Listy

Gmina Łukowica - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁUKOWICA w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #813

Dzień Dobry,

Poniżej przekazujemy Państwu odpowiedzi na pytania zadane we wniosku o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 04.11.2021 r.

Ad. 1 odpowiedzi: b) i c),

Ad. 2 odpowiedzi: a) i b),

Ad. 3 odpowiedź: e),

Ad. 4 odpowiedzi: b) i d) ,

Ad. 5 odpowiedź: h),

Ad. 6 odpowiedź: a) i d),

Ad. 7 odpowiedź: c) - tacy mieszkańcy nie zgłosili się do debaty.

Przepraszamy za zwłokę w odpowiedzi.

Z poważaniem

Janusz Bieniek

odpowiedź na wniosek o dostęp do inf. publ. przez WIELUŃ w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #752

BB.1431.67.2021

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący Raportu
o stanie gminy za 2020 rok, poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za
2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy
za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI

b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020
r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
h) nie podjęto żadnych działań.

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok?
PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej,
d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd,

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać
głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów
(Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
b) nie,

Z wyrazami szacunku,

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03
kom. 48 667 736 700

fax. 48 43 886 02 60
e-mail: <mailto:urbaniakr@um.wielun.pl> urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w
korespondencji mailowej jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. Więcej informacji znajduje się na
stronie <http://www.bip.um.wielun.pl/> www.bip.um.wielun.pl w zakładce
ochrona danych osobowych.

RE: wniosek o informację przez WISKITKI w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1166

Szanowni Państwo
Analizując rejestr pism przychodzących do Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki uprzejmie informujemy, że Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący raportu o stanie gminy (o treści takiej jak poniżej) nie wpłynął do UMiG Wiskitki drogą mailową na adres sekretariat@wiskitki.pl<mailto:sekretariat@wiskitki.pl> .

W związku z powyższym jako datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień 23.11.2021 roku.
Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki niezwłocznie udzieli Państwu na niego odpowiedzi.
Bardzo prosimy, aby w przyszłości, przy wysyłaniu emaila zaznaczyć opcję żądania potwierdzenia przeczytania wiadomości.
Wszelką korespondencję proszę kierować na adres sekretariat@wiskitkii.pl<mailto:sekretariat@wiskitkii.pl>.

Wiskitki, dnia 26.11.2021 rok
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WISKITKI
ORSO.1431.101.2021.MC

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
e-mail sprawa-41329@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-41329@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na przesłany drogą elektroniczną wniosek z dnia 23 listopada 2021 roku (data wpływu do organu 23.11.2021 r.) o udostepnienie informacji publicznej, Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki uprzejmie informuje (odpowiedzi pogrubione i podkreślone):

Ad.1

1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań np. zebrań sołeckich
e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
f) inne osoby - jakie?
g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Ad.2

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
c) inne czynniki - jakie?
d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Ad.3

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
d) współpracował z organizacjami społecznymi,
e) współpracował z radnymi,
f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
g) inne - jakie? prowadził dialog z mieszkańcami w trakcie zebrań sołeckich,
h) nie podjęto żadnych działań.

Ad.4

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
f) inne - jakie?
g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie.

Ad.5

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) brak dostępu do danych i informacji,
b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
g) inne - jakie?
h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

Ad.6

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
h) nie informowano o tym mieszkańców.

Ad.7

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
a) tak,
b) nie,
c) inna odpowiedź - jaka? Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do udziału w debacie.
Z up. BURMISTRZA
/-/
inż. Magdalena Cętkowska
SEKRETARZ
MIASTA I GMINY WISKITKI

3

informacja publiczna przez BARDO w sprawie Raport o stanie gminny - jak jest tworzony? #128

Bardo, dnia 26.11.2021 r.
S.1431.3.2021

Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
ul. rynek 2
57-256 Bardo

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa zapytanie poniżej przesyłamy odpowiedzi - zaznaczone podreśleniem i pogrubione.
Przesunięcie terminu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie było związane z pobytem pracowników odpowiedzialnych za w/w zagadnienie na kwarantannie z powodu COVID -19.

z poważaniem

Paweł Zielonka
Sekretarz Gminy Bardo

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
_*c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,*_
d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
f) inne osoby - jakie?
g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
a)*_dostępność wskaźników, danych i informacji,_*
b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
c) inne czynniki - jakie?
d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
d)_*współpracował z organizacjami społecznymi, *_
e)*_współpracował z radnymi,_*
f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
g) inne - jakie?
h) nie podjęto żadnych działań.

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
b)_*radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,*_
c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
f) inne - jakie?
g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) brak dostępu do danych i informacji,
b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
g) inne - jakie?
h)_*urząd nie napotkał żadnych problemów. *_
6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a)_*informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej,*_
b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
h) nie informowano o tym mieszkańców.

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
a) tak,
b) nie,
c) inna odpowiedź - jaka?_*Brak zainteresowania raportem ze strony mieszkańców*_

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres sprawa-40225@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Paweł Zielonka
Sekretarz Gminy Bardo
Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
Rynek 2, 57-256 Bardo
tel. 74/ 81 71 478 wew.68, fax 74/ 81 71 424

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody art.6 ust.1 lit a) RODO w celu obsługi korespondencji drogą elektroniczną
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bardo,
ul. Rynek 2, 57-256 Bardo, tel. 74 81 71 478.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@bardo.pl.

Pełna klauzula informacyjna zgodna z art. 13 rozporządzenia 2016/679 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na BIP Urzędu Miasta i Gminy Bardo
w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz pod linkiem
https://bip.gmbardo.finn.pl/res/serwisy/pliki/22979849?version=1.0

(bez tematu) przez WALIM w sprawie Raport o stanie gminny - jak jest tworzony? #158

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Walim,&nbsp;2021-11-25
&nbsp;
Znak&nbsp;sprawy:&nbsp;OR.1431.18.2021
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Stowarzyszenie&nbsp;Sieć&nbsp;Obywatelska&nbsp;

Watchdog&nbsp;Polska&nbsp;

ul.&nbsp;Ursynowska&nbsp;22/2
&nbsp;
02-605&nbsp;Warszawa
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Szanowni&nbsp;Państwo!
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Odpowiadając&nbsp;na&nbsp;Państwa&nbsp;wniosek&nbsp;z&nbsp;16&nbsp;listopada&nbsp;2021&nbsp;r.&nbsp;uprzejmie&nbsp;informuję,&nbsp;że&nbsp;nie&nbsp;spełnia&nbsp;on&nbsp;kryterium&nbsp;wniosku&nbsp;o&nbsp;udzielenie&nbsp;informacji&nbsp;publicznej.&nbsp;Zadane&nbsp;przez&nbsp;Państwo&nbsp;pytania&nbsp;ankietowe&nbsp;nie&nbsp;wypełniają&nbsp;znamion&nbsp;informacji&nbsp;publicznej&nbsp;w&nbsp;rozumieniu&nbsp;ustawy.
&nbsp;
Proszę&nbsp;sprecyzować,&nbsp;jakie&nbsp;dokumenty&nbsp;wytworzone&nbsp;przez&nbsp;organ&nbsp;władzy&nbsp;publicznej&nbsp;chcą&nbsp;Państwo&nbsp;otrzymać&nbsp;lub&nbsp;do&nbsp;jakich&nbsp;dokumentów&nbsp;chcą&nbsp;Państwo&nbsp;mieć&nbsp;dostęp.
&nbsp;
Dokumentem&nbsp;urzędowym&nbsp;w&nbsp;rozumieniu&nbsp;ustawy&nbsp;jest&nbsp;treść&nbsp;oświadczenia&nbsp;woli&nbsp;lub&nbsp;wiedzy,&nbsp;utrwalona&nbsp;i&nbsp;podpisana&nbsp;w&nbsp;dowolnej&nbsp;formie&nbsp;przez&nbsp;funkcjonariusza&nbsp;publicznego&nbsp;w&nbsp;rozumieniu&nbsp;przepisów&nbsp;Kodeksu&nbsp;karnego,&nbsp;w&nbsp;ramach&nbsp;jego&nbsp;kompetencji,&nbsp;skierowana&nbsp;do&nbsp;innego&nbsp;podmiotu&nbsp;lub&nbsp;złożona&nbsp;do&nbsp;akt&nbsp;sprawy.
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Z&nbsp;poważaniem
&nbsp;
Wójt&nbsp;Gminy&nbsp;Walim
&nbsp;
Adam&nbsp;Hausman
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;

&nbsp;&nbsp;

wniosek o informację przez PRZYSTAJŃ w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1778

Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący
raportu o stanie gminy zostały wyodrębnione pogrubionym drukiem.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI

a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym,
*b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),**
**c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,**
**d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,*
e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
f) inne osoby - jakie?
g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI

*a) dostępność wskaźników, danych i informacji,*
b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
c) inne czynniki - jakie?
d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za
2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH
ODPOWIEDZI

a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
*d) współpracował z organizacjami społecznymi,**
**e) współpracował z radnymi,**
**f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację
publiczną,*
g) inne - jakie?
h) nie podjęto żadnych działań.

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za
2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI

a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym,
b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
f) inne - jakie?
*g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,*

**

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI

a) brak dostępu do danych i informacji,
b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
g) inne - jakie?
*h) urząd nie napotkał żadnych problemów.*

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI

*a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej,*
b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd,
c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd,
f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
h) nie informowano o tym mieszkańców.

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub
50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?

a) tak,
*b) nie,*
c) inna odpowiedź - jaka?

--
Z poważaniem
Anna Mrozek
Gmina Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń
NIP: 5742055766

......................................................................................................................................

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Przystajń z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 5
Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem:http://bip.gminaprzystajn.pl/620/315/rodo.html

......................................................................................................................................

RE: wniosek o informację przez IZABELIN w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1024

Dzień dobry,
Przepraszamy za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi. Niestety wcześniejsza wiadomość trafiła do SPAMu i dopiero na drugą wiadomość odpowiadamy.
Odpowiedź w załączeniu.

Z poważaniem,
Katarzyna Wojtak I Zastępca Kierownika
Wydział Komunikacji i Spraw Społecznych
k.wojtak@izabelin.pl | Tel: 22 722 89 46

Urząd Gminy Izabelin | ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin C
sekretariat@izabelin.pl |Tel: 22 722 89 30 | Fax: 22 722 80 06
www.gmina.izabelin.pl |Zapisz się do newslettera

1

Odpowiedź na wniosek o informację przez ŁAŃCUT w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1342

W odpowiedzi na Państwa wniosek udzielam następujących odpowiedzi:

1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok?

c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok?

a) dostępność wskaźników, danych i informacji,

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za
2020 r. oczekują mieszkańcy?

h) nie podjęto żadnych działań.

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za
2020 rok?

b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020
rok?

h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok?

a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej,

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub
50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?

c) inna odpowiedź - jaka? Nie było takich mieszkańców

Z up. Wójta
Mariusz Pieniążek
Sekretarz Gminy

FW: Wysyłanie wiadomości e-mail: 202111261039 przez WITNICA w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #607

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam,
Urszula Sawicka
Sekretarz Miasta i Gminy Witnica

Urząd Miasta i Gminy Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
tel. 95 721 64 44
kom. 609 340 176

1

Odpowiedz na zapytanie o informację publiczną przez TWORÓG w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1705

Dzień dobry,
w odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną w sprawie przygotowania raportu o stanie gminy informuję, że:
1. b, c, d.
2. a, b,
3. h,
4. b,
5. h,
6. a, f,
7. a.

z poważaniem Łukasz Ziob, zastępca wójta gminy Tworóg

RE: wniosek o informację przez JEŻÓW w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #698

Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi, jednak mail od Państwa trafił do naszego SPAMU.
Odpowiedzi wybrane przez nas pozwoliłem sobie pogrubić.

1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu,
f) inne osoby - jakie?
g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
c) inne czynniki - jakie?
d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
d) współpracował z organizacjami społecznymi,
e) współpracował z radnymi,
f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną,
g) inne - jakie?
h) nie podjęto żadnych działań.

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym,
b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty,
c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
f) inne - jakie?
g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) brak dostępu do danych i informacji,
b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport,
e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować,
g) inne - jakie?
h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd,
c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd,
f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
h) nie informowano o tym mieszkańców.

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
a) tak,
b) nie,
c) inna odpowiedź - jaka?

Pozdrawiam serdecznie

Bartłomiej Lipski
Sekretarz Gminy Jeżów
----------------------------------------------------------

Urząd Gminy w Jeżowie
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów
tel. 46 875 53 71
<mailto:blipski@jezow.pl> blipski@jezow.pl
<http://www.jezow.pl/> www.jezow.pl
----------------------------------------------------------

<https://www.facebook.com/JezowGmina/>

2

Odpowiedź-informacja publiczna-Gmina Jastrząb przez JASTRZĄB w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1028

W związku z art.14 ust. 1ustawy z dnia 6 września2001 roku o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z 2021 r. poz. 1598,
1641) udzielam informacji publicznej.

Odpowiedzi, udzielone w kolejności zadanych pytań:

1. C;
2. A;
3. D,E,F;
4. G;
5. H;
6. H;
7. A;

Albert Bobrowski

Sekretarz Gminy Jastrząb

Tel. 882 905 766

Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CHEŁM ŚLĄSKI w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1796

Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który został wysłany w dniu 18 listopada pod niewłaściwy
adres. Przepraszam za zaistniałą sytuację.

Celina Ganobis

Sekretarz Gminy

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Thu, 18 Nov 2021 14:41:29 +0100
Nadawca: sekretariat@chelmsl.pl <sekretariat@chelmsl.pl>
Odpowiedź-Do: sekretariat@chelmsl.pl
Adresat: sprawa-41959@fedrowanie.ciecobywatelska.pl

1

wniosek o informację publiczną przez ŁAGÓW w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #577

ODPOWIEDŹ
na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Gminy w Łagowie, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej - na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udzielając
odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania, przekazuje się
następujące informacje:

1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym,
b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),
c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań,
e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie
raportu,
f) inne osoby - jakie?
g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
a) dostępność wskaźników, danych i informacji,
b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów,
c) inne czynniki - jakie?
d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za
2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH
ODPOWIEDZI
a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami,
c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie,
d) współpracował z organizacjami społecznymi,
e) współpracował z radnymi,
f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację
publiczną,
g) inne - jakie?
h) nie podjęto żadnych działań.

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za
2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym,
b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie
debaty,
c) radni sami pozyskiwali dane do raportu,
d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców,
e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje,
f) inne - jakie?
g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie,

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) brak dostępu do danych i informacji,
b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców,
c) brak zaangażowania się organizacji społecznych,
d) trudności komunikacyjne - wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy
raport,
e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport,
f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści
zrezygnować,
g) inne - jakie?
h) urząd nie napotkał żadnych problemów.

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
Publicznej,
b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
samorząd,
c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej,
d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
nieprowadzonych przez samorząd,
f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki,
h) nie informowano o tym mieszkańców.

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub
50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
a) tak,
b) nie,
c) inna odpowiedź - jaka?

--
Z poważaniem,

Marzena Kowalska - Grodzicka
Sekretarz

Urząd Gminy Łagów
ul. Spacerowa 7
66-220 Łagów
tel. (68) 3412 186, 695045566

-------------------------

[1]

Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez
oprogramowanie antywirusowe AVG.
www.avg.com [1]

Links:
------
[1] http://www.avg.com/internet-security

FW: Pismo przez ŁASKARZEW w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1034

Witam.
Urząd Miasta w Łaskarzewie w załączeniu przesyła informacje nr. OR.1431.44.2021 w ramach odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłana przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Pozdrawiamy.

Z poważaniem
Sekretarz Miasta Łaskarzew
Henryk Dąbrowski
Tel. 517 978 427

1

Re: wniosek o informację przez PRZYSTAJŃ w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1778

W dniu 23.11.2021 o 11:56, sprawa-41941@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2176), udostępnianie
informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
W związku z powyższym nie minął jeszcze termin odpowiedzi na
udostępnienie informacji publicznej. W ustawowym terminie otrzymacie
Państwo odpowiedź.

--
Agnieszka Zabawa
Sekretarz Gminy Przystajń
ug@gminaprzystajn.pl
tel.kont. 730556855

Urząd Gminy Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń
34 3191153 3191154 w120

......................................

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Przystajń z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 5
Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest pod adresem:http://bip.gminaprzystajn.pl/620/315/rodo.html

RE: wniosek o informację przez UJAZD w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #2452

Witam,

w załączeniu przekazuję odpowiedzi na wasz wniosek o udzielenie informacji publicznej. Odpowiedzi zaznaczono żółtym kolorem.

Bardzo przepraszam, że odpowiedź nie została udzielona w terminie. Opóźnienie spowodowane zostało sytuacja epidemiologiczną, która sparaliżowała pracę tut. Urzędu, w związku z skierowaniem 80% pracowników na kwarantannę.

Pozdrawiam

Danuta Ogaza

Sekretarz Gminy Ujazd

Urząd Miejski w Ujeździe

ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

77 404 87 50 <mailto:sekretarz@ujazd.pl> sekretarz@ujazd.pl, <http://www.ujazd.pl/> www.ujazd.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ujeździe z/s ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, jest Burmistrz Ujazdu, Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu – www.ujazd.pl w zakładce Urząd Miejski/Ochrona danych osobowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń i w każdym wydziale Urzędu.

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie Pani/Pan jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

_______
Dbaj o środowisko! Zanim wydrukujesz, pomyśl, czy potrzebujesz.
Please take care of the environment - think before you print!

Szanowni Państwo,

1

Odpowiedź na zapytanie o informację publiczną przez OSIEK MAŁY w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #2121

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23.11.2021 r.

---
Z poważaniem,

Marta Żabierek
inspektor ds. płac

URZĄD GMINY OSIEK MAŁY
ul. Główna 1
62-613 Osiek Mały
pow. kolski
woj. wielkopolskie
tel.:(63) 262 41 77
fax: (63) 262 41 71
place@osiek-maly.pl
www.osiek-maly.pl

1

Odp: wniosek o informację przez NOWOGRÓD w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1548

Urząd Miejski w Nowogrodzie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej  podaje: 1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, b) wójt (burmistrz, prezydent miasta), c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu, d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań, e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu, f) inne osoby - jakie? g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI a) dostępność wskaźników, danych i informacji, b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów, c) inne czynniki - jakie? d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną, b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami, c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie, d) współpracował z organizacjami społecznymi, e) współpracował z radnymi, f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną , g) inne - jakie? h) nie podjęto żadnych działań. 4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty, c) radni sami pozyskiwali dane do raportu, d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców, e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje, f) inne - jakie? g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie, 5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI a) brak dostępu do danych i informacji, b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców, c) brak zaangażowania się organizacji społecznych, d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport, e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport, f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować, g) inne - jakie? h) urząd nie napotkał żadnych problemów. 6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej, b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd, c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej, d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd, f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty, g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki, h) nie informowano o tym mieszkańców. 7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)? a) tak, b) nie, c) inna odpowiedź - jaka? Marlena Bałazy ---------------------------------------------- Urząd Miejski w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród tel.(86)217-55-28 fax.(86)217-55-20 „Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest w BIP Gminy Nowogród pod adresem: bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/ ” Dnia 23 listopada 2021 11:56 sprawa-41711@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał(a): Szanowni Państwo, 04.11.2021 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący raportu o stanie gminy. Do dziś nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia na niego odpowiedzi. Prosimy o odpowiedź na adres sprawa-41711@fedrowanie.siecobywatelska.pl Poniżej treść wniosku przesłanego do Państwa 04.11.2021 r. Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, b) wójt (burmistrz, prezydent miasta), c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu, d) mieszkańcy w konsultacjach, debatach, podczas spotkań, e) pracownicy firmy zewnętrznej, którym powierzono przygotowanie raportu, f) inne osoby - jakie? g) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI a) dostępność wskaźników, danych i informacji, b) treść raportu za 2019 rok i wcześniejszych raportów, c) inne czynniki - jakie? d) nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI a) przygotował i przeprowadził ankietę konsultacyjną, b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z mieszkańcami, c) zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie, d) współpracował z organizacjami społecznymi, e) współpracował z radnymi, f) analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o informację publiczną, g) inne - jakie? h) nie podjęto żadnych działań. 4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI a) radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie debaty, c) radni sami pozyskiwali dane do raportu, d) radni podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców, e) radni sami pytali mieszkańców, co ich interesuje, f) inne - jakie? g) radni nie byli zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym etapie, 5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI a) brak dostępu do danych i informacji, b) brak informacji zwrotnej od mieszkańców, c) brak zaangażowania się organizacji społecznych, d) trudności komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu służy raport, e) niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport, f) raport jest za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować, g) inne - jakie? h) urząd nie napotkał żadnych problemów. 6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej, b) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd, c) informowano w radiu lub telewizji samorządowej, d) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), e) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd, f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty, g) informowano w inny sposób - proszę opisać jaki, h) nie informowano o tym mieszkańców. 7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)? a) tak, b) nie, c) inna odpowiedź - jaka? Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres sprawa-41711@fedrowanie.siecobywatelska.pl -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org NIP 5262842872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: biuro@siecobywatelska.pl skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org NIP 5262842872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego &gt; W nawiązaniu do pisma z dnia 2021-10-22 11:13:13 z adresu
&gt; um@pilawagorna.pl: &gt; Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i
&gt; art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie &gt; do informacji publicznej,
&gt; stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi &gt; o
&gt; udostępnienie następujących informacji publicznych: 1. Jakie
&gt; osoby miały &gt; największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy
&gt; za 2020 rok? PROSIMY O &gt; WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI a)
&gt; radni, podejmując uchwałę w sprawie &gt; szczegółowych wymogów
&gt; dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. &gt; 28 aa
&gt; ustawy o samorządzie gminnym, b) wójt (burmistrz, prezydent
&gt; miasta), c) &gt; urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,
&gt; d) mieszkańcy w &gt; konsultacjach, debatach, podczas spotkań, e)
&gt; pracownicy firmy zewnętrznej, &gt; którym powierzono przygotowanie
&gt; raportu, f) inne osoby - jakie? g) nie &gt; jesteśmy w stanie
&gt; odpowiedzieć na to pytanie. 2. Jakie czynniki miały &gt;
&gt; największy wpływ na zawartość raportu o stanie gminy za 2020 rok?
&gt; PROSIMY O &gt; WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI a) dostępność wskaźników,
&gt; danych i informacji, b) &gt; treść raportu za 2019 rok i
&gt; wcześniejszych raportów, c) inne czynniki - jakie? &gt; d) nie
&gt; jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. 3. Jakie działania
&gt; &gt; podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za 2020 r.
&gt; oczekują &gt; mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH
&gt; ODPOWIEDZI a) przygotował &gt; i przeprowadził ankietę konsultacyjną,
&gt; b) zorganizował fizyczne spotkanie/a z &gt; mieszkańcami, c)
&gt; zorganizował spotkanie/a z mieszkańcami w Internecie, d) &gt;
&gt; współpracował z organizacjami społecznymi, e) współpracował z
&gt; radnymi, f) &gt; analizował, o co pytają mieszkańcy we wnioskach o
&gt; informację publiczną, g) inne &gt; - jakie? h) nie podjęto żadnych
&gt; działań. 4. Jaka była rola radnych przy &gt; przygotowaniu raportu
&gt; o stanie gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH &gt;
&gt; PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI a) radni przygotowali uchwałę w sprawie
&gt; szczegółowych &gt; wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o
&gt; którym mowa w art. 28 aa ustawy o &gt; samorządzie gminnym, b) radni
&gt; aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu &gt; w czasie
&gt; debaty, c) radni sami pozyskiwali dane do raportu, d) radni &gt;
&gt; podpowiadali urzędnikom, co interesuje mieszkańców, e) radni sami
&gt; pytali &gt; mieszkańców, co ich interesuje, f) inne - jakie? g)
&gt; radni nie byli &gt; zaangażowani w przygotowanie raportu na żadnym
&gt; etapie, 5. Na jakie problemy &gt; napotkał urząd przy
&gt; przygotowywaniu raportu za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE &gt;
&gt; WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI a) brak dostępu do danych i
&gt; informacji, b) &gt; brak informacji zwrotnej od mieszkańców, c)
&gt; brak zaangażowania się organizacji &gt; społecznych, d) trudności
&gt; komunikacyjne – wytłumaczenie mieszkańcom czemu &gt; służy raport, e)
&gt; niejasność po stronie urzędu, czemu służy raport, f) raport &gt; jest
&gt; za długi i trudno zdecydować, z jakich treści zrezygnować, g) inne
&gt; - &gt; jakie? h) urząd nie napotkał żadnych problemów. 6. Jak
&gt; informowano &gt; społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
&gt; będzie można zabrać głos na &gt; temat treści raportu o stanie gminy
&gt; za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH &gt; PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
&gt; a) informowano na stronie internetowej gminy lub w &gt; Biuletynie
&gt; Informacji Publicznej, b) informowano w gazecie lub biuletynie &gt;
&gt; informacyjnym wydawanym przez samorząd, c) informowano w radiu lub
&gt; telewizji &gt; samorządowej, d) informowano w mediach
&gt; społecznościowych prowadzonych przez &gt; gminę lub wójta (burmistrza,
&gt; prezydenta miasta), e) informowano w innych &gt; mediach
&gt; funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez
&gt; samorząd, &gt; f) w mieście/gminie pojawiły się ogłoszenia i plakaty,
&gt; g) informowano w inny &gt; sposób - proszę opisać jaki, h) nie
&gt; informowano o tym mieszkańców. 7. Czy &gt; podczas debaty nad
&gt; raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli zabierać głos także &gt; ci
&gt; mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub 50 podpisów (Art.
&gt; 28 aa &gt; ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)? a) tak, b) nie,
&gt; c) inna odpowiedź - &gt; jaka? Prosimy o przesłanie odpowiedzi na
&gt; adres {{EMAIL}} Katarzyna Batko- &gt; Tołuć, Szymon Osowski
&gt; członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

dot. odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez SKARBIMIERZ w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #2392

Or.1431.24.2021                                    Skarbimierz -
Osiedle, dnia 25 listopada 2021r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

                W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji
publicznej uprzejmie informuję,  jak niżej:

1. Jakie osoby miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI
_a) radni, podejmując uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym,__
__b) wójt (burmistrz, prezydent miasta),_
_c) urzędnicy, którym powierzono przygotowanie raportu,_

2. Jakie czynniki miały największy wpływ na zawartość raportu o stanie
gminy za 2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ ODPOWIEDZI
_a) dostępność wskaźników, danych i informacji,_

3. Jakie działania podjął urząd, by zbadać, jakich danych w raporcie za
2020 r. oczekują mieszkańcy? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH
ODPOWIEDZI

e) współpracował z radnymi,

4. Jaka była rola radnych przy przygotowaniu raportu o stanie gminy za
2020 rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
a) _radni przygotowali uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym,__
__b) radni aktywnie włączali się w dyskusję na temat raportu w czasie
debaty,__
_

5. Na jakie problemy napotkał urząd przy przygotowywaniu raportu za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
kich treści zrezygnować,

_h) urząd nie napotkał żadnych problemów_.

6. Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy za 2020
rok? PROSIMY O WYBRANIE WSZYSTKICH PASUJĄCYCH ODPOWIEDZI
_a) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
Informacji Publicznej,__
_

7. Czy podczas debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok mogli
zabierać głos także ci mieszkańcy, którzy nie zebrali co najmniej 20 lub
50 podpisów (Art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym)?
_a) tak,_

Małgorzata Kubik - Sekretarz Gminy

Fwd: odpowiedź przez RUDNIK w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1833

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: odpowiedź
Data: Mon, 15 Nov 2021 08:47:10 +0100
Nadawca: Joanna Kosel <sekretarz@gmina-rudnik.pl>
Adresat: sprawa-30471@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na wniosek.

--
Joanna Kosel
Sekretarz Gminy Rudnik
tel. 508456671; 32/4106428 wew. 109
e-mail:sekretarz@gmina-rudnik.pl
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w korespondencji e-mail, jest Gmina Rudnik
reprezentowana przez Wójta Gminy Rudnik z siedzibą w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1.
Pełna informację dot. zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie urzędu lub
na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudnik pod adresem http://gmina-rudnik.pl/rodo/

1

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - wniosek o informację przez SKARBIMIERZ w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #2392

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@skarbimierz.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

1

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SURAŻ w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1549

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczących raportu o stanie gminy Urząd Miejski w Surażu przesyła
odpowiedzi na następujące informacje:

1. C

2. B

3. E

4. D

5. F

6. A

7. B

Z poważaniem

Urząd Miejski w Surażu

odpowiedz na wniosek przez ŻYCHLIN w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #663

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
[cid:image001.jpg@01D7E1F8.9EB54DA0]
Janina Stasiak
Sekretariat
[cid:image002.jpg@01D7E1F8.9EB54DA0]
tel: 24 351 20 32
[cid:image002.jpg@01D7E1F8.9EB54DA0]
fax: 24 351 20 31
[cid:image003.jpg@01D7E1F8.9EB54DA0]
sekretariat@gminazychlin.pl<mailto:sekretariat@gminazychlin.pl>
________________________________
Gmina Żychlin
NIP: 7752406961; REGON 611015514
Konto Bankowe BS w 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007
________________________________
Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest POUFNA. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części jest zakazane. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem wiadomości prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy poprzez odesłanie maila i usunięcie go.
The information contained in this message is CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

4

RE: wniosek o informację przez WISKITKI w sprawie Raport o stanie gminy - jak jest tworzony? #1166

Szanowni Państwo
Analizując rejestr pism przychodzących do Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki uprzejmie informujemy, że Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący raportu o stanie gminy (o treści takiej jak poniżej) nie wpłynął do UMiG Wiskitki drogą mailową na adres sekretariat@wiskitki.pl<mailto:sekretariat@wiskitki.pl> .

W związku z powyższym jako datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień 23.11.2021 roku.
Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki niezwłocznie udzieli Państwu na niego odpowiedzi.
Bardzo prosimy, aby w przyszłości, przy wysyłaniu emaila zaznaczyć opcję żądania potwierdzenia przeczytania wiadomości.
Wszelką korespondencję proszę kierować na adres sekretariat@wiskitkii.pl<mailto:sekretariat@wiskitkii.pl>.

Z poważaniem

inż. Magdalena Cętkowska
SEKRETARZ MIASTA I GMINY WISKITKI
tel. (46) 854-50-10
e-mail: Magdalena.Cetkowska@wiskitki.pl<mailto:Magdalena.Cetkowska@wiskitki.pl>

[cid:image001.png@01D77E49.06B0C740]

Urząd Miasta i Gminy Wiskitki
www: wiskitki.pl
e-mail: sekretariat@wiskitki.pl<mailto:sekretariat@wiskitki.pl>
ul. Kościuszki 1 | 96-315 Wiskitki
tel. (46) 854-50-10 | fax 46 855 41 54

P Pamiętaj o ochronie środowiska. Oceń, czy drukowanie tej wiadomości jest konieczne.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, w imieniu którego działa Burmistrz. Kontakt z Burmistrzem: ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, mail: sekretariat@wiskitki.pl<mailto:sekretariat@wiskitki.pl>, tel: (46) 854-50-10. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: jrkdoradztwo@gmail.com<mailto:jrkdoradztwo@gmail.com> lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Pani/Pana dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i sprzeciwu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO<https://uodo.gov.pl/>, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Wiskitki znajdują się po adresem https://wiskitki.bip.net.pl/?c=142

2