Opis

Pytania, które wysyłamy stanowią kontynuację monitoringu dotyczącego blokowania użytkowników i użytkowniczek mediów społecznościowych (tamten monitoring dotyczył czterech województw - dolnośląskiego, lubuskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego). O ile poprzednio chcieliśmy dowiedzieć się jakie media społecznościowe są prowadzone w gminach i jakie zasady nimi rządzą, teraz skupiamy się głównie na Facebooku i pogłębiamy wiedzę o tym, jaką rolę wyznaczają mu władze gminne.

Listy

Fwd: Odpowiedź przez ŻÓRAWINA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2461

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź
Data: Thu, 29 Jun 2021 08:50:56 +0200
Nadawca:  Gmina Żórawina <dotacje@zorawina.pl>
Adresat: sprawa39330@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zapytanie przesyłamy odpowiedzi:

Część I

1. a)

2. a) b) c)

3. nie

4. c)

5. nie

6. tak

6.1  nie zostaje odblokowany

7. 11 os

7.1 nie dotyczy

8. a)

8.1  Pracownik ds promocji gminy

8.2 Administrator strony internetowej (za nadmierne używanie wulgaryzmów)

10. nie

11. nie dotyczy

12. nie dotyczy

13. d)

13.1. nie dotyczy

Z poważaniem

Urząd Gminy Żórawina

Re: Wniosek z prośbą o usunięcie danych osobowych ze strony internetowej przez DZIERZKOWICE w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2064

Szanowni Państwo, dane zostały usunięte:
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/4801

Pozdrawiam

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

*Złości Cię, że władza nie działa jawnie? * <https://patronite.pl/watchdog>
*Chcesz, by to się zmieniło? * <https://patronite.pl/watchdog>
*Wesprzyj nasze działania, zrobimy, co trzeba**.*
<https://patronite.pl/watchdog>

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

czw., 23 wrz 2021 o 13:54 <sekretariat@dzierzkowice.pl> napisał(a):

Wniosek z prośbą o usunięcie danych osobowych ze strony internetowej przez DZIERZKOWICE w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2064

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest . Gmina Dzierzkowice adres:
Terpentyna 1, 23-251

1) numer telefonu: ( (081) 822-10-06

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować
się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
<mailto:inspektor@cbi24.pl> inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww.
rozporządzenia.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych,
a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie
danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

1

Nie przeczytano: wniosek o informację przez KOŚCIAN w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1593

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminakoscian.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 02.06.2021 21:34

usunięto w dniu 20.09.2021 15:48.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez PRÓSZKÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #33

Witam serdecznie,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 31 sierpnia 2021 r.
(skan pisma nr RO.1431.43.2021.SO).

Dla poprawności udokumentowania podejmowanych czynności administracyjnych
uprzejmie proszę o potwierdzenie odebrania niniejszej korespondencji na
zwrotny adres e-mail lub poprzez automatyczne skorzystanie z funkcji
"potwierdzenie przeczytania".

Pozdrawiam,

Justyna Sobala

Urząd Miejski w Prószkowie
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

_______________________

Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są tajemnicą nadawcy i
mogą być prawnie chronione. Jeśli otrzymałeś tą wiadomość omyłkowo, prosimy
o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o
usunięcie jej ze swojej poczty wraz z wszelkimi załącznikami. Dziękujemy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje
dane, zapoznaj się z naszą polityką
<blocked::http://bip.proszkow.pl/1780/724/informacja-w-sprawie-zmiany-przepi
sow-dotyczacych-ochrony-danych-osobowych-okreslane-jako-rodo.html>
prywatności.

2

Odpowiedź na informację w sprawie korzystania przez urząd z Facebooka przez WOJCIESZKÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2009

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o informację z dnia 18.06.2021 r. w
zakresie m.in. korzystania przez urząd z Facebooka, w sposób wskazany we
wniosku.

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter
ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście?
(możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi
także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o
sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone
dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o
więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

Nie, zasady korzystania z Facebooka nie zostały dotychczas sformalizowane.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub
na stronie internetowej urzędu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam
informacje trafiają w pierwszej kolejności
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające
się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników
Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w
urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.)
na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
a) tak
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?

