Opis

Art.11.1. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) stanowi, iż wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Sprawdzamy jak ten przepis działa w praktyce i czy dokumentujemy na przyszłość.

Link do ustawy http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/T/D20200374L.pdf

Listy

Re: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Łódzki w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #5

W załączeniu przekazuję odpowiedź na pismo z dn. 31 marca 2020.

3

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Opolski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #8

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek z 31.03.2020 r.

Z poważaniem
Mirosław Próchniak
Starszy inspektor wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. 77 45 24 510
[_logo_samo]
Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 45 24 125
fax 77 45 24 705
www.opole.uw.gov.pl<http://www.opole.uw.gov.pl/>

" DUŻE ZMIANY ZACZYNAJĄ SIĘ OD MAŁYCH - CHROŃ PLANETĘ,
NIE DRUKUJ TEGO E-MAILA, JEŻELI NIE MUSISZ"

Administratorem Twoich danych
osobowych jest Wojewoda Opolski.
Dane przetwarzane są w celu
prowadzenia korespondencji.
Szczegóły na stronie BIP OUW <https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/klauzula-ogolna.html>

2

dot. odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 31.03,2020 r. przez Wojewoda Zachodniopomorski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #16

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 31 marca 2020 r.
o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z
dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2019r., poz. 1429 ze zm.)

Z poważaniem

Władysław Drużga

Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego.

ZUW w Szczecinie.

tel. 91 4303373

e-mail. <mailto:wdruzga@szczecin.uw.gov.pl> wdruzga@szczecin.uw.gov.pl

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo
adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub
zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

Administratorem danych jest Wojewoda Zachodniopomorski, 70-502 Szczecin, ul.
Wały Chrobrego 4. Kontakt poprzez adres email
<mailto:wojewoda@szczecin.uw.gov.pl> wojewoda@szczecin.uw.gov.pl. Kontakt do
inspektora ochrony danych email: <mailto:iod@szczecin.uw.gov.pl>
iod@szczecin.uw.gov.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Dane
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji.
Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz
prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie
wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu
również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest
warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

1

Odpowiedź na wniosek - cz. 2 przez Wojewoda Lubelski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #2

Marta Panasiuk
starszy inspektor wojewódzki
Biuro Wojewody
LUW w Lublinie
tel. (81) 74-24-259

14

Odpowiedź na wniosek - cz. 1 przez Wojewoda Lubelski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #2

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Uprzejmie proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Z poważaniem.
Marta Panasiuk
starszy inspektor wojewódzki
Biuro Wojewody
LUW w Lublinie
tel. (81) 74-24-259

15

informacja przekazana do MSWiA o wydanych poleceniach z dnia 12 i 13.03.2020 r. przez None w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję pismo zawierające informację o wydanych poleceniach
z dnia 12 i 13 marca 2020 r. przesłane do wiadomości właściwych ministrów.

Jednocześnie chciałam poinformować, że obecnie wszystkie polecenia Wojewody
Dolnośląskiego i inne sygnowane przez niego dokumenty dotyczące COVID-19 są
dostępne pod linkiem:

https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/akty-prawne-i-dokumenty/16496,Akty-prawn
e-i-dokumenty-dotyczace-zapobiegania-przeciwdzialania-i-zwalczania-COV.html

Bardzo dziękuję za pomoc.

Łączę wyrazy szacunku

Magdalena Więcek

Starszy Specjalista

Wydział Nadzoru i Kontroli

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Numer telefonu 71-340-64-19

1

Fw: odp. wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wojewoda Pomorski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #11

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej przesyłamy klauzulę RODO.

Z wyrazami szacunku,

Biuro prasowe

1

odp. wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wojewoda Pomorski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #11

Szanowni Państwo,
informujemy, że wszystkie polecenia i zarządzenia dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych są dostępne na stronie internetowej :
https://www.gdansk.uw.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty-dotyczace-zapobiegania-przeciwdzialania-i-zwalczania-covid-19

W załączniku przesyłamy dokumenty.

Z wyrazami szacunku,

Biuro prasowe
tel.: 58 307 7 232 faks: 58 301 14 17

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku jest Wojewoda Pomorski. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wojewodę.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
· dostępu do swoich danych osobowych,
· żądania sprostowania swoich danych osobowych
· żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
· przenoszenia swoich danych
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.uw.gov.pl

14

dot. wniosku o udziel. info. publ. przez Wojewoda Kujawsko-Pomorski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #3

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że odpowiedź na Państwa zapytanie przesyłam w załączniku

Dagmara Latuszek
Oddział Nadzoru
Wydział Nadzoru i Kontroli
dlatuszek@bydgoszcz.uw.gov.pl<mailto:dlatuszek@bydgoszcz.uw.gov.pl>

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 349-72-78
[cid:image001.png@01D61250.AADD1EB0]

2

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Wojewoda Łódzki w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #5

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam pismo dot. udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Błażej Krawczyk
Kierownik Oddziału
----------------------------------------------------------
Oddział Zarządzania Kryzysowego / Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Tel.: 42 664-14-18
E-mail: blazej.krawczyk@lodz.uw.gov.pl
---------------------------------------------------------
www.bezpieczenstwo.lodzkie.eu
www.facebook.com/zarzadzaniekryzysowe
----------------------------------------------------------
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych lub klikając link.

