Opis

Pandemia COVID-19 na nowo wywołała temat cyfryzacji usług. Mieszkańcy obawiali się wchodzić do urzędów, wiele urzędów zamknęło się dla mieszkańców. Czasem jedyną możliwością złożenia wniosku było wrzucenie go do skrzynki przed urzędem. Ta nowa sytuacja spowodowała, że możliwość cyfrowego "załatwiania spraw" okazała się zrozumiała dla szerszej grupy odbiorców, niż dotychczas. Sprawdzamy na jakim etapie cyfryzacji są polskie gminy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że cyfryzacja nie jest panaceum na wszystko. Ale bardzo pomaga rozładować zatłoczenie w urzędach, w środkach komunikacji (wszak do urzędu czasem trzeba dojechać), zaoszczędzić czas, zadbać o środowisko. A zatem sprawdzamy, jak funkcjonuje ta sfera w polskich gminach.

Listy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOWAL w sprawie Cyfryzacja urzędów #259

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 21 czerwca 2021 roku.

Z poważaniem

Paweł Jednacz

Urząd Miasta Biłgoraja

Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

tel.: 84 686 96 80

fax: 84 686 96 65

e-mail: rzecznik@bilgoraj.pl <mailto:rzecznik@bilgoraj.pl>

<http://www.bilgoraj.pl/> <https://www.facebook.com/m.bilgoraj/>

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest
Gmina Miasto Biłgoraj z siedzibą Pl. Wolności 16, 23-400 Biłgoraj,
<https://www.bilgoraj.pl/> https://www.bilgoraj.pl/. Kontakt we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz
wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym: iod@bilgoraj.pl
<mailto:iod@bilgoraj.pl> (inspektor ochrony danych). Informacje o Pani/Pana
uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są
pod adresem:
<https://www.bilgoraj.pl/page/921/ochrona-danych-osobowych.html>
https://www.bilgoraj.pl/page/921/ochrona-danych-osobowych.html.

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść wiadomości e-mail otrzymanej
omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim
informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony
jest o niezwłoczne odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

3

Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez HAJNÓWKA w sprawie Cyfryzacja urzędów #1541

Twoja wiadomość

Do: gmina@gmina-hajnowka.pl
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 28.09.2020 07:50

odczytano w dniu 18.06.2021 10:41.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEDLEC w sprawie Cyfryzacja urzędów #2283

Dzień dobry,

Informuję, że odpowiedź na państwa wniosek została wysłana na maila w
dniu 09.026.2021 br.

--
Eliza Filipowska - Vasylyev
Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
tel. 68 3848473 wew.23

wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Siedlec przez SIEDLEC w sprawie Cyfryzacja urzędów #2283

W związku ze złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej
odpowiadamy:

ad. 1 odp. a,

ad2. odp. a,b,c,d,

ad3. odp. nie dotyczy,

ad4. odp. a,b,

ad5. odp. b,

ad6. odp. b,

ad.6.1. nie dotyczy,

ad7. nie dotyczy,

ad7.1. nie dotyczy,

ad8. odp. a,

ad9. informatyk,

ad8.2. nie dotyczy,

ad10 nie dotyczy,

ad11. nie dotyczy,

ad12. tak,

ad13. odp. d,

ad13.1 nie dotyczy.

--
Eliza Filipowska - Vasylyev
Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
tel. 68 3848473 wew.23

Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez ŁAZISKA w sprawie Cyfryzacja urzędów #496

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminalaziska.pl
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 28.09.2020 07:47

odczytano w dniu 28.05.2021 09:01.

Przeczytano: Cyfryzacja gmin przez PIASKI w sprawie Cyfryzacja urzędów #545

1

Fwd: FW: Formularz zgłoszenia uwag i wniosków do projektu aktualizacji PZRP przez PARCZEW w sprawie Cyfryzacja urzędów #482

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: FW: Formularz zgłoszenia uwag i wniosków do projektu
aktualizacji PZRP
Data: Wed, 24 Mar 2021 14:19:46 +0100
Nadawca: sekretariat@parczew.com
Adresat: 'Hawryluk Agnieszka' <sekretarz@parczew.com>

2

Re: Cyfryzacja gmin przez SORKWITY w sprawie Cyfryzacja urzędów #2052

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 16.03.2021 r., w
sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Karolina Jerońska
Podinspektor ds. organiacyjno-kadrowych
UG Sorkwity

W dniu 16.03.2021 o 14:04, sprawa-30618@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sorkwity.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe
w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
8. - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych.
9. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
10. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi
art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

1

Re: Cyfryzacja gmin przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Cyfryzacja urzędów #2052