Nie było takich sytuacji

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na
oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

Nie ma zablokowanych osób.

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu
b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu
ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie
opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

Stanowisko ds. kadr; stanowisko ds. inwestycji i promocji, kierownik
referatu inwestycyjno - gospodarczego;

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

Co do zasady nie blokujemy użytkowników na Facebooku, nie było jeszcze
takiej sytuacji.

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL.
JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu.
Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook:
https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy
na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które
firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

NIE

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
a) tak
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją
się w gminie/mieście?

Wójt posiada swój prywatny profil, który wykorzystuje do celów prywatnych.

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest
opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna
promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o
sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych
zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30
kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Z poważaniem,

Piotr Goławski

Urząd Gminy Wojcieszków

Ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków

Tel. /25/ 755 41 01

Ta wiadomość oraz jej załączniki skierowane są do osoby lub jednostki, do
której jest adresowana i może zwierać informacje zastrzeżone lub poufne oraz
prawnie chronione, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Jeśli nie
jest Pan/Pani właściwym adresatem niniejszej wiadomości, jakiekolwiek jej
rozpowszechnianie, przeglądanie, powielanie lub inne wykorzystanie jest
ściśle zabronione. Jeżeli otrzymanie niniejszej wiadomości jest efektem
pomyłki lub błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usuniecie
wiadomości wraz z załącznikami.

Uprzejmie informuję, że administratorem Państwa danych osobowych związanych
z niniejszą korespondencją jest Wójt Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46,
21-411 Wojcieszków. Z powołanym w Urzędzie Inspektorem Ochrony Danych
możecie się Państwo skontaktować pod adresem: <mailto:iod@pcat.pl>
iod@pcat.pl . Wszelkie informacje dotyczące zasad i celów przetwarzania
znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem:
<https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Zal._nr_4_do_PBDO_-_Kla
uzula_informacyjna_pelna_Urzad_Gminy_Wojcieszkow.pdf>
https://ugwojcieszkow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Zal._nr_4_do_PBDO_-_Kla
uzula_informacyjna_pelna_Urzad_Gminy_Wojcieszkow.pdf

Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji przez GRABOWO w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1008

Dzień dobry.

 W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji.
Tak jak wcześniej pisałam, został wysłany na poprzedni adres e-mail,
którym już oficjalnie się nie posługujemy. Raz jeszcze bardzo przepraszamy.

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

_a) tak_

b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)

c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

_a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)_

_b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)_

c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)

d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)

e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?

a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP
lub na stronie internetowej urzędu

_b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
tam informacje trafiają w pierwszej kolejności_

_c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP_

d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)

a) tak

_b) nie_

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?

a) tak

_b) nie_

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?

a) tak

b) nie

c) nie dotyczy

d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?

_a) pracownicy urzędu_

b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410

a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą

b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą

c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki

d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki

e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki

f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

_Są tylko wpisy publiczne_

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?

a) tak

_b) nie_

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
dzieją się w gminie/mieście?

_Nie prowadzi_

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.

a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.

b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy

c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.

_d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach._

e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Pozdrawiam

Urząd Gminy Grabowo

86 279 00 21

Re: wniosek o informację przez GRABOWO w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1008

Dzień dobry.

Niestety Państwa wiadomość automatycznie trafiła do ofert na stary adres
e-mail Urzędu. Postaramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na
wniosek. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Urząd Gminy Grabowo

86 279 00 21

W dniu 2021-06-17 o 09:50, sprawa-37791@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Fwd: Fwd: wniosek o informację przez GRUTA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2211

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

/Z wyrazami szacunku
/ *
Paweł Tomaszewski

Inspektor ds. Informatyki*
informatyk@gruta.pl <mailto:informatyk@gruta.pl>
+48 531 831 060
+48 564 683 121
------------------------------------------------------------------------
G+ <http://gruta.pl>
Urząd Gminy Gruta
Gruta 244, 86-330 Gruta
+48 564683121
gruta@gruta.pl <mailto:gruta@gruta.pl>
gruta.pl <http://www.gruta.pl>
https://www.facebook.com/gminagruta <https://www.facebook.com/gminagruta>

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno.Dodatkowe
informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na
stronie: http://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?idg=13&id=795&x=1

/Ten adres e-mail oraz wszelkie załączone pliki są poufne i mogą
zawierać informacje, które są chronione prawami własności
intelektualnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej
wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym
zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość./

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: wniosek o informację
Data: Wed, 18 Aug 2021 12:48:14 +0200
Nadawca: Urząd Gminy w Grucie <gruta@gruta.pl>
Adresat: informatyk@gruta.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: wniosek o informację
Data: Mon, 26 Jul 2021 10:02:15 -0000
Nadawca: sprawa-39080@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-39080@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: gruta@gruta.pl

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązku przesłania odpowiedzi na nasz wniosek o
informację z dnia 18.06.2021 r. w zakresie m.in. korzystania przez urząd
z Facebooka. Poniżej ponownie przesyłam treść pytań i proszę o jak
najszybsze udzielenie odpowiedzi, ponieważ czternastodniowy termin na
jej przesłanie już minął.

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP
lub na stronie internetowej urzędu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
a) tak
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu
b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
a) tak
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
dzieją się w gminie/mieście?

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-39080@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały
Zarządu 9/OB/I/2021

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/45320/112423

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2021-05-09 07:46:52 z adresu >
gmina@jodlownik.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i >
art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji publicznej, >
stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > >
udostępnienie następujących informacji publicznych: CZĘŚĆ I > OFICJALNY
PROFIL > GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU 1. Czy gmina > prowadzi swój profil
na Facebooku? a) > tak b) tak, nawet kilka > (jeśli jest kilka profili,
w tym tematyczne, do > odpowiadania na > dalsze pytania prosimy wybrać
ten profil, który ma charakter > > ogólny i dotyczy codziennego
funkcjonowania urzędu/miasta/gminy) b) > nie > (prosimy o przejście do
pytania nr 10) 2. Jaką rolę ma > pełnić profil gminy na > Facebooku w
Państwa gminie/mieście? > (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi) >
a) informacyjną > (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi > także > w BIP lub na stronie internetowej) b) promocyjną
(promowanie > walorów > miasta/gminy na zewnątrz) c) dyskusyjną (pomaga
> wszystkim > mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, >
które na co dzień dzieją > się w gminie/mieście) d) ma ułatwiać >
codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z > > mieszkańcami/mieszkankami
(np. na profilu pojawia się także > > wójt/burmistrz/prezydent i
przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją > > działalność, odpowiada na
pytania; pojawiają się inni > przedstawiciele urzędu, > zadawane są
mieszkańcom pytania o sprawy > gminy itp.) d) Inna, jaką? 3. Czy >
zasady korzystania przez > gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone
dyskusją > mającą > odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak,
prosimy o więcej > > informacji o tym, jakie to dokumenty. 4. Jak
wygląda kwestia > umieszczania > informacji na Facebooku? a) umieszczane
są tylko > informacje, które znalazły się > wcześniej w BIP lub na
stronie > internetowej urzędu b) Facebook to pierwsze i > najszybsze
miejsce > umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej >
> kolejności c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, >
niekoniecznie > pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i > w
BIP d) Inne, jakie? 5. > Czy zasady blokowania i ukrywania > komentarzy
oraz blokowania użytkowników > Facebooka zostały spisane > w regulaminie
lub innym dokumencie przygotowanym w > urzędzie? (nie > chodzi o
regulamin Facebooka) a) tak b) nie 6. Czy w ciągu > > ostatnich 12
miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na > oficjalnym >
profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś > użytkownicy? a) tak b) nie
6.1. > W jakich sytuacjach > zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany? 7. > Ile > osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na
wniosek) zablokowanych na > > oficjalnym profilu gminy/miasta w tym
serwisie? 7.1. Czy są > wśród nich > użytkownicy, którzy zostali
zablokowani po raz > kolejny? a) tak b) nie c) nie > dotyczy d) Inna
sytuacja > (jaka?) 8. Czy profil Facebook gminy prowadzą > pracownicy >
urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)? a) pracownicy urzędu > > b)
podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania > 8.2) 8.1.
> Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są > zatrudnieni oraz
zakresu ich > obowiązków związanych z prowadzeniem > Facebooka (czy jest
to konkretnie opisane > czy tylko wskazane, że > prowadzą media
społecznościowe?) 8.2 Kto decyduje o > > zablokowaniu użytkowników na
Facebooku? PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ > TYLKO > PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH
PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI > GO PRACOWNIK URZĘDU, > NALEŻY
PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9 8.3. Prosimy > o wskazanie, jakie ma uprawnienia w
> ramach prowadzenia profilu. > Prosimy o wskazanie roli zgodnie z
klasyfikacją > serwisu Facebook: >
https://www.facebook.com/help/289207354498410 a) > Administrator - >
dostęp do Facebooka z pełną kontrolą b) Redaktor - dostęp do > >
Facebooka z częściową kontrolą c) Moderator - dostęp do zadań: >
Odpowiedzi na > wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, >
Statystyki d) Reklamodawca - > dostęp do zadań: Reklamy, > Statystyki e)
Analityk - dostęp do zadań: > Statystyki f) > Inna - jaka? 8.3.1.
Prosimy o informację o zakresie zadań > > związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, > jakie > zadania znajdują się
w umowie. 8.3.2. Prosimy o > informację o wysokości > miesięcznego
wynagrodzenia, które firma > zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu. > 9.
Czy widoczność wpisów na > gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o > sytuacje, w > których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.
CZĘŚĆ II - > > OFICJALNY PROFIL W/B/P 10. Czy istnieje oficjalny profil
> > wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku? a) tak B) nie 11. > Czy >
prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta > na
Facebooku jest > opłacane z budżetu gminy? 12. Jeśli nie > istnieje
oficjalny profil, to czy > wójt/burmistrz/prezydent > prowadzi swój
własny profil, na którym informuje o > sprawach, > które dzieją się w
gminie/mieście? CZĘŚĆ III REKLAMA GMINY/MIASTA > W > MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH 13. Czy na którymkolwiek z > profili na Facebooku, >
którego prowadzenie jest opłacane przez > gminę, realizowane są
działania > reklamowe, takie jak płatna > promocja profilu, konkretnych
wpisów lub kampanie > reklamowe? > Chodzi o sytuacje, kiedy taka
promocja jest opłacana z budżetu > > gminy. a) Tak - zarówno na
profilu(ach) gminy, jak i > > wójta/burmistrza/prezydenta. b) Tak -
tylko na profilu(ach) gminy > c) Tak - > tylko na oficjalnym profilu
wójta/burmistrza/prezydenta. > d) Nie - nie > realizujemy płatnych
kampanii reklamowych w social > mediach. e) Inna sytuacja - > jaka?
13.1. Prosimy o informację > o łącznych kosztach płatnych kampanii >
reklamowych zrealizowanych > w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 > r. a 30 > kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy) Wnosimy o
udostępnienie > wskazanych > informacji w formie elektronicznej na
adres: {{EMAIL}} > Szymon Osowski, > Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena
Błaszczyk - > członkowie zarządu, zgodnie z > zasadami reprezentacji

1

wniosek odp przez RUSIEC w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #150

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
_a) tak_
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

_a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)_
_b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)_
_c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)_
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.
_Nie, zostały poprzedzone dyskusją._

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP
lub na stronie internetowej urzędu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
_c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP_
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
_a) tak_
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
a) tak
_b) nie_

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?
_Nie dotyczy._

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

_Nie dotyczy._
7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?
a) tak
b) nie
_c) nie dotyczy_
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?
_a) pracownicy urzędu_
b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)
_Stanowiska: informatyk i dział promocji Gminy Rusiec._
_Zakres obowiązków: redagowanie, publikowanie, moderowanie treści
promocyjnych i informacyjnych Gminy Rusiec._

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?
_Administrator __profilu społecznościowego Gminy Rusiec._

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.
_Wszystkie wpisy są publiczne._

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
a) tak
_b) nie _

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?
_Nie dotyczy._

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
dzieją się w gminie/mieście?
_Nie dotyczy._

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
_d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach._
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)
_Nie dotyczy._
_
_
_
_

