Województwo Liczba spraw Liczba spraw w kwarantannie
Dolnośląskie10
Kujawsko-Pomorskie10
Lubelskie10
Lubuskie10
Łódzkie10
Małopolskie10
Mazowieckie10
Opolskie10
Podkarpackie10
Podlaskie10
Pomorskie10
Śląskie10
Świętokrzyskie10
Warmińsko-Mazurskie10
Wielkopolskie10
Zachodniopomorskie10

Listy

Re: Pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty. przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #10

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma z 21.03.2022 r. (znak PSP.557.39.2022) oraz wcześniejszej korespondencji w temacie rejestrowania skarg i wniosków składanych do Kuratorium w trybie kodeksu postępowania administracyjnego wnioskujemy o odniesienie się do poniższych punktów:

1. czy w Kuratorium nigdy nie był i aktualnie również nie jest prowadzony rejestr skarg i wniosków? Zgodnie z § 9. 1. ZARZĄDZENIA NR 110 /2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w Urzędzie prowadzone są wskazane centralne rejestry w EZD, w tym rejestr skarg i wniosków. Dodatkowo na stronie internetowej Kuratorium, pod adresem https://kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/ewidencje-rejestry/rejestry-prowadzone-przez-kuratorium-oswiaty-w-bialymstoku.html, wskazany jest powyższy rejestr, a nawet osoba, która go prowadzi (lub prowadziła, ponieważ dane nie były aktualizowane od 2016 r.) W piśmie PSP.557.39.2022 powołali się Państwo na wskazówki zawarte w prezentacji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na potrzeby narady z kuratorami oświaty, która odbyła się
w sierpniu 2020 r. Jednak na nasze pytanie o wyciąg z rejestru skarg i wniosków za okres od lutego 2016 r. odpowiedzieli Państwo, że nie wpłynęły żadne skargi i wnioski. Czy oznacza to, że wykładnię z 2020 r. zastosowali Państwo również do wszystkich pism sprzed daty przywoływanej narady z MEN?

2. wnioskujemy o przesłanie spisu zawierającego informacje o pismach, które wpłynęły do Kuratorium w 2021 r. i zostały zaklasyfikowane jako "wskazujące nieprawidłowości w działaniach szkół i placówek, a kurator oświaty podjął działania w trybie nadzoru pedagogicznego". Tak w piśmie PSP.557.39.2022 określili Państwo sposób klasyfikacji pism, które do Państwa wpłynęły:
- z 22.02.2021 r. o sygnaturze BS.01.01-IX/2020
- z 25.03.2021 r., na które odpowiedzieli Państwo pismem o sygnaturze PSP.5533.36.2021
- z 2.06.2022 r. wysłane mailowo z adresu alina.czyzewska@siecobywatelska.pl

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 110 /2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY większość pism wpływających do Kuratorium, jest rejestrowana w EZD. Zgodnie z paragrafem § 19.1 powyższego zarządzenia pisma otrzymują znaki sprawy, w tym symbol klasyfikacyjny z wykazu akt. Wydaje nam się, że oznacza to, że wszystkie pisma uznane za związane z nadzorem pedagogicznym powinny otrzymywać taki sam symbol i ich spis można na tej podstawie wygenerować z EZD. O udostępnienie takiego wyciągu wnioskujemy.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka ePUAP: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

odpowiedź Opolskiego Kuratora Oświaty przez Kuratorium Oświaty w Opolu w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #8

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Opolskiego Kuratora Oświaty na Państwa
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem

Dagmara Karońska
Starszy specjalista
Wydziału Organizacji
i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
Kuratorium Oświaty w Opolu
Tel: 77 4524577

RODO – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole.
W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@kuratorium.opole.pl Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Kuratorium w kategoriach dotyczących sposobu załatwienia poszczególnych spraw, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium lub zostaną Pani/Panu przekazane bezpośrednio w toku realizowanej sprawy.

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem bądź
otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

2

Re: RE: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #5

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za przesłane rejestry. Chciałabym się jeszcze upewnić, czy posiadają Państwo dane za okres po sierpniu 2021 r.? Przesłany rejestr kończy się na 10.08.2021 r. i zastanawiamy się, czy po tej dacie nie wpłynęły żadne skargi?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. II. przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o udostępnienie informacji
publicznej cz. II.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

3

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

5

Re: Odpowiedź na wniosek przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #10

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi, zgodnie z którą w okresie od 01.02.2016 r. do 31.01.2022 r. do Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie wpłynęły żadne skargi i wnioski w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego chcemy poprosić o odniesienie się do naszego pytania raz jeszcze w świetle poniższych faktów. Otrzymaliśmy bowiem informacje od innych organizacji, że składały do Państwa wnioski na podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi np. o wnioski:

- z 22.02.2021 r. o sygnaturze BS.01.01-IX/2020
- z 25.03.2021 r., na który odpowiedzieli Państwo pismem o sygnaturze PSP.5533.36.2021
- z 2.06.2022 r. wysłany mailowo z adresu alina.czyzewska@siecobywatelska.pl

Skoro odpowiedzieli Państwo na powyższe pisma, to nie pytamy, czy wpłynęły one do Państwa. Jednak prosimy o wskazanie, do jakiej kategorii powyższe pisma zostały zakwalifikowane, skoro nie znalazły się w rejestrze skarg i wniosków składanych na podstawie KPA?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #6

Szanowni Państwo,

18.02.2022 r. złożyliśmy do Państwa wniosek o udostępnienie kopii rejestru lub rejestrów skarg i wniosków, które wpłynęły do kuratorium w okresie od 1.02.2016 do 31.01.2022 r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #1

Szanowni Państwo,

18.02.2022 r. złożyliśmy do Państwa wniosek o udostępnienie kopii rejestru lub rejestrów skarg i wniosków, które wpłynęły do kuratorium w okresie od 1.02.2016 do 31.01.2022 r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #14

Szanowni Państwo,

18.02.2022 r. złożyliśmy do Państwa wniosek o udostępnienie kopii rejestru lub rejestrów skarg i wniosków, które wpłynęły do kuratorium w okresie od 1.02.2016 do 31.01.2022 r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego