Listy

Odpowiedź na wniosek z dnia 02.04.19 przez KLESZCZÓW w sprawie Monitoring mediów samorządowych #894

_____

Dominika Sprot

<mailto:bip@kleszczow.pl> bip@kleszczow.pl | Telefon: 44 731 66 10

Urząd Gminy w Kleszczowie
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów

Ten e-mail i wszelkie przesyłane nim pliki są przeznaczone wyłącznie do
użytku osoby lub podmiotu, do którego są adresowane. Jeśli otrzymałeś tę
wiadomość e-mail omyłkowo, usuń ją i powiadom nadawcę pocztą elektroniczną.

2

Odpowiedź na pismo przez KOCZAŁA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2433

Urząd Gminy Koczała w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Marzanna Wysocka

Sekretariat
Urząd Gminy Koczała
tel. 59 857 4258, 59 857 4259

Fax 59 857 4073

Email koczala@koczala.pl

www.koczala.pl <http://www.koczala.pl/>

1

Wezwanie do wykonania wniosku z 17.07.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz w sprawie Monitoring mediów samorządowych #998

119/AM/SOWP/2019/SOBW

17 lipca 2018 r. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska (dalej zwane „Stowarzyszeniem”) wysłało drogą elektroniczną, na adres Urzędu Gminy Wodzierady (dalej zwany „Urzędem”), wniosek o udostępnienie następujących informacji:
1) czy w urzędzie gminy, w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media,
2) jeśli tak, to jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne – jakie) i wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy,
3) jeżeli media są dostępne w internecie - link,
4) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - informacja czy jest on zarejestrowany w sądzie,
5) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo - wysłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf,
6) wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w latach 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia informacji na wniosek w 2018 r.

W wiadomości z 26 lipca 2018 r. przedstawiciel Urzędu nie udzielił informacji, o które Stowarzyszenie zwróciło się we wniosku z 17 lipca, jednocześnie twierdząc, że nie można zweryfikować w nim podpisu i prosząc o jego ponowne przesłanie z podpisem lub złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP.
W związku z powyższym informujemy, że postępowanie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej nie jest ogólnym postępowaniem administracyjnym, regulowanym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej jako „KPA”), a postępowaniem swoistym, wobec którego wiążące są przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej jako „UDIP”). W świetle powyższej ustawy wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest wnioskiem odformalizowanym i z uwagi na uregulowania art. 10 ust. 1 UDIP nie jest traktowany jako podanie w rozumieniu art. 63 KPA.
Zdanie to podkreśla min. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2012 r. (I OSK 1013/12), w którym wprost wskazano, że „do wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie mają zastosowania przepisy KPA. Oznacza to, że za wniosek o udostepnienie informacji publicznej uznać należy również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet, gdy wniosek taki nie będzie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym”.
Wezwanie do uzupełnienia podpisu jest zasadne dopiero w sytuacji, gdy dany organ ma zamiar wydać decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej. W związku z brakiem przesłanek sugerujących chęć wydania decyzji odmownej, podkreślamy, że co do zasady wniosek o udzielenie informacji publicznej nie wymaga opatrzenia go podpisem.
Wobec powyższego, wzywamy do wykonania wniosku z 17 lipca 2018 r. zgodnie z jego treścią.

Szymon Osowski, Bartosz Wilk – członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dokument 216986/03/2019/W - "Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. wydatków wobec mediów " przez None w sprawie Monitoring mediów samorządowych #400

Dokument: 216986/03/2019/W
Nazwa : Odpowiedź - udost. inf. publ. dot. wydatków wobec mediów

* * ** * *

1

odp z UM w Chrzanowie przez CHRZANÓW w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1037

OZP.1431.8.2019

**

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

**

**

**

W dalszym ciągu odpowiedzi na informację publiczną (pismo z dnia
20.02.2019 r.) informuję, iż w latach 2015 – 2018

w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie wydatkowano na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję poniższe kwoty:

*Rok*

**

*Kwota*

**

*2015*

*15241,29 zł*

*2016*

*12630,89 zł*

*2017*

*32135,82 zł*

*2018*

*53669,14 zł*

Bożena Olszowska

Urząd Miejski w Chrzanowie
Al. Henryka 20
32-500 Chrzanów

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez BORZYTUCHOM w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2401

Witam.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że Gmina Borzytuchom nie prowadzi dziennika czy też czasopisma. Ponadto w Urzędzie Gminy oraz w żadnym z jego wydziałów ani w samorządowej osobie prawnej, nie są prowadzone media.

Poniżej podaję informację o wydatkach Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w poszczególnych latach:

- 2015 r. – 22.334,54 zł

- 2016 r. – 18.388,82 zł

- 2017 r. – 17.230,09 zł

- 2018 r. – 5.548,60 zł

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2018 t.j. ze zm.) informuję, że Urząd Gminy w Borzytuchomiu nie jest w posiadaniu informacji publicznej, o udostępnienie której zwróciliście się Państwo wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2019 r. (data wpływu: 3 kwiecień 2019 r.) w przedmiocie prowadzenia medii w jednostkach organizacyjnych. Posiadamy 3 jednostki organizacyjne tj. GOPS Borzytuchom, GBiOK Borzytuchom oraz Zespół Szkół w Borzytuchomiu. Właściwymi do udzielenia informacji publicznej w tym zakresie są dyrektorzy oraz kierownik wymienionych jednostek tj.:

1. GOPS Borzytuchom – kierownik Pani Elżbieta Janta Lipińska, 77-141 Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56

2. Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu – dyrektor Pan Grzegorz Kopacz, 77-141 Borzytuchom, ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 2

3. Zespół Szkół w Borzytuchomiu – dyrektor Pan Jarosław Ścigała, 77-141 Borzytuchom, ul. Szkolna 1

W załączeniu kopia Wyroku WSA w Opolu (IISAB/Op 28/18)

W razie pytań, proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Magda Gillmeister

UG Borzytuchom

1

Odpowiedź na wniosek z dnia 03.04.2019 r. przez TRZEBIELINO w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2362

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.04.2019 r. informuję, że:

- media są prowadzone w Urzędzie Gminy oraz Bibliotece Gminnej,

- w Urzędzie Gminy - biuletyn, w Bibliotece - gazetka,

- link biuletyn http://www.trzebielino.pl/gminne-gazetki/

link gazetka <http://bibliotekatrzebielino.pl/wiesci-trzebielinskie/>
http://bibliotekatrzebielino.pl/wiesci-trzebielinskie/

- gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma

- jw.

- na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu
promocję we wskazanych latach gmina nie poniosła wydatków.

Monika Piechowska

Podinspektor ds. obsługi rady i promocji

Urząd Gminy Trzebielino

59 85 80 253

odpowiedź na wniosek przez SĘKOWA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #1147

W nawiązaniu do wniosku z dnia 23-02-2019 informujemy, że:

w UG Sękowa nie prowadzone są media, dzienniki i czasopisma.

Wydatki o których mowa w pkt.6 to:

2015: 3 096,55

2016: 5 256,98

2017: 7 258,65

2018: 9 657,12

--
Krzysztof Matusik
Urząd Gminy Sękowa
18 3518016 w.30

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2375

Przepraszam, dodaję adres na odpowiedź sprawa-9323@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

Pozdrawiam,

Katarzyna Batko-Tołuć

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2375

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOCZAŁA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2433

Twoja wiadomość

Do: koczala@koczala.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-04-03 08:50

odczytano w dniu 2019-04-03 10:22.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TRZEBIELINO w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2362

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@trzebielino.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 03.04.2019 08:40

odczytano w dniu 03.04.2019 09:26.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BORZYTUCHOM w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2401

Twoja wiadomość

Do: ug@borzytuchom.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-04-03 08:33

odczytano w dniu 2019-04-03 08:50.

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2433

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9381@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Potwierdzenie dostarczenia wiadomosci (wyswietlono) -Wniosek o informacje publiczną przez LIPNICA w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2448

To jest potwierdzenie dostarczenia wiadomosci dla wiadomosci, ktora zostala wyslana do lipnica@lipnica.pl.

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomosci oznacza tylko, ze wiadomosc zostala wyswietlona na komputerze adresata. Nie ma zadnej gwarancji, ze tresc tej wiadomosci zostala przeczytana lub zrozumiana.

1

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2414

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9362@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2411

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9359@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2362

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9310@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2448

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9396@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Monitoring mediów samorządowych #2401

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9349@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STRZELCE w sprawie Monitoring mediów samorządowych #978

Urząd Gminy Strzelce przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie  informacji publicznej.

/-/Ewa Zielak

Sekretarz

W dniu 2019-03-16 o 21:48, sprawa-7926@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

1

informacja publiczna-Gmina Poświętne przez POŚWIĘTNE w sprawie Monitoring mediów samorządowych #951

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam informację publiczną dot. prowadzenia mediów w
gminie Poświętne.

Pozdrawiam
Agnieszka Turlińska-Białek
Referent ds. zamówień publicznych i promocji gminy

Urząd Gminy w Poświętnem
ul. Akacjowa 4
26-315 Poświętne
tel. (44) 756 40 34 wew. 31

Ochrona Danych Osobowych:
1) Administratorem danych osobowych zgromadzonych w programie pocztowym
jest Wójt Gminy Poświętne, z siedzibą pod adresem: 26-315 Poświętne,
ul. Akacjowa 4.
2) Podjęcie przez Panią/Pana lub podjęcie z Panią/Panem komunikacji
e-mail powoduje, że adres e-mail oraz inne dane osobowe podane przez
Panią/Pana w wiadomości, np. imię i nazwisko, zostają wprowadzone do
zbioru Rejestr korespondencji prowadzonym przez Gminę Poświętne, w
programie pocztowym.
3) W Gminie Poświętne, począwszy od dnia 25-05-2018 r., funkcjonuje
adres e-mail: iod@poswietne.pl Inspektora Ochrony Danych w Gminie,
udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Gminę.
4) Pozostałe, szczegółowe informacje kierowane do Pani/Pana w ramach
realizacji obowiązku informacyjnego zamieszczone są na stronie
internetowej Gminy Poświętne, pod adresem:
https://bip.poswietne.pl/informacje-dla-interesantow/ogloszenia-i-informacje-biezace/2698-klauzule-informacyjne

1

Re: Odpowiedź na informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc w sprawie Monitoring mediów samorządowych #894

Szanowni Państwo,

Chodzi nam po prostu o wszystkie kwoty, które zostały przekazane zewnętrznym mediom.

Z poważaniem,

Katarzyna Batko-Tołuć

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego