Opis

Art.11.1. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) stanowi, iż wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Sprawdzamy jak ten przepis działa w praktyce i czy dokumentujemy na przyszłość.

Link do ustawy http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/T/D20200374L.pdf

Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie10
Kujawsko-Pomorskie10
Lubelskie10
Lubuskie10
Łódzkie10
Małopolskie10
Mazowieckie10
Opolskie10
Podkarpackie10
Podlaskie10
Pomorskie10
Śląskie10
Świętokrzyskie10
Warmińsko-Mazurskie10
Wielkopolskie10
Zachodniopomorskie10

Instytucje i sprawy

Wojewoda Opolski     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Wojewoda Lubelski     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Wojewoda Podlaski     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Zawartość
Wniosek o informację publiczną KatarzynaBatkoToluc
polecenia wojewody None

: 2

Wojewoda Lubuski     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

Wojewoda Małopolski     Status ostatniego wniosku: Otwarte

Wojewoda Warmińsko-Mazurski     Status ostatniego wniosku: Dostarczony

  • 1