Listy

Płatność z Twojego konta. przez GNIEZNO w sprawie Monitoring samorządy $255

Witam!Mam dla Ciebie złe wiadomości.Dwa miesiące temu otrzymałem dostęp do wszystkich Twoich elektronicznych urządzeń, które używasz przy przeglądaniu internetu. Po tym zacząłem śledzić całą Twoją aktywność sieciową. Pokażę Ci, jak do tego doszło: Stworzyłem stronę udającą Twoją usługę emailową (fedrowanie.siecobywatelska.pl) i wysłałem Ci zaproszenie do autoryzacji.Podałeś swój email i obecne hasło. Tak zdobyłem Twoje dane loginu i zacząłem niezauważony używać Twojego emaila.Po tym udało mi się łatwo zainstalować konia trojańskiego w Twoim systemie operacyjnym.(Sam to sobie zrobiłeś, gdy otworzyłeś plik w jednym z listów z żądaniami, które stworzyłem na Twoim emailu).Wirus ten daje mi dostęp do wszystkich kontrolerów Twojego urządzenia (kamera, mikrofon, klawiatura itp.).Zapisałem wszystkie dane, zdjęcia, filmy, informacje z kont społecznościowych, rozmowy i kontakty. To złośliwe oprogramowanie jest regularnie uaktualniane, dlatego jest niemal niemożliwe do wykrycia przez różne usługi i administratorów systemów. Dlatego byłem całkowicie niewidzialny dla Ciebie przez tak długi czas. Ostatnio dowiedziałem się, że jesteś wielkim fanem porno i lubisz oglądać „filmy XXX”. Myślę, że wiesz, o co mi chodzi.... Wyedytowałem parę klipów, gdzie zaciekle dochodzisz i dołączyłem filmy, które oglądałeś przy masturbacji. Bądź pewien, że mogę z łatwością wysłać ten interesujący filmik do wszystkich Twoich kontaktów, przyjaciół, znajomych, czy po prostu wrzucić go do sieci za kliknięciem myszy.Nie wydaje mi się, by Ci się to miało spodobać. Będzie to dla Ciebie naprawdę upokarzające i tragiczne.Cóż, nie mam ochoty ładować Cię w tą sytuację, ponieważ widzę, że poza tym jesteś zacną i uczciwą osobą.Dlatego oferuję Ci układ:Ty przesyłasz mi 1250€ (EUR) w Bitcoinie, a gdy otrzymam płatność, natychmiast usunę wszelkie dowody, które mam przeciwko Tobie. Pracowałem nad Tobą i Twoimi plikami ostatnie dwa miesiące, zaufaj mi, dla mnie to było proste jak karmienie kurczaków!Jeśli nie wiesz, jak kupić i wysyłać Bitcoiny, to możesz po prostu użyć wyszukiwarki (Google jest okej) do pomocy. Tutaj jest mój Bitcoin portfel: 1Hn49MSipYVxNYPGv8dWsFGYshdtP2Tv66 Daję Ci 48 godzin na wysłanie pieniędzy.Proszę nie odpowiadać na tego emaila, ponieważ nie ma to sensu. Stworzyłem ten list w Twoim emailu, a adres odpowiedzi pozyskałem z bazy danych pojedynczych emaili.Nie ma sensu pytanie kogoś o pomoc, ponieważ tego maila nie można namierzyć, a transakcje Bitcoinowe są zawsze anonimowe. Wszystko zostało z góry zaplanowane.Widzę wszystkie Twoje rozmowy, połączenia i zapytania. Jeśli dowiem się, że powiedziałeś komuś o tym liście– twój filmik zostanie natychmiast udostępniony w sieci!Gdy tylko otworzyłeś ten list, otrzymuję automatyczne powiadomienie i zaczyna się odliczanie. Powodzenia, życzę Ci, byś nigdy więcej w przyszłości nie dostał takiego szantażu!

Undelivered Mail Returned to Sender przez KRAŚNIK w sprawie Monitoring samorządy #1034

This is the mail system at host dracop.nazwa.pl.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<spr1@dracop.nazwa.pl> (expanded from <spr1@dracop.pl>): host
10.199.241.118[10.199.241.118] said: 552 5.2.2 Quota exceeded (in reply to
end of DATA command)Witam!Mam dla Ciebie z&#322;e wiadomo&#347;ci.Dwa miesi&#261;ce temu otrzyma&#322;em dost&#281;p do wszystkich Twoich elektronicznych urz&#261;dze&#324;, kt&#243;re u&#380;ywasz przy przegl&#261;daniu internetu. Po tym zacz&#261;&#322;em &#347;ledzi&#263; ca&#322;&#261; Twoj&#261; aktywno&#347;&#263; sieciow&#261;. Poka&#380;&#281; Ci, jak do tego dosz&#322;o: Stworzy&#322;em stron&#281; udaj&#261;c&#261; Twoj&#261; us&#322;ug&#281; emailow&#261; (dracop.pl) i wys&#322;a&#322;em Ci zaproszenie do autoryzacji.Poda&#322;e&#347; sw&#243;j email i obecne has&#322;o. Tak zdoby&#322;em Twoje dane loginu i zacz&#261;&#322;em niezauwa&#380;ony u&#380;ywa&#263; Twojego emaila.Po tym uda&#322;o mi si&#281; &#322;atwo zainstalowa&#263; konia troja&#324;skiego w Twoim systemie operacyjnym.(Sam to sobie zrobi&#322;e&#347;, gdy otworzy&#322;e&#347; plik w jednym z list&#243;w z &#380;&#261;daniami, kt&#243;re stworzy&#322;em na Twoim emailu).Wirus ten daje mi dost&#281;p do wszystkich kontroler&#243;w Twojego urz&#261;dzenia (kamera, mikrofon, klawiatura itp.).Zapisa&#322;em wszystkie dane, zdj&#281;cia, filmy, informacje z kont spo&#322;eczno&#347;ciowych, rozmowy i kontakty. To z&#322;o&#347;liwe oprogramowanie jest regularnie uaktualniane, dlatego jest niemal niemo&#380;liwe do wykrycia przez r&#243;&#380;ne us&#322;ugi i administrator&#243;w system&#243;w. Dlatego by&#322;em ca&#322;kowicie niewidzialny dla Ciebie przez tak d&#322;ugi czas. Ostatnio dowiedzia&#322;em si&#281;, &#380;e jeste&#347; wielkim fanem porno i lubisz ogl&#261;da&#263; &#8222;filmy XXX&#8221;. My&#347;l&#281;, &#380;e wiesz, o co mi chodzi.... Wyedytowa&#322;em par&#281; klip&#243;w, gdzie zaciekle dochodzisz i do&#322;&#261;czy&#322;em filmy, kt&#243;re ogl&#261;da&#322;e&#347; przy masturbacji. B&#261;d&#378; pewien, &#380;e mog&#281; z &#322;atwo&#347;ci&#261; wys&#322;a&#263; ten interesuj&#261;cy filmik do wszystkich Twoich kontakt&#243;w, przyjaci&#243;&#322;, znajomych, czy po prostu wrzuci&#263; go do sieci za klikni&#281;ciem myszy.Nie wydaje mi si&#281;, by Ci si&#281; to mia&#322;o spodoba&#263;. B&#281;dzie to dla Ciebie naprawd&#281; upokarzaj&#261;ce i tragiczne.C&#243;&#380;, nie mam ochoty &#322;adowa&#263; Ci&#281; w t&#261; sytuacj&#281;, poniewa&#380; widz&#281;, &#380;e poza tym jeste&#347; zacn&#261; i uczciw&#261; osob&#261;.Dlatego oferuj&#281; Ci uk&#322;ad:Ty przesy&#322;asz mi 1250&#8364; (EUR) w Bitcoinie, a gdy otrzymam p&#322;atno&#347;&#263;, natychmiast usun&#281; wszelkie dowody, kt&#243;re mam przeciwko Tobie. Pracowa&#322;em nad Tob&#261; i Twoimi plikami ostatnie dwa miesi&#261;ce, zaufaj mi, dla mnie to by&#322;o proste jak karmienie kurczak&#243;w!Je&#347;li nie wiesz, jak kupi&#263; i wysy&#322;a&#263; Bitcoiny, to mo&#380;esz po prostu u&#380;y&#263; wyszukiwarki (Google jest okej) do pomocy. Tutaj jest m&#243;j Bitcoin portfel: 1Hn49MSipYVxNYPGv8dWsFGYshdtP2Tv66 Daj&#281; Ci 48 godzin na wys&#322;anie pieni&#281;dzy.Prosz&#281; nie odpowiada&#263; na tego emaila, poniewa&#380; nie ma to sensu. Stworzy&#322;em ten list w Twoim emailu, a adres odpowiedzi pozyska&#322;em z bazy danych pojedynczych emaili.Nie ma sensu pytanie kogo&#347; o pomoc, poniewa&#380; tego maila nie mo&#380;na namierzy&#263;, a transakcje Bitcoinowe s&#261; zawsze anonimowe. Wszystko zosta&#322;o z g&#243;ry zaplanowane.Widz&#281; wszystkie Twoje rozmowy, po&#322;&#261;czenia i zapytania. Je&#347;li dowiem si&#281;, &#380;e powiedzia&#322;e&#347; komu&#347; o tym li&#347;cie&#8211; tw&#243;j filmik zostanie natychmiast udost&#281;pniony w sieci!Gdy tylko otworzy&#322;e&#347; ten list, otrzymuj&#281; automatyczne powiadomienie i zaczyna si&#281; odliczanie. Powodzenia, &#380;ycz&#281; Ci, by&#347; nigdy wi&#281;cej w przysz&#322;o&#347;ci nie dosta&#322; takiego szanta&#380;u!

