Listy

Pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #10

W załączeniu przesyłam pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty.

5

Przeczytano: Wniosek o informację przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #10

Twoja wiadomość

Do: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 30.03.2022 07:31

odczytano w dniu 30.03.2022 07:58.

Re: Pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty. przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #10

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma z 21.03.2022 r. (znak PSP.557.39.2022) oraz wcześniejszej korespondencji w temacie rejestrowania skarg i wniosków składanych do Kuratorium w trybie kodeksu postępowania administracyjnego wnioskujemy o odniesienie się do poniższych punktów:

1. czy w Kuratorium nigdy nie był i aktualnie również nie jest prowadzony rejestr skarg i wniosków? Zgodnie z § 9. 1. ZARZĄDZENIA NR 110 /2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w Urzędzie prowadzone są wskazane centralne rejestry w EZD, w tym rejestr skarg i wniosków. Dodatkowo na stronie internetowej Kuratorium, pod adresem https://kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/ewidencje-rejestry/rejestry-prowadzone-przez-kuratorium-oswiaty-w-bialymstoku.html, wskazany jest powyższy rejestr, a nawet osoba, która go prowadzi (lub prowadziła, ponieważ dane nie były aktualizowane od 2016 r.) W piśmie PSP.557.39.2022 powołali się Państwo na wskazówki zawarte w prezentacji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na potrzeby narady z kuratorami oświaty, która odbyła się
w sierpniu 2020 r. Jednak na nasze pytanie o wyciąg z rejestru skarg i wniosków za okres od lutego 2016 r. odpowiedzieli Państwo, że nie wpłynęły żadne skargi i wnioski. Czy oznacza to, że wykładnię z 2020 r. zastosowali Państwo również do wszystkich pism sprzed daty przywoływanej narady z MEN?

2. wnioskujemy o przesłanie spisu zawierającego informacje o pismach, które wpłynęły do Kuratorium w 2021 r. i zostały zaklasyfikowane jako "wskazujące nieprawidłowości w działaniach szkół i placówek, a kurator oświaty podjął działania w trybie nadzoru pedagogicznego". Tak w piśmie PSP.557.39.2022 określili Państwo sposób klasyfikacji pism, które do Państwa wpłynęły:
- z 22.02.2021 r. o sygnaturze BS.01.01-IX/2020
- z 25.03.2021 r., na które odpowiedzieli Państwo pismem o sygnaturze PSP.5533.36.2021
- z 2.06.2022 r. wysłane mailowo z adresu alina.czyzewska@siecobywatelska.pl

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 110 /2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY większość pism wpływających do Kuratorium, jest rejestrowana w EZD. Zgodnie z paragrafem § 19.1 powyższego zarządzenia pisma otrzymują znaki sprawy, w tym symbol klasyfikacyjny z wykazu akt. Wydaje nam się, że oznacza to, że wszystkie pisma uznane za związane z nadzorem pedagogicznym powinny otrzymywać taki sam symbol i ich spis można na tej podstawie wygenerować z EZD. O udostępnienie takiego wyciągu wnioskujemy.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka ePUAP: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

RE: Wniosek o informację przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #5

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję odpowiedź Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Kuratorium Oświaty w Łodzi

1

Re: Wniosek o informację przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #6

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Krakowie w załączeniu przesyła skan pisma znak:
SEPZ-I.1331.29.2022.PR wraz z załącznikiem.

---
Sekretariat Małopolskiego Kuratora Oświaty

Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Szlak 73, 31-153 Kraków

tel: 12 448-11-10
e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
www: https://kuratorium.krakow.pl/

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w
Kuratorium Oświaty w Krakowie

_Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO), informuję, że:_

* Administratorem danych osobowych zebranych w celu rozpatrzenia
wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest Małopolski Kurator
Oświaty z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, tel.: (12)
448 11 10, e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
* Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w
Krakowie: e-mail: iod@kuratorium.krakow.pl
* Zebrane dane osobowe będą przetworzone wyłącznie w celu niezbędnym
do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.).
* Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
* Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek, z zastrzeżeniem, że po upływie
tego okresu będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez
archiwum państwowe.
* Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
* Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje w związku z
naruszeniem przepisów RODO, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email:
kancelaria@uodo.gov.pl
* Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku.
* Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak
również nie będą profilowane.