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePUAP
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone odpowiedzi.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-30618@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu 9/OB/I/2021
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZCIANNE w sprawie Cyfryzacja urzędów #57

Witam,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem
Tomasz Cywiński
Podinspektor
Urząd Gminy Trzcianne
telefon: 85 738-50-56 (wew.30)

Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Trzcianne z siedzibą Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne . Przesłane drogą elektroniczną dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Twoją szczególną sytuacją. W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO przejdź na http://ug.trzcianne.pl/rodo

2

RE: Cyfryzacja gmin przez WYŚMIERZYCE w sprawie Cyfryzacja urzędów #1254

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

J. Wiśniewska

Sekretariat UM Wyśmierzyce

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez RACIĄŻEK w sprawie Cyfryzacja urzędów #295

W załączeniu Urząd Gminy w Raciążku przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej w formie wypełnionej ankiety
wraz                        z zaznaczonymi odpowiedziami.

--
Z poważaniem

*Michał Suchomski*
Sekretarz Gminy
tel. 54-283-16-61

1

Fwd: Cyfryzacja gmin przez BRZEŹNIO w sprawie Cyfryzacja urzędów #690

W odpowiedzi na wniosek złożony w trybie dostępu do informacji publicznej, informuję co następuje:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap TAK
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.
d) Zwykłym mailem TAK
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Informacji udzielił
Przemysław Jasianek
Urząd Gminy Brzeźnio

informacja przez SIEDLEC w sprawie Cyfryzacja urzędów #2283

Dzień dobry,

W dniu 30.11.2020r. została do Państwa wysłana informacja dotycząca
skierowanego do nas wniosku ( wniosek z dnia 22.11.2020r.)

--
Eliza Filipowska - Vasylyev
Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
tel. 68 3848473 wew.23

Re: Fwd: Cyfryzacja gmin przez ŁEBA w sprawie Cyfryzacja urzędów #1678

W dniu 28.09.2020 o 08:02, Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łebie pisze:
>
>
> -------- Wiadomość oryginalna --------
> Temat: Cyfryzacja gmin
> Data: 2020-09-28 07:50
> Od: sprawa-30244@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Do: sekretariat@leba.eu
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
> dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
> Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
> publicznych:
>
> 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy
> jest wybór kilku odpowiedzi)
> *_X a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap _*
> *_X b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której _**_
> _**_można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym _*
> c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
> autorski sposób.
> *_X d) Zwykłym mailem _*
> e) Inny sposób
>
> 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
> Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
> a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania
> się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
> b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
> pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
> c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
> pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej
> 50%)
> _*X d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji *__*
> *__*bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% *__*
> *__*usług) *_
> e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
>
> 3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa
> urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
> a) Tak
> b) Nie
> _*X c) Trudno powiedzieć *_
>
> 4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
> (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)
>
> a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do
> zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z
> transformacją.
> b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
> c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
> d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
> *_X e) Inne, jakie? - niechęć części (małej) pracowników, brak
> możliwości całkowitej cyfryzacji spraw (mimo odpowiedniej instrukcji
> kancelaryjnej nie można całkowicie prowadzić spraw przez EZD bez
> katalogu wyjątków; prawo pod tym względem jest "kulawe")_*
>
> 5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
> transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym
> samodzielnie?
> _*X a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany *_
> b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
> c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest
> wdrożona
> d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
> e) Inne, jakie.
>
> Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na
> udzielone odpowiedzi.
>
*_Jesteśmy na początku ścieżki wdrażania EZD PUW. Odnosząc się wyjątków
w "bezpapierowym" obiegu to np. urząd miasta wielkości Gdańska ma takich
wyjątków ponad 700. Niewielka część spraw może odbywać się bez udziału
papieru i prawdziwych teczek (nawet jeśli jest zadeklarowany całkowicie
elektroniczny obieg). Problemem jest też proces archiwizacji teczek
elektronicznych i składów chronologicznych. Do tej pory jeszcze żaden
urząd przez to nie przeszedł (mimo prawnej możliwości; jest kilka
niedopowiedzeń...).
_*
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres: sprawa-30244@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie
> z zasadami reprezentacji --
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> adres email: biuro@siecobywatelska.pl
> skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
> www.siecobywatelska.pl
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
--
---
Radosław Czyżewski | Urząd Miejski w Łebie | ul. Kościuszki 90, 84-360
Łeba | tel. 598661510 wew. 44 | kom. 510273789

odpowiedź na wniosek przez LESZNO w sprawie Cyfryzacja urzędów #1265

Odpowiadając na wniosek Urząd Gminy w Lesznie informuje:

1. a, d

2. c

3. a

4. b

5. a

Z poważaniem

Monika Jaskulska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Leszno

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

Tel. 22 725 80 05 wew. 104

www.gminaleszno.pl <http://www.gminaleszno.pl/>

Niniejsza wiadomość e-mail (wraz z wszystkimi załącznikami) może zawierać
informacje dotyczące tajemnic prawnie chronionych. Jeżeli nie są Państwo
jego adresatem, prosimy o jego niezwłoczne usunięcie i poinformowanie
nadawcy o zaistniałej pomyłce. Kopiowanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie
zawartych w nim informacji, jak również ujawnianie ich osobom trzecim, jest
zabronione.

wniosek o udziel. informacji publicznej - Gmina Siedlec przez SIEDLEC w sprawie Cyfryzacja urzędów #2283

Dzień dobry,

Odpowiadając na  Państwa pytania informuję:

1. gazeta wydawana przez nas jest miesięcznikiem,

2. dostępna jest tylko w wersji papierowej,

3. roczny nakład gazety to 35 000 egzemplarzy,

4. jest bezpłatna,

5. gazeta nie prowadzi ogłoszeń ,

6. nie ma zasad co do umieszczania tekstów w gazecie,

7. nie zaistniała taka sytuacja,

8. nie dotyczy .

--
Eliza Filipowska - Vasylyev
Kierownik referatu Organizacyjno -Prawnego
tel. 68 3848473 wew.23

wniosek 140 przez WOŁOMIN w sprawie Cyfryzacja urzędów #1234

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej przesyłam wnioskowane informacje:

1.Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

* Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

* Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym

* Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski sposób.

* Zwykłym mailem

* Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

* Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)

* Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)

* Duża część usług urzędu jest juZ możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

* Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

* Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

* Tak

* Nie

* Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

* Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.

* Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań

* Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

* Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

* Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

* Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

* Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy

* Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
* Nie, choć byłaby taka potrzeba

* Inne, jakie.

pozdrawiam,

Olga Ludwiniak
Naczelnik
Wydziału Organizacji Urzędu
Urząd Miejski w Wołominie
22 763 30 32

Re: Cyfryzacja gmin przez DOMASZOWICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #1317

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek poniżej zaznaczam odpowiedzi poprzez
podkreślenie właściwych:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
_a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap_
_b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym_
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
_d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)_
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
_b) Nie_
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
_b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań_
_c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji_
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
_d) Nie, choć byłaby taka potrzeba_
e) Inne, jakie.

Z poważaniem
Cezary Biernacki

Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
tel. 77 41 08 250; 77 41 08 285 wew. 117
-------------------------------------------------------------------------------------
Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat z wyłączeniem osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może być karane. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Domaszowice z siedzibą w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. Dane przetwarzane są w stopniu niezbędnym w celu realizacji zadań. Masz prawo dostępu, sprostowania swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje: http://www.bip.domaszowice.pl/1518/959/ochrona-danych-osobowych-rodo.html

1

odp. na wniosek przez KRZYŻANOWICE w sprawie Cyfryzacja urzędów #1838

Dzień dobry,

Udzielamy odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
_a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
_b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
_d) Zwykłym mailem_
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b_) _Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)_
_c) _Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)_
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
_a) Tak
_b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a_) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
_b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
_d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
_e) Inne, jakie.

--
Pozdrawiam,

Małgorzata Krzemien
Sekretarz
Urząd Gminy w Krzyżanowicach
ul. Główna 5
47 - 450 Krzyżanowice
tel. + 48 (32) 4194050 wew. 127
fax. +48 (32) 4194234
sekretarz@krzyzanowice.pl
www.krzyzanowice.pl

Treść tej informacji może być poufna, w związku, z czym powinna trafić bezpośrednio do rąk adresata.
Jakiekolwiek jej ujawnianie, rozpowszechnianie, bądź kopiowanie jest zabronione.
W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej informacji prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy,
że Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice. Klauzula informacyjna
znajduje się pod adresem http://bip.krzyzanowice.pl/main/rodo.html

Nie przeczytano: Cyfryzacja gmin przez ROGOWO w sprawie Cyfryzacja urzędów #342

Twoja wiadomość

Do: ugrogowo@rogowo.pl
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 28.09.2020 06:46

usunięto w dniu 13.11.2020 20:57.

odpowiedz na wniosek w sprawie informacji publicznej - rozwiązania cyfrowe - OR.1413.25.2020 przez KRAŚNIK w sprawie Cyfryzacja urzędów #469

WITAM

W załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--

Łukasz Janik
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urząd Gminy Kraśnik
tel. 81 826 41 65

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa.
Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek
działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot
nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji,
który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i
usunięcie
tego materiału z komputera.

1