--
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na
stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny
(zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane
osobowe przetwarzane są przez Urząd Gminy Rusiec reprezentowany przez
Wójta Gminy Rusiec Damiana Szczytowskiego. Prosimy o zapoznanie się z
niniejszą klauzulą informacyjną na stronie www.rusiec.pl
<http://www.rusiec.pl/rodo/807-obowiazek-informacyjny-klient-urzedu-jednostki-gminne>
W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich
danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych -panem Rafałem Andrzejewskim. Kontakt:
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub tel-504976690.

odpowiedz przez KAZIMIERZ BISKUPI w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1560

Pozdrawiam

Karolina Górny

1

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną. przez CHOJNÓW w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2424

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Katarzyna Jaworska

Podinsp. ds. administracyjnych i promocji

Urząd Miejski w Chojnowie

Wydział Organizacyjny
Pl. Zamkowy 1

59-225 Chojnów

Tel. (76) 8186 - 683

2

odpowiedź na wniosek o informację publiczna BKS.I.1431.355.2021 przez Bydgoszcz w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2229

BKS.I.1431.355.2021

Dzień dobry,

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam wypełnioną ankietę
Jacek Rosół
Kierownik
Referat Partycypacji Społecznej
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 2 pok. 8, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52-58-58-926
tel. kom. 785 251 085
www.bydgoszcz.pl/bbo
www.bydgoskiekonsultacje.pl<http://www.bydgoskiekonsultacje.pl/>
www.bdgbo.pl<http://www.bdgbo.pl/>
www.facebook.com/bdgbo<http://www.facebook.com/bdgbo>
[stopka 2 2021]

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail

3

odpowiedźna wniosek przez LEŚNA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2233

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 26
lipca 2021 roku.
Z wyrazami szacunku,
Piotr Pawłowski
Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska
Urząd Miejski w Leśnej

1

FW: wniosek o informację przez Gorzów Wielkopolski w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2095

Dzień dobry.

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przekazuje w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

z poważaniem

Barbara Krakowska-Petruk

________________________________
Od: sprawa-38964@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-38964@fedrowanie.siecobywatelska.pl> <sprawa-38964@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-38964@fedrowanie.siecobywatelska.pl>>
Wysłane: poniedziałek, 26 lipca 2021 12:02
Do: kancelaria <kancelaria@um.gorzow.pl<mailto:kancelaria@um.gorzow.pl>>
Temat: wniosek o informację

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązku przesłania odpowiedzi na nasz wniosek o informację z dnia 18.06.2021 r. w zakresie m.in. korzystania przez urząd z Facebooka. Poniżej ponownie przesyłam treść pytań i proszę o jak najszybsze udzielenie odpowiedzi, ponieważ czternastodniowy termin na jej przesłanie już minął.

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub na stronie internetowej urzędu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
a) tak
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu
b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
a) tak
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-38964@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-38964@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu 9/OB/I/2021