Nie można dostarczyć: Płatność z Twojego konta. przez KRAŚNIK w sprawie Monitoring samorządy #1034

Dostarczenie do wymienionych adresatów lub grup nie powiodło się:

mariusz@jadmar.com.pl<mailto:mariusz@jadmar.com.pl>
Nie można znaleźć wprowadzonego adresu e-mail. Sprawdź adres odbiorcy i spróbuj ponownie wysłać wiadomość. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Informacje diagnostyczne dla administratorów:

Generowanie serwera: exchg-srv.jadmar.local

mariusz@jadmar.com.pl
Remote Server returned '550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found'

Oryginalne nagłówki wiadomości:

Received: from Exchange.jadmar.local (192.168.100.25) by
exchg-srv.jadmar.local (192.168.100.26) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.847.32; Thu, 16 Sep 2021 16:09:08 +0200
Received: from [160.202.38.83] (160.202.38.83) by Exchange.jadmar.local
(192.168.100.25) with Microsoft SMTP Server id 15.0.847.32 via Frontend
Transport; Thu, 16 Sep 2021 16:09:05 +0200
Message-ID: <1703FD36BAE9C871659B50DC8FAE1703@X0DI5W1CJFU>

Płatność z Twojego konta. przez KRAŚNIK w sprawie Monitoring samorządy #1034

Witam!Mam dla Ciebie z&#322;e wiadomo&#347;ci.Dwa miesi&#261;ce temu otrzyma&#322;em dost&#281;p do wszystkich Twoich elektronicznych urz&#261;dze&#324;, kt&#243;re u&#380;ywasz przy przegl&#261;daniu internetu. Po tym zacz&#261;&#322;em &#347;ledzi&#263; ca&#322;&#261; Twoj&#261; aktywno&#347;&#263; sieciow&#261;. Poka&#380;&#281; Ci, jak do tego dosz&#322;o: Stworzy&#322;em stron&#281; udaj&#261;c&#261; Twoj&#261; us&#322;ug&#281; emailow&#261; (fedrowanie.siecobywatelska.pl) i wys&#322;a&#322;em Ci zaproszenie do autoryzacji.Poda&#322;e&#347; sw&#243;j email i obecne has&#322;o. Tak zdoby&#322;em Twoje dane loginu i zacz&#261;&#322;em niezauwa&#380;ony u&#380;ywa&#263; Twojego emaila.Po tym uda&#322;o mi si&#281; &#322;atwo zainstalowa&#263; konia troja&#324;skiego w Twoim systemie operacyjnym.(Sam to sobie zrobi&#322;e&#347;, gdy otworzy&#322;e&#347; plik w jednym z list&#243;w z &#380;&#261;daniami, kt&#243;re stworzy&#322;em na Twoim emailu).Wirus ten daje mi dost&#281;p do wszystkich kontroler&#243;w Twojego urz&#261;dzenia (kamera, mikrofon, klawiatura itp.).Zapisa&#322;em wszystkie dane, zdj&#281;cia, filmy, informacje z kont spo&#322;eczno&#347;ciowych, rozmowy i kontakty. To z&#322;o&#347;liwe oprogramowanie jest regularnie uaktualniane, dlatego jest niemal niemo&#380;liwe do wykrycia przez r&#243;&#380;ne us&#322;ugi i administrator&#243;w system&#243;w. Dlatego by&#322;em ca&#322;kowicie niewidzialny dla Ciebie przez tak d&#322;ugi czas. Ostatnio dowiedzia&#322;em si&#281;, &#380;e jeste&#347; wielkim fanem porno i lubisz ogl&#261;da&#263; &#8222;filmy XXX&#8221;. My&#347;l&#281;, &#380;e wiesz, o co mi chodzi.... Wyedytowa&#322;em par&#281; klip&#243;w, gdzie zaciekle dochodzisz i do&#322;&#261;czy&#322;em filmy, kt&#243;re ogl&#261;da&#322;e&#347; przy masturbacji. B&#261;d&#378; pewien, &#380;e mog&#281; z &#322;atwo&#347;ci&#261; wys&#322;a&#263; ten interesuj&#261;cy filmik do wszystkich Twoich kontakt&#243;w, przyjaci&#243;&#322;, znajomych, czy po prostu wrzuci&#263; go do sieci za klikni&#281;ciem myszy.Nie wydaje mi si&#281;, by Ci si&#281; to mia&#322;o spodoba&#263;. B&#281;dzie to dla Ciebie naprawd&#281; upokarzaj&#261;ce i tragiczne.C&#243;&#380;, nie mam ochoty &#322;adowa&#263; Ci&#281; w t&#261; sytuacj&#281;, poniewa&#380; widz&#281;, &#380;e poza tym jeste&#347; zacn&#261; i uczciw&#261; osob&#261;.Dlatego oferuj&#281; Ci uk&#322;ad:Ty przesy&#322;asz mi 1250&#8364; (EUR) w Bitcoinie, a gdy otrzymam p&#322;atno&#347;&#263;, natychmiast usun&#281; wszelkie dowody, kt&#243;re mam przeciwko Tobie. Pracowa&#322;em nad Tob&#261; i Twoimi plikami ostatnie dwa miesi&#261;ce, zaufaj mi, dla mnie to by&#322;o proste jak karmienie kurczak&#243;w!Je&#347;li nie wiesz, jak kupi&#263; i wysy&#322;a&#263; Bitcoiny, to mo&#380;esz po prostu u&#380;y&#263; wyszukiwarki (Google jest okej) do pomocy. Tutaj jest m&#243;j Bitcoin portfel: 1Hn49MSipYVxNYPGv8dWsFGYshdtP2Tv66 Daj&#281; Ci 48 godzin na wys&#322;anie pieni&#281;dzy.Prosz&#281; nie odpowiada&#263; na tego emaila, poniewa&#380; nie ma to sensu. Stworzy&#322;em ten list w Twoim emailu, a adres odpowiedzi pozyska&#322;em z bazy danych pojedynczych emaili.Nie ma sensu pytanie kogo&#347; o pomoc, poniewa&#380; tego maila nie mo&#380;na namierzy&#263;, a transakcje Bitcoinowe s&#261; zawsze anonimowe. Wszystko zosta&#322;o z g&#243;ry zaplanowane.Widz&#281; wszystkie Twoje rozmowy, po&#322;&#261;czenia i zapytania. Je&#347;li dowiem si&#281;, &#380;e powiedzia&#322;e&#347; komu&#347; o tym li&#347;cie&#8211; tw&#243;j filmik zostanie natychmiast udost&#281;pniony w sieci!Gdy tylko otworzy&#322;e&#347; ten list, otrzymuj&#281; automatyczne powiadomienie i zaczyna si&#281; odliczanie. Powodzenia, &#380;ycz&#281; Ci, by&#347; nigdy wi&#281;cej w przysz&#322;o&#347;ci nie dosta&#322; takiego szanta&#380;u!

Płatność z Twojego konta. przez KRAŚNIK w sprawie Monitoring samorządy #1034

Witam!Mam dla Ciebie z&#322;e wiadomo&#347;ci.Dwa miesi&#261;ce temu otrzyma&#322;em dost&#281;p do wszystkich Twoich elektronicznych urz&#261;dze&#324;, kt&#243;re u&#380;ywasz przy przegl&#261;daniu internetu. Po tym zacz&#261;&#322;em &#347;ledzi&#263; ca&#322;&#261; Twoj&#261; aktywno&#347;&#263; sieciow&#261;. Poka&#380;&#281; Ci, jak do tego dosz&#322;o: Stworzy&#322;em stron&#281; udaj&#261;c&#261; Twoj&#261; us&#322;ug&#281; emailow&#261; (fedrowanie.siecobywatelska.pl) i wys&#322;a&#322;em Ci zaproszenie do autoryzacji.Poda&#322;e&#347; sw&#243;j email i obecne has&#322;o. Tak zdoby&#322;em Twoje dane loginu i zacz&#261;&#322;em niezauwa&#380;ony u&#380;ywa&#263; Twojego emaila.Po tym uda&#322;o mi si&#281; &#322;atwo zainstalowa&#263; konia troja&#324;skiego w Twoim systemie operacyjnym.(Sam to sobie zrobi&#322;e&#347;, gdy otworzy&#322;e&#347; plik w jednym z list&#243;w z &#380;&#261;daniami, kt&#243;re stworzy&#322;em na Twoim emailu).Wirus ten daje mi dost&#281;p do wszystkich kontroler&#243;w Twojego urz&#261;dzenia (kamera, mikrofon, klawiatura itp.).Zapisa&#322;em wszystkie dane, zdj&#281;cia, filmy, informacje z kont spo&#322;eczno&#347;ciowych, rozmowy i kontakty. To z&#322;o&#347;liwe oprogramowanie jest regularnie uaktualniane, dlatego jest niemal niemo&#380;liwe do wykrycia przez r&#243;&#380;ne us&#322;ugi i administrator&#243;w system&#243;w. Dlatego by&#322;em ca&#322;kowicie niewidzialny dla Ciebie przez tak d&#322;ugi czas. Ostatnio dowiedzia&#322;em si&#281;, &#380;e jeste&#347; wielkim fanem porno i lubisz ogl&#261;da&#263; &#8222;filmy XXX&#8221;. My&#347;l&#281;, &#380;e wiesz, o co mi chodzi.... Wyedytowa&#322;em par&#281; klip&#243;w, gdzie zaciekle dochodzisz i do&#322;&#261;czy&#322;em filmy, kt&#243;re ogl&#261;da&#322;e&#347; przy masturbacji. B&#261;d&#378; pewien, &#380;e mog&#281; z &#322;atwo&#347;ci&#261; wys&#322;a&#263; ten interesuj&#261;cy filmik do wszystkich Twoich kontakt&#243;w, przyjaci&#243;&#322;, znajomych, czy po prostu wrzuci&#263; go do sieci za klikni&#281;ciem myszy.Nie wydaje mi si&#281;, by Ci si&#281; to mia&#322;o spodoba&#263;. B&#281;dzie to dla Ciebie naprawd&#281; upokarzaj&#261;ce i tragiczne.C&#243;&#380;, nie mam ochoty &#322;adowa&#263; Ci&#281; w t&#261; sytuacj&#281;, poniewa&#380; widz&#281;, &#380;e poza tym jeste&#347; zacn&#261; i uczciw&#261; osob&#261;.Dlatego oferuj&#281; Ci uk&#322;ad:Ty przesy&#322;asz mi 1250&#8364; (EUR) w Bitcoinie, a gdy otrzymam p&#322;atno&#347;&#263;, natychmiast usun&#281; wszelkie dowody, kt&#243;re mam przeciwko Tobie. Pracowa&#322;em nad Tob&#261; i Twoimi plikami ostatnie dwa miesi&#261;ce, zaufaj mi, dla mnie to by&#322;o proste jak karmienie kurczak&#243;w!Je&#347;li nie wiesz, jak kupi&#263; i wysy&#322;a&#263; Bitcoiny, to mo&#380;esz po prostu u&#380;y&#263; wyszukiwarki (Google jest okej) do pomocy. Tutaj jest m&#243;j Bitcoin portfel: 1Hn49MSipYVxNYPGv8dWsFGYshdtP2Tv66 Daj&#281; Ci 48 godzin na wys&#322;anie pieni&#281;dzy.Prosz&#281; nie odpowiada&#263; na tego emaila, poniewa&#380; nie ma to sensu. Stworzy&#322;em ten list w Twoim emailu, a adres odpowiedzi pozyska&#322;em z bazy danych pojedynczych emaili.Nie ma sensu pytanie kogo&#347; o pomoc, poniewa&#380; tego maila nie mo&#380;na namierzy&#263;, a transakcje Bitcoinowe s&#261; zawsze anonimowe. Wszystko zosta&#322;o z g&#243;ry zaplanowane.Widz&#281; wszystkie Twoje rozmowy, po&#322;&#261;czenia i zapytania. Je&#347;li dowiem si&#281;, &#380;e powiedzia&#322;e&#347; komu&#347; o tym li&#347;cie&#8211; tw&#243;j filmik zostanie natychmiast udost&#281;pniony w sieci!Gdy tylko otworzy&#322;e&#347; ten list, otrzymuj&#281; automatyczne powiadomienie i zaczyna si&#281; odliczanie. Powodzenia, &#380;ycz&#281; Ci, by&#347; nigdy wi&#281;cej w przysz&#322;o&#347;ci nie dosta&#322; takiego szanta&#380;u!

Bardzo prosimy o pomoc i wsparcie dla Dominika. przez CZERWONKA w sprawie Monitoring samorządy $156

Bardzo prosimy o pomoc i wsparcie dla Dominika.
Nie ma nic piękniejszego w życiu, jak pomóc komuś, kto znalazł się w nieszczęściu. Dobro zawsze przecież do nas powraca. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

DramatycznA PROŚBA Dominika o pomoc

Nic nie zapowiadało takiego nieszczęścia w rodzinie Państwa Wojewódzkich z miejscowości Czerwona Woda. Skromnie żyjący rodzice z niecierpliwością oczekiwali narodzin ich pierwszego dziecka. Jeśli mieli jakieś obawy, to jedynie te, jak sobie poradzą w sytuacji przyjścia dziecka na świat w trudnym czasie pandemii. Pani Izabela w wyniku standardowych badań prenatalnych uzyskała potwierdzenie, że urodzi zdrową dziewczynkę. Michalina tak miała mieć na imię. 13 lipca 2020 roku nastąpił szok i niedowierzanie. Kobieta urodziła nie córeczkę, a synka i do tego strasznie niepełnosprawnego. Zdiagnozowano u noworodka bardzo rzadkie schorzenie genetyczne o nazwie Hemimelia Promieniowa.
Rączki i nóżki malucha nie rozwinęły się w okresie płodowym. U rączek wystąpił brak kości promieniowych, a w nóżkach wystąpiła wada stópek, która została już skorygowana. W tej chwili Dominik, bo tak ma na imię, używa specjalnych malutkich ortez do ich stabilizacji. Dziecko wymaga natychmiastowego leczenia operacyjnego. Chodzi o naprostowywanie i naciąganie nadgarstka oraz przedramienia. Operacja chirurgiczna ma spowodować przesunięcie nadgarstka w stronę promieniową, do stabilizacji użyte zostaną druty Kirschnera lub pręty Steinmanna. Kolejnym etapem leczenia będzie osteotomia (przecięcie) kości łokciowej. Konieczna będzie także rekonstrukcja ułożenia kciuka.
Nie ma nic piękniejszego w życiu, jak pomóc komuś, kto znalazł się w nieszczęściu. Dobro zawsze przecież do nas powraca. Dlatego Zarząd Fundacji Zbieramy Razem jest przekonany, że wszyscy ludzie dobrej woli, o gorących i wrażliwych sercach nie pozostawią rodziców Dominika samych sobie z tym problemem. Bardzo prosi o pomoc, o wsparcie do operacji Dominika, aby był samodzielny i uzyskał manualną sprawność. Z pewnością malec wszystkim odwdzięczy się swoim szczerym uśmiechem.

Przekaż Darowiznę ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=141&userid=3484665&mailid=88 )

Wpłat można dokonywać wpłacając bezpośrednio na subkonto Fundacji Zbieramy Razem z dopiskiem "Pomoc dla Dominika Wojewódzkiego.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

Wypisz ( https://fundacjadzieciom.org/component/acym/frontusers/unsubscribe/88-bardzo-prosimy-o-pomoc-i-wsparcie-dla-dominika.html?id=3484665&key=06QP2nkFSDx712&tmpl=component&utm_source=newsletter_88&utm_medium=email&utm_campaign=bardzo-prosimy-o-pomoc-i-wsparcie-dla-dominika )

Fundacja Zbieramy Razem | ul. Żołnierzy I AWP 13/107-108 |81-383 Gdynia
KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346

Gratulacje przez GRYBÓW w sprawie Monitoring samorządy #1942

Gratulacje
Charles W. Jackson Jr, mega zwyciezca 344,6 miliona dolarów
przekazuje milion dolarów 20 szczesliwcom?
Twój e-mail zostal wybrany losowo.
W sprawie roszczenia skontaktuj sie z:
c.wjacksonjr@aol.com
c.wjacksonjr@hotmail.com

Winda dla Dawida Zagroba przez CZERWONKA w sprawie Monitoring samorządy $156

Winda dla Dawida Zagroba
Nie ma nic piękniejszego w życiu, jak pomóc komuś, kto znalazł się w nieszczęściu. Dobro zawsze przecież do nas powraca. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Winda dla Dawida Zagroba

Dawid miał być zdrowym chłopcem, nic nie wskazywało na to, że do końca życia będzie się zmagał z ciężką chorobą. Niestety podczas porodu doszło u niego do wylewu w mózgu przez co od prawie 30 lat cierpi na dziecięce porażenie mózgowe oraz padaczkę.
Pani Wiesława – mama Dawida nigdy nie prosiła o pomoc, zawsze sama starała się zapewnić dziecku potrzebne środki higieniczne, leki oraz fachową rehabilitację. Kobieta samotnie wychowuje Dawida, w związku z Jego chorobą musiała zrezygnować z pracy. Szczególne potrzeby chorego syna, konieczność opieki przez 24 godziny na dobę oraz rezygnacja z pracy sprawiły, że sytuacja finansowa rodziny jest trudna.
Mężczyzna wymaga codziennej rehabilitacji, ale ze względu na brak środków Pani Wiesława w większości przypadków rehabilituje syna samodzielnie. Stopień upośledzenia Dawida jest znaczny, mężczyzna nie komunikuje się z otoczeniem.
W chwili obecnej pojawiła się nadzieja na zainstalowanie windy dzięki której Pani Wiesława nie będzie już znosić syna po schodach aby mogła z nim wyjść na spacer. Ze względu na wiek i choroby kręgosłupa Pani Wiesi jest jej po prostu ciężko.
Koszt takiej windy to 75 600 zł złotych brutto. PEFRON przyznał dofinansowanie w wysokości 30 000 zł (załączniki) brakuje 45600 zł na które Pani Wiesława prosi o pomoc. bez waszej pomocy środki z PEFRON przepadną a z tym przepadnie nadzieja. Na dole strony www Pomoc Dla Dawida ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=120&userid=3484665&mailid=83 )są udostepnione skany odpowiednich dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację
Bardzo prosimy o pomoc dla Dawida, pilnie potrzebne są pieniądze na montaż windy leczenie, rehabilitację i podstawowe środki higieniczne.

Przekaż Darowiznę ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=122&userid=3484665&mailid=83 )

Wpłat można dokonywać wpłacając bezpośrednio na subkonto z dopiskiem "Pomoc dla Dawida Zagroby.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

Wypisz ( https://fundacjadzieciom.org/component/acym/frontusers/unsubscribe/83-winda-dla-dawida-zagroba.html?id=3484665&key=06QP2nkFSDx712&tmpl=component&utm_source=newsletter_83&utm_medium=email&utm_campaign=winda-dla-dawida-zagroba )

Fundacja Zbieramy Razem | ul. Żołnierzy I AWP 13/107-108 |81-383 Gdynia
KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346
zbieramyrazem.org ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=124&userid=3484665&mailid=83 ) | fundacjadzieciom.org ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=125&userid=3484665&mailid=83 ) | 1procentpodatku.ngo ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=126&userid=3484665&mailid=83 ) | kontakt  ( mailto:fundacja@zbieramyrazem.org )

Rodzice Dominika proszą Państwa o wsparcie przez CZERWONKA w sprawie Monitoring samorządy $156

Rodzice Dominika proszą Państwa o wsparcie
Nie ma nic piękniejszego w życiu, jak pomóc komuś, kto znalazł się w nieszczęściu. Dobro zawsze przecież do nas powraca. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Dramatyczny krzyk Dominika o pomoc

Nic nie zapowiadało takiego nieszczęścia w rodzinie Państwa Wojewódzkich z miejscowości Czerwona Woda. Skromnie żyjący rodzice z niecierpliwością oczekiwali narodzin ich pierwszego dziecka. Jeśli mieli jakieś obawy, to jedynie te, jak sobie poradzą w sytuacji przyjścia dziecka na świat w trudnym czasie pandemii. Pani Izabela w wyniku standardowych badań prenatalnych uzyskała potwierdzenie, że urodzi zdrową dziewczynkę. Michalina tak miała mieć na imię. 13 lipca 2020 roku nastąpił szok i niedowierzanie. Kobieta urodziła nie córeczkę, a synka i do tego strasznie niepełnosprawnego. Zdiagnozowano u noworodka bardzo rzadkie schorzenie genetyczne o nazwie Hemimelia Promieniowa.
Rączki i nóżki malucha nie rozwinęły się w okresie płodowym. U rączek wystąpił brak kości promieniowych, a w nóżkach wystąpiła wada stópek, która została już skorygowana. W tej chwili Dominik, bo tak ma na imię, używa specjalnych malutkich ortez do ich stabilizacji. Dziecko wymaga natychmiastowego leczenia operacyjnego. Chodzi o naprostowywanie i naciąganie nadgarstka oraz przedramienia. Operacja chirurgiczna ma spowodować przesunięcie nadgarstka w stronę promieniową, do stabilizacji użyte zostaną druty Kirschnera lub pręty Steinmanna. Kolejnym etapem leczenia będzie osteotomia (przecięcie) kości łokciowej. Konieczna będzie także rekonstrukcja ułożenia kciuka.
Nie ma nic piękniejszego w życiu, jak pomóc komuś, kto znalazł się w nieszczęściu. Dobro zawsze przecież do nas powraca. Dlatego Zarząd Fundacji Zbieramy Razem jest przekonany, że wszyscy ludzie dobrej woli, o gorących i wrażliwych sercach nie pozostawią rodziców Dominika samych sobie z tym problemem. Bardzo prosi o pomoc, o wsparcie do operacji Dominika, aby był samodzielny i uzyskał manualną sprawność. Z pewnością malec wszystkim odwdzięczy się swoim szczerym uśmiechem.

Przekaż Darowiznę ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=113&userid=3484665&mailid=81 )

Wpłat można dokonywać wpłacając bezpośrednio na subkonto z dopiskiem "Pomoc dla Dominika Wojewódzkiego.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

Wypisz ( https://fundacjadzieciom.org/component/acym/frontusers/unsubscribe/81-rodzice-dominika-prosza-panstwa-o-wsparcie.html?id=3484665&key=06QP2nkFSDx712&tmpl=component&utm_source=newsletter_81&utm_medium=email&utm_campaign=rodzice-dominika-prosza-panstwa-o-wsparcie )

Fundacja Zbieramy Razem | ul. Żołnierzy I AWP 13/107-108 |81-383 Gdynia
KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346
zbieramyrazem.org ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=115&userid=3484665&mailid=81 ) | fundacjadzieciom.org ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=116&userid=3484665&mailid=81 ) | 1procentpodatku.ngo ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=117&userid=3484665&mailid=81 ) | kontakt  ( mailto:fundacja@zbieramyrazem.org )

Rodzice Dominika proszą Państwa o wsparcie przez CZERWONKA w sprawie Monitoring samorządy $156

Rodzice Dominika proszą Państwa o wsparcie
Nie ma nic piękniejszego w życiu, jak pomóc komuś, kto znalazł się w nieszczęściu. Dobro zawsze przecież do nas powraca. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Dramatyczny krzyk Dominika o pomoc

Nic nie zapowiadało takiego nieszczęścia w rodzinie Państwa Wojewódzkich z miejscowości Czerwona Woda. Skromnie żyjący rodzice z niecierpliwością oczekiwali narodzin ich pierwszego dziecka. Jeśli mieli jakieś obawy, to jedynie te, jak sobie poradzą w sytuacji przyjścia dziecka na świat w trudnym czasie pandemii. Pani Izabela w wyniku standardowych badań prenatalnych uzyskała potwierdzenie, że urodzi zdrową dziewczynkę. Michalina tak miała mieć na imię. 13 lipca 2020 roku nastąpił szok i niedowierzanie. Kobieta urodziła nie córeczkę, a synka i do tego strasznie niepełnosprawnego. Zdiagnozowano u noworodka bardzo rzadkie schorzenie genetyczne o nazwie Hemimelia Promieniowa.
Rączki i nóżki malucha nie rozwinęły się w okresie płodowym. U rączek wystąpił brak kości promieniowych, a w nóżkach wystąpiła wada stópek, która została już skorygowana. W tej chwili Dominik, bo tak ma na imię, używa specjalnych malutkich ortez do ich stabilizacji. Dziecko wymaga natychmiastowego leczenia operacyjnego. Chodzi o naprostowywanie i naciąganie nadgarstka oraz przedramienia. Operacja chirurgiczna ma spowodować przesunięcie nadgarstka w stronę promieniową, do stabilizacji użyte zostaną druty Kirschnera lub pręty Steinmanna. Kolejnym etapem leczenia będzie osteotomia (przecięcie) kości łokciowej. Konieczna będzie także rekonstrukcja ułożenia kciuka.
Nie ma nic piękniejszego w życiu, jak pomóc komuś, kto znalazł się w nieszczęściu. Dobro zawsze przecież do nas powraca. Dlatego Zarząd Fundacji Zbieramy Razem jest przekonany, że wszyscy ludzie dobrej woli, o gorących i wrażliwych sercach nie pozostawią rodziców Dominika samych sobie z tym problemem. Bardzo prosi o pomoc, o wsparcie do operacji Dominika, aby był samodzielny i uzyskał manualną sprawność. Z pewnością malec wszystkim odwdzięczy się swoim szczerym uśmiechem.

Przekaż Darowiznę ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=113&userid=3484665&mailid=81 )

Wpłat można dokonywać wpłacając bezpośrednio na subkonto z dopiskiem "Pomoc dla Dominika Wojewódzkiego.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

Wypisz ( https://fundacjadzieciom.org/component/acym/frontusers/unsubscribe/81-rodzice-dominika-prosza-panstwa-o-wsparcie.html?id=3484665&key=06QP2nkFSDx712&tmpl=component&utm_source=newsletter_81&utm_medium=email&utm_campaign=rodzice-dominika-prosza-panstwa-o-wsparcie )

Fundacja Zbieramy Razem | ul. Żołnierzy I AWP 13/107-108 |81-383 Gdynia
KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346
zbieramyrazem.org ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=115&userid=3484665&mailid=81 ) | fundacjadzieciom.org ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=116&userid=3484665&mailid=81 ) | 1procentpodatku.ngo ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=117&userid=3484665&mailid=81 ) | kontakt  ( mailto:fundacja@zbieramyrazem.org )

Dramatyczny krzyk Dominika o pomoc przez CZERWONKA w sprawie Monitoring samorządy $156

Dramatyczny krzyk Dominika o pomoc
Nie ma nic piękniejszego w życiu, jak pomóc komuś, kto znalazł się w nieszczęściu. Dobro zawsze przecież do nas powraca. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Dramatyczny krzyk Dominika o pomoc

Nic nie zapowiadało takiego nieszczęścia w rodzinie Państwa Wojewódzkich z miejscowości Czerwona Woda. Skromnie żyjący rodzice z niecierpliwością oczekiwali narodzin ich pierwszego dziecka. Jeśli mieli jakieś obawy, to jedynie te, jak sobie poradzą w sytuacji przyjścia dziecka na świat w trudnym czasie pandemii. Pani Izabela w wyniku standardowych badań prenatalnych uzyskała potwierdzenie, że urodzi zdrową dziewczynkę. Michalina tak miała mieć na imię. 13 lipca 2020 roku nastąpił szok i niedowierzanie. Kobieta urodziła nie córeczkę, a synka i do tego strasznie niepełnosprawnego. Zdiagnozowano u noworodka bardzo rzadkie schorzenie genetyczne o nazwie Hemimelia Promieniowa.
Rączki i nóżki malucha nie rozwinęły się w okresie płodowym. U rączek wystąpił brak kości promieniowych, a w nóżkach wystąpiła wada stópek, która została już skorygowana. W tej chwili Dominik, bo tak ma na imię, używa specjalnych malutkich ortez do ich stabilizacji. Dziecko wymaga natychmiastowego leczenia operacyjnego. Chodzi o naprostowywanie i naciąganie nadgarstka oraz przedramienia. Operacja chirurgiczna ma spowodować przesunięcie nadgarstka w stronę promieniową, do stabilizacji użyte zostaną druty Kirschnera lub pręty Steinmanna. Kolejnym etapem leczenia będzie osteotomia (przecięcie) kości łokciowej. Konieczna będzie także rekonstrukcja ułożenia kciuka.
Nie ma nic piękniejszego w życiu, jak pomóc komuś, kto znalazł się w nieszczęściu. Dobro zawsze przecież do nas powraca. Dlatego Zarząd Fundacji Zbieramy Razem jest przekonany, że wszyscy ludzie dobrej woli, o gorących i wrażliwych sercach nie pozostawią rodziców Dominika samych sobie z tym problemem. Bardzo prosi o pomoc, o wsparcie do operacji Dominika, aby był samodzielny i uzyskał manualną sprawność. Z pewnością malec wszystkim odwdzięczy się swoim szczerym uśmiechem.

Przekaż Darowiznę ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=98&userid=3484665&mailid=80 )

Wpłat można dokonywać wpłacając bezpośrednio na subkonto z dopiskiem "Pomoc dla Dominika Wojewódzkiego.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

Wypisz ( https://fundacjadzieciom.org/component/acym/frontusers/unsubscribe/80-dramatyczny-krzyk-dominika-o-pomoc.html?id=3484665&key=06QP2nkFSDx712&tmpl=component&utm_source=newsletter_80&utm_medium=email&utm_campaign=dramatyczny-krzyk-dominika-o-pomoc )

Fundacja Zbieramy Razem | ul. Żołnierzy I AWP 13/107-108 |81-383 Gdynia
KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346
zbieramyrazem.org ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=100&userid=3484665&mailid=80 ) | fundacjadzieciom.org ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=101&userid=3484665&mailid=80 ) | 1procentpodatku.ngo ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=102&userid=3484665&mailid=80 ) | kontakt  ( mailto:fundacja@zbieramyrazem.org )