1

odpowiedz na złożony wniosek z dnia 31 marca 2020 r. o informację publiczną przez Wojewoda Wielkopolski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #15

Szanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 31 marca 2020 r. [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftn1 | [1] ] , działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftn2 | [2] ] , przekazuję skany pism, w których Wojewoda Wielkopolski powiadamiał właściwych ministrów o Poleceniach wydanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftn3 | [3] ] .

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w zakładce „Koronawirus”/akty prawne (adres strony: [ http://www.poznan.uw.gov.pl/koronawirus-akty-prawne | www.poznan.uw.gov.pl/koronawirus-akty-prawne ] ) zamieszczone są Polecenia Wojewody Wielkopolskiego wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

[ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftnref1 | [1] ] przesłany e-mail em ( wpływ do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 31 marca 2020 r.).

[ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftnref2 | [2] ] Dz. U. z 2019 r. poz. 1429.

[ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftnref3 | [3] ] Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.

Z poważaniem

Jolanta Oko-Brzezińska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru
joko@poznan.uw.gov.pl
tel. 61 854 19 35
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
www.poznan.uw.gov.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftn1 | [1] ] , dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: [ mailto:wuw@poznan.uw.gov.pl | wuw@poznan.uw.gov.pl ]

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: [ mailto:iod@poznan.uw.gov.pl | iod@poznan.uw.gov.pl ]

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:

1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo:

1/ dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,

2/ do sprostowania danych,

3/ do usunięcia danych,

4/ do przenoszenia danych,

5/ do ograniczenia przetwarzania danych,

6/ do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

[ https://zimbra.poznan.uw.gov.pl/#_ftnref1 | [1] ] Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.

21

uzupełnienie odpowiedzi na wniosek z 20 marca 2020 r. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez None w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #1

Dzień dobry,

w uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek z dnia 20 marca 2020 r. przekazuję
polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 i 13 marca 2020 r.

Łączę wyrazy szacunku

Magdalena Więcek

Starszy Specjalista

Wydział Nadzoru i Kontroli

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Numer telefonu 71-340-64-19

3

Informacja ws. wniosku przez Wojewoda Lubelski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #2

Szanowni Państwo,

w załączniku przekazuję informację w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem.
Marta Panasiuk
starszy inspektor wojewódzki
Biuro Wojewody
LUW w Lublinie
tel. (81) 74-24-259

1

polecenia wojewody przez None w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #10

Dzień dobry
W załączniku przekazuję Państwu odpowiedź dotyczącą poleceń wydanych przez Wojewodę Podlaskiego. Proszę o potwierdzenie odbioru pisma i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. Pozdrawiam

Dorota Wierciszewska
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Tel. 85 74 39 240

2

Odpowiedź dotycząca udostępnienia poleceń Wojewody Lubuskiego przez Wojewoda Lubuski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #4

--
Artur Wójtowicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
tel. 95 785 13 02

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu realizacji czynności urzędowych. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Lubuski. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowa klauzula informacyjna RODO znajduje się w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@lubuskie.uw.gov.pl.

1

RE: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Zachodniopomorski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #16

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 31 marca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1429 ze zm.) informacja publiczna zostanie Panu udzielona zgodnie z ww. wnioskiem najpóźniej do dnia 31 maja 2020r.

Zgodnie z wyżej cytowanym artykułem, jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. (tj. 14 dni), podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Przyczyną przesunięcia terminu udzielenia Panu informacji jest przede wszystkim okoliczność, że w związku zaistniałą sytuacją związaną z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, priorytetowym działaniem Wojewody jest podjęcie wszelkich działań mających na celu stworzenie i zapewnienie w naszym województwie niezbędnych warunków opieki lekarskiej, ośrodków kwarantanny itp. W Urzędzie Wojewódzkim funkcjonuje centrum zarządzania kryzysowego, w ramach działań którego muszą być podejmowane cały czas, na bieżąco i w trybie natychmiastowym działania, które służą ochronie zdrowia i życia mieszkańców Szczecina i całego województwa. Nadto, wielu pracowników ZUW w celu ograniczenia przemieszczania się wykonuje pracę w sposób zdalny, część z nich z powodu konieczności opieki nad dziećmi do lat 8 przebywa na zasiłkach opiekuńczych.