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> | www.sprawdzamyjakjest.pl<http://www.sprawdzamyjakjest.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> | www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>
Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/45289/112392
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> | www.sprawdzamyjakjest.pl<http://www.sprawdzamyjakjest.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> | www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>
> W nawiązaniu do pisma z dnia 2021-05-09 07:46:52 z adresu > gmina@jodlownik.pl<mailto:gmina@jodlownik.pl>: > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i > art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji publicznej, > stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > > udostępnienie następujących informacji publicznych: CZĘŚĆ I > OFICJALNY PROFIL > GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU 1. Czy gmina > prowadzi swój profil na Facebooku? a) > tak b) tak, nawet kilka > (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do > odpowiadania na > dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter > > ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy) b) > nie > (prosimy o przejście do pytania nr 10) 2. Jaką rolę ma > pełnić profil gminy na > Facebooku w Państwa gminie/mieście? > (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi) > a) informacyjną > (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi > także > w BIP lub na stronie internetowej) b) promocyjną (promowanie > walorów > miasta/gminy na zewnątrz) c) dyskusyjną (pomaga > wszystkim > mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, > które na co dzień dzieją > się w gminie/mieście) d) ma ułatwiać > codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z > > mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także > > wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją > > działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni > przedstawiciele urzędu, > zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy > gminy itp.) d) Inna, jaką? 3. Czy > zasady korzystania przez > gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją > mającą > odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej > > informacji o tym, jakie to dokumenty. 4. Jak wygląda kwestia > umieszczania > informacji na Facebooku? a) umieszczane są tylko > informacje, które znalazły się > wcześniej w BIP lub na stronie > internetowej urzędu b) Facebook to pierwsze i > najszybsze miejsce > umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej > > kolejności c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, > niekoniecznie > pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i > w BIP d) Inne, jakie? 5. > Czy zasady blokowania i ukrywania > komentarzy oraz blokowania użytkowników > Facebooka zostały spisane > w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w > urzędzie? (nie > chodzi o regulamin Facebooka) a) tak b) nie 6. Czy w ciągu > > ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na > oficjalnym > profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś > użytkownicy? a) tak b) nie 6.1. > W jakich sytuacjach > zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany? 7. > Ile > osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na > > oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie? 7.1. Czy są > wśród nich > użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz > kolejny? a) tak b) nie c) nie > dotyczy d) Inna sytuacja > (jaka?) 8. Czy profil Facebook gminy prowadzą > pracownicy > urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)? a) pracownicy urzędu > > b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania > 8.2) 8.1. > Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są > zatrudnieni oraz zakresu ich > obowiązków związanych z prowadzeniem > Facebooka (czy jest to konkretnie opisane > czy tylko wskazane, że > prowadzą media społecznościowe?) 8.2 Kto decyduje o > > zablokowaniu użytkowników na Facebooku? PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ > TYLKO > PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI > GO PRACOWNIK URZĘDU, > NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9 8.3. Prosimy > o wskazanie, jakie ma uprawnienia w > ramach prowadzenia profilu. > Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją > serwisu Facebook: > https://www.facebook.com/help/289207354498410 a) > Administrator - > dostęp do Facebooka z pełną kontrolą b) Redaktor - dostęp do > > Facebooka z częściową kontrolą c) Moderator - dostęp do zadań: > Odpowiedzi na > wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, > Statystyki d) Reklamodawca - > dostęp do zadań: Reklamy, > Statystyki e) Analityk - dostęp do zadań: > Statystyki f) > Inna - jaka? 8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań > > związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, > jakie > zadania znajdują się w umowie. 8.3.2. Prosimy o > informację o wysokości > miesięcznego wynagrodzenia, które firma > zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu. > 9. Czy widoczność wpisów na > gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o > sytuacje, w > których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym. CZĘŚĆ II - > > OFICJALNY PROFIL W/B/P 10. Czy istnieje oficjalny profil > > wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku? a) tak B) nie 11. > Czy > prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta > na Facebooku jest > opłacane z budżetu gminy? 12. Jeśli nie > istnieje oficjalny profil, to czy > wójt/burmistrz/prezydent > prowadzi swój własny profil, na którym informuje o > sprawach, > które dzieją się w gminie/mieście? CZĘŚĆ III REKLAMA GMINY/MIASTA > W > MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 13. Czy na którymkolwiek z > profili na Facebooku, > którego prowadzenie jest opłacane przez > gminę, realizowane są działania > reklamowe, takie jak płatna > promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie > reklamowe? > Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu > > gminy. a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i > > wójta/burmistrza/prezydenta. b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy > c) Tak - > tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta. > d) Nie - nie > realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social > mediach. e) Inna sytuacja - > jaka? 13.1. Prosimy o informację > o łącznych kosztach płatnych kampanii > reklamowych zrealizowanych > w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 > r. a 30 > kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy) Wnosimy o udostępnienie > wskazanych > informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} > Szymon Osowski, > Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk - > członkowie zarządu, zgodnie z > zasadami reprezentacji

--

--
Barbara Krakowska-Petruk
Zastępca Dyrektora
WOR - Wydział Organizacyjny
P: 957355587 M:
e-mail: barbara.petruk@um.gorzow.pl
-----------------------------------------------
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
web: www.gorzow.pl
-----------------------------------------------
Administrator - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: iod@um.gorzow.pl. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce "Ochrona danych osobowych".