Płatność z Twojego konta. przez KRAŚNIK w sprawie Monitoring samorządy #1034

Witam! Musz&#281; si&#281; z Tob&#261; podzieli&#263; z&#322;&#261; wiadomo&#347;ci&#261;.Jakie&#347; par&#281; miesi&#281;cy temu dosta&#322;em dost&#281;p do Twoich urz&#261;dze&#324;, kt&#243;rych u&#380;ywasz do przegl&#261;dania Internetu. Po tym zacz&#261;&#322;em &#347;ledzi&#263; Twoj&#261; aktywno&#347;&#263; w Internecie.Oto sekwencja wydarze&#324;: Jaki&#347; czas temu kupi&#322;em dost&#281;p do kont email od haker&#243;w (obecnie kupienie tego online jest bardzo proste). Oczywi&#347;cie z &#322;atwo&#347;ci&#261; zdoby&#322;em logi do Twojego konta email (sprawa-5037@fedrowanie.siecobywatelska.pl).Tydzie&#324; p&#243;&#378;niej ju&#380; mia&#322;em zainstalowanego Trojana w Twoich Systemach Operacyjnych urz&#261;dze&#324;, kt&#243;re u&#380;ywasz do wchodzenia na email.W sumie nie by&#322;o to wcale takie trudne do zrobienia (poniewa&#380; wchodzi&#322;e&#347; w linki ze swoich emaili). Wszystko jasne i proste. =)To oprogramowanie daje mi dost&#281;p do wszystkich kontroler&#243;w Twojego urz&#261;dzenia (czyli Tw&#243;j mikrofon, kamerka i klawiatura).Pobra&#322;em wszystkie Twoje informacje, dane, zdj&#281;cia, histori&#281; przegl&#261;dania na m&#243;j serwer.Mam dost&#281;p do wszystkich Twoich wiadomo&#347;ci, sieci spo&#322;eczno&#347;ciowych, emaili, historii i listy kontakt&#243;w. M&#243;j wirus wci&#261;&#380; uaktualnia swoje sygnatury (jest oparty o driver), dlatego pozostaje niewidoczny dla oprogramowania antywirusowego.Jak my&#347;l&#281; rozumiesz ju&#380;, czemu nie zosta&#322;em wykryty a&#380; do tej wiadomo&#347;ci...Gdy zbiera&#322;em o Tobie informacje, odkry&#322;em, &#380;e jeste&#347; wielkim fanem stron dla doros&#322;ych. Naprawd&#281; kochasz odwiedzanie stron porno i ogl&#261;danie ekscytuj&#261;cych film&#243;w, otrzymuj&#261;c przy tym ogromn&#261; ilo&#347;&#263; przyjemno&#347;ci.No c&#243;&#380;, uda&#322;o mi si&#281; nagra&#263; par&#281; spro&#347;nych scen z tob&#261; i zmontowa&#322;em par&#281; film&#243;w, kt&#243;re pokazuj&#261;, jak si&#281; do nich masturbujesz i osi&#261;gasz orgazmy.Je&#347;li masz w&#261;tpliwo&#347;ci, paroma klikni&#281;ciami myszy mog&#281; wys&#322;a&#263; te filmy do wszystkich twoich znajomych, koleg&#243;w i rodziny. Nie mam te&#380; z problemu z tym, by udost&#281;pni&#263; je publicznie. Zak&#322;adam, &#380;e naprawd&#281; nie chcesz, by tak si&#281; sta&#322;o, bior&#261;c pod uwag&#281; typy film&#243;w, kt&#243;re lubisz ogl&#261;da&#263; (dok&#322;adnie wiesz, o co mi chodzi), mo&#380;e to dla Ciebie oznacza&#263; prawdziw&#261; katastrof&#281;.Um&#243;wmy si&#281; tak: Przelejesz mi 1250 EUR (w ekwiwalencie bitcoin, wedle kursu wymiany w momencie transferu funduszy), a gdy otrzymam transfer, usun&#281; ca&#322;e to spro&#347;ne g&#243;wno. Po tym zapomnimy o sobie nawzajem. Obiecuj&#281; deaktywowa&#263; i usun&#261;&#263; ca&#322;e to szkodliwe g&#243;wno z Twoich urz&#261;dze&#324;. Mo&#380;esz mi zaufa&#263;, dotrzymuj&#281; s&#322;owa. To dobry uk&#322;ad, a cena jest do&#347;&#263; niska, bior&#261;c pod uwag&#281; sprawdzanie Twojego profilu i aktywno&#347;ci od jakiego&#347; czasu. W razie jakby&#347; nie wiedzia&#322;, jak kupi&#263; i przes&#322;a&#263; bitcoiny &#8211; mo&#380;esz u&#380;y&#263; dowolnej nowoczesnej wyszukiwarki.Oto m&#243;j portfel bitcoina: 1Ps2HsbfZ9yuCyFzWdWFwMgnHGgs9Bnv5hMasz mniej ni&#380; 48 godzin od momentu otwarcia tego emaila (dok&#322;adnie 2 dni). Czego nie powiniene&#347; robi&#263;: *Nie odpowiadaj mi (stworzy&#322;em tego emaila w twoim inboxie i wygenerowa&#322;em adres zwrotny). *Nie pr&#243;buj kontaktowa&#263; si&#281; z policj&#261;, czy innymi urz&#281;dami bezpiecze&#324;stwa. W dodatku zapomnij o m&#243;wieniu swoim przyjacio&#322;om.Je&#347;li to odkryj&#281; (jak widzisz, nie jest to zbyt trudne, bior&#261;c pod uwag&#281;, &#380;e kontroluj&#281; wszystkie twoje systemy) &#8211; Tw&#243;j film zostanie udost&#281;pniony natychmiast.*Nie pr&#243;buj mnie znale&#378;&#263; &#8211; to ca&#322;kowicie bezcelowe. Wszystkie transakcje kryptowalut&#261; s&#261; anonimowe.*Nie pr&#243;buj reinstalowa&#263; system operacyjnego, czy wyrzuca&#263; urz&#261;dze&#324;. To r&#243;wnie&#380; bezcelowe, poniewa&#380; filmy ju&#380; zapisa&#322;em na swoje zdalne serwery.Rzeczy, o kt&#243;re nie musisz si&#281; obawia&#263;:*&#379;e nie dostan&#281; transferu Twoich funduszy.- Nie obawiaj si&#281;, od razu go zobacz&#281;, gdy dokonasz transferu, poniewa&#380; ci&#261;gle &#347;ledz&#281; Twoje urz&#261;dzenia (m&#243;j wirus Trojan ma funkcj&#281; zdalnej kontroli, co&#347; w stylu TeamViewer).*&#379;e udost&#281;pni&#281; filmy tak czy inaczej, gdy prze&#347;lesz fundusze. - Zaufaj mi, nie mam potrzeby tworzenia problem&#243;w w Twoim &#380;yciu. Gdybym naprawd&#281; chcia&#322;, zrobi&#322;bym to dawno temu! Wszystko odb&#281;dzie si&#281; &#322;adnie i prosto!Jeszcze jedno... nie daj si&#281; z&#322;apa&#263; w przysz&#322;o&#347;ci na nic podobnego! Moja rada &#8211; zmieniaj swoje has&#322;a dosy&#263; cz&#281;sto!

Płatność z Twojego konta. przez KRAŚNIK w sprawie Monitoring samorządy #1034

Witam! Musz&#281; si&#281; z Tob&#261; podzieli&#263; z&#322;&#261; wiadomo&#347;ci&#261;.Jakie&#347; par&#281; miesi&#281;cy temu dosta&#322;em dost&#281;p do Twoich urz&#261;dze&#324;, kt&#243;rych u&#380;ywasz do przegl&#261;dania Internetu. Po tym zacz&#261;&#322;em &#347;ledzi&#263; Twoj&#261; aktywno&#347;&#263; w Internecie.Oto sekwencja wydarze&#324;: Jaki&#347; czas temu kupi&#322;em dost&#281;p do kont email od haker&#243;w (obecnie kupienie tego online jest bardzo proste). Oczywi&#347;cie z &#322;atwo&#347;ci&#261; zdoby&#322;em logi do Twojego konta email (sprawa-4512@fedrowanie.siecobywatelska.pl).Tydzie&#324; p&#243;&#378;niej ju&#380; mia&#322;em zainstalowanego Trojana w Twoich Systemach Operacyjnych urz&#261;dze&#324;, kt&#243;re u&#380;ywasz do wchodzenia na email.W sumie nie by&#322;o to wcale takie trudne do zrobienia (poniewa&#380; wchodzi&#322;e&#347; w linki ze swoich emaili). Wszystko jasne i proste. =)To oprogramowanie daje mi dost&#281;p do wszystkich kontroler&#243;w Twojego urz&#261;dzenia (czyli Tw&#243;j mikrofon, kamerka i klawiatura).Pobra&#322;em wszystkie Twoje informacje, dane, zdj&#281;cia, histori&#281; przegl&#261;dania na m&#243;j serwer.Mam dost&#281;p do wszystkich Twoich wiadomo&#347;ci, sieci spo&#322;eczno&#347;ciowych, emaili, historii i listy kontakt&#243;w. M&#243;j wirus wci&#261;&#380; uaktualnia swoje sygnatury (jest oparty o driver), dlatego pozostaje niewidoczny dla oprogramowania antywirusowego.Jak my&#347;l&#281; rozumiesz ju&#380;, czemu nie zosta&#322;em wykryty a&#380; do tej wiadomo&#347;ci...Gdy zbiera&#322;em o Tobie informacje, odkry&#322;em, &#380;e jeste&#347; wielkim fanem stron dla doros&#322;ych. Naprawd&#281; kochasz odwiedzanie stron porno i ogl&#261;danie ekscytuj&#261;cych film&#243;w, otrzymuj&#261;c przy tym ogromn&#261; ilo&#347;&#263; przyjemno&#347;ci.No c&#243;&#380;, uda&#322;o mi si&#281; nagra&#263; par&#281; spro&#347;nych scen z tob&#261; i zmontowa&#322;em par&#281; film&#243;w, kt&#243;re pokazuj&#261;, jak si&#281; do nich masturbujesz i osi&#261;gasz orgazmy.Je&#347;li masz w&#261;tpliwo&#347;ci, paroma klikni&#281;ciami myszy mog&#281; wys&#322;a&#263; te filmy do wszystkich twoich znajomych, koleg&#243;w i rodziny. Nie mam te&#380; z problemu z tym, by udost&#281;pni&#263; je publicznie. Zak&#322;adam, &#380;e naprawd&#281; nie chcesz, by tak si&#281; sta&#322;o, bior&#261;c pod uwag&#281; typy film&#243;w, kt&#243;re lubisz ogl&#261;da&#263; (dok&#322;adnie wiesz, o co mi chodzi), mo&#380;e to dla Ciebie oznacza&#263; prawdziw&#261; katastrof&#281;.Um&#243;wmy si&#281; tak: Przelejesz mi 1250 EUR (w ekwiwalencie bitcoin, wedle kursu wymiany w momencie transferu funduszy), a gdy otrzymam transfer, usun&#281; ca&#322;e to spro&#347;ne g&#243;wno. Po tym zapomnimy o sobie nawzajem. Obiecuj&#281; deaktywowa&#263; i usun&#261;&#263; ca&#322;e to szkodliwe g&#243;wno z Twoich urz&#261;dze&#324;. Mo&#380;esz mi zaufa&#263;, dotrzymuj&#281; s&#322;owa. To dobry uk&#322;ad, a cena jest do&#347;&#263; niska, bior&#261;c pod uwag&#281; sprawdzanie Twojego profilu i aktywno&#347;ci od jakiego&#347; czasu. W razie jakby&#347; nie wiedzia&#322;, jak kupi&#263; i przes&#322;a&#263; bitcoiny &#8211; mo&#380;esz u&#380;y&#263; dowolnej nowoczesnej wyszukiwarki.Oto m&#243;j portfel bitcoina: 1Ps2HsbfZ9yuCyFzWdWFwMgnHGgs9Bnv5hMasz mniej ni&#380; 48 godzin od momentu otwarcia tego emaila (dok&#322;adnie 2 dni). Czego nie powiniene&#347; robi&#263;: *Nie odpowiadaj mi (stworzy&#322;em tego emaila w twoim inboxie i wygenerowa&#322;em adres zwrotny). *Nie pr&#243;buj kontaktowa&#263; si&#281; z policj&#261;, czy innymi urz&#281;dami bezpiecze&#324;stwa. W dodatku zapomnij o m&#243;wieniu swoim przyjacio&#322;om.Je&#347;li to odkryj&#281; (jak widzisz, nie jest to zbyt trudne, bior&#261;c pod uwag&#281;, &#380;e kontroluj&#281; wszystkie twoje systemy) &#8211; Tw&#243;j film zostanie udost&#281;pniony natychmiast.*Nie pr&#243;buj mnie znale&#378;&#263; &#8211; to ca&#322;kowicie bezcelowe. Wszystkie transakcje kryptowalut&#261; s&#261; anonimowe.*Nie pr&#243;buj reinstalowa&#263; system operacyjnego, czy wyrzuca&#263; urz&#261;dze&#324;. To r&#243;wnie&#380; bezcelowe, poniewa&#380; filmy ju&#380; zapisa&#322;em na swoje zdalne serwery.Rzeczy, o kt&#243;re nie musisz si&#281; obawia&#263;:*&#379;e nie dostan&#281; transferu Twoich funduszy.- Nie obawiaj si&#281;, od razu go zobacz&#281;, gdy dokonasz transferu, poniewa&#380; ci&#261;gle &#347;ledz&#281; Twoje urz&#261;dzenia (m&#243;j wirus Trojan ma funkcj&#281; zdalnej kontroli, co&#347; w stylu TeamViewer).*&#379;e udost&#281;pni&#281; filmy tak czy inaczej, gdy prze&#347;lesz fundusze. - Zaufaj mi, nie mam potrzeby tworzenia problem&#243;w w Twoim &#380;yciu. Gdybym naprawd&#281; chcia&#322;, zrobi&#322;bym to dawno temu! Wszystko odb&#281;dzie si&#281; &#322;adnie i prosto!Jeszcze jedno... nie daj si&#281; z&#322;apa&#263; w przysz&#322;o&#347;ci na nic podobnego! Moja rada &#8211; zmieniaj swoje has&#322;a dosy&#263; cz&#281;sto!

