Listy

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku z 19 lutego 2021 r. przez Ministerstwo Finansów 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #3

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy pismo zawierające wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku z 19 lutego 2021 r. z prośbą o potwierdzenie przeczytania.

Z poważaniem,

Sekretariat

Biuro Dyrektora Generalnego
[cid:image007.jpg@01D64ED1.729706C0]<https://www.gov.pl/web/finanse>

[cid:image008.jpg@01D64ED1.729706C0]<https://www.gov.pl/web/finanse/edukacja-finansowa>[cid:image009.jpg@01D64ED1.729706C0]<https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika/>

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 56 02
e-mail: sekretariat.BDG@mf.gov.pl<mailto:sekretariat.BDG@mf.gov.pl>
www.gov.pl/finanse<http://www.gov.pl/finanse>
Klauzula informacyjna<https://www.gov.pl/web/finanse/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna>

4

ODP: PD: Nagrody w ministerstwach przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #4

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z 19 lutego 2021 r. o
udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem,

Małgorzata Czachor

Wydział Obsługi Ministra
Biuro Ministra
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4, Warszawa
tel. 22 273 81 29
Malgorzata.Czachor@mfipr.gov.pl

www.mfipr.gov.pl
Klauzula informacyjna

Od: Malgorzata Czachor/MINISTERSTWO/GOV
Do: sprawa-36702@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Data: 2021-03-05 14:22
Temat: ODP: PD: Nagrody w ministerstwach

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo w sprawie wniosku z 19 lutego 2021 r. o
udostępnienie informacji publicznej.

HTTP: Missing resource stringBM-III.015.79.2021.przedłużenie terminu
wniosek Watchdog Polska.pdfHTTP: Missing resource string

z poważaniem,

Małgorzata Czachor
Biuro Ministra
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4, Warszawa
tel: (22) 273-81-29

Korespondencja w sprawie

Od: sprawa-36702@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: kancelaria@mfipr.gov.pl
Data: 19.02.2021 16:14
Temat: Nagrody w ministerstwach

Działając w imieniu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na
podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r., niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie:
1. łącznej kwoty wypłaconej na nagrody w roku 2020 r.
2. rozbicia ww. sumy na osoby, którym wypłacono nagrodę, wskazaną z
imienia, nazwiska i pełnionej funkcji, wraz z wysokością wypłaconej
nagrody, oraz uzasadnieniem dla przyznania nagrody;
3. Jeśli w roku 2020 r. doszło do zmiany na stanowisku Ministra, to
wnosimy także o podanie powyższych informacji w odniesieniu do nagród
wypłaconych w tym roku przez poprzednika.
W przypadku, gdyby Państwa ministerstwo zmieniło nazwę lub zakres działań,
wniosek dotyczy ministerstwa,które miało ten sam Regon w 2020 roku, jaki
mają Państwo w dniu składania przez nas wniosku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-36702@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by
nie zmieniać podanego adresu.
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2

odpowiedź 16.04.2021 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #15

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Komunikacji i Promocji
BK-IV.082.57.2021
Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Maksymilian Mularczyk
Główny Specjalista/
Wydział Prasowy /
Biuro Komunikacji i Promocji /
tel:

22 23-90-759

[cid:image001.png@01D732E3.67147D40]
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, (tel. 22 52 12 888).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. c i e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl<mailto:iod@ms.gov.pl>. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z wniesieniem przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego, bądź przekazaniem ich do rozpatrzenia Ministrowi Sprawiedliwości przez inny organ.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

2

[UDIP] Odpowiedź na wniosek UDIP. Sygnatura sprawy: BM.II.055.32.2021 przez Ministerstwo Aktywów Państwowych 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #1

Szanowni Państwo,

w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Ministerstwa Aktywów Państwowych w dniu 19 lutego 2021 r.

Z poważaniem,

Anna Błaszczak

Główny Specjalista

Chief Expert

Ministerstwo Aktywów Państwowych
Ministry of State Assets

Biuro Ministra
Minister’s Bureau

e-mail: Anna.Blaszczak@map.gov.pl

Tel.: +48 22 695 82 73
Faks: +48 22 695 82 52

________________________________

________________________________

[cid:image001.jpg@01D732CA.A6CB1A70]<https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe>

[cid:image002.png@01D732CA.A6CB1A70]<https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/mapa-strony?show-bip=true>

[cid:image003.jpg@01D732CA.A6CB1A70]<https://www.facebook.com/MAPGOVPL/>

[cid:image004.png@01D732CA.A6CB1A70]<https://twitter.com/MAPGOVPL>

________________________________

gov.pl/aktywa-panstwowe

[cid:image005.png@01D732CA.A6CB1A70]

7

ADP.0164.47.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. przez Ministerstwo Zdrowia 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #16

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pismo.
Z poważaniem,

Biuro Administracyjne

mail: biuro-ba@mz.gov.pl
tel: (22) 634 92 47

[samo MZ-01]

[http://inwestycje.mz.gov.pl/niepodlegla/mailing.jpg]

3

RE: Nagrody w ministerstwach 312.2021 przez Ministerstwo Finansów 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #3

Dzień dobry,
w załączeniu korespondencja w sprawie złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie odczytania.

Z poważaniem

Wydział Koordynacji Informacji
Biuro Ministra
[MF_email]

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
https://www.gov.pl/web/finanse/uzyskaj-informacje-publiczna
https://www.gov.pl/web/gov/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna

2

odpowiedź na wniosek o UIP przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #11

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Karolina Płochocka

naczelnik wydziału
Wydział Obsługi Kierownictwa
Biuro Ministra
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
tel. 411 96 20
Karolina.Plochocka@mrpit.gov.pl
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

___
Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Minister Rozwoju, Pracy i
Technologii z siedzibą w Warszawie (00-507) przy Pl. Trzech Krzyży 3/5.
Kontakt z Administratorem: kancelaria@mrpit.gov.pl. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych: iod@mrpit.gov.pl.
Link do szczegółowych informacji o zasadach i przysługujących Pani/Panu
prawach w związku z przetwarzaniem przez MRPiT Pani/Pana danych osobowych.ExifMM*bj(1"r2i
'
'Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)2020:12:10 16:34:36d"*(2HH
Adobe_CMAdobed
 


"
?
3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw
?U+ʹm4].8
=OXnvG/v-\r*tàq z{TmǢ:
vsSO~7{ghN̘/Nї7Y%S&mZF<#cZb1èۅu
kg.ݍ[N#/Xr#-#q7Z"<&6܇1$m?W_O؉o>I{m5=
Kn9Ps?GeqsYr-nS[k
l-zϧ;e=75N[c2=6m~
yĮȯG9LH/KuXje490DTnTuZē繍,\
&GCe7"ߎZYhٞ9Ws\\ݛ~ۭ'}&
V
k`
C
ۿ=6xѽ˜o.dwƷK,].,X{o
6_LY:,zz!V[PTAkm{}
F;h[E߾,fCxճ!xs붺\[
Gizk&Y1sZ<1<0WK1dTJ{w;r8ޟk~_h[,/xs
4@heeӑ\jg62__|{ThcZ[
{du2~Wd3zo]q}o_\u,"ѼnCnYM>;oΩ
H;1kh-m}{/G!'vn(V5Q:o[ݳYVlu71kCCm{j%9#* gcX%XkslVֲK'Usqq1edW`qȵ/?(m1/_(o⯛O{vk`,`sgٲ\fGm=/>ke61c8>pӆ{WlI]˱<Fml-haێ1Ļ'iVCG"ts/RI1oz~}=5|J;RKTCRKTSRKTSRKTSRKTSR_k=9/]/Dnv~
J_gO2I
`3#2Ƃ͵,h&zaֽS純َB8:U] ni>>;V=Q#~_9$>ԟ|Photoshop 3.08BIM
Z%G
8BIM%}Ǿ pvN8BIM:!
printOutputPstSboolInteenumInteClrmprintSixteenBitbool
printerNameTEXT\\10.200.100.82\CW_KONICAprintProofSetupObjcUstawienie prby
proofSetupBltnenum
builtinProof proofCMYK8BIM;-printOutputOptionsCptnboolClbrboolRgsMboolCrnCboolCntCboolLblsboolNgtvboolEmlDboolIntrboolBckgObjcRGBCRd doub@oGrn doub@oBl doub@oBrdTUntF#RltBld UntF#RltRsltUntF#Pxl@R
vectorDataboolPgPsenumPgPsPgPCLeftUntF#RltTop UntF#RltScl UntF#Prc@YcropWhenPrintingboolcropRectBottomlong
cropRectLeftlong
cropRectRightlong
cropRectToplong8BIMHH8BIM&?8BIM
8BIM
Z8BIM
8BIM 8BIM'
8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM8BIM8BIM08BIM-8BIM@@8BIM
8BIMYdMRPiT stopka 900pxdnullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongdRghtlongslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum
ESliceOrigin
autoGeneratedTypeenum
ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongdRghtlongurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault
bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong
leftOutsetlong
bottomOutsetlong
rightOutsetlong8BIM(
?8BIM8BIM
'

Adobe_CMAdobed
 


"
?
3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw
?U+ʹm4].8
=OXnvG/v-\r*tàq z{TmǢ:
vsSO~7{ghN̘/Nї7Y%S&mZF<#cZb1èۅu
kg.ݍ[N#/Xr#-#q7Z"<&6܇1$m?W_O؉o>I{m5=
Kn9Ps?GeqsYr-nS[k
l-zϧ;e=75N[c2=6m~
yĮȯG9LH/KuXje490DTnTuZē繍,\
&GCe7"ߎZYhٞ9Ws\\ݛ~ۭ'}&
V
k`
C
ۿ=6xѽ˜o.dwƷK,].,X{o
6_LY:,zz!V[PTAkm{}
F;h[E߾,fCxճ!xs붺\[
Gizk&Y1sZ<1<0WK1dTJ{w;r8ޟk~_h[,/xs
4@heeӑ\jg62__|{ThcZ[
{du2~Wd3zo]q}o_\u,"ѼnCnYM>;oΩ
H;1kh-m}{/G!'vn(V5Q:o[ݳYVlu71kCCm{j%9#* gcX%XkslVֲK'Usqq1edW`qȵ/?(m1/_(o⯛O{vk`,`sgٲ\fGm=/>ke61c8>pӆ{WlI]˱<Fml-haێ1Ļ'iVCG"ts/RI1oz~}=5|J;RKTCRKTSRKTSRKTSRKTSR_k=9/]/Dnv~
J_gO2I
`3#2Ƃ͵,h&zaֽS純َB8:U] ni>>;V=Q#~_9$>ԟ8BIM!]Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 20198BIMzhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.6-c145 79.163499, 2018/08/13-16:40:22 "> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#" xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" xmp:CreatorTool="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)" xmp:CreateDate="2020-12-08T10:47:46+01:00" xmp:MetadataDate="2020-12-10T16:34:36+01:00" xmp:ModifyDate="2020-12-10T16:34:36+01:00" photoshop:ColorMode="3" photoshop:ICCProfile="sRGB IEC61966-2.1" dc:format="image/jpeg" xmpMM:InstanceID="xmp.iid:37041dca-a4b9-7242-9864-046c7159b48a" xmpMM:DocumentID="adobe:docid:photoshop:0f470940-7c3f-cb49-ba49-c6039024f6fb" xmpMM:OriginalDocumentID="xmp.did:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a"> <photoshop:TextLayers> <rdf:Bag> <rdf:li photoshop:LayerName="www.LiczaSieKonkrety.gov.pl" photoshop:LayerText="www.LiczaSieKonkrety.gov.pl"/> </rdf:Bag> </photoshop:TextLayers> <xmpMM:History> <rdf:Seq> <rdf:li stEvt:action="created" stEvt:instanceID="xmp.iid:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a" stEvt:when="2020-12-08T10:47:46+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)"/> <rdf:li stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:efcd3afd-795c-d24a-b3ce-82bee14cf170" stEvt:when="2020-12-10T16:34:36+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)" stEvt:changed="/"/> <rdf:li stEvt:action="converted" stEvt:parameters="from application/vnd.adobe.photoshop to image/jpeg"/> <rdf:li stEvt:action="derived" stEvt:parameters="converted from application/vnd.adobe.photoshop to image/jpeg"/> <rdf:li stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:37041dca-a4b9-7242-9864-046c7159b48a" stEvt:when="2020-12-10T16:34:36+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)" stEvt:changed="/"/> </rdf:Seq> </xmpMM:History> <xmpMM:DerivedFrom stRef:instanceID="xmp.iid:efcd3afd-795c-d24a-b3ce-82bee14cf170" stRef:documentID="xmp.did:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a" stRef:originalDocumentID="xmp.did:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a"/> </rdf:Description> </rdf:RDF> </x:xmpmeta> <?xpacket end="w"?>
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ  1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_.
\XYZ L VPWmeassig CRT curv

#(-27;@EJOTY^chmrw|
%+28>ELRY`gnu|

&/8AKT]gqz
!-8COZfr~ -;HUcq~

+:IXgw'7HYj{+=Oat
2FZn  % : O d y

'
=
T
j

"
9
Q
i


*
C
\
u

&
@
Z
t

.Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&Il
Ae@e Ek*Qw;c

*
R
{

G
p


@
j

>i  A l !
!H!u!!!"'"U"""#
#8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''(
(?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,-
-A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223
3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<'<e<<="=a==> >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHI
IcIIJ7J}JK
KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnkno
oxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G
k͂0W
Grׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4
uL$h՛B
dҞ@
iءG&vVǥ8nRĩ7
u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.!
zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖ
ޢ)߯6DScs
2F[p(@Xr4Pm8Ww)KmAdobed 


d^s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt&
EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT
&6E'dtU7()????euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz
?N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]J<(|]!H%$!!@޲Hʹn
G$Z+-Aq;{ko[T
e^rn 3S
InGARֵmRtBZ
&G#;Xaˆ?_
#_OT|:DyrAaO?Z?_OzLscGT1d3?=1|7|]MpnngdOe^WMk
G}Rz!98G(b5뺌zj{iB|6#
8
/?.\cK·|qhL
%oK

ws(OR
6!9o?>CLb<&\zO^\dt_
Ha7
a:)O7.G3kyv,\ ;Sߴs0pܹzz+]\Сhvgfc:1l
aQ =opL?Z^sԭ/豋K QeW*+gG'럫I
@c:_]e%CZPK,qc
`c3ao!_~y׵k-/Fe_0ks]=C~9YN̖MHK?.|#KdlUQh n$<h
f;sN*UثWbw-CoFՙb@A*;g!e饟 y
HQ}]?U'ģ&61jiZVCv֨#sI{
$HP8fsPgrWl*Gqͳ ?/TdJCv4aQ\yF
bUثWb]v*UثV1=yRwwrEl
Gvj5gʲstZ)g'~N]R=WIԢF;UV-͌f'Q&b]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*Uث|Q`&եOxܿɚ_33_L/?6Horf!'`#I.:DNC\.\?O7喕o&,4?Y(?b!
C/j&@?LU|xZV
sJh ڒiXT3r,7"
דs,Ư22Z4_H9kG\xN\0˟4y2Z_8"Ւe\ITDFPN8gS┴_u7Ťyxɦ%myr?yoˇ'O\|z
=1ټgy[+Vd>"Hf?D?GaV»^N1y.O

ԾԈ#N
,@?Y?):M@sFyWO+yY"`_6+Ѯ$
F7lxr/,?
閚_~7(4
PmiM![U1&@
Pom۝sWOO\XcK{jٷdS臦?r4 qK꟫;j`^<(Ӽ{p=Z|
KQ}~oprta_0-ʇg}V=
z7?
q,Rr\Y?IN*UثWbSR{n5(xy^ap!4uPWp*Ogp­/*j\
s:
d[_SGXtIu(`Ӯ&.u7}_Wq->Fg">'6 e;
Y93!SͿw(GU7埕.eޒ
xi&TdbyHYGˏ95ѫw<`e
r?^ͥt2:##f@YX;v*UثWb]i܅E
rpBʼ1:~
[,[:K9Z đÏR"
=sp
&dCcYoPYJQ:y_̾b4'LE;YY8я?Fm><X(W1j2fX'sJv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثTb}@?_Sdҭ{y9
||o|\rRN|XIa7Ko[M;VY5ݚI
q
9m^!]X]yVּ 0ӗXdS!*HёLPOwsⰌ>z}^7H_xb_g>^O
c#>L?j<
O)2?˪ȵ=ze?Wy}O2WzwuM?};yЦ
t7r9Oa
.Y_T
FXth42
;HUOA-
/iK_D=SIyƣKU.%<!k=&GCɥ?
.eϗg$?(^'%ֱ"VԵۢhy'
I<#è:=IpÂ7/mV{;^Y1Q8CDO(~ɜt\
/K
8⼇~=JzWz[d.
>3޶3!??dzcw?f}ҴOTuwV$S'cx^rz!1O+a]Cg-6C
&he>+w?ϥY.
,@$M@sFyU^STܨNIHW?V'_&Ygo蟗唺e>& ڈ\d)VO>
{[7H?3N*UثWb_>h 4^HH,H;+jvDI@d;]fM=KG#T",@1|5G,O
}HF-[
B28pJ|-?8b%)zLϋMɆlv_)^57Hmn#GLI>Ғ^i^<<%C~
tm$Ҭ܈"h\QXZv*UثWb]-skBԚVjuX?ٟ\v>?2/;˱
:=
cq{9^'w}
Q?Ud:2ּS?ϫ\IeK\rvr)~'
GR4t@<'
~ĝ.&O&-//>[b_kBҭ-"K/
9
B4!9 ec>A<< Oί1ϓ
huRUF!T<%m?K7gx+bJF#ߞu?+P-ǘu{myp]Tr"&M
<_DULGZIV~4J,
@>ȿ|%EzxBCN>?'bV-jE-4+Z~7呟gBf_&:)D`UثWb]vz:Ftkk;FW8L4U~fc#Cp$)D_
O"
G;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?yg^Y_]y[9읭ȼf_rq#R`t$3={X+_R9Z
NAb
2a
Fk=4(Wo-&\#E*8
+.Ǫu08
<ȣ9[a{]>
?9Aik+kaQa6a>sDt{YMYd
噋331=\dl?9~CM(?Z
{Z5
CI^1
["W'@xc%iH?zyf'dAXAX@wJZ&ec"?K?Fr28*_&yTdYu9V37Zq+,'_+qkZ{V jcZhc!aj:)n9Ogs\爌cǑznt
?FU]kUt% #h:Gmi[~
_L}sIyƣKWm6ZEݓJMf`g3J8d4&-5ER&*RvgadG鏢.pK?P^A]bhUzAF-.>웗rGԞ1ߥqOԳNϓ|^OYuEc/,7ԱK
~GkW~|楶7gvk,+/L?9L#}S{N*UثWbGqY-<~} 9Vbx_"Kuʕg?5_[sH(#Ya`u~=jzK
RmN
X/V/P5m!_q*gV5ۊHi"@__yS<҇
:pos'KRU?6Z,6vZW֭oI6*`RjdEODHU}H
<v\(}sL?/dMV]:Xa
`6CO#
[Wb]v*UتVNbK1v
+ːB&GUG^Vx,^ƛE
g3f3TA8q

<2j
j׏ӫ{{]ԑ
^UY9r='hj#J_Vfw=ϫK7*wZH`
6uZczh
L>_V@m縊)m|G
,FD{D$<
U0|}c>[Gmcc<uè`Ulūqp@K''zx'+ex.JPyj M$KDF
PM(K's`Ĉp%V:5K=w
oMjM>H!I"_Ob9lC4D.!^ҍpt˛mNRVLI$dz5˱댪\L=K\7
z
}
?'KնS\i4ѢO'%
CsVjK c),VM3Ruo"J䄌)ΌmnN}[7r7~m͆X
`X
E)?_IE_O>^θ\?Τxj`nm'ԭg֮c7."ubAŀ4A8`l+Y+ )*hE0J&& El]ڿ,&|̗/1qc~
v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]c
_׼>`ڞkDRM,L
<8qW
rq2-閾O6pX]C[oe[OӲg.Ma
~8p|Zf=SnPY '[#RG&:x
??‡lczfi~^ytU#a9wc)zbϤ}0'j?yKr˨>WBn~e龕2WKK]y"ʾYť}rmi1r?ߩuc_{FYDVZ:(M7DH8
ao
>19ܾ<Gꗦ
t $i坿ݓJMIf`g3J8do~CR5DlҼ~ewoߵG
2K
zN*UثWbe)xfE)
(U؂1LdAw_????3\4iyjj!zy+ŘCڝ\cG_֊Kq$wz>k#0O
$yJzq|,?g4&@<QSg|0
)t/_SQ
I
]F
~pCϖ6өU"_̋2BUثWb]?~e'גFe,dWP3/|4J9/?[?b^qI+GuG
̚R}r=_S^)E{A.
?

:
DpůXtkX>k
5ļ4
Wř??^<3Co
D4fo,Zfs5S|!W^urxcPO)>@yoːY\׮;ufWę=?`_yǑO禪<~XH>|9ҙXxW<O
}&㜩X<dѤnWBO?kfr#
?K944=g1ywߤy;VEpK;
iyA'1!9Le
.&5&I
յr6Cqv!]]ܩ=
6|?JgD%֒]w[
evV\,
9V/0
ˏM_ay#It;Ќ#!Qlf$ˏǙXJ',2#^K
^[<Xѥ&=:ˑv
}FN
QĖ<g~'Y'1
$Jյ(j[
aҦ{
@NoR}J;Gl~.S|K!
?_׆G~O?"cy<8j3
[px
o7m2 |lt_>rjv6 S_ݗd4pqKQ rO~t-3ObZFTA@3G9O2cNE.XeM_ؖ_>fK^?חR?yfy!ٯ/B͢H,aT`@#Bki~rBuLbE3,D%vN8xT>//钘-NQc8EˇGe<9
/%
R J%8e=\E
i=̎+̹!B$@O޼Rs_K^<8\ǎ<&ثCJiڍ챢J
*B1!\nY)cyȫ.5iu 13ى̱Hc0ە85uxW6-u
32YL#2ە8je]^y1Wʖ7
H$ӊZaUuH?pC.B$,p[P15wE`u}^7?Xe~QF˔FLcEl'yVk*
]Nxb6UVVyʄI"|,sφ#GT+ApQӭM֣u
}u0}4????-ؙ,K-ZYaHT^Ldub~&9)a4A1"E)+3i?m5+K&>>?Gîh鿥 -(4moރ eg
5"KJ/5w4VQx2Sa5+L38}@r /o??8
";N(%Kѿk
?Ix>Qiuϫo8yo4%ƧFc
Kq@XDt6&xNq:rMO
_Kv;-'S@4\oz|:WD1
0"5/Ok,1wگi?_Q)_vc_t]c[ѮwOHq)rxqXC
~Fg[ϨyTYxYZ(ȧ)*iח9