1

Fwd: wniosek o informację przez ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #138

Stosownie do złożonego przez Państwa w dniu 02.06.2021 r., wniosku o udostępnienie informacji publicznej, którego termin na rozpatrzenie przedłużono pismem Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego do dnia 02.08.2021 r., informuję, że odpowiedź organu znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Pozdrawiam,
Joanna Marciniak
Inspektor,
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,
42 270 03 87

Joanna Marciniak
Inspektor,
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim,
42 270 03 87

2

Odpowiedź na wniosek Bystrzyca Kłodzka przez BYSTRZYCA KŁODZKA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2168

Szanowni Państwo,

na podstawie wniosku z dnia 26 lipca br.o udzielenie informacji dot.
zakresu m.in. korzystania
z Facebooka przez Gminę Bystrzyca Kłodzka przesyłamy odpowiedzi na
pytania zawarte
w przedmiotowym piśmie.Jednocześnie informujemy, że Państwa wniosek z
dnia 18.06.2021 r.
nie wpłynął do tutejszego urzędu.

--

*
URZĄD MIASTA i GMINY Bystrzyca Kłodzka*

Inspektor ds. Komunikcji Społecznej

Marcin Szymanek

Plac Wolności 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

e-mail: wiadomoscibystrzyckie@bystrzycaklodzka.pl
<mailto:wiadomoscibystrzyckie@bystrzycaklodzka.pl>

tel.: +48 74 8117 626

**

*
***

____________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych -"RODO"), pragniemy przekazać,
że informacja przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy

Bystrzyca Kłodzka dostępna jest na stronie internetowej
www.bystrzycaklodzka.pl <http://www.bystrzycaklodzka.pl/> w zakładce
Klauzula Informacyjna - RODO oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej pod adresem
http://www.bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl
<http://www.bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl>. Administratorem
Państwa danych osobowych jest Burmistrz
Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca
Kłodzka, Plac Wolności 1,57-500 Bystrzyca Kłodzka.

W przypadku pytań odnośnie Państwa danych osobowych serdecznie
zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail iodumig@bystrzycaklodzka.pl
<mailto:iodumig@bystrzycaklodzka.pl>

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych: wymiana korespondencji w
celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1
lit. c, e, f RODO).

____________________________________________________________________________________________

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o
charakterze

poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji
zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot niebędący jej
adresatem

bez zgody nadawcy jest zabronione. W przypadku omyłkowego otrzymania
korespondencji, proszę o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i usunięcie

wiadomości z poczty elektronicznej.

____________________________________________________________________________________________

3

Re: wniosek o informację przez NIESZAWA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2394

Dzień dobry,

W nawiązaniu do złożonego wniosku o informację, Gmina Miejska Nieszawa
przesyła odpowiedzi na zadane pytania.

1. TAK

2.  a), b), d)

3. NIE

4. c)

5. b)

6. a)

6.1 gdy złoży pismo w którym osoba zablokowana cofnie wyrażenia wulgarne.

7. b)

7.1 b)

8. a)

8.1 Agata Smykowska

8.2  po konsultacji z burmistrzem

8.3 a)

.3.1 nie dotyczy

8.3.2 nie dotyczy

9. NIE

10. Nie

11. nie dotyczy

12. NIE

13. b)

13.1 nie dotyczy

Z poważaniem

Marek Ziemiński

Sekretarz Miasta

W dniu 26.07.2021 o 12:02, sprawa-39263@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

--

--

*Urząd Miasta Nieszawa*

ul. 3 Maja 2
87-730 Nieszawa
tel. 542838176 /  542838126
fax 542838121
e-mail: um.nieszawa@nieszawa.pl
www.nieszawa.pl

1

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez LUBAWKA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2236

Dzień dobry,

w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w
załączeniu przesyłam skan odpowiedzi.

