Opis

We współpracy z Fundacją Niech Żyją! przyglądamy się działalności Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego.

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie40
Kujawsko-Pomorskie30
Lubelskie40
Lubuskie20
Łódzkie40
Małopolskie30
Mazowieckie70
Opolskie10
Podkarpackie40
Podlaskie30
Pomorskie20
Śląskie30
Świętokrzyskie10
Warmińsko-Mazurskie30
Wielkopolskie70
Zachodniopomorskie20

Szablon

Temat e-mail
Wniosek o informacje dotyczące działałności Zarządu Okręgowego PZŁ

Szablon

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie:

 1. sprawozdań z działalności koła łowieckiego (ŁOW-1) za lata gospodarcze 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (5 ostatnich lat), wraz z załącznikami do sprawozdań ŁOW-1, dot. m.in. kłusownictwa;

 2. sprawozdań finansowych koła łowieckiego PZŁ za lata gospodarcze 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (5 ostatnich lat);

 3. sprawozdań z wykonania dochodów i kosztów - rachunek strat i zysków za lata gospodarcze 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (5 ostatnich lat);

 4. rocznych planów polowań zbiorowych w latach gospodarczych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (5 ostatnich lat);

 5. uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego, dotyczących kwestii organizacji polowań zbiorowych, w tym dewizowo – komercyjnych oraz integracyjnych, a także dewizowo – komercyjnych polowań indywidualnych, w latach gospodarczych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 ostatnie lata);

 6. protokołów Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego z opisem dyskusji nad wniesionymi projektami uchwał wraz z informacją jak, kiedy i przez kogo uchwały te zostały wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia w latach gospodarczych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 ostatnie lata);

 7. sprawozdań ze wszystkich polowań zbiorowych w latach gospodarczych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 ostatnie lata), wraz z a) listą uczestników i wyszczególnieniem pozyskanej zwierzyny, b) wykazem sposobu zagospodarowania pozyskanej zwierzyny, c) Załącznikiem do sprawozdania z polowania zbiorowego - Lista naganki i pomocników;

 8. imiennych list wydanych upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego, wraz z wykazami pozyskanej zwierzyny za lata gospodarcze 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 ostatnie lata);

 9. wyciągów z książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym za lata gospodarcze 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 ostatnie lata), w zakresie wymienionym w art. 42b. ustawy Prawo łowieckie;

 10. listy członków koła łowieckiego z wyszczególnieniem pełnionych funkcji w zarządzie i komisji rewizyjnej;

 11. informacji w zakresie czy w latach gospodarczych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 ostatnie lata) koło dokonywało darowizn finansowych na rzecz podmiotów zewnętrznych – jeśli tak, to jakich podmiotów, jakie były kwoty poszczególnych darowizn i na jakiej podstawie prawnej zostały przekazane.

Wnioskowane informacje prosimy udostępnić w przewidzianym ustawowo terminie, w formie elektronicznej, przesyłając je drogą mailową na adres: {{EMAIL}}


Podpis w e-mail
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org NIP 5262842872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa. Mogą Państwo skontaktować się z nami listownie pod ww. adresem lub elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@siecobywatelska.pl. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: iod@siecobywatelska.pl
 
Państwa dane osobowe pozyskujemy od Państwa podmiotu zatrudniającego - podmiotu zobowiązanego, który udziela odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej i wraz z odpowiedzią przekazuje nam Państwa dane osobowe. Wśród tych danych znaleźć mogą się przede wszystkim: imię i nazwisko, stanowisko pracy, nazwa podmiotu zobowiązanego, adres e-mail lub numer telefonu, podpis. 
 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji przez nas celów statutowych, w tym pozyskiwania informacji publicznej i zapewnienia dostępu do niej w niezmienionej formie, poprzez publikowanie uzyskanych odpowiedzi na naszej stronie internetowej: fedrowanie.siecobywatelska.pl. Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 
Państwa dane osobowe planujemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 16 lat od momentu ich pozyskania. Odbiorcami Państwa danych będą nasi współpracownicy i podmioty przetwarzające, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, Państwa dane osobowe, które podmiot zobowiązany przekaże do nas wraz z odpowiedzią na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, mogą zostać opublikowane na naszej stronie: fedrowanie.siecobywatelska.pl - w takim przypadku odbiorcami Państwa danych będą użytkownicy ww. strony. Korzystamy z oprogramowania biurowego dostarczonego przez Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, co powoduje, że Państwa dane mogą być przekazywane poza obszar EOG. Wskazany dostawca jest uczestnikiem programu Data Privacy Framework, co potwierdza, że zapewnia on odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 
 
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą też Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Przysługuje też Państwu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.