3

odpowiedź na wniosek z dnia 18 lutego 2022 r. przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #7

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lutego 2022 r.

Z poważaniem

Dominika Nadrowska-Rogala

Specjalista

Wydział - Biuro Kuratora Oświaty
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 32

tel. 22-551-24-00 wew. 2122


<http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/rodo/13785,Informacja-dotyczaca-
przetwarzania-danych-osobowych.html> "Informacja dotycząca przetwarzania
Państwa danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie"

3

Pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty. przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #10

W załączeniu przesyłam pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty.

1

odpowiedź Opolskiego Kuratora Oświaty przez Kuratorium Oświaty w Opolu w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #8

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Opolskiego Kuratora Oświaty na Państwa
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem

Dagmara Karońska
Starszy specjalista
Wydziału Organizacji
i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
Kuratorium Oświaty w Opolu
Tel: 77 4524577

RODO – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole.
W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
iod@kuratorium.opole.pl Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Kuratorium w kategoriach dotyczących sposobu załatwienia poszczególnych spraw, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium lub zostaną Pani/Panu przekazane bezpośrednio w toku realizowanej sprawy.

Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem bądź
otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

2

Re: RE: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #5

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za przesłane rejestry. Chciałabym się jeszcze upewnić, czy posiadają Państwo dane za okres po sierpniu 2021 r.? Przesłany rejestr kończy się na 10.08.2021 r. i zastanawiamy się, czy po tej dacie nie wpłynęły żadne skargi?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. II. przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o udostępnienie informacji
publicznej cz. II.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

3

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

5

Re: Wniosek o informację przez Kuratorium Oświaty w Krakowie w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #6

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Krakowie w załączeniu przesyła skan pisma znak:
SEPZ-I.1331.29.2022.PR

---
Sekretariat Małopolskiego Kuratora Oświaty

Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Szlak 73, 31-153 Kraków

tel: 12 448-11-10
e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
www: https://kuratorium.krakow.pl/

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w
Kuratorium Oświaty w Krakowie

_Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO), informuję, że:_

* Administratorem danych osobowych zebranych w celu rozpatrzenia
wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest Małopolski Kurator
Oświaty z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, tel.: (12)
448 11 10, e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
* Kontakt z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w
Krakowie: e-mail: iod@kuratorium.krakow.pl
* Zebrane dane osobowe będą przetworzone wyłącznie w celu niezbędnym
do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.).
* Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
* Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek, z zastrzeżeniem, że po upływie
tego okresu będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez
archiwum państwowe.
* Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
* Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje w związku z
naruszeniem przepisów RODO, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email:
kancelaria@uodo.gov.pl
* Podanie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku.
* Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak
również nie będą profilowane.

2

Re: Odpowiedź na wniosek przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #10

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi, zgodnie z którą w okresie od 01.02.2016 r. do 31.01.2022 r. do Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie wpłynęły żadne skargi i wnioski w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego chcemy poprosić o odniesienie się do naszego pytania raz jeszcze w świetle poniższych faktów. Otrzymaliśmy bowiem informacje od innych organizacji, że składały do Państwa wnioski na podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi np. o wnioski:

- z 22.02.2021 r. o sygnaturze BS.01.01-IX/2020
- z 25.03.2021 r., na który odpowiedzieli Państwo pismem o sygnaturze PSP.5533.36.2021
- z 2.06.2022 r. wysłany mailowo z adresu alina.czyzewska@siecobywatelska.pl

Skoro odpowiedzieli Państwo na powyższe pisma, to nie pytamy, czy wpłynęły one do Państwa. Jednak prosimy o wskazanie, do jakiej kategorii powyższe pisma zostały zakwalifikowane, skoro nie znalazły się w rejestrze skarg i wniosków składanych na podstawie KPA?

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

Do wiadomości ogólna klauzula informacyjna przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #1

Ogólna klauzula informacyjna

Ponieważ zwracając się do Kuratorium w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście przekazał/a nam Pani/Pan swoje dane osobowe, mamy obowiązek poinformować że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Kurator Oświaty
z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Kontakt do inspektora danych osobowych e-mail: <mailto:inspektorodo@kowroc.pl> inspektorodo@kowroc.pl
tel. 71 340 63 23.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, (UE) 2016/679 z 27.04.2016. r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), art.6 ust.1 lit. a-e.

4. Posiada Pani/Pan prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c. przenoszenia danych,

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

f. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Jeżeli przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona zgoda, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak może skutkować niezałatwieniem Pani/Pana sprawy, jeżeli podstawą przetwarzania jest, przepis prawa, lub zawarcie umowy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskim Kuratorze Oświaty;
b) zawarcia umowy,
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

8. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla załatwienia Pani/Pana sprawy, a po tym okresie – przez czas oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

10. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych skutkować może nierozpatrzeniem sprawy.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się również na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

<https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012> https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #1

Twoja wiadomość

Do: poczta@kuratorium.wroclaw.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 08.03.2022 09:59

odczytano w dniu 08.03.2022 10:06.

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #6

Szanowni Państwo,

18.02.2022 r. złożyliśmy do Państwa wniosek o udostępnienie kopii rejestru lub rejestrów skarg i wniosków, które wpłynęły do kuratorium w okresie od 1.02.2016 do 31.01.2022 r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #1

Szanowni Państwo,

18.02.2022 r. złożyliśmy do Państwa wniosek o udostępnienie kopii rejestru lub rejestrów skarg i wniosków, które wpłynęły do kuratorium w okresie od 1.02.2016 do 31.01.2022 r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #14

Szanowni Państwo,

18.02.2022 r. złożyliśmy do Państwa wniosek o udostępnienie kopii rejestru lub rejestrów skarg i wniosków, które wpłynęły do kuratorium w okresie od 1.02.2016 do 31.01.2022 r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: biuro@siecobywatelska.pl
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dot. odpowiedzi na wniosek z 18 lutego 2022 r. przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #12

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z 18 lutego 2022 r.

Teresa Gratka

Zespół Kontroli Wewnętrznej, Skarg, Wniosków i Petycji

Niniejsza korespondencja oraz wszystkie załączone do niej pliki mają
charakter poufny i są przeznaczone wyłącznie dla adresata. Jeżeli nie są
Państwo jej adresatem, informujemy, iż ujawnianie, dystrybuowanie lub inne
wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest niedozwolone.
Jeżeli nasza korespondencja została Państwu doręczona omyłkowo, prosimy o
niezwłoczny kontakt tel. +48 32 606 30 37 lub e-mail:
<mailto:iod@kuratorium.katowice.pl> iod@kuratorium.katowice.pl oraz
zniszczenie kopii znajdujących się w Państwa posiadaniu.

8

IOiS.1331.1.2022 przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #15

<mailto:w-horst@o2.pl> Pani Katarzyna Batko-Tołuć, Pan Szymon Osowski

Kuratorium Oświaty w Poznaniu w załączeniu przesyła pismo znak:
IOiS.1331.1.2022 wraz z załącznikami w sprawie udostępnienia informacji
publicznej.

Anna Borowczak

inspektor

Wydział Administracyjno - Finansowy

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań

Tel. 61 670 40 81

RODO - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Kurator
Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań. Wielkopolski Kurator Oświaty
wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
email iod@ko.poznan.pl. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronach internetowych KO, w
sekcjach dotyczących sposobu załatwiania poszczególnych spraw lub zostaną
Pani/Panu przekazane bezpośrednio w toku realizowanej sprawy.