Malutki Tymonek walczy o serce. przez CZERWONKA w sprawie Monitoring samorządy $156

Malutki Tymonek walczy o serce.
Tymon jak każde dziecko ma przed sobą przyszłość, o którą wspólnie możemy zadbać. Liczy się każda złotówka, liczy się każdy gest. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Pomóżmy w walce o zdrowe serduszko

Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc dla malutkiego Tymusia!

Tymuś przyszedł na świat w 2020 i urodził się z wrodzoną wadą serca pod postacią hipoplazji łuku aorty, zwężenia cieśni aorty, dwupłatkowej zastawki aortalnej oraz ubytku w przegrodzie międzykomorowej . W czasie swojego krótkiego życia przeszedł już bardzo poważną operację serca i jest pod stałą opieką specjalistów z zakresu kardiologii dziecięcej i pod systematyczną opieką pediatryczną.

Niestety koszty leczenia i rehabilitacji przewyższają możliwości finansowe rodziny.
Dlatego prosimy o pomoc, bo chcemy by mały Tymuś powrócił do zdrowia.

Jeżeli możecie Państwo pomóc w leczeniu i rehabilitacji Tymka, prosimy o wpłaty darowizn i przekazanie 1% podatku.

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na subkonto z dopiskiem "Pomoc dla Tymona Małeckiego”.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689, do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697..

Przekaż Darowiznę ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=86&userid=3484665&mailid=77 )

Wpłat można dokonywać wpłacając bezpośrednio na subkonto z dopiskiem "Pomoc dla Tymona Małeckiego.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

Wypisz ( https://fundacjadzieciom.org/component/acym/frontusers/unsubscribe/77-malutki-tymonek-walczy-o-serce.html?id=3484665&key=06QP2nkFSDx712&tmpl=component&utm_source=newsletter_77&utm_medium=email&utm_campaign=malutki-tymonek-walczy-o-serce )

Fundacja Zbieramy Razem | ul. Żołnierzy I AWP 13/107-108 |81-383 Gdynia
KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346
zbieramyrazem.org ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=88&userid=3484665&mailid=77 ) | fundacjadzieciom.org ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=90&userid=3484665&mailid=77 ) | 1procentpodatku.ngo ( https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=92&userid=3484665&mailid=77 ) | kontakt  ( mailto:fundacja@zbieramyrazem.org )

Pomóżmy Razem wyleczyc chore serce Tymonka przez CZERWONKA w sprawie Monitoring samorządy $156

Potrzebna Pomoc dla Tymona Małeckiego w leczeniu chorego serca. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌Pomóżmy w walce o zdrowe serduszko

Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc dla malutkiego Tymusia!

Tymuś przyszedł na świat w 2020 i urodził się z wrodzoną wadą serca pod postacią hipoplazji łuku aorty, zwężenia cieśni aorty, dwupłatkowej zastawki aortalnej oraz ubytku w przegrodzie międzykomorowej . W czasie swojego krótkiego życia przeszedł już bardzo poważną operację serca i jest pod stałą opieką specjalistów z zakresu kardiologii dziecięcej i pod systematyczną opieką pediatryczną.

Niestety koszty leczenia i rehabilitacji przewyższają możliwości finansowe rodziny.
Dlatego prosimy o pomoc, bo chcemy by mały Tymuś powrócił do zdrowia.

Jeżeli możecie Państwo pomóc w leczeniu i rehabilitacji Tymka, prosimy o wpłaty darowizn i przekazanie 1% podatku.

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na subkonto z dopiskiem "Pomoc dla Tymona Małeckiego”.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689, do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697..

Przekaż Darowiznę ( https://zbieramyrazem.org/?view=cause&id=423-pomozmy-tymkowi-walczyc-z-chorym-sercem )

Wpłat można dokonywać wpłacając bezpośrednio na subkonto z dopiskiem "Pomoc dla Tymona Małeckiego.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

Wypisz ( https://fundacjadzieciom.org/component/acym/frontusers/unsubscribe/12:your-first-email.html?id=1&key=QqZfFiTzh1PqAL&tmpl=component )‍

Fundacja Zbieramy Razem | ul. Żołnierzy I AWP 13/107-108 |81-383 Gdynia
KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346
zbieramyrazem.org ( https://zbieramyrazem.org/?idU=1 ) | fundacjadzieciom.org ( https://fundacjadzieciom.org/?idU=1 ) | 1procentpodatku.ngo ( http://1procentpodatku.ngo/?idU=1 ) | kontakt  ( mailto:fundacja@zbieramyrazem.org )

Dramat Klaudii - pomóżmy przez CZERWONKA w sprawie Monitoring samorządy $156

17-letnia Klaudia Wojtak potrzebuje naszego wsparcia. Pomóc może każdy! ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌17-letnia Klaudia Wojtak potrzebuje naszego wsparcia. Pomóc może każdy!

Los Klaudii Wojtak, i jej rodziny wywrócił się do góry nogami. W ciągu tygodnia z młodej, pełnej energii dziewczyny, stała się osobą przykutą do łóżka oraz podłączona do respiratora. W ciągu pięciu dni choroba tak mocno zaatakowała, że mimo popytu w szpitalu, do którego weszła o własnych nogach, trzeba było Klaudię wprowadzić w stan śpiączki farmakologicznej i podłączyć do respiratora.