Nadto wskazać należy, że część Państwa pytań odnosi się do procesów, które są w toku, ulegają zmianom w związku ze zmieniającą się sytuacją co do liczby zakażanych osób w Naszym województwie.

W związku z powyższym przesunięcie terminu udzielenia informacji publicznej umożliwi podanie Państwu pełnej na dany moment i rzetelnej informacji.

Władysław Drużga

Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

ZUW w Szczecinie.

tel. 91 4303373

e-mail. wdruzga@szczecin.uw.gov.pl <mailto:wdruzga@szczecin.uw.gov.pl>

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów, jest zabronione.

Administratorem danych jest Wojewoda Zachodniopomorski, 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4. Kontakt poprzez adres email <mailto:wojewoda@szczecin.uw.gov.pl> wojewoda@szczecin.uw.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email: <mailto:iod@szczecin.uw.gov.pl> iod@szczecin.uw.gov.pl we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu rozpatrzenia przesłanej korespondencji. Dane będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na korespondencję.

2

odpowiedź na wniosek - SUW Kielce przez Wojewoda Świętokrzyski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #13

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Joanna Górecka
Inspektor Wojewódzki
Oddział ds. Organizacyjnych
Wydział Organizacji i Kadr
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

tel. 41 342 15 69

20

Pismo z PUW, Symbol: S-V.1331.2.2020 [KWRID: 3440398] przez Wojewoda Podkarpacki w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #9

Dzień dobry,
Otrzymałeś pismo wysyłane automatycznie z systemu e-Dok z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informacje o otrzymanym piśmie:
-------------------------------
Symbol pisma: S-V.1331.2.2020
Data pisma: 2020-04-07
Dotyczy: odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Osoba do kontaktu: Agnieszka Szeremeta

Informacje o sprawie z której pismo zostało wysłane:
----------------------------------------------------
Symbol sprawy: S-V.1331.2.2020
Dotyczy: wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Osoba prowadząca sprawę: Agnieszka Szeremeta
Symbol komórki: S-V
Nazwa komórki: Oddział Rynku Pracy

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
----------------------------------------------------
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji w zakresie spraw realizowanych w PUW w Rzeszowie.
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), jeśli są błędne lub nieaktualne oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przetwarzania.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie można uzyskać pod adresem: https://rzeszow.uw.gov.pl/dla-klienta/informator-klienta/ w zakładce "Przetwarzanie danych osobowych"

28

RE: Wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Małopolski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #6

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Anna Amante
Małopolski Urząd Wojewódki w Krakowie
Wydział Organizacji i Kontroli
Oddział Organizacji
tel. (12) 39 21 904

3

odpowiedź na wniosek o udostępnienie skanów pism i poleceń przez Wojewoda Mazowiecki w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #7

Szanowni Państwo
W odpowiedzi na wniosek o:

1. udostępnienie skanów (czy też wersji elektronicznych) pism powiadamiających właściwych ministrów o poleceniach (złożonych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) wydanych przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

przesyłam skan ww. pism.

2. udostępnienie w wersji elektronicznej wszystkich poleceń (wydanych od dnia wejścia w życie poniższej ustawy do dnia poprzedzającego dzień odpowiedzi na wniosek) przez tutejszego wojewodę na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

informuję, że polecenia te są opublikowane na stronie:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/akty-prawne-i-dokumenty-dotyczace-przeciwdzialania-covid-19

Z wyrazami szacunku
Wydział Nadzoru Prawnego
 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Telefon: + 48 (22) 695-60-70
Faks: + 48 22 (22) 695-60-71
e-mail: wnp@mazowieckie.pl
www.gov.pl

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej załączniki podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała/otrzymał Pani/Pan niniejszą wiadomość wskutek pomyłki, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

1

wyjaśnienie przez Wojewoda Śląski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #12

Polecenie nr 39 dot. uruchomienia miejsca kwarantanny Hotel Adria zostało
wysłane.

Aleksandra Chrobok
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Tel. 32 20 77 111

odpowiedź na wniosek o informację publiczną - skany cd. przez Wojewoda Śląski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #12

Aleksandra Chrobok
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Tel. 32 20 77 111

15

odpowiedź na wniosek o informację publiczną - skany cd. przez Wojewoda Śląski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #12

Aleksandra Chrobok
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Tel. 32 20 77 111

7

odpowiedź na wniosek o informację publiczną - skany cd. przez Wojewoda Śląski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #12

Aleksandra Chrobok
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Tel. 32 20 77 111

4

odpowiedź na wniosek o informację publiczną - skany cd. przez Wojewoda Śląski w sprawie Działania wojewodów w związku z COVID-19 #12

Aleksandra Chrobok
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Tel. 32 20 77 111

11