Pozdrawiam
Marcelina Zegan-Jóźwiak
Urząd Miasta Lubawka

Wydział Promocji, Rozwoju i Oświaty
tel. kom. 516-321-116

<http://www.lubawka.eu/> Opis: http://www.lubawka.org.pl/um/stopka720.png

Gmina Lubawka
Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
Telefon: +75 741 15 88, e-mail: <mailto:lubawka@lubawka.eu>
lubawka@lubawka.eu
Nr Konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

Niniejsza wiadomość możne zawierać informacje poufne, w tym informacje
stanowiące tajemnice. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali
Państwo te wiadomość przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę
i usunąć otrzymana wiadomość. W takim przypadku ujawnienie, kopiowanie i
posługiwanie się treścią wiadomości jest zabronione i może być objęte
sankcjami przewidzianymi prawem. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Burmistrz Miasta Lubawka, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest
pracownik Urzędu Miasta w Lubawce - kontakt <mailto:iodo@lubawka.eu>
iodo@lubawka.eu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia
zgłoszenia lub zapytania kierowanego poprzez email (podstawa prawna art 6
ust. 1 lit f RODO - prawnym interesem jest udzielenie odpowiedzi na
nadesłane zapytanie), prowadzeniem działań marketingowych własnych usług
poprzez email (art 6 ust. 1 lit f - prawnym interesem jest oferowanie
własnych usług), realizacji umowy (art 6 ust.1 lit b RODO).

2

Przeczytano: wniosek o informację przez ROGOWO w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #2331

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@rogowo.paluki.pl
Temat: wniosek o informację
Wysłano: 26.07.2021 12:02

odczytano w dniu 02.08.2021 07:21.

RE: wniosek o informację przez KAMIEŃ w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1920

W załączeniu odpowiedź na wniosek o informację publiczną

Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
22-113 Kamień
tel. (82) 567 15 51
sekretariat@kamien.gmina.pl

3

FW: wniosek o informację przez SKAWINA w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #447

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02 czerwca 2021 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

ul. Rynek 14, pok. 1

32-050 Skawina

Tel. +48 12 277 01 01

<http://www.gminaskawina.pl/> www.gminaskawina.pl

(kliknij w grafikę)

<https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=18&action=articles_show&art_id=684&menu_id=918&page=41>

2

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2.06.2021 r. przez BĘDZIN w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1170

Będzin, dnia 29.07.2021 r.

Urząd Miejski w Będzinie

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/22

Warszawa

sprawa-37953@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2.06.2021 r. o udostępnienie informacji
publicznej w sprawie o prowadzonym profilu na Facebooku przez Miasto
Będzin przekazuję następujące informacje :

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania
urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

Nie.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP
lub na stronie internetowej urzędu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś
użytkownicy?
a) tak
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

4

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu
b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media
społecznościowe?)

pracownicy urzędu

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku?
a) tak
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

Nie dotyczy.

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
dzieją się w gminie/mieście?

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i
wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Nie dotyczy

Z poważaniem

Jacek Trześniewski

Pełnomocnik ds. OIN

--
Urząd Miejski w Będzinie
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 32 267-92-08

Odpowiedź na przez BĘDZIN w sprawie Kto zabiera głos na Facebooku? #1170

Będzin, dnia 29.07.2021 r.

Urząd Miejski w Będzinie

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/22

Warszawa

sprawa-37953@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2.06.2021 r. o udostępnienie informacji
publicznej w sprawie o prowadzonym profilu na Facebooku przez Miasto
Będzin przekazuję następujące informacje :

CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
a) tak
b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania
urzędu/miasta/gminy)
c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
e) Inna, jaką?

3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

Nie.

4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP
lub na stronie internetowej urzędu
b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
d) Inne, jakie?

5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
a) tak
b) nie

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś
użytkownicy?
a) tak
b) nie

6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
odblokowany?

7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

4

7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
kolejny?
a) tak
b) nie
c) nie dotyczy
d) Inna sytuacja (jaka?)

8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
podmiot (osoba/firma)?
a) pracownicy urzędu
b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media
społecznościowe?)

pracownicy urzędu

8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
społeczności, Reklamy, Statystyki
d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
f) Inna - jaka?

8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
umowie.

8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku?
a) tak
b) nie

11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

Nie dotyczy.

12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
dzieją się w gminie/mieście?

Nie dotyczy.

CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i
wójta/burmistrza/prezydenta.
b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
e) Inna sytuacja - jaka?

13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

Nie dotyczy

Z poważaniem

Jacek Trześniewski

Pełnomocnik ds. OIN

--
Urząd Miejski w Będzinie
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 32 267-92-08