Opis

Celem monitoringu jest zebranie od gmin informacji określonych w art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to jest o terminach i miejscach polowań zbiorowych.

Listy

Informacja publicza UG Chojnów przez CHOJNÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #685

Urząd Gminy Chojnów, poniżej udziela odpowiedzi w sprawie informacji publicznej z dnia 22 lipca 2019 r.

Na terenie Gminy Chojnów zgodnie ze złożonym kalendarzem polowań w terminie od dnia 01.07.2019 r do dnia 31.08.2019 r. zaplanowano 3 polowania.

- 17.08.2019 r.

- 24.08.2019 r.

- 31.08.2019 r.

ad. 1. Kalendarz polowań została zgłoszony 14 dni przed planowanym polowaniem.

ad. 2. Zgłoszenia polowań zawierają godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia polowania oraz miejsce wykonywania polowania.

ad. 3. Informacja – kalendarz polowań został opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Chojnów oraz umieszczony w tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Chojnów .

ad.4. Informacja o możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec zaplanowanego polowania nie została podana do publicznej wiadomości ponieważ nie ma takiego obowiązku.

ad.5. Do dnia dzisiejszego nie wpłynął żaden sprzeciw do polowania.

W załączeniu przesyłam scan kalendarza polowań.

Pozdrawiam
Radosław Lipa
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
r.lipa@gmina-chojnow.pl

Urząd Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76/81 87 9 08 wew. 49
tel. 601 280 045
fax. 76/81 87 587

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail sprawa-14178@pokot.pl

Krzysztof Wychowałek

--

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

-----------------------------------------------------
Pozdrawiam
Radosław Lipa
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
r.lipa@gmina-chojnow.pl

Urząd Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 76/81 87 9 08 wew. 49
tel. 601 280 045
fax. 76/81 87 587

1

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUJA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #691

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję iż:

- w okresie od 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Gminy Ruja zostały
zgłoszone polowania dewizowe. Termin jaki został podany, to 30.07.2019 -
08.08.2019.

Ad.1. Tak, polowanie zostało zgłoszone co najmniej 14 dnia przed
planowanym terminem.

Ad. 2. Nie, zgłoszenie nie zawierało godzin ani dokładnego miejsca
polowania.

Ad.3. Wójt za pomocą obwieszczenia poinformował mieszkańców Gminy Ruja o
planowanym polowaniu. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie
internetowej gminy, BIP gminy oraz na tablicach sołectw.

Ad. 4. Tak, było zawarte pouczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

Ad. 5. Nie, nie wpłynęły żadne sprzeciwy.

W załączeniu przesyłam skan kopii obwieszczenia oraz zgłoszenia polowania.

Pozdrawiam,

W dniu 2019-07-23 o 08:31, ug@ruja.pl pisze:
--
Anna Sabała
Urząd Gminy Ruja
768580311 w. 24

1

Re: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #688

Dzień dobry. Po raz kolejny przypominam, że termin na udzielenie informacji publicznej na mój wniosek z dnia 22.07.2019 upłynął wczoraj. Proszę o potwierdzenie otrzymania tej informacji.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

polowania zbiorowe przez MIŁKOWICE w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #689

Dzień dobry

odpowiadając na e-maila w sprawie odbytych i planowanych polowań
zbiorowych w terminie od 1.07.2019 do 31.08.2019r, informuję, że na 
dzień udzielenia odpowiedzi polowań takich nie było i nie są planowane.

Pozdrawiam,
*Bożena Dobrowolska*
/inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska/
Urząd Gminy Miłkowice
ul.Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice
tel.(76)887-12-12 w. 17

udostępnienie informacji publicznej-łowiectwo przez GROMADKA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #693

W odpowiedzi na wniosek o udostępnianiu informacji publicznej:

Ad. 1. Tak - polowania zostały zgłoszone 14 dni przed terminem.

Ad. 2. W tym zgłoszeniu nie zostały określone dokładne godziny
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania.

Ad. 3. Wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ad. 4. Nie została zawarta taka informacja.

Ad. 5. Nie wpłynęły żadne sprzeciwy.

W załączniku skan pisma z okresu 01.07.2019 - 31.08.2019

Pozdrawiam

--
Anna Sytek
tel. 75 306 71 14
www.gromadka.pl

1

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHOJNÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #685

Twoja wiadomość

Do: urzad@gmina-chojnow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2019-07-22 11:45

odczytano w dniu 2019-07-22 12:07.

dokument skanowany przez KALETY w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #488

W załączniku skanowane dokumenty

1

Udostępnienie informacji publicznej przez KRUPSKIMŁYN w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #489

Witam !!!!

W załączeniu przesyłam scany pism dotyczące daty, godziny rozpoczęcia i
zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań przekazane przez zarządców i
dzierżawców obwodów łowieckich.

Jednocześnie poniżej podaję ścieżki dostępu na stronie internetowej Gminy
Krupski Młyn dotyczące polowań zbiorowych oraz miejsc przechowywania książek
ewidencji pobytu ma polowaniu indywidualnym

1. www.bip.krupskimlyn.pl <http://www.bip.krupskimlyn.pl> -> Polowania
-> Terminy polowań zbiorowych lub Miejsca przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym

http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1805
<http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1805&menu=1805&mod=site&id=1805>
&menu=1805&mod=site&id=1805

Pozdrawiam!!!!!

Artur Konfederak

Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa,

Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Krupski Młyn

ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn

tel. 32 285-70-16, fax. 32 285-70-77, kom. 500-486-325

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wójt Gminy Krupski
Młyn przekazuje poniższe informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Gminy Krupski Młyn jest Wójt Gminy Krupski Młyn. Dane kontaktowe: 42-693
Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, e-mail: <mailto:gmina@bip.krupskimlyn.pl>
gmina@bip.krupskimlyn.pl, tel. 322857016.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 42-693 Krupski Młyn, ul.
Krasickiego 9, e-mail: <mailto:gwozdz@krupskimlyn.pl> gwozdz@krupskimlyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze danych, w celu realizacji umów oraz w celu
wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych dane te mogą
zostać ujawnione organom publicznym, osobom fizycznym lub prawnym,
jednostkom lub innym podmiotom w zakresie i w celach wynikających z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres wynikający z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania
lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
wycofaniem.
9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych ma
charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta miedzy stronami umowa
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

3

Informacja publiczna- Irządze przez IRZĄDZE w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #433

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 7 listopada 2018 r.

Z poważaniem,

Urszula Karoń

Urząd Gminy Irządze

1

odp. przez GRYFÓW ŚLĄSKI w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #455

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 08.11.2018 r. informuję, co następuje:
1. i 2. Gmina Gryfów Śląski nie posiada informacji o zaplanowanych polowaniach w formie edytowalnej (załączamy skany przesłanych dokumentów).
3. i 4. Gmina Gryfów Śląski nie posiada podstrony, na której udostępnia terminy polowań oraz miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Pozdrawiam
Magdalena Nowak
podinspektor ds. ochrony środowiska
UGiM Gryfów Śląski

1

odpowiedźź na wniosek o udostępnienie danych przez OSTRÓWEK w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #452

Plan polowań zbiorowych na rok 2018/2019.

Koło Łowiecki nr 37 KNIEJA

Data Godzina Teren polowania
11.11.2018 r. 07:00 Leszkowice, Antoniówka
02.12.2018 r. 07:00 las Cegielnia, Dębica, Antoniówka
16.12.2018 r. 07:00 Las Dębica, Cegielnia
23.12.2018 r. 07:00 Leszkowice, Antoniówka
30.12.2018 r. 07:00 Cegielnia, Kol. Dębica, Antoniówka
Koło Łowiecki nr 38 BÓR

Data Godzina Teren polowania
14.10.2018 r. 08:00
21.10.2018 r. 08:00
04.11.2018 r. 08:00

--------------------------------------------
Pozdrawiam
Magda Szumiec
tel. 81 856 27 80

2

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OGRODZIENIEC w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #436

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27
90-602 Łódź

Dzień dobry.
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 listopada 2018 r. wnoszące o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec są umieszczone plany łowieckie polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 - https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/4478.
Informujemy równocześnie, że koła łowieckie nie dostarczyły nam informacji na temat miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Wystąpiliśmy do kół łowieckich o przedłożenie tychże informacji. Po ich otrzymaniu na podanej stronie internetowej zostaną one umieszczone.
Pozdrawiam
Marcin Królak
Inspektor ds. geodezji

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HANNA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #391

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku, przesyłam w załączniku skany rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2018/2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu roku gospodarczego 2017/2018 oraz plany polowań zbiorowych kół łowieckich „Żbik”, „Jeleń”, „Ogar”.

Informuje również , że:

- terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych

-miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

podawane były do publicznej wiadomości przez rozpowszechnienie na tablicach urzędowych Gminy Hanna. Aktualnie trwa aktualizacja strony BIP Gmina Hanna, niebawem informacje wyżej wymienione będą podawane do publicznej wiadomości przez obwieszczenia Wójta Gminy Hanna.

Z poważaniem

Wiesław Litwin

Dotyczy: wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy z dnia wpływu 30.10.2018 r. przez WOLA UHRUSKA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #396

Dzień dobry,
w związku z Państwa wnioskiem z dnia wpływu 30.10.2018 r., złożonej w formie elektronicznej (email) zał. odpowiedzi na zadane pytania.

Z poważaniem
Marek Pakuła
U G Wola Uhruska

7

informacja publiczna dot. ustawy Prawo Łowieckie przez MYSŁAKOWICE w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #464

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródło”
ul. Zielona 27, 90 602 Łódź
Pan Krzysztof Wychowanek

Gmina Mysłakowice przesyła skan pisma przewodniego wraz z załącznikami. W przypadku konieczności wyjaśnień proszę o kontakt.

Grażyna Ługowska
podinspektor ds. gospodarowania odpadami,
rolnictwa i leśnictwa tel. 75 64 39 974
email: rgk2@myslakowice.pl

2

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Zabrze w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #486

Twoja wiadomość

Do: Zdzisława Kubisz (comp)
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 listopada 2018 15:46:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 13 listopada 2018 09:57:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OZORKÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #414

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
31.10.2018 r. Gmina Ozorków przesyła informacje:

Ad. 1 Gmina Ozorków informuje, że kalendarze polowań kół łowieckich
działających na terenie gminy Ozorków dostępne są na stronie internetowej
urzędu: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie. Gmina Ozorków nie
posiada wersji edytowalnej tych informacji.

Ad. 2 Informacje przekazywane na podstawie art.42ab ust.1 ustawy Prawo
Łowieckie dostępne są na stronie internetowej wskazanej w odpowiedzi na pkt.
1.

Ad. 3 Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 2 podawane będą na stronie
internetowej: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie.

Ad. 4 Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 2 podawane będą na stronie
internetowej: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie.

Z wyrazami szacunku

Karolina Dziedziela

Gmina Ozorków

95-035 Ozorków, ul. Wigury 14

Tel. 42 277-14-44 wew. 120

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRUPSKIMŁYN w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #489

Twoja wiadomość

Do: gmina@bip.krupskimlyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-11 15:52

odczytano w dniu 2018-11-13 09:04.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WITONIA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #424

W odpowiedzi na wniosek informuję, że wszelkie informacje dotyczące kół
łowieckich znajdują się na stronie internetowej Gminy pod adresem
http://witonia.gmina.pl , lewe menu zakładka Łowiectwo z podstronami
poszczególnych Kół.

Urząd Gminy w Witoni

Krzysztof Bojarski

tel. 24 356 47 07

rolospr@mm.pl

http://witonia.gmina.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBROSŁAWICE w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #496

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@zbroslawice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Chorzów w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #497

**_Return Receipt_**

Your document:

|

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


---|---

was received by:

|

Nowak_B@um.chorzow.plat:

|

2018-11-13 07:34:27Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu
prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów.
Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych
[tutaj](http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727)
(http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail
oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie
prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości,
nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny
sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości
prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWONIA w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #294

Dzień Dobry,

W nawiązaniu do otrzymanego wniosku informuję, jak poniżej:

Ad.1. Nie posiadamy edytowalnej formy danych o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowań.

Ad.2. Treść przesłanych informacji przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich znajduje się na stronie internetowej gminy – adres poniżej.

Ad.3 i 4. Informacja o terminie i miejscu polowań oraz o książce ewidencji pobytu na polowaniu znajduje się na stronie:

<https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=134&subsub=34&menu=224&strona=1> https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=134&subsub=34&menu=224&strona=1 .

Z poważaniem

Wojciech Hoffman

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zawonia

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 82

Urząd Miasta w Uniejowie przez UNIEJÓW w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #297

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam scan pisma.

Anna Pająk-Kowalska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Miasta w Uniejowie

ul. Bl. Bogumiła 13

99-210 Uniejów

63 288 97 49

1

Automatyczna odpowiedź: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BANIE MAZURSKIE w sprawie Polowania zbiorowe 2018 #77

Informujemy, że uległ zmianie adres e-mail. Wszelką korespondencję proszę
przesyłać na e-mail
[sekretariat@gminabaniemazurskie.pl](mailto:sekretariat@gminabaniemazurskie.pl)