3

Odpowiedź na wniosek przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #7

Szanowni Państwo,

w złączeniu przesyłam pismo w sprawie wydłużenia terminu na załatwienie
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Ewelina Krajkowska

Specjalista

Wydział Biuro Kuratora Oświaty

Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

tel. (22) 827 10 14


<http://www.kuratorium.waw.pl/pl/kuratorium/rodo/13785,Informacja-dotyczaca-
przetwarzania-danych-osobowych.html> "Informacja dotycząca przetwarzania
Państwa danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie"

1

Odpowiedź na elektroniczny wniosek o udostępnienie kopii rejestrów skarg i wniosków. przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #4

http://ko-gorzow.edu.pl/chmura/index.php/s/kUxJKKcqz7QlWID

hasło dostępu: rejestrskarg

Justyna Wocal

Sekretariat

KURATORIUM OŚWIATY W GORZOWIE WLKP.

ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel.: + 48 95 720 84 12, fax: +48 95 722 37 26

2

RE: Wniosek o informację przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #5

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję pismo nr ŁKO.WO.1331.11.2022

Kuratorium Oświaty w Łodzi

2

Odpowiedź na wniosek przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #2

*Pani Katarzyna Batko-Tołuć*

*Pan Szymon Osowski*

*Członkowie Zarządu*

*Stowarzyszenia Sieć Obywatelska *

*Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2 *

*02-605 Warszawa*

*e-mail: sprawa-44235@fedrowanie.siecobywatelska.pl*

**

**

**

**

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w odpowiedzi na wniosek z dnia 18
lutego 2022 roku, przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, w
sprawie udostępnienia informacji publicznej w postaci kopii rejestru
skarg i wniosków, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w
okresie od 01.02.2016 r. do 31.01.2022 r., w trybie art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) przesyła w załączeniu zanonimizowaną
kopię rejestru, o udostępnienie którego Państwo wnosicie.

Załączniki:

1.Kserokopia zanonimizowanego rejestru skarg i wniosków, które wpłynęły
do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w okresie od 01.02.2016 r. do
31.01.2022 r.

//

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

______________________________

*Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy*

ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl <https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl>
kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl

*Uwaga!*

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie do wiadomości dla
osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści
chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej
pomyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu
o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem
jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją pomyłkowo,
proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i trwałe usunięcie
otrzymanej wiadomości z komputera.

Informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych
w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest Kujawsko-Pomorski Kurator
Oświaty. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje o zasadach
przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym
związanych znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy pod adresem
https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=5&item=430
<https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=5&item=430> oraz
w naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
http://www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl/?cid=68, a także zostały
umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3.

3

RE: Wniosek o informację przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku w sprawie Kuratoria - skargi i wnioski #11

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na maila z dnia 18 lutego br.

Sygnatura sprawy OP.1331.3.2022.JJ-Ż.TW

Z poważaniem

Aneta Barbarowicz
st. inspektor
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 24,
80-853 Gdańsk,
tel. 58 322 29 00,
fax 58 322 29 01

Obowiązek informacyjny administratora https://www.kuratorium.gda.pl/glowna/rodo/

PL: Niniejsza wiadomość może zawierać informacje prawnie chronione. Wiadomość skierowana jest wyłącznie do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność nadawcy. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszej wiadomości w całości lub części jest zakazane. Odbiorca, który otrzymał tę wiadomość przypadkowo, proszony jest o jej nierozpowszechnianie, a następnie poinformowanie nadawcy i usunięcie wszelkich jej kopii.

UK: This message may contain legally protected information. The message is addressed only to the addressee (s) specified above and is the pro perty of the sender. Disseminating, copying, disclosing or transferring to third parties in any form the information contained in this message in whole or in part is prohibited. The recipient who received this message by accident is asked not to distribute it, and then inform the sender and delete any copies.

2