

III Rozwiązanie umowy o pracę tryb postępowania. Wzory dokumentów:

1 wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem najnowszych przepisów dot. umów trwających w 2017 r., a zawartych przed 22.02.2016 r.,

2 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika - art. 55 Kodeksu pracy oraz odszkodowanie z tego tytułu,

3 obowiązujące od 2018 r. terminy na wniesienie do Sądu Pracy odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

IV Czas pracy 2019 r. oraz urlopy wypoczynkowe, dokumentacja w tym zakresie w świetlne zmian, w tym:

1 tworzenie papierowych i elektronicznych rozkładów czasu pracy oraz wniosek pracownika o ruchomy czas pracy,

2 wymiar czasu pracy w 2019 r.,

3 listy obecności i karty ewidencji czasu pracy- zasady wypełniania dokumentów,

4 podróż służbowa jak rozliczyć czas pracy - przykłady, orzeczenia SN,

5 ruchomy czas pracy po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy,

6 zasady wnioskowania oraz odpracowania przez pracownika wyjścia w godzinach pracy dla celów prywatnych obowiązujące po ostatnich zmianach Kodeksu pracy,

7 udzielanie urlopu wypoczynkowego w godzinach, w tym osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osobom niepełnosprawnym,

8 wniosek o urlop wypoczynkowy,

9 wnioskowanie o urlopy okolicznościowe,

10 wniosek o wolne celem załatwienia spraw prywatnych.

,


V Sporządzanie świadectw pracy w praktyce

1 wypełnianie krok po kroku nowego wzoru świadectwa pracy obowiązującego od stycznia 2018 r.,

2 zmiana przepisów o wydawaniu świadectw pracy pracownikom w trakcie trwania zatrudnienia, w tym dot. wydania świadectwa pracy z upływem 24 miesięcy od chwili zawarcia pierwszej terminowej umowy o pracę, w tym przepisy przejściowe,

3 wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy oraz nowe zasady przekazywania pracodawcy informacji o upoważnieniu osób trzecich do odbioru świadectwa pracy,

VI Zmiany przepisów od 01.01.2019 r. dotyczące dokumentacji pracowniczej:

1 obowiązujące od 2019 przepisy o prowadzeniu akt osobowych,

2 skrócenie okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat których pracowników będą obowiązywały aktualne, a których nowe zasady przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych,

3 dodatkowe raporty informacyjne do ZUS od 2019r. zakres, zasady przekazywania,

4 dokumentacja pracownicza, w tym dot. czasu pracy którą od 2019 r. będzie można prowadzić w formie elektronicznej,

5 od 01.01.2019r. bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę,

6 ułatwiające pracownikom uzyskiwania świadectwa pracy i dochodzenie roszczeń z tego tytułu,

7 nowa ustawa dot. wliczania okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy,

8 uprawnienia pracowników dotyczące pozyskiwania od byłych pracodawców dokumentacji pracowniczej w związku z upływem obowiązujących okresów przechowywania ww. dokumentów w firmie.

VII Dokumentacja pracownika, jego wizerunek a problem RODO

1 Zasady wprowadzenia monitoringu, zakładania GPS, sprawdzania poczty elektronicznej od 25.05.2018r.

2 Nowe zasady informacyjne związane z RODO dla kandydatów do pracy,

pracowników od 25.05.2018r.

3 Nowe zasady informacyjne związane z RODO dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne 25.05.2018r.,

4 Wizerunek pracownika czy należy mieć zgodę na jego przetwarzanie od 25.05.2018r.

CENA: 350 zł za osobę (brutto, jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, w przeciwnym wypadku należy doliczyć 23% podatku VAT)

.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

tel. 71 333 24 24

fax. 71 333 24 14

biuro@szkolenia-prospect.pl

POBIERZ Harmonogram szkolenia

POBIERZ Kartę zgłoszenia

Odblokuj podgląd obrazków

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PNIEWY

Dzień Dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek w trybie udostępnienia informacji
publicznej z dnia 18.12.2018 r. informuję:

Ad.1.  tut. Organ nie dysponuje żądanymi dokumentami w postaci plików
edytowalnych;

Ad.2. posiadane przez tut. Organ plany polowań kół łowieckich
funkcjonujących na terenie Gminy Pniewy udostępnia się pod adresem:
https://pniewy.pl/cms/23628/ochrona_srodowiska_i_rolnictwo

Ad.3. j.w.

Ad.4. zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy Prawo łowieckie "Termin
rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca
wykonywania polowania indywidualnego, imię i nazwisko myśliwego, numer
upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, ilość i gatunek
pozyskanej zwierzyny oraz liczba wszystkich oddanych strzałów do
zwierzyny grubej podlega wpisowi w książce ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, którą są obowiązani prowadzić dzierżawcy i zarządcy
obwodów łowieckich, w postaci papierowej lub elektronicznej, dla każdego
obwodu."

Jednocześnie w ust. 1d ustawodawca zagwarantował dostęp do informacji
zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. W w/w
zakładce strony internetowej, tut. Organ udostępnia dane wszystkich kół
łowieckich zobowiązanych do prowadzenia i udostępniania przedmiotowej
ewidencji. Informacje zawarte w ewidencji polowań indywidualnych zgodnie
z art. 42b ust. 1d powyższej ustawy podlegają udostępnieniu "wszystkim
zainteresowanym na ich wniosek".

Żadne z kół działających na terenie Gminy Pniewy nie zgłosiło miejsca
przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
innego niż siedziba koła.

Z poważaniem,

Małgorzata Stykowska
Urząd Gminy Pniewy
05-652 Pniewy 2
tel. 48 668 64 24 w. 105

W dniu 2018-12-18 o 14:01, sprawa-10339@pokot.pl pisze:

odpowiedz na wniosek przez ŻYCHLIN 4

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Z poważaniem,
[cid:C0CD4BD8F05C49A9A096D706E512FF68@SEKRETARIAT]

Janina Stasiak
Sekretariat
[cid:78D74A307A744FBDB0EC75491C7DC924@SEKRETARIAT]

tel: 24 24 351 20 32

[cid:78D74A307A744FBDB0EC75491C7DC924@SEKRETARIAT]

fax: 24 351 20 31

[cid:77516215385441DCB095B20A9556B5FC@SEKRETARIAT]

sekretariat@gminazychlin.pl<mailto:sekretariat@gminazychlin.pl>

________________________________
Gmina Żychlin
NIP: 7752406961; REGON 611015514
Konto Bankowe BS w 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007
________________________________
Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest POUFNA. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części jest zakazane. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem wiadomości prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy poprzez odesłanie maila i usunięcie go.
The information contained in this message is CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

odp. wniosek o udostepnienie informacji przez RYBNO 2

dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek przedstawiam co następuje: Ad. 1 w załączeniu tabela w formie edytowanej Ad. 2 w załączeniu skany informacji Ad. 3 informacje o polowaniach są na bieżąco zamieszczane na  www.gminarybno.com www.gminarybno.com oraz na www.gminarybno.com/http/2018 Ad. 4 brak danych do zamieszczenia informacji Martyna Fidrych

polowania zbiorowe przez STRZELCE 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie z dnia 13.12.2018r.

Aleksandra Olejnik

udzielenie informacji publicznej przez ZDUNY 1

Zduny, dnia 27 grudnia 2018 roku

ROS.1431.10.2018

Pan Krzysztof Wychowałek


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"


Ul. Zielona 27


90-602 Łódź

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej
podaję poniżej:

1. Dane dotyczące planowanych polowań zbiorowych:

Data

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Miejsce

30.12.2018

8.00

14.00

obwód nr 9, obwód nr 18

13.01.2019

8.00

14.00

obwód nr 9, obwód nr 18

27.01.2019

8.00

14.00

obwód nr 9, obwód nr 18

10.02.2019

8.00

14.00

obwód nr 9, obwód nr 18

24.02.2019

8.00

14.00

obwód nr 9, obwód nr 18

13.01.2018

8.00

bd

Obwód nr 32

27.01.2019

8.00

bd

Obwód nr 32

10.02.2019

8.00

bd

Obwód nr 32

Od 01.10.2018 do 15.01.2019

bd

bd

Obwód nr 32

30.12.2018

7.30

15.00

Obwód nr 19

Wiskienica

13.01.2019

9.00

14.00

Obwód nr 19

- Rewir II

2. Skany treści informacji przekazanych przez dzierżawców zgodnie z art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie znajdują się na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Zduny http://bip.ugzduny.nv.pl w zakładce:
łowiectwo lub pod adresem:

bip.ugzduny.nv.pl/Artide/Get/id,14854.html

3. Terminy planowanych polowań zbiorowych podawane są na stronie
biuletynu informacji publicznej Gminy Zduny pod adresem:
http://bip.ugzduny.nv.pl w zakładce: Aktualności lub pod adresami

bip.ugzduny.nv.pl/Artide/Get/id,14848.html;
bip.ugzduny.nv.pl/Artide/Get/id,14858.html

bip.ugzduny.nv.pl/Artide/Get/id,14857.html

bip.ugzduny.nv.pl/Artide/Get/id,14707.html

4. Informacja o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu zamieszczona jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Zduny: http://bip.ugzduny.nv.pl w zakładce: łowiectwo lub pod adresem:

bip.ugzduny.nv.pl/Artide/Get/id,14861.html


Z up. WÓJTA

/-/mgr inż.
Maria Kubica


Sekretarz Gminy

Robert Guzek

Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Urząd Gminy Zduny

tel. 46 838 75 78

udzielenie informacji publicznej przez TORZYM 23

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam informację publiczną.

*/Agnieszka Pawicz – Podinspektor/*

*/Urząd Miasta i Gminy w Torzymiu /*

*/Ul. Wojska Polskiego 32/*

*/66-235 Torzym/*

*/Tel.683416232/*

odpowiedź przez NOWE MIASTO n. WARTĄ 3

Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą przesyła informację dotyczącą planów
polowań.

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
zaplanowanych polowań

Ad. 1) Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą przesyła w załączeniu daty,
godziny oraz miejsca zaplanowanych polowań.

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ad. 2) Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą przesyła treści informacji w
załączniku.

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
łowieckie

Ad.3) Miejsca na stronie internetowej Urzędu Gminy gdzie są podawane do
publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań
znajdują się pod adresem:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=nowemiasto/&strona=submenu_
aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=56&podmenu=56&str=1&id=3083

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

Ad. 4) Miejsca przechowywania książek:

- koło łowieckie "SOKÓŁ" - Osada Myśliwska Kozubiec

- koło łowieckie "KNIEJA" - Wolica Kozia 44

- koło łowieckie "JELEŃ" - Klęka 18c

wniosek przez NOWA SUCHA 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam w załączeniu odpowiedź.

--
Pozdrawiam
Elżbieta Grzywacz
Inspektor ds. ochrony środowiska i mienia komunalnego

Urząd Gminy Nowa Sucha
tel.(46)8612051 wew. 22 e-mail:elzbieta.grzywacz@nowasucha.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASIENIEC 3

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zarejestrowany w dniu 19.12.2018r., znak L.dz. 4649.2018 w załączeniu
przesyłam otrzymany (uzgodniony) kalendarz polowań kół działających na
naszym terenie. Są to: koło łowieckie "CYRANECZKA", koło łowieckie
"CYRANKA", koło łowieckie "BÓR"

Informacje na temat polowań zbiorowych będą zamieszczane w BIP-ie na
stronie internetowej www.jasieniec.pl.

_Proszę o elektroniczne potwierdzenie otrzymania wiadomości, na adres z
którego została wysłana, korzystając z opcji odpowiedz._

Z poważaniem

Tomasz Podhorecki
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Jasieniec
ul. Warecka 42
05-604 Jasieniec
tel. 48 6613570 wew. 104
fax. 48 6613581
mail:sekretarz@jasieniec.pl
www.jasieniec.pl

W dniu 2018-12-18 o 14:01, sprawa-10336@pokot.pl pisze:

(bez tematu) przez KUTNO 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych w zalączniku przesyłam skan informacji o polowaniach przesłanych przez Koła Łowieckie. Adresy stron, na których umieszczane są informacje o miejscu przechowywaniu książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i kalendarze polowań www.gminakutno.pl i bip.gminakutno.pl. Kalendarze umieszczane są także na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach i w Urzędu Gminy Kutno.

Z poważaniem

Anna Sobieszczak

Urząd Gminy Kutno
ul. Witosa 1
99-300 Kutno

odpowiedz na inforacje pubiczną przez NOWE MIASTO n. PILICĄ 4

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedz na informacje publiczną z dnia 18.12.2018 r.

Pozdrawiam
Dariusz Melon

Urząd Miasta i Gminy
Pl.O.H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel. 48 674 10 98, 48 674 10 60, 48 674 11 23; fax 48 674 11 79
oficjalny serwis internetowy: www.nowemiasto.pl
email:nowemiasto@nowemiasto.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą (adres: pl. O. H. Koźmińskiego 1/2 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą; numer telefonu: 48 6741098). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez GOSZCZYN 1

Witam!

W odpowiedzi na udostepnienie informacji publicznej, Urząd Gminy w Goszczynie informuje o zaplanowanych terminach polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca zaplanowanych polowań:

a) Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny OHZ Przybyszew, Nowy Przybyszew 26-803 Promna w obwodzie nr 521:

Data polowania – 28.12.2018r., miejsce polowania – Sielec, gmina Goszczyn, data rozpoczęcia i zakończenia polowania – 7:30 – 10:00.

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

- W załączeniu skan zgłoszenia.

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie

- Strona internetowa na której są podawane informacje o polowaniach: http://www.goszczyn.pl/,

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

- nie wskazano do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu, ponieważ do dnia dzisiejszego Urząd Gminy w Goszczynie nie otrzymał zgłoszenia o polowaniu indywidulnym.

Pozdrawiam

Marta Senator

Urząd Gminy Goszczyn

ul. Bądkowska 2

05-610 Goszczyn

Tel. 48/ 663 22 74

Udostępnienie informacji publicznej przez WARKA 8

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na Pana wniosek o udostępnienie informacji
publicznej wraz z załącznikami: skanami zawierającymi plany polowań
zbiorowych oraz arkusz kalkulacyjny excel zawierający informację dotyczące
miejsca, daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia zaplanowanych polowań.

Z poważaniem,

Barbara Przybylska

Urząd Miejski w Warce

Tel: 48 665 12 05

GminaIłów - udzielenie informacji publicznej przez IŁÓW

Urząd Gminy w Iłowie zawiadamia, że odpowiedź na Państwa wniosek z
dnia 17.12.2018 zostanie udzielona do dnia 04.01.2018 r
Z poważaniem
Mirosława Kujawa
Urząd Gminy w Iłowie
ul.Płocka 2
96-520 Iłów

Gmina Stara Błotnica przez STARA BŁOTNICA 2

Dzień dobry.
Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Pozdrawiam.
Monika Białkowska
Urząd Gminy Stara Błotnica
tel. 48 385 77 90 w.31

Gmina Stara Błotnica przez STARA BŁOTNICA 1

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYŚMIERZYCE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Mieczysław Kośla

Inspektor

(bez tematu) przez CHYNÓW 1