`1\=R3?OHm4;|C
Y9q>epb9ĵd˒x`mS:jڥ
A̭zv,1JH2
fZ}jv71]ZOJJeDQH Z
/tƂ6TaynQY3s-,K,<hU~jخӘeY~̑9)8xƏ2ڳ:[\I0ȯƼG/sk

#}#J\VI^<p%6`fFeypHގx,>#9_K3@#gN_Ӻv-d
ee<Jyod-ŇxAAjvyO

k?U4u i
8z^Skկ?rh5x]˿X5sZ^4.իM$WyPri)nvqbb%)ܸX5R<F1zV+J,u
S#Cks

\(Ù
o3j
Mtk8GeD{ӀVXxJrDiV.$-.!mI*Sc-=Y,S
DMxgXU(ēCIrz6
M_jZʓ(>XdQ5 bKF]w
R42,'F(M
k. @ǘS[Pm5n:G5}a<}C

W^]WOco4\\E
LR)
Ue
Ƥr'p9) !|lu;K+[A<rH4<X9)bE@@IXj/ͮiu3XE[K)#82x+
eN#5iGN3 SdY畂FEUP*qW[\sm*Oo:,GGVVZVyg<]RVH]FNd*..grvx#ojrc
&8F2`>]~
r36=0/!ɑ|V(S
>L/bo|oٽrO'W{
0l$^J<ZT?RDkw<
;M.wijEBI!^Gg͓Kg!t]}*)Q.܁.߷G\HOO
rzFD#\Pڌf=GLC
,#ZCxZO\@V1e?c73?C˟yZG
/ng_#×x?~!s3a_]m~-F=CUY/VK[aeY=18
[KW>\_ /)贆&
xshbO˔R?mJN*u
/iyp8@J#Ǒ8u)ulm")>&*NRYW/biD.adq*^|"j=kI+xY#XA
qUE4Hn);pC4⦿*%/BZq!R ?
>D5<kz^lq_ou[Pf"Ԕ-
bxei
r#։<|IՇ*ȗ3b! 'ڨibɩ*pP(SCuZR[=uoT%q*ԩQXWb8׸J\Xǥi}g6xVJӍ
d8~,&l>G]KW&=Լd?9ttw~pF.k{XM[ƣV
S,de&FAB0EDJd%b*)w<sI6H7vvB|C7›~W~_]\sj`)o
DQqJ[`~oF\\g=V1bV痭YHfCT8"VS(#3iD
#c`֗*K
%1*6?c/Ŧ)ד9Hƾ=Y^aЭm|yXLG%p9C_RE?i
@&r5U!#I-ր4ZRSFQL(2EE݊Lhg9
Thx
|SOZzz^i
HqUNA1:/c<
$HId+DrHq@C钖mzj~E׋i
\^bT(xI#F,*o-
9䗆>,<sY[oQEg$
 Exǚf $|)GIՁ"
O+]yVM"`ڵԪKb^KX^!')=,=cWzMR{>N!嵀29[wF4Ij:Gd-arďs
8;^[f崫=j
REqYF3
IR3aru@4%R/yD</??صtE
41RßSepJ9#\3
XPNEV};Z2 hGQ9
)JNV"'"7dUث
ɽgs?G,0ܧ@amIBD๝קz<dӔZu9kS
IOmG&CgXe? 5?/ߧqp̟Q/֟!cNs%d8aKq)
djyʞT_귑3REM%#r}(,0NcG)`%Ŏ1<_Z9?Qog}`x|A?/M揕C
iϠdWUېe^
cg&F^'oǃ$kK|kdoRS<E}r,CgXe? 5?/ߧ+Bgf$<6o
:-\|
3Qw_}[qzJ_1OAiPfGczb_ݏ~IB(?oO*ɯ
FO.^?Jy?<wriO*#FJ?&L@=_R5?
#:Vu{k%{ q)]!oٕ_y%
lxCEE)?
Tz^['yUk~$TA2isLo]
1ޏo/3˚uۻA
1ZGV3HuJ;7 /6kڌ)B s3F2$Su/Y~eGVXONɜ$<7?992xdh.gX=K{;̚?I$m'2
~ O{FVRRO/-6PLGq:svS<G2f
/Oצd&}zn<;eiT/ItU>e&̒rK{IƊK,SM‰Es:P#G.,fg#)6ald|\Y^Zh
Q$$U2shn|Uy_15|9>8.FF`#&3ͷR,NkIu#92DDo|9g9#
.
fa*v{naiٖ`q
> |)_v旵'ǀ]4_i8đK46b}_?g3N
D̙+'%mn
}.yn$F;07)J_OϐN2ٞyґ~H~^h~u5+}aY #XX!/#p@79whꥆ#j`Bx':4iRh$
J)XA>ھ{MBWW=RbR?$~_\LyLc ?
[????>kzŬw}ٙnv‹q]t4Nl1;K'aAKUXN=.v#9_*

ixKNL&8Kfo}wI$
g1AQ\˔8Qo틏@͝N:|]oOֆaK c^dqU8}xrDĉL
&2x x
]?.TYIPoљx9oig
170,G
YG^7] @/I˺':n,~=
L$tټ Y%
6тE}?

qLq2
?5lrGboULj(>/sSFX}65G]i*ӢZ'TM=K'2Zb
Y$iKR/
) =[[zNB
U?vB
uD[lņICs/7"YD<\-E<(k]LSI-ax.v@drSc,fxc
/Xrd~Wލ!i~dՉ4T[Y'0F_ŏr3!
'VF5<L-~ǧ_̘azs!YW?1Cn>丷9'hء^KFf1(GB[o.ycC|6
3U!iQ߃'=@lf4Hg3%F$})Ə_5Lţy6Puh)ȴR T#bFsUz3.`/%>k,|o8ZENOao\.ܽ# 5>%
^gǒ85j|ڌ
'ҭMqq-V6X_R*)4/+
C]YӬĺ)鬒E
dhq

B#b +yg\k:„5>u)
OC?ڙ!+<
RO?$yZ<0&pt/)_đd
dq\OaOK;O}-EjҦNc4c/_'qO~t':Mm
.&
Osu0G91''_bcOg{m[hzCz't_J:XLC/9dSǿV"(}Vl m.4ƑG#S>Flԙ
ה????mZu잮^k;W~$<

ScZmicKFQ
:,"PzHmL-O,L8L'h[>N*<:Ւz5N4,*$W+SU'K#tpaۺ$+#5_Sv8IQ-PI
x-tY>
ђC%\[Mx
ͤ!-
31.Zlѷ
Ug;iDWF4%wHx\UFӤ6O
%ͼ"(f.=?Lq2s[*<)Y"VG~rQG
"U<e^d-q|KfRrPx}\x /w[~HH)
5vxU|B.!K9*;A#۰f#[1f*Dxdűk7C[CĎ~犩5
g
fwYTM#[HѕD~_oVYhnD~":Ӈ#ֿÏ?UlUث~j3@uHx*jGK!o
;_%5ڮHʤ%nV`=C=Z/@4l-
wf9`1@DtfYr`>hf~h_̖31JeWgaF8gIɆG,d9E o1^UN$Ȕ(S
=:
%ՌPIG}LFW˷Li}뼉.Jܨ
xHc;|e˴8Ĵ
|/n|tn U,^x_rf
vW
F
@|\SG\qGYyH55=ncw{,bSXDm<̺4!s#Ú22G5_1]-^چWRu{h}OHN^#9QMje5:7 $eۉ搷ɓ`l1hH/?95O.Taձ958Ė01J~i3"^!$(

#5̽oY4Q|^sgsn_kxxqj5Z/rl5XaJ<^&H
K&Ҭu*2iyg]y:I@ƒKG
k0Hr`tb
#\{t$<',-JseS&jsd㙗&S7bXeM_ؖ_>fK^?חR?yfy1?(j
hSk{]LX$sDK*29ܷ
2hc3T5W|i*Gumgv,X(,ypS'Xw; yf~V/%I
=dyIIT4P|+r$}?VX`c4zO>9."}"s4]n`T(aver,")F

]?啕-dԏ"![ljޡY8az#T<
;txҚ~fCPGJ;]f2b#&YU|
^8;#LC
G_'J[Y

.)*
-f^D0<c%\4!_2sڃۇiJNM.h/
B+
r(W9o5_hCmwE>q_FeDvJ(_OSFUYJZu't$FyIH5[m:۟<}GisWv;ee'.)FFG

W(o?_ްm5Ŏe#H#-w
$슨irmn,pwJ\?y-0u2C*k)V1Hh#9ZT2hh<9-N\p5&_%{ -SV2Ʋ9+
LV9#qq*#J̿5qz,1g[_o4K
kP
LI
y~
ͯd!"?q3@Lok+6&}}kuKh
RI
D-̲1Ԋ/?eZ}~
fQ+fm&II
a/weֹkz݅ż no"*,QUy}\
"Dc<BD'.8S>bUKY%XYmE
|_kci1 ×pf⌖g
_5o5(Պ~"#cQ_<xxEt㙲>jҿ855݋7W7GNRpwh9o>ӌbJ9L#i]䟟曍cTBH瑈KIJ,.Ώ$$N3V4 hԯ5
$Q$eU׏
zu8xa
 sn
2<FAߑߖ
`tzZ[zX'C,Ba pTl}U:fMh|_ƣϕ0׶m2)H chdAž
1
2qBu6}Ai
Ұ&`$d!9"5 p;CHpJty!+jʿ}Wיy
:.Օ`j#ki"6FR7%ߕi^"J#Q{c:fF]
Xɾw?|{ͪ
ndvϪyUVnf](eK2oY/ȍj˞h|-k[BXd2zsۙYd;)
]eu=8JH"2o+?34&ki%k>7W5Pv+$A5>
Fb'շ-6HP5Rf>E<7Y}b{׸OEEF.FN4ģ
c~I>i?.Hm
+DyI?K3#@G0qΏ$$N3VͿ,ɩ]y^:׌v
*D{X*)a
q''O$l[50'u;(%ƓAU
lQgY_,=b\N.-&\rHy
uZGpi=.C{HPyG/=>D}r\+LiN
v)=>z\\E6cy
BRVCӪFұ@"w?˰K4N18^'D.eyW-tR[68V0f~7
2?ϓ$#)<hE+YQ96U>$^|x
9zxK
S
*w<yO<}c'vi4+JIE=i
s3+O$'
bcKJW}))

U5|yLm+-nSU.hn+FKG
PTSf6A1ռ
$ây.
;P,nWN''A2$!
Զռ7R:
xEA^^
а
fF
@7/Я/|M^iDҮ
?JI֦M
[1cĸ8x^????Dq*j6:HM6qDa$LR8QfQ#&ь])go̍FK6wt8/n̄ӁVc3|kߛN
^cOѯ5YbMrFnzPM늮<蟙~~]MԬť?;v<W֋?~aح_p-F/S}Nu]+Sû[/'̗S'ڃNob}rzXy,S$9$ghdJMzZnbA"SqC
<I}sYp۟=3J&~PнΣxۼ5dS]吷c9K6MXԡ}\뺺zzߘ$7XcK{jٷdS<
RO&-P????lMꞂ'~<qy?9<ߺMJ?S4c/_'qO~wf?{/6 >7sbIq"r
.\?O&մ+7K$Z@9##c/LN*UTh:Y?NzmN4ߕzSc:UIeo
I՚nMFdj
1U5N#7Z
>IPĽ:H}6j+F\>ɊN]k|LV
^pDqF
S????>*^ysB{gYK8#3!H@n\xgBy^Dc
Q:A2Kò*W|L?(W[rKYZnV'i*̻Uc
鏃o-]cI!FTfK
g^z|X5#vէ[C
5W%%_DCW,0$y3A8P*$Mѐ?xݜ}MWbCo/u]cI[We(\|.MQn3/C927d0H^
͍ns8mƬZZBآ}/?ssEIe9P,
luݍ1
I+#?zkY8e>[<\?_vȷZMZydMK
w,\}YդGCqO4ttzrvGsjw!kpKkh"p✹KUutɂM43fΌ.eok1jo"鮱MVy

bE~N.O
_җ
,
2 &[[n
<ee |>W{O2;Ѽo}
RmSA5<JBM~A&FZ}<k?I#6ir_W.n*Y[\.Fחri~txLރ_W7jM]28+Kd+W|jqMO>w
f_ċ?26]XR,–kg

H8EDx!I3e/Peo습_Eo/L]%s
"-I4Da
SId(?^_5[4(v׸WnxW!ii6Rxu%WߚߙV7xVGeg0XI3ĊDP/}98
kL%}G5|
b;#VD)'S_°ut~c'Ȫ6Eľg[k{1k7c!%XF8_.d-H1L6n:tVi[eR
S,(~)~S>M Rd(<~p1k3@,rGeo!lc#ĿV
τx#˔?sf
~?5ͭ+R{&#X[Ke
,ђ%oNE7Ù?i,M_9wzUٲB
F*]N
%s2_s?Lrv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]|j UJ
v
^rj'Q$bu(_:WGui: T:0*vFF&(M;sNFk.+KB>
)d_Bh62G!ثWb~i:݅
Ɨ)~nx۳\2J _S@ d;v*mWZ{C^*5?^b<zzO؛PJ
HٿkLt˭>[.Zםty
Nye^L8\|
\UWy+Sy@
J-
X4KhLm _
!18ts7ţyda,)w8VW!??!̜_L_.'o|z^`ejȿXO$lq~KяޮO\?>
6~Rd1^bvI[ؠ>dK/!qE:P
g`4u7
i
{)`xZ6C
\)?,8mX;Eo9-R^jͻM;V[MwfBGI
6ܬ"1C~RL[1jzט1X <-TňG44d~#]RjtkY#4&{Yfjx2c
#>[I9')~VSN*UثWTx(#gdUVP
_Q㊺uF*Uت
6w
ti+@&͊qWbR7[OWn
BIbY-ʬҕe^% r)a.18V'u=\DYfZ$}^&ٰW)N|wq????42yWyQȸp*y?+G8h'ft[™\W}"{N<q
q4q#OnBK5cl^|Sw_o8m}jX9`OC*UA-la?J;>q@Z@.7D2a!%<OȞӖ{G<1tSoǏ,;k<.FERz.C.I<G?
vVH&.XU5*8~_kړ&q4?؇gMė7Zqq),@{5$k tWu????[6R79-bg(
[]+=2l_F Uνߑ:KF3(IB]s(o)K_Οd$>SbX4urcet%
YW&{W!ys|b~@h.n
y,n%7UTP,J6GN[zq#O"1̆r
9&yz5]JU\H:;fĖ
PwcCDFLk}Iq<h":q mYZ\XLC⼟|86#wTqO
Z
ſ/Be<~,AU~&{VdW
?ǒ4!d==ƩM<^IdݝK1$

#=e=w5N{T~M[חծH'
,,Ż.9v,mY0|_T~P}GWW.Oj?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_餶_ʏ&C,ES
f#[7$R$?LsȿZ>cu]ɩ&N͢Z)dr9y?
2q̍NP"#?_?_u2G
Y~_Zךcm>])`j_veq?ML|<s}1,4qpGKB????ో/
Ry~:
frzaYir-SKط_ hVi
68Nx
h7
)S o,OKя_
KOQ/|/{ԮoܥkJs
}5j~,
NLM?OɖlooƊ}
5\*7.ԜG[`
yW.=|j:>z*}>zrJH=O̍Bm9ek}4if+?U#[i[Ycܒ[Қ9,U?=<Ϯfi0ZޚpyccU[ִ̝RɠtngWCZ#0&_1>>omy3MfoCcc(U^mՏV
[E֫
MƊ,iWpI-s{yFE%]WXԝ-nrh,OH
j2 ʣ`
n_TRE/ov[VXF웗pGԞ1ߥqOԳOϓG|gaN????X/,7ԱK
~+;/|
abմo*ΧXO◣_\:T]mim2C
7ka*,VGŲ&GK NF??$]BC˲DO ;DՌ{HǖT2Hˏ_N*UثLU@k+_㊵SG#qT[yծcƥziӮ>o^LZۖD/O
a$U
`r?ڴ<Vyx<)iWyy#f
^
>yw@܅*kǪF2՟]@c[%8.]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثV<fdk6"4Z\$zۏn['fp
N.
}(;k3h^_GF:i
UAZv????gy
>>9ܾ<G>.4 bZEi
y4Տ7ϗgG
~QS&uhjZUֵyQ$cAa
Ab6
NA)T~z!n_TREH[Ե<\
hH†=6<^
ORx??gsaNC_G?mh<mk-'7lc/L:dM?㩆j
wӼXkzZ

Eo
iO!+!
`c3_L?INA?
:gA,>}E}%'3<7
F????.S<I5
W*U!Zs!M6YXU~Jh^K.

x#n#K
brps@Ks<fd+6"4Z\$zۏn['Np
N>
}(;k3h~_GEvQVizV14rcLς5`5o-Hɥ&q30
,|WӋT\Z$ڎUuZFuF>jzGmXSJU>~? c/TAy7
C*BC0MnGԞ1O
X`Ow^zToKB????
$ڵ +*/[4Lx1p/IC
GK
~)/
N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UF{۹6Ѵf? 0$
% +yguw

1

ADP.0164.47.2021 z dnia 12.03.2021 przez Ministerstwo Zdrowia 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #16

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pismo.
Z poważaniem,

Biuro Administracyjne

mail: biuro-ba@mz.gov.pl<mailto:biuro-ba@mz.gov.pl>
tel: (22) 634 92 47

[samo MZ-01]

[http://inwestycje.mz.gov.pl/niepodlegla/mailing.jpg]

3

ADP.0164.47.2021 z dnia 12.03.2021 przez Ministerstwo Zdrowia 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #16

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pismo.
Z poważaniem,

Biuro Administracyjne

mail: biuro-ba@mz.gov.pl
tel: (22) 634 92 47

[samo MZ-01]

[http://inwestycje.mz.gov.pl/niepodlegla/mailing.jpg]

3

Odpowiedź na wniosek przez Ministerstwo Obrony Narodowej 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #8

Szanowni Państwo,

odpowiadając na wniosek z 19 lutego br. uprzejmie informuję, że w 2020 roku w całym urzędzie MON przyznano 50 nagród o łącznej sumie 284 800,00 zł.

Nagrody przyznano przede wszystkim za wykazanie ponadprzeciętnej inicjatywy i zaangażowania w działania związane z COVID, udział w negocjacjach umowy EDCA z USA, a także z okazji Święta Wojska Polskiego.

Z wyrazami szacunku

Beata Kozerawska

Koordynator Zespołu Informacji Publicznej

Centrum Operacyjne MON

Tel. 261 871 038

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Ministra Obrony Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej w celu prowadzenia korespondencji dla realizacji zadań i czynności wynikających z przepisów prawa i/lub dla wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. W Ministerstwie Obrony Narodowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl<mailto:iod@mon.gov.pl>. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w tym m.in. przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ww. administratorów, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Ma Pani/Pan: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). Podanie danych jest konieczne do prowadzenia korespondencji mającej na celu realizację zadań i czynności wynikających z przepisów prawa. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Szczegółowe informacje w odniesieniu do poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej o adresie: www.gov.pl/web/obrona-narodowa<http://www.gov.pl/web/obrona-narodowa>.

_____

Od: kontakt@mon.gov.pl<mailto:kontakt@mon.gov.pl>
Wysłane: poniedziałek, 22 lutego 2021 07:38
Do: Sekretariat Dyrektora COMON
Temat: FW: Nagrody w ministerstwach

1

RE: Nagrody w ministerstwach przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #7

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 19 lutego br., dotyczącym nagród wypłaconych w 2020 roku, informujemy, że w myśl art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 265, z późn. zm.) członkom korpusu służby cywilnej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród w służbie cywilnej. Nagrody przyznawane są pracownikom za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w oparciu o ww. ustawę oraz kryteria określone w zarządzeniu nr 13 Dyrektora Generalnego MKiDN z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków przyznawania nagród pracownikom korpusu służby cywilnej, pracownikom niemnożnikowym niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej i niebędącymi pracownikami politycznymi.

W 2020 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypłacono nagrody na łączną kwotę 105 250 zł.

W zniesionym Ministerstwie Sportu w okresie od stycznia do 5 października 2020 r. wypłacono nagrody na łączną kwotę 417 000 zł. Po zmianie kierownictwa resortu nagrody nie były wypłacane.

Z wyrazami szacunku

Centrum Informacyjne

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

(: +48(22) 42-10-455 | Fax: +48(22) 42-10-441

@: bip@kulturaisport.gov.pl|<mailto:bip@kulturaisport.gov.pl%7C> https://www.gov.pl/web/kulturaisport

ODP: PD: Nagrody w ministerstwach przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #4

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo w sprawie wniosku z 19 lutego 2021 r. o
udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem,

Małgorzata Czachor
Biuro Ministra
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4, Warszawa
tel: (22) 273-81-29

Od: sprawa-36702@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: kancelaria@mfipr.gov.pl
Data: 19.02.2021 16:14
Temat: Nagrody w ministerstwach

Działając w imieniu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na
podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r., niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej
w zakresie:
1. łącznej kwoty wypłaconej na nagrody w roku 2020 r.
2. rozbicia ww. sumy na osoby, którym wypłacono nagrodę, wskazaną z
imienia, nazwiska i pełnionej funkcji, wraz z wysokością wypłaconej
nagrody, oraz uzasadnieniem dla przyznania nagrody;
3. Jeśli w roku 2020 r. doszło do zmiany na stanowisku Ministra, to
wnosimy także o podanie powyższych informacji w odniesieniu do nagród
wypłaconych w tym roku przez poprzednika.
W przypadku, gdyby Państwa ministerstwo zmieniło nazwę lub zakres działań,
wniosek dotyczy ministerstwa,które miało ten sam Regon w 2020 roku, jaki
mają Państwo w dniu składania przez nas wniosku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-36702@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by
nie zmieniać podanego adresu.
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1

ADP.0164.47.2021z dnia 05.03.2021 przez Ministerstwo Zdrowia 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #16

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pismo.
Z poważaniem,

Biuro Administracyjne

mail: biuro-ba@mz.gov.pl
tel: (22) 634 92 47

[samo MZ-01]

[http://inwestycje.mz.gov.pl/niepodlegla/mailing.jpg]

3

odpowiedź na wniosek o UIP przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #11

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Karolina Płochocka

naczelnik wydziału
Wydział Obsługi Kierownictwa
Biuro Ministra
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
tel. 411 96 20
Karolina.Plochocka@mrpit.gov.pl
www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

___
Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Minister Rozwoju, Pracy i
Technologii z siedzibą w Warszawie (00-507) przy Pl. Trzech Krzyży 3/5.
Kontakt z Administratorem: kancelaria@mrpit.gov.pl. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych: iod@mrpit.gov.pl.
Link do szczegółowych informacji o zasadach i przysługujących Pani/Panu
prawach w związku z przetwarzaniem przez MRPiT Pani/Pana danych osobowych.ExifMM*bj(1"r2i
'
'Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)2020:12:10 16:34:36d"*(2HH
Adobe_CMAdobed
 


"
?
3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw
?U+ʹm4].8
=OXnvG/v-\r*tàq z{TmǢ:
vsSO~7{ghN̘/Nї7Y%S&mZF<#cZb1èۅu
kg.ݍ[N#/Xr#-#q7Z"<&6܇1$m?W_O؉o>I{m5=
Kn9Ps?GeqsYr-nS[k
l-zϧ;e=75N[c2=6m~
yĮȯG9LH/KuXje490DTnTuZē繍,\
&GCe7"ߎZYhٞ9Ws\\ݛ~ۭ'}&
V
k`
C
ۿ=6xѽ˜o.dwƷK,].,X{o
6_LY:,zz!V[PTAkm{}
F;h[E߾,fCxճ!xs붺\[
Gizk&Y1sZ<1<0WK1dTJ{w;r8ޟk~_h[,/xs
4@heeӑ\jg62__|{ThcZ[
{du2~Wd3zo]q}o_\u,"ѼnCnYM>;oΩ
H;1kh-m}{/G!'vn(V5Q:o[ݳYVlu71kCCm{j%9#* gcX%XkslVֲK'Usqq1edW`qȵ/?(m1/_(o⯛O{vk`,`sgٲ\fGm=/>ke61c8>pӆ{WlI]˱<Fml-haێ1Ļ'iVCG"ts/RI1oz~}=5|J;RKTCRKTSRKTSRKTSRKTSR_k=9/]/Dnv~
J_gO2I
`3#2Ƃ͵,h&zaֽS純َB8:U] ni>>;V=Q#~_9$>ԟ|Photoshop 3.08BIM
Z%G
8BIM%}Ǿ pvN8BIM:!
printOutputPstSboolInteenumInteClrmprintSixteenBitbool
printerNameTEXT\\10.200.100.82\CW_KONICAprintProofSetupObjcUstawienie prby
proofSetupBltnenum
builtinProof proofCMYK8BIM;-printOutputOptionsCptnboolClbrboolRgsMboolCrnCboolCntCboolLblsboolNgtvboolEmlDboolIntrboolBckgObjcRGBCRd doub@oGrn doub@oBl doub@oBrdTUntF#RltBld UntF#RltRsltUntF#Pxl@R
vectorDataboolPgPsenumPgPsPgPCLeftUntF#RltTop UntF#RltScl UntF#Prc@YcropWhenPrintingboolcropRectBottomlong
cropRectLeftlong
cropRectRightlong
cropRectToplong8BIMHH8BIM&?8BIM
8BIM
Z8BIM
8BIM 8BIM'
8BIMH/fflff/ff2Z5-8BIMp8BIM8BIM8BIM08BIM-8BIM@@8BIM
8BIMYdMRPiT stopka 900pxdnullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongdRghtlongslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum
ESliceOrigin
autoGeneratedTypeenum
ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongdRghtlongurlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault
bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong
leftOutsetlong
bottomOutsetlong
rightOutsetlong8BIM(
?8BIM8BIM
'

Adobe_CMAdobed
 


"
?
3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw
?U+ʹm4].8
=OXnvG/v-\r*tàq z{TmǢ:
vsSO~7{ghN̘/Nї7Y%S&mZF<#cZb1èۅu
kg.ݍ[N#/Xr#-#q7Z"<&6܇1$m?W_O؉o>I{m5=
Kn9Ps?GeqsYr-nS[k
l-zϧ;e=75N[c2=6m~
yĮȯG9LH/KuXje490DTnTuZē繍,\
&GCe7"ߎZYhٞ9Ws\\ݛ~ۭ'}&
V
k`
C
ۿ=6xѽ˜o.dwƷK,].,X{o
6_LY:,zz!V[PTAkm{}
F;h[E߾,fCxճ!xs붺\[
Gizk&Y1sZ<1<0WK1dTJ{w;r8ޟk~_h[,/xs
4@heeӑ\jg62__|{ThcZ[
{du2~Wd3zo]q}o_\u,"ѼnCnYM>;oΩ
H;1kh-m}{/G!'vn(V5Q:o[ݳYVlu71kCCm{j%9#* gcX%XkslVֲK'Usqq1edW`qȵ/?(m1/_(o⯛O{vk`,`sgٲ\fGm=/>ke61c8>pӆ{WlI]˱<Fml-haێ1Ļ'iVCG"ts/RI1oz~}=5|J;RKTCRKTSRKTSRKTSRKTSR_k=9/]/Dnv~
J_gO2I
`3#2Ƃ͵,h&zaֽS純َB8:U] ni>>;V=Q#~_9$>ԟ8BIM!]Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 20198BIMzhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.6-c145 79.163499, 2018/08/13-16:40:22 "> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" xmlns:photoshop="http://ns.adobe.com/photoshop/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/" xmlns:stEvt="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceEvent#" xmlns:stRef="http://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/ResourceRef#" xmp:CreatorTool="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)" xmp:CreateDate="2020-12-08T10:47:46+01:00" xmp:MetadataDate="2020-12-10T16:34:36+01:00" xmp:ModifyDate="2020-12-10T16:34:36+01:00" photoshop:ColorMode="3" photoshop:ICCProfile="sRGB IEC61966-2.1" dc:format="image/jpeg" xmpMM:InstanceID="xmp.iid:37041dca-a4b9-7242-9864-046c7159b48a" xmpMM:DocumentID="adobe:docid:photoshop:0f470940-7c3f-cb49-ba49-c6039024f6fb" xmpMM:OriginalDocumentID="xmp.did:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a"> <photoshop:TextLayers> <rdf:Bag> <rdf:li photoshop:LayerName="www.LiczaSieKonkrety.gov.pl" photoshop:LayerText="www.LiczaSieKonkrety.gov.pl"/> </rdf:Bag> </photoshop:TextLayers> <xmpMM:History> <rdf:Seq> <rdf:li stEvt:action="created" stEvt:instanceID="xmp.iid:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a" stEvt:when="2020-12-08T10:47:46+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)"/> <rdf:li stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:efcd3afd-795c-d24a-b3ce-82bee14cf170" stEvt:when="2020-12-10T16:34:36+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)" stEvt:changed="/"/> <rdf:li stEvt:action="converted" stEvt:parameters="from application/vnd.adobe.photoshop to image/jpeg"/> <rdf:li stEvt:action="derived" stEvt:parameters="converted from application/vnd.adobe.photoshop to image/jpeg"/> <rdf:li stEvt:action="saved" stEvt:instanceID="xmp.iid:37041dca-a4b9-7242-9864-046c7159b48a" stEvt:when="2020-12-10T16:34:36+01:00" stEvt:softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2019 (Windows)" stEvt:changed="/"/> </rdf:Seq> </xmpMM:History> <xmpMM:DerivedFrom stRef:instanceID="xmp.iid:efcd3afd-795c-d24a-b3ce-82bee14cf170" stRef:documentID="xmp.did:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a" stRef:originalDocumentID="xmp.did:e40cec72-1afb-2541-b4a1-36484431aa5a"/> </rdf:Description> </rdf:RDF> </x:xmpmeta> <?xpacket end="w"?>
XICC_PROFILE
HLinomntrRGB XYZ  1acspMSFTIEC sRGB-HP cprtP3desclwtptbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddvuedLview$lumimeas
$tech0
rTRC<
gTRC<
bTRC<
textCopyright (c) 1998 Hewlett-Packard CompanydescsRGB IEC61966-2.1sRGB IEC61966-2.1XYZ QXYZ XYZ o8XYZ bXYZ $descIEC http://www.iec.chIEC http://www.iec.chdesc.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB.IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGBdesc,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1,Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1view_.
\XYZ L VPWmeassig CRT curv

#(-27;@EJOTY^chmrw|
%+28>ELRY`gnu|

&/8AKT]gqz
!-8COZfr~ -;HUcq~

+:IXgw'7HYj{+=Oat
2FZn  % : O d y

'
=
T
j

"
9
Q
i


*
C
\
u

&
@
Z
t

.Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&Il
Ae@e Ek*Qw;c

*
R
{

G
p


@
j

>i  A l !
!H!u!!!"'"U"""#
#8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''(
(?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,-
-A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223
3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<'<e<<="=a==> >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHI
IcIIJ7J}JK
KSKKL*LrLMMJMMN%NnNOOIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnkno
oxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G
k͂0W
Grׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4
uL$h՛B
dҞ@
iءG&vVǥ8nRĩ7
u\ЭD-u`ֲK³8%yhYѹJº;.!
zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖ
ޢ)߯6DScs
2F[p(@Xr4Pm8Ww)KmAdobed 


d^s!1AQa"q2B#R3b$r%C4Scs5D'6Tdt&
EFVU(eufv7GWgw8HXhx)9IYiy*:JZjzm!1AQa"q2#BRbr3$4CS%cs5DT
&6E'dtU7()????euFVfvGWgw8HXhx9IYiy*:JZjz
?N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]J<(|]!H%$!!@޲Hʹn
G$Z+-Aq;{ko[T
e^rn 3S
InGARֵmRtBZ
&G#;Xaˆ?_
#_OT|:DyrAaO?Z?_OzLscGT1d3?=1|7|]MpnngdOe^WMk
G}Rz!98G(b5뺌zj{iB|6#
8
/?.\cK·|qhL
%oK

ws(OR
6!9o?>CLb<&\zO^\dt_
Ha7
a:)O7.G3kyv,\ ;Sߴs0pܹzz+]\Сhvgfc:1l
aQ =opL?Z^sԭ/豋K QeW*+gG'럫I
@c:_]e%CZPK,qc
`c3ao!_~y׵k-/Fe_0ks]=C~9YN̖MHK?.|#KdlUQh n$<h
f;sN*UثWbw-CoFՙb@A*;g!e饟 y
HQ}]?U'ģ&61jiZVCv֨#sI{
$HP8fsPgrWl*Gqͳ ?/TdJCv4aQ\yF
bUثWb]v*UثV1=yRwwrEl
Gvj5gʲstZ)g'~N]R=WIԢF;UV-͌f'Q&b]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*Uث|Q`&եOxܿɚ_33_L/?6Horf!'`#I.:DNC\.\?O7喕o&,4?Y(?b!
C/j&@?LU|xZV
sJh ڒiXT3r,7"
דs,Ư22Z4_H9kG\xN\0˟4y2Z_8"Ւe\ITDFPN8gS┴_u7Ťyxɦ%myr?yoˇ'O\|z
=1ټgy[+Vd>"Hf?D?GaV»^N1y.O

ԾԈ#N
,@?Y?):M@sFyWO+yY"`_6+Ѯ$
F7lxr/,?
閚_~7(4
PmiM![U1&@
Pom۝sWOO\XcK{jٷdS臦?r4 qK꟫;j`^<(Ӽ{p=Z|
KQ}~oprta_0-ʇg}V=
z7?
q,Rr\Y?IN*UثWbSR{n5(xy^ap!4uPWp*Ogp­/*j\
s:
d[_SGXtIu(`Ӯ&.u7}_Wq->Fg">'6 e;
Y93!SͿw(GU7埕.eޒ
xi&TdbyHYGˏ95ѫw<`e
r?^ͥt2:##f@YX;v*UثWb]i܅E
rpBʼ1:~
[,[:K9Z đÏR"
=sp
&dCcYoPYJQ:y_̾b4'LE;YY8я?Fm><X(W1j2fX'sJv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثTb}@?_Sdҭ{y9
||o|\rRN|XIa7Ko[M;VY5ݚI
q
9m^!]X]yVּ 0ӗXdS!*HёLPOwsⰌ>z}^7H_xb_g>^O
c#>L?j<
O)2?˪ȵ=ze?Wy}O2WzwuM?};yЦ
t7r9Oa
.Y_T
FXth42
;HUOA-
/iK_D=SIyƣKU.%<!k=&GCɥ?
.eϗg$?(^'%ֱ"VԵۢhy'
I<#è:=IpÂ7/mV{;^Y1Q8CDO(~ɜt\
/K
8⼇~=JzWz[d.
>3޶3!??dzcw?f}ҴOTuwV$S'cx^rz!1O+a]Cg-6C
&he>+w?ϥY.
,@$M@sFyU^STܨNIHW?V'_&Ygo蟗唺e>& ڈ\d)VO>
{[7H?3N*UثWb_>h 4^HH,H;+jvDI@d;]fM=KG#T",@1|5G,O
}HF-[
B28pJ|-?8b%)zLϋMɆlv_)^57Hmn#GLI>Ғ^i^<<%C~
tm$Ҭ܈"h\QXZv*UثWb]-skBԚVjuX?ٟ\v>?2/;˱
:=
cq{9^'w}
Q?Ud:2ּS?ϫ\IeK\rvr)~'
GR4t@<'
~ĝ.&O&-//>[b_kBҭ-"K/
9
B4!9 ec>A<< Oί1ϓ
huRUF!T<%m?K7gx+bJF#ߞu?+P-ǘu{myp]Tr"&M
<_DULGZIV~4J,
@>ȿ|%EzxBCN>?'bV-jE-4+Z~7呟gBf_&:)D`UثWb]vz:Ftkk;FW8L4U~fc#Cp$)D_
O"
G;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?8-QR3|QNyCl??w3<jaTq?8
/SpP[1?g|
O"
1N?9/?g?x?q)|>_(<SơHGcSKG;5E8c~s_ϗ?yg^Y_]y[9읭ȼf_rq#R`t$3={X+_R9Z
NAb
2a
Fk=4(Wo-&\#E*8
+.Ǫu08
<ȣ9[a{]>
?9Aik+kaQa6a>sDt{YMYd
噋331=\dl?9~CM(?Z
{Z5
CI^1
["W'@xc%iH?zyf'dAXAX@wJZ&ec"?K?Fr28*_&yTdYu9V37Zq+,'_+qkZ{V jcZhc!aj:)n9Ogs\爌cǑznt
?FU]kUt% #h:Gmi[~
_L}sIyƣKWm6ZEݓJMf`g3J8d4&-5ER&*RvgadG鏢.pK?P^A]bhUzAF-.>웗rGԞ1ߥqOԳNϓ|^OYuEc/,7ԱK
~GkW~|楶7gvk,+/L?9L#}S{N*UثWbGqY-<~} 9Vbx_"Kuʕg?5_[sH(#Ya`u~=jzK
RmN
X/V/P5m!_q*gV5ۊHi"@__yS<҇
:pos'KRU?6Z,6vZW֭oI6*`RjdEODHU}H
<v\(}sL?/dMV]:Xa
`6CO#
[Wb]v*UتVNbK1v
+ːB&GUG^Vx,^ƛE
g3f3TA8q

<2j
j׏ӫ{{]ԑ
^UY9r='hj#J_Vfw=ϫK7*wZH`
6uZczh
L>_V@m縊)m|G
,FD{D$<
U0|}c>[Gmcc<uè`Ulūqp@K''zx'+ex.JPyj M$KDF
PM(K's`Ĉp%V:5K=w
oMjM>H!I"_Ob9lC4D.!^ҍpt˛mNRVLI$dz5˱댪\L=K\7
z
}
?'KնS\i4ѢO'%
CsVjK c),VM3Ruo"J䄌)ΌmnN}[7r7~m͆X
`X
E)?_IE_O>^θ\?Τxj`nm'ԭg֮c7."ubAŀ4A8`l+Y+ )*hE0J&& El]ڿ,&|̗/1qc~
v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]c
_׼>`ڞkDRM,L
<8qW
rq2-閾O6pX]C[oe[OӲg.Ma
~8p|Zf=SnPY '[#RG&:x
??‡lczfi~^ytU#a9wc)zbϤ}0'j?yKr˨>WBn~e龕2WKK]y"ʾYť}rmi1r?ߩuc_{FYDVZ:(M7DH8
ao
>19ܾ<Gꗦ
t $i坿ݓJMIf`g3J8do~CR5DlҼ~ewoߵG
2K
zN*UثWbe)xfE)
(U؂1LdAw_????3\4iyjj!zy+ŘCڝ\cG_֊Kq$wz>k#0O
$yJzq|,?g4&@<QSg|0
)t/_SQ
I
]F
~pCϖ6өU"_̋2BUثWb]?~e'גFe,dWP3/|4J9/?[?b^qI+GuG
̚R}r=_S^)E{A.
?

:
DpůXtkX>k
5ļ4
Wř??^<3Co
D4fo,Zfs5S|!W^urxcPO)>@yoːY\׮;ufWę=?`_yǑO禪<~XH>|9ҙXxW<O
}&㜩X<dѤnWBO?kfr#
?K944=g1ywߤy;VEpK;
iyA'1!9Le
.&5&I
յr6Cqv!]]ܩ=
6|?JgD%֒]w[
evV\,
9V/0
ˏM_ay#It;Ќ#!Qlf$ˏǙXJ',2#^K
^[<Xѥ&=:ˑv
}FN
QĖ<g~'Y'1
$Jյ(j[
aҦ{
@NoR}J;Gl~.S|K!
?_׆G~O?"cy<8j3
[px
o7m2 |lt_>rjv6 S_ݗd4pqKQ rO~t-3ObZFTA@3G9O2cNE.XeM_ؖ_>fK^?חR?yfy!ٯ/B͢H,aT`@#Bki~rBuLbE3,D%vN8xT>//钘-NQc8EˇGe<9
/%
R J%8e=\E
i=̎+̹!B$@O޼Rs_K^<8\ǎ<&ثCJiڍ챢J
*B1!\nY)cyȫ.5iu 13ى̱Hc0ە85uxW6-u
32YL#2ە8je]^y1Wʖ7
H$ӊZaUuH?pC.B$,p[P15wE`u}^7?Xe~QF˔FLcEl'yVk*
]Nxb6UVVyʄI"|,sφ#GT+ApQӭM֣u
}u0}4????-ؙ,K-ZYaHT^Ldub~&9)a4A1"E)+3i?m5+K&>>?Gîh鿥 -(4moރ eg
5"KJ/5w4VQx2Sa5+L38}@r /o??8
";N(%Kѿk
?Ix>Qiuϫo8yo4%ƧFc
Kq@XDt6&xNq:rMO
_Kv;-'S@4\oz|:WD1
0"5/Ok,1wگi?_Q)_vc_t]c[ѮwOHq)rxqXC
~Fg[ϨyTYxYZ(ȧ)*iח9

`1\=R3?OHm4;|C
Y9q>epb9ĵd˒x`mS:jڥ
A̭zv,1JH2
fZ}jv71]ZOJJeDQH Z
/tƂ6TaynQY3s-,K,<hU~jخӘeY~̑9)8xƏ2ڳ:[\I0ȯƼG/sk

#}#J\VI^<p%6`fFeypHގx,>#9_K3@#gN_Ӻv-d
ee<Jyod-ŇxAAjvyO

k?U4u i
8z^Skկ?rh5x]˿X5sZ^4.իM$WyPri)nvqbb%)ܸX5R<F1zV+J,u
S#Cks

\(Ù
o3j
Mtk8GeD{ӀVXxJrDiV.$-.!mI*Sc-=Y,S
DMxgXU(ēCIrz6
M_jZʓ(>XdQ5 bKF]w
R42,'F(M
k. @ǘS[Pm5n:G5}a<}C

W^]WOco4\\E
LR)
Ue
Ƥr'p9) !|lu;K+[A<rH4<X9)bE@@IXj/ͮiu3XE[K)#82x+
eN#5iGN3 SdY畂FEUP*qW[\sm*Oo:,GGVVZVyg<]RVH]FNd*..grvx#ojrc
&8F2`>]~
r36=0/!ɑ|V(S
>L/bo|oٽrO'W{
0l$^J<ZT?RDkw<
;M.wijEBI!^Gg͓Kg!t]}*)Q.܁.߷G\HOO
rzFD#\Pڌf=GLC
,#ZCxZO\@V1e?c73?C˟yZG
/ng_#×x?~!s3a_]m~-F=CUY/VK[aeY=18
[KW>\_ /)贆&
xshbO˔R?mJN*u
/iyp8@J#Ǒ8u)ulm")>&*NRYW/biD.adq*^|"j=kI+xY#XA
qUE4Hn);pC4⦿*%/BZq!R ?
>D5<kz^lq_ou[Pf"Ԕ-
bxei
r#։<|IՇ*ȗ3b! 'ڨibɩ*pP(SCuZR[=uoT%q*ԩQXWb8׸J\Xǥi}g6xVJӍ
d8~,&l>G]KW&=Լd?9ttw~pF.k{XM[ƣV
S,de&FAB0EDJd%b*)w<sI6H7vvB|C7›~W~_]\sj`)o
DQqJ[`~oF\\g=V1bV痭YHfCT8"VS(#3iD
#c`֗*K
%1*6?c/Ŧ)ד9Hƾ=Y^aЭm|yXLG%p9C_RE?i
@&r5U!#I-ր4ZRSFQL(2EE݊Lhg9
Thx
|SOZzz^i
HqUNA1:/c<
$HId+DrHq@C钖mzj~E׋i
\^bT(xI#F,*o-
9䗆>,<sY[oQEg$
 Exǚf $|)GIՁ"
O+]yVM"`ڵԪKb^KX^!')=,=cWzMR{>N!嵀29[wF4Ij:Gd-arďs
8;^[f崫=j
REqYF3
IR3aru@4%R/yD</??صtE
41RßSepJ9#\3
XPNEV};Z2 hGQ9
)JNV"'"7dUث
ɽgs?G,0ܧ@amIBD๝קz<dӔZu9kS
IOmG&CgXe? 5?/ߧqp̟Q/֟!cNs%d8aKq)
djyʞT_귑3REM%#r}(,0NcG)`%Ŏ1<_Z9?Qog}`x|A?/M揕C
iϠdWUېe^
cg&F^'oǃ$kK|kdoRS<E}r,CgXe? 5?/ߧ+Bgf$<6o
:-\|
3Qw_}[qzJ_1OAiPfGczb_ݏ~IB(?oO*ɯ
FO.^?Jy?<wriO*#FJ?&L@=_R5?
#:Vu{k%{ q)]!oٕ_y%
lxCEE)?
Tz^['yUk~$TA2isLo]
1ޏo/3˚uۻA
1ZGV3HuJ;7 /6kڌ)B s3F2$Su/Y~eGVXONɜ$<7?992xdh.gX=K{;̚?I$m'2
~ O{FVRRO/-6PLGq:svS<G2f
/Oצd&}zn<;eiT/ItU>e&̒rK{IƊK,SM‰Es:P#G.,fg#)6ald|\Y^Zh
Q$$U2shn|Uy_15|9>8.FF`#&3ͷR,NkIu#92DDo|9g9#
.
fa*v{naiٖ`q
> |)_v旵'ǀ]4_i8đK46b}_?g3N
D̙+'%mn
}.yn$F;07)J_OϐN2ٞyґ~H~^h~u5+}aY #XX!/#p@79whꥆ#j`Bx':4iRh$
J)XA>ھ{MBWW=RbR?$~_\LyLc ?
[????>kzŬw}ٙnv‹q]t4Nl1;K'aAKUXN=.v#9_*

ixKNL&8Kfo}wI$
g1AQ\˔8Qo틏@͝N:|]oOֆaK c^dqU8}xrDĉL
&2x x
]?.TYIPoљx9oig
170,G
YG^7] @/I˺':n,~=
L$tټ Y%
6тE}?

qLq2
?5lrGboULj(>/sSFX}65G]i*ӢZ'TM=K'2Zb
Y$iKR/
) =[[zNB
U?vB
uD[lņICs/7"YD<\-E<(k]LSI-ax.v@drSc,fxc
/Xrd~Wލ!i~dՉ4T[Y'0F_ŏr3!
'VF5<L-~ǧ_̘azs!YW?1Cn>丷9'hء^KFf1(GB[o.ycC|6
3U!iQ߃'=@lf4Hg3%F$})Ə_5Lţy6Puh)ȴR T#bFsUz3.`/%>k,|o8ZENOao\.ܽ# 5>%
^gǒ85j|ڌ
'ҭMqq-V6X_R*)4/+
C]YӬĺ)鬒E
dhq

B#b +yg\k:„5>u)
OC?ڙ!+<
RO?$yZ<0&pt/)_đd
dq\OaOK;O}-EjҦNc4c/_'qO~t':Mm
.&
Osu0G91''_bcOg{m[hzCz't_J:XLC/9dSǿV"(}Vl m.4ƑG#S>Flԙ
ה????mZu잮^k;W~$<

ScZmicKFQ
:,"PzHmL-O,L8L'h[>N*<:Ւz5N4,*$W+SU'K#tpaۺ$+#5_Sv8IQ-PI
x-tY>
ђC%\[Mx
ͤ!-
31.Zlѷ
Ug;iDWF4%wHx\UFӤ6O
%ͼ"(f.=?Lq2s[*<)Y"VG~rQG
"U<e^d-q|KfRrPx}\x /w[~HH)
5vxU|B.!K9*;A#۰f#[1f*Dxdűk7C[CĎ~犩5
g
fwYTM#[HѕD~_oVYhnD~":Ӈ#ֿÏ?UlUث~j3@uHx*jGK!o
;_%5ڮHʤ%nV`=C=Z/@4l-
wf9`1@DtfYr`>hf~h_̖31JeWgaF8gIɆG,d9E o1^UN$Ȕ(S
=:
%ՌPIG}LFW˷Li}뼉.Jܨ
xHc;|e˴8Ĵ
|/n|tn U,^x_rf
vW
F
@|\SG\qGYyH55=ncw{,bSXDm<̺4!s#Ú22G5_1]-^چWRu{h}OHN^#9QMje5:7 $eۉ搷ɓ`l1hH/?95O.Taձ958Ė01J~i3"^!$(

#5̽oY4Q|^sgsn_kxxqj5Z/rl5XaJ<^&H
K&Ҭu*2iyg]y:I@ƒKG
k0Hr`tb
#\{t$<',-JseS&jsd㙗&S7bXeM_ؖ_>fK^?חR?yfy1?(j
hSk{]LX$sDK*29ܷ
2hc3T5W|i*Gumgv,X(,ypS'Xw; yf~V/%I
=dyIIT4P|+r$}?VX`c4zO>9."}"s4]n`T(aver,")F

]?啕-dԏ"![ljޡY8az#T<
;txҚ~fCPGJ;]f2b#&YU|
^8;#LC
G_'J[Y

.)*
-f^D0<c%\4!_2sڃۇiJNM.h/
B+
r(W9o5_hCmwE>q_FeDvJ(_OSFUYJZu't$FyIH5[m:۟<}GisWv;ee'.)FFG

W(o?_ްm5Ŏe#H#-w
$슨irmn,pwJ\?y-0u2C*k)V1Hh#9ZT2hh<9-N\p5&_%{ -SV2Ʋ9+
LV9#qq*#J̿5qz,1g[_o4K
kP
LI
y~
ͯd!"?q3@Lok+6&}}kuKh
RI
D-̲1Ԋ/?eZ}~
fQ+fm&II
a/weֹkz݅ż no"*,QUy}\
"Dc<BD'.8S>bUKY%XYmE
|_kci1 ×pf⌖g
_5o5(Պ~"#cQ_<xxEt㙲>jҿ855݋7W7GNRpwh9o>ӌbJ9L#i]䟟曍cTBH瑈KIJ,.Ώ$$N3V4 hԯ5
$Q$eU׏
zu8xa
 sn
2<FAߑߖ
`tzZ[zX'C,Ba pTl}U:fMh|_ƣϕ0׶m2)H chdAž
1
2qBu6}Ai
Ұ&`$d!9"5 p;CHpJty!+jʿ}Wיy
:.Օ`j#ki"6FR7%ߕi^"J#Q{c:fF]
Xɾw?|{ͪ
ndvϪyUVnf](eK2oY/ȍj˞h|-k[BXd2zsۙYd;)
]eu=8JH"2o+?34&ki%k>7W5Pv+$A5>
Fb'շ-6HP5Rf>E<7Y}b{׸OEEF.FN4ģ
c~I>i?.Hm
+DyI?K3#@G0qΏ$$N3VͿ,ɩ]y^:׌v
*D{X*)a
q''O$l[50'u;(%ƓAU
lQgY_,=b\N.-&\rHy
uZGpi=.C{HPyG/=>D}r\+LiN
v)=>z\\E6cy
BRVCӪFұ@"w?˰K4N18^'D.eyW-tR[68V0f~7
2?ϓ$#)<hE+YQ96U>$^|x
9zxK
S
*w<yO<}c'vi4+JIE=i
s3+O$'
bcKJW}))

U5|yLm+-nSU.hn+FKG
PTSf6A1ռ
$ây.
;P,nWN''A2$!
Զռ7R:
xEA^^
а
fF
@7/Я/|M^iDҮ
?JI֦M
[1cĸ8x^????Dq*j6:HM6qDa$LR8QfQ#&ь])go̍FK6wt8/n̄ӁVc3|kߛN
^cOѯ5YbMrFnzPM늮<蟙~~]MԬť?;v<W֋?~aح_p-F/S}Nu]+Sû[/'̗S'ڃNob}rzXy,S$9$ghdJMzZnbA"SqC
<I}sYp۟=3J&~PнΣxۼ5dS]吷c9K6MXԡ}\뺺zzߘ$7XcK{jٷdS<
RO&-P????lMꞂ'~<qy?9<ߺMJ?S4c/_'qO~wf?{/6 >7sbIq"r
.\?O&մ+7K$Z@9##c/LN*UTh:Y?NzmN4ߕzSc:UIeo
I՚nMFdj
1U5N#7Z
>IPĽ:H}6j+F\>ɊN]k|LV
^pDqF
S????>*^ysB{gYK8#3!H@n\xgBy^Dc
Q:A2Kò*W|L?(W[rKYZnV'i*̻Uc
鏃o-]cI!FTfK
g^z|X5#vէ[C
5W%%_DCW,0$y3A8P*$Mѐ?xݜ}MWbCo/u]cI[We(\|.MQn3/C927d0H^
͍ns8mƬZZBآ}/?ssEIe9P,
luݍ1
I+#?zkY8e>[<\?_vȷZMZydMK
w,\}YդGCqO4ttzrvGsjw!kpKkh"p✹KUutɂM43fΌ.eok1jo"鮱MVy

bE~N.O
_җ
,
2 &[[n
<ee |>W{O2;Ѽo}
RmSA5<JBM~A&FZ}<k?I#6ir_W.n*Y[\.Fחri~txLރ_W7jM]28+Kd+W|jqMO>w
f_ċ?26]XR,–kg

H8EDx!I3e/Peo습_Eo/L]%s
"-I4Da
SId(?^_5[4(v׸WnxW!ii6Rxu%WߚߙV7xVGeg0XI3ĊDP/}98
kL%}G5|
b;#VD)'S_°ut~c'Ȫ6Eľg[k{1k7c!%XF8_.d-H1L6n:tVi[eR
S,(~)~S>M Rd(<~p1k3@,rGeo!lc#ĿV
τx#˔?sf
~?5ͭ+R{&#X[Ke
,ђ%oNE7Ù?i,M_9wzUٲB
F*]N
%s2_s?Lrv*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]|j UJ
v
^rj'Q$bu(_:WGui: T:0*vFF&(M;sNFk.+KB>
)d_Bh62G!ثWb~i:݅
Ɨ)~nx۳\2J _S@ d;v*mWZ{C^*5?^b<zzO؛PJ
HٿkLt˭>[.Zםty
Nye^L8\|
\UWy+Sy@
J-
X4KhLm _
!18ts7ţyda,)w8VW!??!̜_L_.'o|z^`ejȿXO$lq~KяޮO\?>
6~Rd1^bvI[ؠ>dK/!qE:P
g`4u7
i
{)`xZ6C
\)?,8mX;Eo9-R^jͻM;V[MwfBGI
6ܬ"1C~RL[1jzט1X <-TňG44d~#]RjtkY#4&{Yfjx2c
#>[I9')~VSN*UثWTx(#gdUVP
_Q㊺uF*Uت
6w
ti+@&͊qWbR7[OWn
BIbY-ʬҕe^% r)a.18V'u=\DYfZ$}^&ٰW)N|wq????42yWyQȸp*y?+G8h'ft[™\W}"{N<q
q4q#OnBK5cl^|Sw_o8m}jX9`OC*UA-la?J;>q@Z@.7D2a!%<OȞӖ{G<1tSoǏ,;k<.FERz.C.I<G?
vVH&.XU5*8~_kړ&q4?؇gMė7Zqq),@{5$k tWu????[6R79-bg(
[]+=2l_F Uνߑ:KF3(IB]s(o)K_Οd$>SbX4urcet%
YW&{W!ys|b~@h.n
y,n%7UTP,J6GN[zq#O"1̆r
9&yz5]JU\H:;fĖ
PwcCDFLk}Iq<h":q mYZ\XLC⼟|86#wTqO
Z
ſ/Be<~,AU~&{VdW
?ǒ4!d==ƩM<^IdݝK1$

#=e=w5N{T~M[חծH'
,,Ż.9v,mY0|_T~P}GWW.Oj?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_T~P}GWWdH~?NG%{UqO_C_餶_ʏ&C,ES
f#[7$R$?LsȿZ>cu]ɩ&N͢Z)dr9y?
2q̍NP"#?_?_u2G
Y~_Zךcm>])`j_veq?ML|<s}1,4qpGKB????ో/
Ry~:
frzaYir-SKط_ hVi
68Nx
h7
)S o,OKя_
KOQ/|/{ԮoܥkJs
}5j~,
NLM?OɖlooƊ}
5\*7.ԜG[`
yW.=|j:>z*}>zrJH=O̍Bm9ek}4if+?U#[i[Ycܒ[Қ9,U?=<Ϯfi0ZޚpyccU[ִ̝RɠtngWCZ#0&_1>>omy3MfoCcc(U^mՏV
[E֫
MƊ,iWpI-s{yFE%]WXԝ-nrh,OH
j2 ʣ`
n_TRE/ov[VXF웗pGԞ1ߥqOԳOϓG|gaN????X/,7ԱK
~+;/|
abմo*ΧXO◣_\:T]mim2C
7ka*,VGŲ&GK NF??$]BC˲DO ;DՌ{HǖT2Hˏ_N*UثLU@k+_㊵SG#qT[yծcƥziӮ>o^LZۖD/O
a$U
`r?ڴ<Vyx<)iWyy#f
^
>yw@܅*kǪF2՟]@c[%8.]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثV<fdk6"4Z\$zۏn['fp
N.
}(;k3h^_GF:i
UAZv????gy
>>9ܾ<G>.4 bZEi
y4Տ7ϗgG
~QS&uhjZUֵyQ$cAa
Ab6
NA)T~z!n_TREH[Ե<\
hH†=6<^
ORx??gsaNC_G?mh<mk-'7lc/L:dM?㩆j
wӼXkzZ

Eo
iO!+!
`c3_L?INA?
:gA,>}E}%'3<7
F????.S<I5
W*U!Zs!M6YXU~Jh^K.

x#n#K
brps@Ks<fd+6"4Z\$zۏn['Np
N>
}(;k3h~_GEvQVizV14rcLς5`5o-Hɥ&q30
,|WӋT\Z$ڎUuZFuF>jzGmXSJU>~? c/TAy7
C*BC0MnGԞ1O
X`Ow^zToKB????
$ڵ +*/[4Lx1p/IC
GK
~)/
N*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UثWb]v*UF{۹6Ѵf? 0$
% +yguw
zYePiZCJZO\H

2

dot. wniosku o udostępnienie informacji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #6

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji, wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

z poważaniem

Agnieszka Szymańczak
główny specjalista
Wydział Udostępniania Informacji o Środowisku
Departament Instrumentów Środowiskowych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: (+48 22) 369 20 44, fax: (+48 22) 579 24 73
e-mail: [ mailto:agnieszka.szymanczak@mos.gov.pl | agnieszka.szymanczak@klimat.gov.pl ]

3

RE: Nagrody w ministerstwach (312.2021) przez Ministerstwo Finansów 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #3

Dzień dobry,
w załączeniu korespondencja w sprawie złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie odczytania.

Z poważaniem

Wydział Koordynacji Informacji
Biuro Ministra

[cid:image001.jpg@01D71114.FE8D4C10]<https://www.gov.pl/web/finanse>[cid:image002.jpg@01D71114.FE8D4C10]<https://www.gov.pl/web/kas/>

[cid:image003.jpg@01D71114.FE8D4C10]<https://www.gov.pl/web/finanse/edukacja-finansowa>[cid:image004.jpg@01D71114.FE8D4C10]<https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika/>

ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 00 00
www.gov.pl/finanse<http://www.gov.pl/finanse>
Klauzula informacyjna<https://www.gov.pl/web/finanse/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna>

5

RE: Nagrody w ministerstwach przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #14

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie informuję, że wydatkowana kwota na nagrody wyniosła 768 800,00 zł brutto dla pracowników Ministerstwa oraz placówek zagranicznych. Nagrody otrzymało 176 pracowników, przy czym średnia nagroda wynosiła 4 368,19 zł brutto.

Nagrody przyznane były za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, między innymi za wybitne rezultaty w wykonywaniu powierzonych zadań, ukończenie trudnych projektów, rzetelne i terminowe wykonywanie zadań w trudnych warunkach lub pod presją czasu, zaangażowanie i kreatywną postawę zawodową.

Poniżej kwota wypłaconych nagród dla poszczególnych stanowisk:
Stanowisko

Suma wypłaconych nagród w 2020 r. dla stanowiska

dyrektor

4 000,00

ambasador tytularny

8 250,00

radca-minister

59 500,00

I radca

52 650,00

radca

85 450,00

I sekretarz

82 300,00

II sekretarz

113 500,00

III sekretarz

67 500,00

attache

5 000,00

ekspert

15 000,00

gł.specjalista

21 600,00

inspektor

22 500,00

kontroler techniczny

3 000,00

naczelnik wydziału

29 500,00

podreferendarz

6 000,00

radca ministra

17 150,00

recepcjonistka

3 000,00

referendarz

8 500,00

referent

68 500,00

sekretarka

3 500,00

specjalista

19 500,00

sprzątaczka

2 000,00

st.ekspert

10 900,00

st.referent

25 000,00

st.specjalista

16 500,00

zastępca dyrektora

18 500,00

Suma końcowa

768 800,00

W 2021 r. Ministerstwo nie wypłaciło żadnych nagród – zarówno w urzędzie, jak i placówkach zagranicznych.

Z poważaniem

Diana Głownia

Zastępca Dyrektora

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
Telefon: +48 22 523 9356

Fax: +48 22 523 90 99

odp. MRiPS na wn. uip. Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #9

Szanowni Państwo,
Departament Komunikacji i Promocji w załączeniu przesyła pismo z dnia 4
marca 2021 r., znak: DKP.IV.0171.31.2.2021.AB, stanowiące odp. na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 19 lutego 2021 r. ws. nagród.

(See attached file: odp. MRiPS-Sieć Obywatelska.pdf)

(See attached file: Klauzula MRiPS udip.pdf)
Z poważaniem

Departament Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Chcesz się dowiedzieć, jak załatwić swoją urzędową sprawę – kliknij na
www.obywatel.gov.pl lub zadzwoń pod nr 222 500 108.

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.
Think of the environment. Please do not print this e-mail unless you really
have to.

RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na
stronie internetowej Ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/rodzina/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna

Dokument ten może zawierać informacje poufne, które mogą być również objęte
tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.
Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,
dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego
dokumentu lub informacji jest zabronione.
Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you
are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake)
please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any
unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this
e-mail is strictly forbidden.

3

[UDIP] Odpowiedź na wniosek UDIP. Sygnatura sprawy: BM.II.055.32.2021 przez Ministerstwo Aktywów Państwowych 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #1

Szanowni Państwo,

w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Ministerstwa Aktywów Państwowych w dniu 19 lutego 2021 r.

Z poważaniem,
Anna Błaszczak

Główny Specjalista

Chief Expert

Ministerstwo Aktywów Państwowych
Ministry of State Assets

Biuro Ministra
Minister’s Bureau

e-mail: Anna.Blaszczak@map.gov.pl

Tel.: +48 22 695 82 73
Faks: +48 22 695 82 52

________________________________

________________________________

[cid:image001.jpg@01D71104.543108C0]<https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe>

[cid:image002.png@01D71104.543108C0]<https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/mapa-strony?show-bip=true>

[cid:image003.jpg@01D71104.543108C0]<https://www.facebook.com/MAPGOVPL/>

[cid:image004.png@01D71104.543108C0]<https://twitter.com/MAPGOVPL>

________________________________

gov.pl/aktywa-panstwowe

[cid:image005.png@01D71104.543108C0]

6

powiadomienie o terminie przez Ministerstwo Sprawiedliwości 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #15

Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Komunikacji i Promocji
BK-IV.082.57.2021
Szanowni Państwo,
przesyłam informację w sprawie terminu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Maksymilian Mularczyk
Główny Specjalista/
Wydział Prasowy /
Biuro Komunikacji i Promocji /
tel:

22 23-90-759

[cid:image001.png@01D71033.DF1A0580]
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950, (tel. 22 52 12 888).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu realizacji zadań Ministra Sprawiedliwości.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. c i e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Sprawiedliwości: Inspektor ochrony danych, Al. Ujazdowskie 11, kod pocztowy 00-950 Warszawa, adres e-mail: iod@ms.gov.pl<mailto:iod@ms.gov.pl>. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z wniesieniem przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego, bądź przekazaniem ich do rozpatrzenia Ministrowi Sprawiedliwości przez inny organ.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana wniosku/pisma/skargi/pytania dziennikarskiego. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości. W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

2

odpowiedź - Watchdog przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #10

Przekazuję w załączeniu odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej z dnia 19.02.2021 r. w sprawie nagród.

Pozdrawiam,

[cid:image001.png@01D67AFA.466587C0]

Agata Stankiewicz

Sekretarz Dyrektora Departamentu
Departament Budżetu i Finansów

-

e-mail: sekretariatBF@minrol.gov.pl<mailto:sekretariatBF@minrol.gov.pl>
tel.: 22 623 20 21, fax: 22 623 13 58

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

-

[cid:image002.png@01D67AFA.466587C0]<https://www.gov.pl/web/rolnictwo/>

gov.pl/rolnictwo<https://www.gov.pl/web/rolnictwo/>

[cid:image003.png@01D67AFA.466587C0]<https://www.facebook.com/MRiRW/>

@MRiRW<https://www.facebook.com/MRiRW/>

[cid:image004.png@01D67AFA.466587C0]<https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL>

@MRiRW_GOV_PL<https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL>

[cid:image005.png@01D67AFA.466587C0]<https://www.instagram.com/ministerstwo_rolnictwa/>

@ministerstwo_rolnictwa<https://www.instagram.com/ministerstwo_rolnictwa/>

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych<http://www.gov.pl/rolnictwo/polityka-przetwarzania-danych-osobowych>.

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione.
Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość.
Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

6

Nagrody w ministerstwach przez Ministerstwo Infrastruktury 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #5

Szanowni Państwo,
w załączeniu odpowiedź na pytanie w sprawie nagród dla pracowników Ministerstwa Infrastruktury w 2020 r.
Z poważaniem

Ilona Podgórska
główny specjalista
Wydział Kadr
Biuro Dyrektora Generalnego
Ministerstwo Infrastruktury
pok. 125 C
tel. 630-17-47
ilona.podgorska@mi.gov.pl<mailto:ilona.podgorska@mi.gov.pl>

5

Przeczytane: Nagrody w ministerstwach przez Ministerstwo Infrastruktury 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #5

Twoja wiadomość

Do: kancelaria
Temat: Nagrody w ministerstwach
Wysłano: 19 lutego 2021 16:14:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 22 lutego 2021 09:39:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Automatyczna odpowiedź: Nagrody w ministerstwach przez Ministerstwo Zdrowia 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #16

Uprzejmie dziękujemy za kontakt z Ministerstwem Zdrowia i potwierdzamy odebranie wiadomości.
Niniejsze potwierdzenie jest generowane automatycznie, prosimy więc nie odpowiadać na tę wiadomość.

Jednocześnie informujemy, że e-mail został przekazany do właściwej komórki organizacyjnej.

Z uwagi na dużą liczbę korespondencji wpływającej do Ministerstwa Zdrowia odpowiedzi udzielone będą zgodnie z kolejnością wpływu z zastrzeżeniem, że wiadomości niezawierające treści merytorycznej pozostaną bez odpowiedzi.

Celem prawidłowego obiegu korespondencji, w tym przypadku, kiedy wnoszący podanie chce uzyskać wiążącą odpowiedź pisemną, powinien wnieść podanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Zdrowia: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP. lub z zachowaniem wymagań dla podań uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli sprawa, której dotyczy wiadomość e-mail, związana jest z potencjalną skargą na sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, w pierwszej kolejności należy kontaktować się z kierownikiem podmiotu leczniczego. Przysługuje również Państwu skarga do Oddziału Wojewódzkiego NFZ albo do Rzecznika Praw Pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp.

Wszelkie aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat pandemii koronawirusa w Polsce oraz działań rządu w związku z bieżącą sytuacją znajdą Państwo na stronie www.gov.pl/web/koronawirus<http://www.gov.pl/web/koronawirus>.
Zachęcamy również do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych:
Twitter: www.twitter.com/MZ_GOV_PL<http://www.twitter.com/MZ_GOV_PL>
Facebook: www.facebook.com/MZGOVPL/<http://www.facebook.com/MZGOVPL/>
YouTube: www.youtube.com/c/MinisterstwoZdrowiaPL<http://www.youtube.com/c/MinisterstwoZdrowiaPL>

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Zdrowia. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Zdrowia można uzyskać pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/dane-osobowe.
[http://inwestycje.mz.gov.pl/niepodlegla/mailing.jpg]

Read: Nagrody w ministerstwach przez Ministerstwo Finansów 2021 w sprawie Nagrody w ministerstwach #3

Twoja wiadomość

Do: Kancelaria
Temat: Nagrody w ministerstwach
Wysłano: 19 lutego 2021 16:14:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 19 lutego 2021 16:19:44 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.