3 grudnia 2020 roku Klaudia została przetransportowana ze Szpitala Powiatowego do Specjalistycznego we Wrocławiu na oddział Intensywnej opieki medycznej. Klaudii wykonano tracheotomię oraz wybudzono ją ze śpiączki. Lekarze postawili diagnozę, Zespół Guillaina-Barrego o jednym z najostrzejszych przebiegów.

W wyniku choroby Klaudia doznała porażenia 4-kończynowego wraz z niewydolnością oddechową. Na chwilę obecną częściowo wraca jej odruch w rękach, zaczyna poruszać palcami, nadgarstkiem oraz delikatnie rękami do łokcia. Już wiemy, że po powrocie do całkowitej wydolności oddechowej Klaudia będzie potrzebowała bardzo długiej rehabilitacji neurologicznej w specjalistycznych ośrodkach poszpitalnych. Jest to jedyna możliwość jej powrotu do pełnosprawności. Część tej rehabilitacji będzie refundowana w ramach NFZ, tak samo jak i zaopatrzenie w sprzęt medyczny - wózek. Ale wiemy, że to jest za mało, dużo za mało. Do pełnej sprawności potrzeba dodatkowej płatnej rehabilitacji w specjalistycznych ośrodkach neurologicznych, a to kosztuje niemało. Roczny koszt takiej rehabilitacji może wynieść nawet 70 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć koszty dojazdów, leki, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Fundacja Zbieramy Razem w imieniu rodziców Klaudii bardzo prosi wszystkich ludzi wrażliwych na potrzeby innych o wsparcie, dobre serce i empatię. Klaudia ma przed sobą przyszłość, o którą wspólnie możemy zadbać. Pomóżmy jej wyjść z choroby, aby mogła cieszyć się młodością.

Przekaż Darowiznę ( https://zbieramyrazem.org/?view=cause&id=420-klaudia )

Wpłat można dokonywać wpłacając bezpośrednio na subkonto z dopiskiem "Pomoc dla Klaudi Wojtak.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

Wypisz ( https://fundacjadzieciom.org/component/acym/frontusers/unsubscribe/12:your-first-email.html?id=1&key=QqZfFiTzh1PqAL&tmpl=component )‍

Fundacja Zbieramy Razem | ul. Żołnierzy I AWP 13/107-108 |81-383 Gdynia
KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346
zbieramyrazem.org ( https://zbieramyrazem.org/?idU=1 ) | fundacjadzieciom.org ( https://fundacjadzieciom.org/?idU=1 ) | 1procentpodatku.ngo ( http://1procentpodatku.ngo/?idU=1 ) | kontakt  ( mailto:fundacja@zbieramyrazem.org )

Pomoc dla niepełnosprawnego Tomka przez CZERWONKA w sprawie Monitoring samorządy $156

PomóŻmy TOMKOWI

Tomek urodził się w 2006 roku jako zdrowy chłopczyk, otrzymał 10 punktów w skali Apgar. Do 6 miesiąca życia nikt nie myślał, że Tomek będzie niepełnosprawnym dzieckiem. W 6 miesiącu życia po 3 dawce szczepienia DI PER TE Tomasz stopniowo tracił nabyte umiejętności, przestał się śmiać, gaworzyć, stracił kontakt wzrokowy. Późniejsze badania wykazały, że syn przechorował cytomegalię, która w połączeniu ze szczepieniami mogła wywołać taki regres. Zaczęła się walka o jego sprawność.
Początki były bardzo trudne, Tomek nie robił postępów, a wręcz wycofywał się i nawet był problem z przełykaniem pokarmów. Od 3 roku życia stopniowo jego stan fizyczny poprawiał się w dość szybkim tempie. Mając 9 lat zaczął samodzielnie chodzić. Nadal był bez kontaktu i nie wiedzieliśmy co i ile rozumie ponieważ nie wykonywał żadnych poleceń. Zdiagnozowano autyzm atypowy.
Kiedy miał 12 lat, rodzice wprowadzili komunikację alternatywną (na obrazkach) Tomek po 3 miesiącach powiedział pierwsze zdanie. To było ogromne zaskoczenie. Dzięki testom urządzenia cyberoko okazało się, że syn wszystko rozumie, a nie ma możliwości tego wyrazić ponieważ nie mówi. Podjęliśmy decyzję o zakupie takiego sprzętu do komunikacji za pomocą którego Tomek będzie mógł swobodnie się komunikować z otoczeniem. Wpłynie to korzystnie na jego stan emocjonalny. Obecnie kiedy Tomek czuje się niezrozumiany z powodu ograniczonej komunikacji, wpada w autoagresję.
Całkowity koszt tego sprzętu z oprogramowaniem do komunikacji to koszt rzędu 12000 zł. W skład urządzenia wchodzi komputer typu laptop lub tablet z OS Windows 10 PCeye mini oraz oprogramowanie i akcesoria.
Rodzina Tomka zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie w zakupie ww sprzętu i oprogramowania.

Przekaż Darowiznę ( https://zbieramyrazem.org/?view=cause&id=395-pomozmy-tomkowi )

Wpłat można dokonywać wpłacając bezpośrednio na subkonto z dopiskiem "Pomoc dla Tomasza Sosna.
Do wpłat krajowych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Do wpłat zagranicznych Swift: INGBPLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087 9697

Wypisz ( https://fundacjadzieciom.org/component/acym/frontusers/unsubscribe/12:your-first-email.html?id=1&key=QqZfFiTzh1PqAL&tmpl=component )‍

Fundacja Zbieramy Razem | ul. Żołnierzy I AWP 13/107-108 |81-383 Gdynia
KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346
zbieramyrazem.org ( https://zbieramyrazem.org/?idU=1 ) | fundacjadzieciom.org ( https://fundacjadzieciom.org/?idU=1 ) | 1procentpodatku.ngo ( http://1procentpodatku.ngo/?idU=1 ) | kontakt  ( mailto:fundacja@zbieramyrazem.org )

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Tarnobrzeg w sprawie Monitoring samorządy #2249

Twoja wiadomość

Do: um@um.tarnobrzeg.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:52

usunięto w dniu 30.10.2020 12:57.

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TŁUCHOWO w sprawie Monitoring samorządy #793

Twoja wiadomość

Do: ugtluchowo@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:58

usunięto w dniu 2020-04-23 14:34.

Informacja o zmianie adresu e-mail - Gmina Rybno przez RYBNO w sprawie Monitoring samorządy #2370

Witamy

Informujemy iż ten adres tj. gminarybno@wp.pl
<https://poczta.wp.pl/k/> zostanie usunięty. Ze

wszystkimi sprawami, załącznikami, szkoleniami, sprawami urzędowymi

zapraszamy na maila: sekretariat@gminarybno.com <https://poczta.wp.pl/k/>

Z poważaniem

Gmina Rybno

ul. Długa 20

96-514 Rybno

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOKOŁÓW PODLASKI w sprawie Monitoring samorządy #2397

Twoja wiadomość

Do: um@sokolowpodl.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:52

usunięto w dniu 24.02.2020 12:13.

/E-mail/ Odpowiedź Raport o stanie gminy [Sprawa#ZK.1431.12.2020] przez RACIBÓRZ w sprawie Monitoring samorządy #116

Dokumenty: ZK.KW-0082/20
Znak sprawy: ZK.1431.12.2020
Rej. koresp. wych.: RKW.2020.16073
Wysłane przez: Anita Tyszkiewicz-Zimałka

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

4

Informacja publiczna - gmina Opatów przez OPATÓW w sprawie Monitoring samorządy #94

Gmina Opatów informuje:
- nie podjęto uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dot. raportu o
stanie gminy
- nad raportem pracowali pracownicy poszczególnych działów i informacje
składali bezpośrednio do Wójta Gminy
- społeczność lokalna na temat możliwości zabrania głosu oraz treści
raportu została powiadomiona przez stronę internetową gminy oraz BIP
- nad raportem nie było dyskusji, żaden mieszkaniec nie zgłosił chęci do
zabrania głosu
żaden mieszkaniec nie wypowiadał się na temat raportu o stanie gminy
Inspektor ds. Rady
Joanna Krotla

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź przez MAKÓW MAZOWIECKI w sprawie Monitoring samorządy #2282

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej. Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

Pozdrawiam

Małgorzata Cikacz

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. 29 71-42-129

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo,
dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim
informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony
jest o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz
o usunięcie jej ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.